QuyếT ĐỊnh về việc phê duyệt sổ bộ thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2011tải về 9.11 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu27.07.2016
Kích9.11 Kb.
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 1373/QĐ-UBND Bình Phước, ngày 14 tháng 6 năm 2011


QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt sổ bộ thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2011
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC


Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 1993;

Căn cứ Nghị định số 74/NĐ-CP ngày 25 tháng 10 năm 1993 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp;

Xét đề nghị của Cục Thuế tỉnh tại Tờ trình số 686/TTr-CT ngày 08 tháng 6 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Phê duyệt sổ bộ thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2011 tỉnh Bình Phước, như sau:

1. Tổng diện tích tính thuế: 101.228,43ha.

2. Tổng số thuế ghi thu: 21.947.479 kg (quy lúa).

(Kèm theo biểu tổng hợp bộ thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2011)Điều 2. Giao Cục Thuế tỉnh tổ chức thực hiện theo qui định của Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp, phấn đấu thu đạt chỉ tiêu nêu tại Điều 1.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Lợi
: vbpq binhphuoc.nsf -> 4b438b320dbf1cda4725719a0012432c
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> V/v thành lập Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Số: 1019/QĐ-ubnd bình Phước, ngày 21 tháng 5 năm 2012
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc Phương án bỒi thưỜng, hỖ trỢ và tái đỊnh cư TỔng thể
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Soá 1040 ngaøy 16/6/2006 cuûa ubnd tænh veà vieäc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương