Nhµ cao tÇng Thi c ng phÇn thn High rise building Guide for construction of the superstructiontải về 46.04 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu06.08.2016
Kích46.04 Kb.
#14320

TI£U CHUÈN x©y dùng TCXD 202 - 1997Nhµ cao tÇng - Thi c«ng phÇn th©n

High rise building - Guide for construction of the superstruction


 1. Ph¹m vi ¸p dông

Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh nh÷ng ®iÓm cÇn thiÕt cho viÖc thi c«ng phÇn th©n c¸c c«ng tr×nh cao tÇng.Tiªu chuÈn nµy ®­­a ra mét sè c¸c chØ tiªu kÜ thuËt phôc vô cho viÖc lùa chän ph­­¬ng ph¸p vËn chuyÓn thiÕt bÞ vµ vËt t­­ lªn cao vµ viÖc lùa chän giµn gi¸o vµ v¸n khu«n phôc vô cho c«ng t¸c thi c«ng nhµ cao tÇng.


 1. Nguyªn t¾c chung
  1. Tr­­íc khi thi c«ng nhµ cao tÇng nhµ thÇu nªn nghiªn cøu kÜ hå s¬ thiÕt kÕ vµ lµm viÖc víi ®¬n vÞ t­­ vÊn ®Ó n¾m ch¾c c¸c yªu cÇu thiÕt kÕ. Nªn xem xÐt toµn diÖn hÖ kÕt cÊu c«ng tr×nh vµ gi¶i ph¸p cÊu t¹o, cã kÓ ®Õn c¸c ®Æc ®iÓm cña trang thiÕt bÞ kÜ thuËt vµ lùa chän c«ng nghÖ x©y dùng thÝch hîp nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c thi c«ng x©y l¾p vÒ c¸c mÆt chÊt l­îng, tiÕn ®é, an toµn vµ kinh tÓ.
  1. Nhµ thÇu nªn tiÕn hµnh thiÕt kÓ chi tiÕt biÖn ph¸p thi c«ng, ®Æc biÖt lµ ph­­¬ng ph¸p vËn chuyÓn thiÕt bÞ, vËt t­­, giµn gi¸o, v¸n khu«n... theo ph­­¬ng th¼ng ®øng v¶ ph­­¬ng ngang. Ph­­¬ng ph¸p vËn chuyÓn thiÕt bÞ vËt t­­ lªn cao cÇn phï hîp víi ®Æc ®iÓm kÕt cÊu, thiÕt bÞ s½n cã vµ lµ yÕu tè mang tÝnh quyÕt ®Þnh ®èi víi tiÕn ®é thi c«ng.
  1. VËn chuyÓn vËt liÖu bª t«ng, thÐp vµ giµn gi¸o lªn cao cã thÓ thùc hiÖn b»ng cÈu th¸p vËn th¨ng, thang ®iÖn. Bª t«ng ®­­îc chuyÓn ®Õn hiÖn tr­­êng b»ng xe trén, ®­­îc ®­­a lªn c¸c tÇng b»ng cÈu th¸p hoÆc m¸y b¬m bª t«ng. Khi cã ®iÒu kiÖn mÆt b»ng nªn l¾p dùng tr¹m trén t¹i hiÖn tr­êng.
  1. Giµn gi¸o, v¸n khu«n ®­­îc lùa chän vµ thiÕt kÕ phï hîp víi ®iÒu kiÖn sö dông vµ cÇn kÓ ®Õn ®é æn ®Þnh d­­íi t¶i träng lµm viÖc vµ t¶i träng giã.
  1. CÇn trôc th¸p cè ®Þnh hoÆc di ®éng trªn ®­êng ray th­­êng ®­­îc sö dông ®Ó vËn chuyÓn vËt t­, thiÕt bÞ, giµn gi¸o lªn cao. CÈu th¸p ph¶i ®­­îc ®Æt ë vÞ trÝ tèi ­­u ®Ó cã ph¹m vi ho¹t ®éng h÷u hiÖu vµ ®¶m b¶o viÖc th¸o dì dÔ dµng sau khi hoµn thµnh c«ng tr×nh. Mãng cña cÈu th¸p cè ®Þnh hoÆc di ®éng trªn ray cÇn thiÕt ®­­îc thiÕt kÓ vµ nghiÖm thu theo tiªu chuÈn t­¬ng øng.
  1. Thi c«ng c«ng tr×nh nhµ cao tÇng vµo mïa m­­a, mïa giã b·o cÇn cã nh÷ng quy ®Þnh cô thÓ vÒ an toµn vµ æn ®Þnh d­íi t¸c ®éng cña t¶i träng ®éng nµy.
 1. Ph­­¬ng ph¸p vËn chuyÓn thiÕt bi vµ vËt t­­ lªn cao.
  1. CÈu th¸p cè ®Þnh hoÆc di ®éng trªn ray th­­êng lµ biÖn ph¸p chñ ®¹o ®Ó vËn chuyÓn thiÕt bÞ vµ vËt t­­ lªn cao. Mét sè lo¹i cÇn trôc th¸p th­êng ®­­îc dïng t¹i ViÖt Nam ®­îc nªu ë b¶ng 1.

B¶ng 1- Mét sè lo¹i cÇn trôc th¸p th­­êng dïng t¹i ViÖt Nam


TT

Th«ng sè

kü thuËt

Lo¹i cÇn trôc

H

(m)

Qmax

(tÊn)

Qmin

(tÊn)

L

(m)

1

CÇn trôc th¸p K200 ch¹y trªn ray KB 403

47

47


12

8


3,8

3,2


52

32

2


CÇn trôc th¸p cè ®Þnh cña Thuþ §iÓn

K154 (1056)

K154 (1055)


90,5


78,5

8

63,2


2,5

48

48


  1. VËn chuyÓn bª t«ng b»ng cÈu th¸p vµ gÇu

Khèi l­­îng bª t«ng cña kÕt cÊu phÇn th©n nhµ cao tÇng th­êng cã chØ sè thÓ tÝch lµ 03-0,4m3/m2 nªn c«ng t¸c vËn chuyÓn bª t«ng cÈn ®­îc quan t©m ®Æc biÖt. Ngµy c«ng cÇn thiÕt (n) cho viÖc thi c«ng mét tÇng tiªu chuÈn cña nhµ cao tÇng ®­­îc tÝnh theo c«ng thøc kinh nghiÖm cña mét sè n­­íc cÇn tho¶ m·n ®iÒu kiÖn :

n = (1)
Trong ®ã :
n lµ ngµy c«ng cÇn thiÕt cho viÖc thi c«ng mét tÇng nhµ tiªu chuÈn b»ng biÖn ph¸p cÈu n©ng vµ gÇu (ngµy) ;
Hmax lµ cao ®é t­­¬ng ®èi trong tÇng nhµ tiªu chuÈn (m) ;
V1 lµ tèc ®é ®i lªn cña mãc cÈu phót)
V2 lµ tèc ®é ®i xuèng cña mãc cÈu (m/phót)
t3 lµ thêi gian lµm viÖc cña c¸nh tay ®ßn mçi lÇn di chuyÓn (phót)
t4 lµ thêi gian l¾p vµ th¸o mãc cÈu (phót)
Q lµ l­­îng bª t«ng cña tÇng tiªu chuÈn do mçi cÇn trôc th¸p ®¶m nhËn (m3) ;
b lµ thêi gian lµm viÖc cña mét ca (giê) ;
c lµ sè ca cÈu lµm viÖc trong mét ngµy ;
q lµ thÓ tÝch bª t«ng mét lÇn cÈu (m3) ;
[n] lµ sè ngµy tÕt c«ng cho phÐp mét tÇng tiªu chuÈn ®­­îc quy ®Þnh theo tiÕn ®é thi c«ng ( ngµy) .
3.3. B¬m bª t«ng

Tr­­êng hîp bª t«ng vËn chuyÓn b»ng cÈu th¸p vµ gÇu kh«ng ®¹t yªu cÇu vÒ tiÕn ®é, nªn sö dông b¬m bª t«ng. C¸c lo¹i b¬m bª t«ng cña NhËt vµ cña §øc th­­êng ®­­îc dïng.
  1. B¬m bª t«ng

Tr­­êng hîp bª t«ng vËn chuyÓn b»ng cÈu th¸p vµ gÇu kh«ng ®¹t yªu cÇu vÒ tiÕn ®é, nªn sö dông b¬m bª t«ng. C¸c lo¹i b¬m bª t«ng cña NhËt vµ cña §øc th­­êng ®­­îc dïng. M¸y b¬m ph¶i ®­­îc bè trÝ gÇn n¬i ®æ bª t«ng, ®­­êng èng ng¾n vµ tiÖn lîi cho xe trén quay vßng.
   1. TÝnh n¨ng kÜ thuËt cña b¬m bª t«ng

TÝnh n¨ng kÜ thuËt cña b¬m bª t«ng th«ng dông :


- H×nh thøc b¬m : ¸p lùc dÇu ;
- L­u l­­îng b¬m : 50 100m3/h ;
- ¸p lùc b¬m lÝ thuyÕt : 387  650N/cm2 ;
- Cù ly VËn chuyÓn ngang : 600  1000 m ;
- Cù li vËn chuyÓn ®øng : 20  200 m
- §­êng ­kÝnh h¹t lín nhÊt : 40  50 mm ;
- Dung l­îng thïng b¬m : 0,30  l,50m3
- Ph­­¬ng ph¸p röa èng : B»ng n­­íc hoÆc khÝ nÐn ;
- C«ng suÊt m¸y ph¸t/sè vßng quay : 195/2300  220/2300 ;
TÝnh n¨ng kÜ thuËt cña b¬m bª t«ng :
- H×nh thøc b¬m : B¬m xi lanh ;
- L­­u l­­îng tèi ®a : 40  90m3/h ;
- ¸p lùc b¬m lÝ thuyÕt : 296  648N/cm2 ;
- Cù li vËn chuyÓn ngang : 180  670 m ;
- §­­êng kÝnh h¹t lín nhÊt : 40  50 mm ;
- Dung l­­îng thïng b¬m : 0,30  1,50 m3 ;
- C«ng suÊt m¸y ph¸t : 45  55 kw
- Ph­­¬ng ph¸p röa èng : B»ng n­­íc hoÆc khÝ nÐn.


   1. Lùa chän b¬m bª t«ng

ViÖc lùa chän b¬m bª t«ng phô thuéc vµo n¨ng lùc b¬m, ®­­êng kÝnh èng dÉn, cÊp phèi vµ trong tr­­êng hîp gÆp khã kh¨n cã thÓ dïng c¸c biÖn ph¸p bæ sung sau ®©y : B¬m tiÕp søc, t¨ng ®­­êng kÝnh èng b¬m, dïng b¬m c«ng suÊt lín, l¾p l¹i èng b¬m (tr¸nh èng bÞ gÊp khóc vµ thay ®æi ®­­êng kÝnh èng, ®iÒu chØnh cÊp phèi...).


3.3.3. B¬m bª t«ng vµ xe trén cÊp phèi bª t«ng
Sè l­­îng xe trén bª t«ng (m) ®­­îc x¸c ®Þnh theo kinh nghiÖm cña n­­íc ngoµi :

( 2)

Trong ®ã :


Qm lµ l­­u l­­îng bª t«ng trong mét giê ; Qm = Qp ;
Qp lµ l­îng v÷a lÝ thuyÕt theo ¸p lùc nhÊt ®Þnh ;
 lµ hiÖu suÊt lµm viÖc th­­êng lÊy b»ng 0,4 - 0,8 ;
V lµ dung l­­îng xe trén bª t«ng, m3/h ;
L lµ kho¶ng c¸ch tõ tr¹m trén ®Õn hiÖn tr­­êng, km ;
S lµ tèc ®é b×nh qu©n xe ch¹y, km/h ;
T lµ tæng thêi gian gi¸n ®o¹n (n¹p vËt liÖu, ra vËt liÖu, t¹m dõng...)


   1. §­­êng kÝnh èng b¬m

§­­êng kÝnh èng lín cho phÐp gi¶m lùc c¶n vµ ®­êng kÝnh èng nhá thuËn lîi cho viÖc vËn chuyÓn èng, v× vËy nªn sö dông ®­­êng kÝnh èng thÝch hîp nh­­ng kh«ng nhá h¬n 3 lÇn ®­êng kÝnh cña cèt liÖu lín nhÊt.


3.3.5 . CÊp phèi bª t«ng
CÇn thiÕt lùa chän cÊp phèi thÝch hîp ®Ó ®¶m b¶o c­­êng ®é bª t«ng vµ phï hîp víi ®iÒu kiÖn thi c«ng. §é sôt bª t«ng t¹i vÞ trÝ b¬m chän theo tÝnh n¨ng cña m¸y vµ th«ng th­­êng lµ 12 - 17 cm. §é sôt khèng chÕ t¹i tr¹m trén tïy theo cù li vËn chuyÓn cÇn lÊy gi¸ trÞ cao h¬n nh­ng kh«ng qu¸ 20 - 22 cm.
3.3.6 . Thao t¸c b¬m bª t«ng
- ChuÈn bÞ hiÖn tr­­êng, kiÓm tra b¬m, bè trÝ vµ cè ®Þnh ®­êng èng cÊp phèi. Dïng v÷a xi

m¨ng c¸t b«i tr¬n ®­­êng èng.


- Ðp bª t«ng víi tèc ®é chËm ®Ó kiÓm tra ®é kÝn cña ®­­êng èng.
- §¶m b¶o bª t«ng trªn miÖng hót kh«ng thÊp h¬n 20 cm ®Ó tr¸nh tr­­êng hîp hót kh«ng khÝ lµm t¾c b¬m.
- NÕu cã hiÖn t­îng ¸p lùc b¬m t¨ng cao, ®­êng èng rung ®éng cÇn gi¶m tèc ®é b¬m vµ ®Ëp vµo c¸c ®o¹n èng cong, nÕu kh«ng cã kÕt qu¶ cÇn dùng b¬m ®Ó kiÓm tra.
- Kh«ng dõng b¬m qu¸ 15 phót, nÕu qu¸ thêi gian trªn nªn trén l¹i bª t«ng víi tèc ®é chËm sau 15 phót mét. Thêi gian dõng b¬m qu¸ 60 phót ph¶i lo¹i bá toµn bé bª t«ng trong ång.
- B¬m bª t«ng xong ph¶i röa s¹ch b¬m vµ toµn bé ®­êng èng.


 1. Giµn gi¸o vµ v¸n khu«n
  1. Nguyªn t¾c chung

- ViÖc lùa chän giµn gi¸o vµ v¸n khu«n phô thuéc vµo ®Æc ®iÓm c«ng tr×nh, thiÕt bÞ thi c«ng vµ cung øng vËt t­­, bª t«ng vµ ®iÒu kiÖn thi c«ng. V¸n khu«n vµ giµn gi¸o cã thÓ ®­îc chÕ t¹o ®iÓn h×nh, th¸o l¾p dÔ dµng vµ cÇn ph¶i ®­îc thiÕt kÕ phï hîp víi søc chÞu t¶i, ®é cøng vµ tÝnh ån ®Þnh.


- C­­êng dé th¸o v¸n khu«n tu©n thñ c¸c tiªu chuÈn vÒ c«ng nghÖ bª t«ng.
- Gi¸o chèng b»ng èng thÐp, hÖ thèng gi¸o Pal do ViÖt Nam chÕ t¹o cã thÓ ®­­îc dïng ®Ó x©y dùng nhµ cao tÇng. Giµn gi¸o ngoµi nhµ cÇn ®­îc thiÕt kÓ vµ kiÓm tra b»ng thö t¶i tr­­íc khi sö dông.


  1. Yªu cÇu kÜ thuËt chñ yÕu cña giµn gi¸o : ViÖc tÝnh to¸n thiÕt kÕ hÖ thèng giµn gi¸o, v¸n khu«n ph¶i kÓ ®Õn träng l­îng b¶n th©n, t¶i träng thi c«ng, t¶i träng giã, æn ®Þnh.
  1. Cã thÓ sö dông hÖ thèng gi¸o chèng l¹i ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶.


Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> 1. Most doctors and nurses have to work on a once or twice a week at the hospital
2013 -> ĐỀ CƯƠng ôn tập bài kiểm tra 15 phút môn hóA 9 LẦN 1 vq1: Nêu
2013 -> Mãng cäc thiÕt diÖn nhá Tiªu chuÈn thi c ng vµ nghiÖm thu Minipile foundation Standard for constrution, check and acceptance
2013 -> Thiết kế nghiên cứU & thống kê y họC
2013 -> BỘ XÂy dựng số : 14/ 2003/ QĐ-bxd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2013 -> Chương dao đỘng cơ
2013 -> Số Hồ sơ: 101/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu giao nhận hồ SƠ Loại hồ sơ: Đăng ký bhxh, bhyt bắt buộc
2013 -> Số Hồ sơ: 103/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam số Hồ sơ: 103/ /thu-đC Độc lập Tự do Hạnh phúc
2013 -> Số Hồ sơ: 107/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
2013 -> Niên Lịch Phụ Huynh/Học Sinh

tải về 46.04 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương