Nhãm h c ng t¸c ®Êt Quy ph¹m thi c ng vµ nghiÖm thutải về 403.38 Kb.
trang1/3
Chuyển đổi dữ liệu05.08.2016
Kích403.38 Kb.
#13538
  1   2   3

TI£U CHUÈN ViÖt nam TCVn 4447-1987Nhãm H
C«ng t¸c ®Êt - Quy ph¹m thi c«ng vµ nghiÖm thu

Earth works –Codes for construction, check and accetance
1. Quy ®Þnh chung


  1. Quy ph¹m nµy quy ®Þnh nh÷ng ®iÒu cÇn ph¶i tu©n theo khi thi c«ng vµ nghiÖm thu c«ng t¸c ®Êt theo ph−¬ng ph¸p kh« (b»ng m¸y ®µo, xóc v.v...), ph−¬ng ph¸p −ít (b»ng c¬ giíi thuû lùc v.v...), ph−¬ng ph¸p khoan lç m×n trong x©y dùng, c¶i t¹o nhµ vµ c«ng tr×nh. §èi víi nh÷ng c«ng tr×nh thuû lîi (thuû ®iÖn, thuû n«ng), giao th«ng vËn t¶i, b−u ®iÖn, ®−êng d©y vµ tr¹m khai th¸c má, dÇu khÝ, c«ng nghiÖp, d©n dông...ngoµi nh÷ng ®iÒu quy ®Þnh cña quy ph¹m nµy, khi thi c«ng vµ nghÞªm thu c«ng t¸c ®Êt cßn ph¶i tu©n theo nh÷ng quy ®Þnh cña quy ph¹m chuyªn ngµnh.
  1. Khi lËp thiÕt kÕ tæ chøc x©y dùng vµ thiÕt kÕ thi c«ng còng nh− khi thiÕt kÕ c«ng tr×nh ®Êt nhÊt thiÕt ph¶i theo nh÷ng quy ®Þnh cña quy ph¹m nµy.
  1. Nh÷ng tµi liÖu cÇn thiÕt ®Ó lËp thiÕt kÕ tæ chøc x©y dùng c¸c c«ng tr×nh ®Êt gåm cã:
 • ThiÕt kÕ kü thuËt c«ng tr×nh;-B×nh ®å khu vùc x©y dùng trong ®ã chØ râ hiÖn tr¹ng mÆt ®Êt, ®−êng ®ång møc, chç ®Êt ®¨p, n¬i ®æ ®Êt, ®−êng vËn chuyÓn, tuyÕn ®Æt ®−êng èng vµ vÞ trÝ bÓ l¾ng (nªó thi c«ng c¬ giíi thuû lùc),x¸c ®Þnh b¸n kÝnh an toµn (nÕu khoan lç m×n);

 • C¸c mÆt c¾t däc c«ng tr×nh lµm theo mÆt c¾t ®Þa chÊt;

 • B¶ng thèng kª khèi l−îng c«ng t¸c ®Êt, biÓu ®å c©n ®èi, gi÷a khèi l−îng ®µo vµ ®¾p;

 • T×nh h×nh ®Þa chÊt, ®Þa chÊt thuû v¨n vµ khÝ t−îng thuû v¨n cña toµn bé khu vùc c«ng tr×nh. Nh÷ng tµi liÖu cÇn thiÕt ®Ó lËp thiÕt kÕ thi c«ng c«ng tr×nh ®Êt lµ nh÷ng tµi liÖu cña thiÕt kÕ tæ chøc x©y dùng, b¶n vÏ thi c«ng vµ nh÷ng tµi liÖu ghi trªn ®©y, trong ®iÒu nµy, vµ ph¶i ®−îc hiÖu chØnh, bæ sung cho phï hîp víi nh÷ng ®iÒu kiÖn cô thÓ t¹i thùc ®Þa.
  1. Nh÷ng tµi liÖu kh¶o s¸t ®Þa chÊt c«ng tr×nh ph¶i cung cÊp ®ñ nh÷ng sè liÖu cÇn thiÕt vÒ ®Êt x©y dùng, cã thÓ gåm toµn bé hoÆc mét phÇn nh÷ng sè liÖu sau ®©y:
 1. Thµnh phÇn h¹t cña ®Êt.

 2. TØ träng vµ khèi l−îng thÓ tÝch kh« cña ®Êt.

 3. Khèi l−îng thÓ tÝch vµ ®é Èm cña ®Êt.

 4. Giíi h¹n ®é dÎo.

 5. Thµnh phÇn kho¸ng cña ®Êt.

 6. HÖ sè thÊm (trong tr−êng hîp cÇn thiÕt).

 7. Gãc ma s¸t trong vµ lùc dÝnh cña ®Êt.

 8. §é chua mÆn vµ nh÷ng ®Æc tÝnh riªng cña ®Êt (tinh tr−¬ng lë, tan r·, lón sôt v.v...).

 9. C−êng ®é chÞu nÐn t¹m thêi vµ ®é nøt nÎ (®èi víi ®¸).

 10. §é chÆt tèi ®a vµ ®é Èm tèi −u khi ®Çm nÐn (nÕu cÇn thiÕt ph¶i ®Çm chÆt ®Êt).

 11. §é bÈn (c©y, r¸c...), vËt g©y næ (bom, m×n, ®¹n vv...) vµ nh÷ng vËt ch−íng ng¹i kh¸c (trong tr−êng hîp thi c«ng c¬ giíi thuû lùc vµ n¹o vÐt luång l¹ch).

 12. Ph©n cÊp ®Êt theo møc ®é khã thi c«ng phô thuéc vµo ph−¬ng ph¸p thi c«ng ®Êt ®−îc chän.

 13. Kh¶ n¨ng chÞu t¶i cña ®Êt ë nh÷ng cao ®é cÇn thiÕt kh¸c nhau.

 14. Trong tr−êng hîp båi ®¾p c«ng tr×nh ph¶i ph©n tÝch thµnh phÇn h¹t cña ®Êt.


Chó thÝch:

1) Khi kh¶o s¸t ®Þa chÊt ph¶i x¸c ®Þnh møc ®é lÉn r¸c bÈn cña ®Êt vµ khi thÊy cÇn thiÕt ph¶i ®iÒu tra thùc ®Þa,nguån lµm bÈn ®Ò tµi cã tµi liÖu bæ sung. Trong giai ®o¹n thiÕt kª ki thuËt còng ph¶i tÝnh to¸n ®Õn møc ®é lÉn r¸c bÈn cña ®Êt. Trong tr−êng hîp thi c«ng b»ng c¬ giíi thuû lùc vµ n¹o vÐt luång l¹ch, møc ®é ®Êt lÉn r¸c ph¶i hiÖu chØnh theo thùc tÕ sè lÇn ngõng m¸y ®Ó gì r¸c ë b¸nh xe c«ng t¸c vµ miÖng hót. Trong tr−êng hîp nµy ph¶i tÝnh ®Õn thêi gian ngõng viÖc ®Ó thau röa èng dÉn bïn, thêi gian ngõng viÖc do kÑt m¸y ë kho¶ng ®µo vµ thêi gian khëi ®éng m¸y.

2) CÇn ph¶i cã c¸c sè liÖu ghi ë môc g, h, i hay kh«ng lµ tuú ë sù phøc t¹p cña ®Þa chÊt c«ng tr×nh vµ ph−¬ng ph¸p thi c«ng ®−îc chän trong thiÕt kÕ tæ chøc x©y dùng vµ thiÕt kÕ thi c«ng còng nh− ®iÒu kiÖn t¹i n¬i x©y d−ng.


  1. ChØ sö dông ph−¬ng ph¸p c¬ giíi thi c«ng thuû lùc khi cã nguån n−íc vµ l−îng n−íc ®ñ ®Ó vËn chuyÓn ®Êt.Ph¶i kh¶o s¸t kÜ kh¶ n¨ng cÊp n−íc cña nguån n−íc, trªn c¬ së tÝnh to¸n nhu cÇu sö dông n−íc, nhÊt lµ ®èi víi ao, hå vµ s«ng suèi nhá, ph¶i tÝnh c¶ nhu cÇu n−íc sinh ho¹t vµ vÖ sinh tèi thiÓu ë phÝa khu vùc thi c«ng, ®ång thêi ph¶i tÝnh ®Õn mÊt n−íc do bèc h¬i, thÊm vµ b·o hoµ ®Êt.  1. Khi thi c«ng b»ng c¬ giíi thuû lùc, kh«ng ®−îc ®Ó n−íc th¶i lµm ngËp óng d©n c−, nhµ m¸y, ®−êng x¸ vµ ®Êt n«ng nghiÖp v.v...Nh÷ng biÖn ph¸p lµm s¹ch, l¾ng bïn vµ dÉn nø¬c tõ c¸c s©n båi, th¶ vµo s«ng, hå ph¶i ®−îc c¬ quan qu¶n lý vµ b¶o vÖ nguån n−íc cho phÐp vµ cã sù tho¶ thuËn cña c¸c c¬ quan nhµ n−íc vÒ gi¸m s¸t vµ b¶o vÖ m«i sinh, m«i tr−êng, b¶o vÖ thuû s¶n vµ c¸c c¬ quan liªn quan kh¸c.  1. Khi thi c«ng ®Êt kh«ng ®−îc th¶i n−íc, ®Êt xÊu vµ c¸c phÕ liÖu kh¸c vµo lµm h− háng ®Êt n«ng nghiÖp vµ c¸c lo¹i ®Êt trång kh¸c, kh«ng ®−îc th¶i bõa b·i n−íc bÈn, ®Êt r¸c bÈn ra khu vùc c«ng tr×nh ®ang sö dông.  2. B¶ng c©n ®èi khèi l−îng ®Êt ®µo vµ ®¾p trong ph¹m vi c«ng tr×nh ph¶i ®¶m b¶o sù ph©n bè vµ chuyÓn ®Êt hîp lÝ nhÊt gi÷a ®µo vµ d¾p cã tÝnh ®Õn thêi gian vµ tr×nh tù thi c«ng c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh, ph¶i tÝnh ®Õn nh÷ng hao hôt do lón cña nÒn vµ th©n c«ng tr×nh vµ r¬i v·i trong vËn chuyÓn.Trong tr−êng hîp kh«ng thÓ c©n b»ng gi÷a ®Êt ®µo vµ ®Êt ®¾p trong ph¹m vi c«ng tr×nh th× trong thiÕt kÕ tæ chøc x©y dùng c«ng tr×nh ph¶i x¸c ®Þnh vÞ trÝ b·i th¶i hoÆc má ®Êt. NÕu vÞ trÝ b·i th¶i n»m trong hµng rµo c«ng tr×nh th× ph¶i bµn b¹c tho¶ thuËn víi ban qu¶n lÝ c«ng tr×nh. NÕu ë ngoµi hµng rµo c«ng tr×nh th× ph¶i tho¶ thuËn víi chÝnh quyÒn ®Þa ph−¬ng.  1. §Êt th¶i ph¶i ®æ ë n¬i tròng, ë vÞ trÝ nh÷ng hè s©u tù nhiªn (khe c¹n, hâm nói, ®Çm lÇy,nh÷ng n¬i bá hoangv.v...). Khi quy ®Þnh vÞ trÝ b·i th¶i ®Êt ph¶i xem xÐt nh÷ng ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt vµ ®Þa chÊt thuû v¨n, kh«ng ®−îc lµm c¶n trë tho¸t n−íc vµ g©y trë ng¹i cho th¸c lò. Khi hoµn thµnh thi c«ng ®Êt, bÒ mÆt b·i th¶i ph¶i ®−îc san b»ng, vµ nÕu thÊy cÇn thiÕt th× ph¶i trång cá gia cè.Khi thi c«ng n¹o vÐt, nÕu chän b·i th¶i d−íi n−íc ph¶i x¸c ®Þnh rÊt thËn träng vµ ph¶i cã sù tho¶ thuËn cña c¸c c¬ quan qu¶n lý vËn t¶i ®Þa ph−¬ng, c¬ quan Nhµ nø¬c gi¸m s¸t vÖ sinh m«i tr−¬ng vµ b¶o vÖ nguån thuû s¶n v.v...  1. C«ng t¸c thi c«ng ®Êt nªn giao cho nh÷ng tæ chøc chuyªn m«n ho¸ vÒ c«ng t¸c ®Êt hoÆc nh÷ng ®¬n vÞ chuyªn m«n ho¸ vÒ c«ng t¸c nµy trong c¸c tæ chøc x©y l¾p.1.11. Lùa chän nhãm m¸y ®ång bé ®Ó thi c«ng ®Êt ph¶i trªn c¬ së tÝnh to¸n kinh tÕ. Khi thiÕt kÕ tæ chøc x©y dùng c«ng tr×nh ph¶i tÝnh ®Õn n¨ng lùc xe m¸y s½n cã cña tæ chøc x©y l¾p vµ kh¶ n¨ng bæ sung nh÷ng m¸y mãc cßn thiÕu.
2. C«ng t¸c chuÈn bÞ


  1. C«ng t¸c chuÈn bÞ ph¶i tiÕn hµnh theo nh÷ng quy ®Þnh cña quy ph¹m tæ chøc thi c«ng vµ nh÷ng quy ®Þnh d−íi ®©y cña quy ph¹m nµy.


A.Gi¶i phãng mÆt b»ng


  1. Khi cÊp ®Êt x©y dùng c«ng tr×nh ph¶i tÝnh c¶ nh÷ng diÖn tÝch b·i lÊy ®Êt, b·i tr÷ ®Êt, b·i th¶i, ®−êng vËn chuyÓn t¹m thêi, n¬i ®Æt ®−êng èng vµ ®−êng d©y ®iÖn vµ mÆt b»ng bÓ l¾ng nÕu thi c«ng b»ng c¬ giíi thuû lùc.  2. Trong ph¹m vi c«ng tr×nh trong giíi h¹n ®Êt x©y dùng nÕu cã nh÷ng c©y cã ¶nh h−ëng ®Õn an toµn cña c«ng tr×nh vµ g©y khã kh¨n cho thi c«ng th× ®Òu ph¶i chÆt hoÆc dêi ®i n¬i kh¸c.Ph¶i di chuyÓn c¸c lo¹i c«ng tr×nh, må m¶, nhµ cöa v.v...ra khái khu vùc x©y dùng c«ng tr×nh.  1. Ph¶i ®µo hÕt gèc, rÔ c©y trong nh÷ng tr−êng hîp sau ®©y: • Trong giíi h¹n nh÷ng hè n«ng (chiÒu s©u nhá h¬n 0,5m) nh− mãng nhá, hµo, kªnh m−¬ng ;

 • Trong giíi h¹n nÒn ®−êng s¾t cã chiÒu cao ®Êt ®¾p bÊt k× vµ nÒn ®−êng bé chiÒu cao ®Êt ®¾p nhá h¬n 1,5m;

 • Trong giíi h¹n nÒn mãng ®ª, ®Ëp thuû lîi kh«ng kÓ chiÒu cao bao nhiªu hè ®µo, hèc c©y cÇn lÊp l¹ivµ ®Çm kÜ tõng líp b»ng cïng mét lo¹i ®Êt;

 • Trong giíi h¹n ®¾p nÒn chØÒu cao ®Êt ®¾p nhá h¬n 0,5m;

 • Trong giíi h¹n b·i chøa ®Êt, b·i lÊy ®Êt vµ phÇn ®Êt lÊy tõ hè mãng cÇn dïng ®Ó ®¾p ®Êt trë l¹i;

 • Trong giíi h¹n tuyÕn nh÷ng èng ngÇm cã chiÒu réng ®−îc x¸c ®Þnh trong thiÕt kÕ tæ chøc x©y dùng.
  1. Cho phÐp ®Ó l¹i c©y trong nh÷ng tr−êng hîp sau: -trong giíi h¹n nÒn ®−êng bé chiÒu cao ®Êt ®¾p lín h¬n 1,5m. NÕu nÒn ®Êt ®¾p cao tõ 1,5 ®Õn 2m, gèc c©y ph¶i chÆt s¸t mÆt ®Êt, nÕu nÒn ®Êt ®¾p cao h¬n 2m, gèc c©y cã thÓ ®Ó cao h¬n mÆt ®Êt tù nhiªn -Trong giíi h¹n ®¾p nÒn víi chiÒu cao ®Êt ®¾p lín h¬n 0,5m th× gèc c©y cã thÓ ®Ó cao h¬n mÆt ®Êt tù nhiªn lµ 20.
  1. §èi víi nh÷ng hè mãng c«ng tr×nh, ®−êng hµo, kªnh m−¬ng cã chiÒu s©u lín h¬n 0,5m, viÖc ®µo gèc c©y do thiÕt kÕ tæ chøc x©y dùng quy ®Þnh tuú theo d¹ng vµ chñng lo¹i m¸y ®−îc sö dông ®Ó ®µo mãng c«ng tr×nh.  2. Nªn dïng c¸c ph−¬ng tiÖn c¬ giíi ®Ó ®µo gèc c©y. Sau khi nhæ lªn ph¶i vËn chuyÓn ngay gèc c©y ra ngoµi c«ng tr×nh ®Ó kh«ng lµm trë ng¹i thi c«ng.Cã thÓ dïng m¸y kÐo, m¸y ñi, m¸y ñi cã thiÕt bÞ ®µo gèc c©y, m¸y xóch hÖ thèng têi ®Æc biÖt dïng nhæ gèc c©y cã ®−êng kÝnh 50cm trë xuèng.

§èi víi gèc c©y ®−êng kÝnh lín h¬n 50cm vµ lo¹i gèc c©y cã bé rÔ ph¸t triÓn réng th× cã thÓ næ m×n ®Ó ®µo gèc.
  1. §¸ må c«i qu¸ cí so víi lo¹i m¸y ®−îc sö dông (kÓ c¶ ph−¬ng tiÖn vËn chuyÓn) n»m trong giíi h¹n hè mãng c«ng tr×nh ph¶i lo¹i bá tr−íc khi tiÕn hµnh ®µo ®Êt.Chó thÝch: §¸ må c«i ®−îc coi lµ qóa cì khi kÝch th−íc chiÒu ngang lín nhÊt cña viªn ®¸ lín h¬n kÝch th−íc phÇn c«n gt¸c cña nh÷ng m¸y lµm ®Êt ®−îc chän ®Ó thi c«ng.
+ Lín h¬n 2/3 chiÒu réng gÇu xóc - ®èi víi m¸y ®µo gÇu ngöa vµ gÇu sÊp.

+ Lín h¬n 1/2 chiÒu réng gÇu xóc - ®èi víi m¸y ®µo gÇu quÆng.

+ Lín h¬n 2/3 chiÒu s©u c¾t ®Êt - ®èi víi m¸y c¹p.

+ Lín h¬n 1/2 chiÒu cao bµn g¹t - ®èi víi m¸y ñi vµ m¸y san.

+ Lín h¬n 1/2 bÒ réng thïng xe -®èi víi lo¹i xe vËn t¶i tù ®æ vµ vÒ träng l−înh kh«ng ®−îc lín h¬n mét nöa t¶i träng quy ®Þnh cña xe.

Tr−êng hîp thi c«ng b»ng c¬ giíi thuû lùc vµ n¹o vÐt luång l¹ch, ®èi víi tõng lo¹i m¸y kÝch th−íc ®· qu¸ cì do thiÕt kÕ quy ®Þnh.

Cã thÓ xö lÝ ph¸ vì ®¸ qu¸ cì b»ng næ m×n ®Ó b¾n ®i ra ngoµi ph¹m vi lµm viÖc cña m¸y hoÆc ph¸ vì t¹i chç. Còng cã thÓ ch«n ®¸ s©u h¬n 0,3m so víi cao tr×nh thiÕt kÕ ®èi víi hèi mãng hoÆc nÒn ®Êt ®¾p. cÊm ch«n ®¸ qu¸ cì d−íi nÒn ®−êng giao th«ng, nÒn ®−êng b¨ng s©n bay, mãng c¸c c«ng tr×nh kÜ thuËt ngÇm, nÒn mãng c¸c c«ng tr×nh thuû lîi (®ª ®iÒu, ®Ëp n−íc...).

§¸ må c«i n»m trªn mÆt ®Êt thuéc ph¹m vi hè mãng, kh«ng kÓ kÝch cí bao nhiªu, ph¶i dän hÕt tr−íc khi khoan næ m×n nÕu kh«ng cÇn bãc tÇng phñ.

  1. Tr−íc khi ®µo ®¾p ®Êt, líp ®Êt mµu n»m trong ph¹m vi giíi h¹n quy ®Þnh cña thiÕt kÕ hè mãng c«ng tr×nh vµ b·i lÊy ®Êt ®Òu ph¶i ®−îc bãc hãt vµ tr÷ l¹i ®Ó sau nµy sö dông t¸i t¹o, phôc hèi ®Êt do bÞ ph¸ ho¹i trong qu¸ tr×nh thi c«ng, lµm t¨ng ®é mµu mì cña ®©t trång, phñ ®Êt mÇu cho v−ên hoa, c©y xanh vv... Khi bãc hãt, dù tr÷, bµo qu¶n ®Êt mµu ph¶i tr¸nh nhiÔm bÈn n−íc th¶i ®Êt ®¸, r¸c r−ëi vµ cã biÖn ph¸p gia cè m¸i dèc, trång cá bÒ mÆt ®Ó chèng xãi lë, bµo mßn.
  1. PhÇn ®Êt m−în t¹m ®Ó thi c«ng ph¶i ®−îc t¸i t¹o phôc håi theo tiÕn ®é hoµn thµnh vµ thu gän thi c«ng c«ng tr×nh. Sau khi bµn giao c«ng tr×nh, kh«ng qu¸ 3 th¸ng, toµn bé phÇn ®Êt m−în t¹m ®Ó thi c«ng ph¶i ®−îc phôc håi ®Çy ®ñ vµ giao tr¶ l¹i cho ng−êi sö dông.


B. C«ng t¸c tiªu n−íc bÒmÆt vµ n−íc ngÇm


  1. Tr−íc khi ®oµ ®Êt hè mãng ph¶i x©y dùng hÖ thèng tiªu n−íc, tr−íc hÕt lµ tiªu n−í bÒ mÆt (n−íc m−a, n−íc ao, hå, cèng, r·nh vv...) ng¨n kh«ng cho chÈy vµo hè mãng c«ng tr×nh. Ph¶i ®µo m−¬ng, kh¬i r·nh, ®¾p bê con tr¹ch vv... tuú theo ®iÒu kiÖn ®Þa h×nh vµ tÝnh chÊt c«ng tr×nh.
  1. TiÕt diÖn vµ ®é dèc tÊt c¶ nh÷ng m−¬ng r·nh tiªu n−íc ph¶i b¶o ®¶m tho¸t nhanh l−ul−îng n−íc m−a vµ c¸c nguån n−íc kh¸c, bê m−¬ng r·nh vµ bê con tr¹ch ph¶i cao h¬n møc n−íc tÝnh to¸n lµ 0,1m trë lªn.
  1. Tèc ®é n−íc ch¶ytrong hÖ thèng m−¬ng r·nh tiªu n−íc kh«ng ®−îc v−ît qu¸ tèc ®é g©y xãi lë ®èi víi tõng lo¹i ®Êt.
  1. §é dèc theo chiÒu n−íc ch¶ycña m−¬ng r·nh tiªu n−íc kh«ng ®−îc nhá h¬n 0,003 (tr−êng hîp ®Æc biÖt 0,002. ë thÒm s«ng vµ vïng ®Çm lÇy, ®é dèc cã thÓ gi¶m xuèng 0,001).
  1. Khi x©y dùng hÖ thèng tiªu n−íc thi c«ng, ph¶i tu©n theo nh÷ng quy ®Þnh sau ®©y.
 • Kho¶ng c¸ch tõ mÐp trªn hè ®µo tíi bê m−¬ng tho¸t n−íc n»m trªn s−ên ®åi nói (trong tr−êng hîp kh«ng ®¾p bê hoÆc th¶i ®Êt gi÷a chóng) lµ 5m trë lªn ®èi víi hè ®µo vÜnh viÕn vµ 3m trë lªn ®èi víi hè ®µo t¹m thêi;

 • NÕu phÝa trªn m−¬ng tho¸t n−íc ë s−ên ®åi nói ®ßi hái ph¶i ®¾p con tr¹ch th× kho¶ng c¸ch tõ ch©n bê con tr¹ch tíi bê m−¬ng ph¶i b»ng tõ 1m ®Õn 5m tuú theo ®é thÊm cña ®Êt;

 • -Kho¶ng c¸ch gi÷a ch©n m¸i c«ng tr×nh ®¾p vµ bê m−¬ng tho¸t n−íc kh«ng ®−îc nhá h¬n 3m; -Ph¶i lu«n lu«n gi÷ mÆt b»ng khai th¸ca ®Êt cã ®é dèc ®Ó tho¸t n−íc:Dèc 0,005 theo chiÒu däc vµ 0,02 theo chiÒu ngang.
  1. NÕu ®−êng vËn chuyÓn ®Êt ph¶i ®¾p cao d−íi 2m th× r·nh tho¸t n−íc lµm c¶ 2 phÝa däc theo tuyÕn NÕu ®¾p cao h¬n 2m vµ ®é dèc mÆt ®Êt tù nhiªn theo mÆt c¾t ngang ®−êng nhá h¬n 0,02 th× kh«ng cÇn ®µo r·nh tho¸t n−íc ë hai bªn ®−êng. NÕu ®é dèc mÆt ®Êt tù nhiªn theo mÆt c¾t ngang ®−êng lín h¬n 0,04 th× r·nh tho¸t n−íc chØ cÇn lµm phÝa s−ên cao cña ®−êng vµ ph¶i lµm cèng tho¸t n−íc.KÝch th−íc, tiÕt diÖn vµ ®é dèc cña r·nh tho¸t n−íc ph¶i theo ®óng c¸c quy ph¹m x©y dùng c¸c tuyÕn ®−êng giao th«ng.  1. §Êt ®µo ë c¸c r·nh tho¸t n−íc, m−¬ng dÉn dßng trªn s−ên ®åi nói kh«ng nªn ®æ lªn phÝa trªn, mµ ph¶i ®æ ë phÝa d−íi t¹o bê con tr¹ch theo tuyÕn m−¬ng r·nh.Trong tr−êng hîp r·nh tho¸t n−íc hoÆc m−¬ng dÉn dßng n»m gÇn s¸t bê m¸i dèc hè ®µo th× gi÷a chóng ph¶i ®¾p bê ng¨n. M¸i bê ng¨n ph¶i nghiªng vÒ phÝa m−¬ng r·nh víi ®é dèc tõ 0,02 ®Õn 0,04.  1. N−íc tõ hÖ thèng tiªu n−íc, tõ b·i tr÷ ®Êt vµ má vËt liÖu tho¸t ra ph¶i b¶o ®¶m tho¸t nhanh, nh−ng ph¶i tr¸nh xa nh÷ng c«ng tr×nh s½n cã hoÆc ®©ng x©y dùng. Kh«ng ®−îc lµm ngËp óng, xãi lë ®Êt vµ c«ng NÕu kh«ng cã ®iÒu kiÖn dÉn n−íc tù ch¶y th× ph¶i ®Æt ch¹m b¬m tiªu n−íc.  2. Khi ®µo hè mãng n»m d−íi mÆt n−íc ngÇm th× trong thiÕt kÕ tæ chøc x©y dùng vµ thiÕt kÕ thi c«ng ph¶i ®Ò ra biÖn ph¸p tiªu n−íc mÆt kÕt hîp víi tiªu n−íc ngÇm trong ph¹m vi bªn trong vµ bªn ngoµi hè mãng. Ph¶i bè chÝ hÖ thèng r·nh tiªu n−íc, giÕng thu n−íc, vÞ trÝ b¬m di ®éng vµ tr¹m b¬m tiªu n−íc cho tõng giai ®o¹n thi c«ng c«ng tr×nh. Trong bÊt cø tr−êng hîp nµo, nhÊt thiÕt kh«ng ®Ó ®äng n−íc vµ lµm ngËp hè mãng.

Khi mùc n−íc ngÇm cao vµ l−ul−îng n−íc ngÇm qu¸ ín ph¶i h¹ mùc n−íc ngÇm míi b¶o ®¶m thi c«ng b×nh th−êng th× trong thiÕt kÕ tæ chøc x©y dùng vµ thiÕt kÕ thi c«ng ph¶i cã phÇn thiÕt kÕ riªng cho c«ng t¸c h¹ mùc n−íc ngÇm cho tõng h¹ng môc cô thÓ nh»m b¶o vÖ sù toµn vÑ ®Þa chÊt mÆt mãng.
  1. Khi thi c«ng ®Êt, ngoµi líp ®Êt n»m d−íi møc n−íc ngÇm bÞ b·o hoµ n−íc, cßn ph¶i chó ý ®Õn møc líp ®Êt −ít trªn møc n−íc ngÇm do hiÖn t−îng mao dÉn. ChiÒu dÇy líp ®Êt −ít phÝa trªn mùc n−íc ngÇm cho trong b¶ng1.
  1. Khi ®µo hµo, kªnh m−¬ng vµ hè mãng c¸c c«ng tr×nh d¹ng tuyÕn, nªn b¾t ®Çu ®µo tõ phØa thÊp. NÕu hè mãng gÇn s«ng ngßi, ao hå, khi thi c«ng, ph¶i ®Ó bê ®Êt ®ñ réng b¶o ®¶m cho n−íc thÊm vµo Ýt nhÊt.B¶ng 1
  1. TÊt c¶ hÖ thèng tiªu n−íc trong thêi gian thi c«ng c«ng tr×nh ph¶i ®−îc b¶o qu¶n tèt ®¶m b¶o ho¹t ®éng b×nh th−êng.


C. §−êng vËn chuyÓn ®Êt


  1. Ph¶i tËn dông m¹ng l−íi ®−êng s¸ s½n cã ®Ó vËn chuyÓn ®Êt. NÕu trong thiÕt kÕ cã nh÷ng tuyÕn ®−êng vÜnh cöu cã thÓ cho phÐp kÕt hîp sö dông lµm ®−êng thi c«ng th× ph¶i x©y dùng nh÷ng tuyÕn ®−êngnµy tr−íc tiªn ®Ó phôcvô thi c«ng. ChØ cho phÐp lµm ®−êng thi c«ng t¹m thêi khi kh«ng thÓ tËn dông m¹ng l−íi ®−êng s½n cã vµ kh«ng thÓ kÕt hîp sö dông ®−îc nh÷ng tuyÕn ®−êng vÜnh cöu cã trong thiÕt kÕ.  2. §−êng t¹m vËn chuyÓn ®Êt nªn lµm hai chiÒu. ChØ lµm ®−êng mét chiÒu khi vËn chuyÓn®Êt theo vßng khÐp kÝn. Ph¶i x¸c ®Þnh trªn c¬ së tÝnh to¸n kinh tÕ-kÜ thuËt.  3. NÕu vËn chuyÓn ®Êt b»ng «t« tù ®æ träng t¶i d−íi 12tÊn th× bÒ réng mÆt ®−êng ph¶i lµ 7m ®èi víi ®−êng hai chiÒu, vµ 3,5m ®èi víi ®−êng mét chiÒu.NÕu träng t¶i tù ®æ cña «t« trªn 12tÊn th× bÒ mÆt réng mÆt ®−êng ph¶i tÝnh to¸n riªng trong qu¸ tr×nh thiÕt kÕ tæ chøc x©y dùng c«ng tr×nh.  1. BÒ r«ng lÒ ®−êng kh«ng ®−îc nhá h¬n 1m. riªng ë nh÷ng n¬i ®Þa h×nh chËt hÑp, ë chç ®−êng vßng vµ ®−êng dèc, bÒ réng lÒ ®−êng cã thÓ giµm xuèng 0,5m.§−êng trong khoang ®µo, trªn b·i th¶i vµ nh÷ng ®−êng kh«ng cã gia cè mÆt th× kh«ng cÇn ®Ó lÒ ®−êng.

§−êng thi c«ng n»m trªn s−ên dèc nhÊt thiÕt ph¶i cã lÒ ®−êng ë hai phÝa. BÒ réng lÒ ®−êng phÝa gi¸p s−ên cao lµ 0,5m, phÝa ngoµi gi¸p s−ên dèc lµ 1m.

NÕu däc ®−êng cã ch«n cét bª t«ng l©n can phßng hé th× bÒ réng lÒ ®−êng kh«ng ®−îc nhá h¬n 1,5m.

2.2.7. B¸n kÝnh cong tèi thiÓu cña ®−êng t¹m thi c«ng ®èi víi «t« ph¶i x¸c ®Þnh theo b¶ng 2 tuú theo c−êng ®é vËn chuyÓn vµ tèc ®é cña «t« trªn ®−êng.B¶ng 2

NÕu ®Þa h×nh chËt hÑp, b¸n kÝnh cong cña ®−êng ph¶i lµ 15m ®èi víi xe «t« hai cÇu träng t¶i d−íi 30tÊn vµ 20m -®èi víi xe «t« ba cÇu.

Trong khoang ®µo, trªn b·i th¶i vµ b·i ®¾p ®Êt, b¸n kÝnh quay xe ®−îc x¸c ®Þnh theo b¸n kÝnh quay cho phÐp cña nhµ m¸y chÕ t¹o, ®èi víi tõng lo¹i xe vËn chuyÓn ®Êt.

2.28. ë nh÷ng ®o¹n ®−êng vßng, nÕu b¸n kÝnh nhá h¬n 125 m mÆt ®−êng «t« hai lµn xe ph¶i ®−îc më réng vÒ phÝa trong nh− chØ dÉn trong b¶ng3.


§èi víi ®−êng «t« mét chiÒu, ®−êng cã nhiÒu lµn xe, møc ®é më réng mÆt ®−êng tØ lÖ thuËn víi sè lµn xe cña ®−êng. BÒ réng lÒ ®−êng, trong mäi tr−êng hîp më réng mÆt ®−êng, ®Òu ph¶i gi÷ ®óng quy ®Þnh cña ®iÒu 2.26 cña quy ph¹m nµy.
B¶ng 3
  1. §é dèc th«ng th−êng cña ®−êng «t« vËn chuyÓn ®Êt lµ 0,05. §é dèc lín nhÊt b»ng 0,08. Trong nh÷ng tr−êng hîp ®Æc biÖt (®Þa h×nh phøc t¹p, ®−êng lªn dèc tõ hè mãng vµo má vËt liÖu, ®−êng vµo b·i ®¾p ®Êt...) ®é dèc cña ®−êng cã thÓ n©ng lªn tíi 0,1 vµ c¸ biÖt tíi 0,15. ViÖc x¸c ®Þnh ®é dèc cña ®−êng cßn ph¶i c¨n cø vµo lo¹i líp phñ mÆt ®−êng.
  1. NÕu ®−êng vËn chuyÓn ®Êt cã ®é dèc qu¸ dµi vµ lín h¬n 0,08 th× tõng ®o¹n mét cø 600m ®−êng dèc ph¶i cã mét ®o¹n nghØ víi ®é dèc kh«ng qu¸ 0,03, dµi kh«ng d−íi 50m. Trong tr−êng hîp ®−êng võa dèc võa vßng, ®é dèc giíi h¹n cña ®−êng theo trôc tim ph¶i theo quy ®Þnh trong b¶ng 4. Ph¶i b¶o ®¶m tho¸t n−íc theo r·nh däc ®−êng. ®é dèc cña r·nh ph¶i lín h¬n 0,003, c¸ biÖt cho phÐp ®é dèc cña r·nh nhá h¬n 0,003 nh−ng kh«ng ®−îc nhá h¬n 0,002.


B¶ng 4
  1. Khi ®−êng vËn chuyÓn ®Êt ch¹y qua vïng ®Êt c¸t, c¸t sái nÕu ë tr¹ng th¸i −ít th× chØ cÇn g¹t ph¼ng vµ ®Çm chÆt mÆt ®−êng. NÕu ë tr¹ng th¸i kh«, xe ®i l¹i khã kh¨n th× ph¶i r¶i líp phñ mÆt ®−êng. §−êng lªn xuèng hè mãng, má vËt liÖu ph¶i th−êng xuyªn gi÷ tè b¶o ®¶m xe m¸y thi c«ng lªn xuèng b×nh th−êng trong mïa m−a. Khi cÇn thiÕt, trªn c¬ së tÝnh to¸n kinh tÕ, cãthÓ l¸t c¶ mÆt ®−êng hoÆc vÕt xe ®i b»ng tÊm bª t«ng cèt thÐp l¾p ghÐp.
  1. NÕu khèi l−îng vËn chuyÓn ®Êt lín vµ thêi gian thi c«ng kÐo dµi, bÒ mÆt ®−êng t¹m ph¶i cã líp phñ kiªn cè. ViÖc x¸c ®Þnh líp phñ mÆt ®−êng ph¶i c¨n cø vµo:
 • Thêi gian phôc vô cña ®−êng;

 • C−êng ®é vËn chuyÓn cña tuyÒn ®−êng;

 • §é dèc cña ®Þa h×nh vµ nh÷ng ®iÒu kiÖn ®Êt ®ai, khÝ hËu;

 • §iÒu kiÖn sö dông vËt liÖu ®Þa ph−¬ng. ViÖc lùa chän líp phñ mÆt ®−êng cßn ph¶i dùa vµo t×nh to¸n hiÖu qu¶ kinh tÕ trong thiÕt kÕ tæ ch−chÝnh s¸ch x©y dùng c«ng tr×nh.
  1. Khi ®−êng thi c«ng ch¹y theo ®−êng ®Êt yÕu, ®Çm lÇy, vïng ®¸t ngËp óng mµ c−êng ®é vËn chuyÓn d−íi 200 xe trong ngµy ®ªm, trªn c¬ së tÝnh to¸n hiÖu qu¶ kinh tÕ cã thÓ l¸t d−íi hai vÖt b¸nh xe b»ng nh÷ng tÊm bª t«ng cèt thÐp l¾p ghÐp.  2. NÕu ®−êng «t« n»m trªn mÆt ®¸ hè mãng vµ trªn mét khèi ®¸ ®æ th× chØ cÇn phñ lªn mÆt ®−êng líp ®¸ d¨m nhá ®Ó lÊp ph¼ng nh÷ng chç låi lâm. KÝch th−íc lín nhÊt cña ®¸ kh«ng ®−îc qua 70mm.  3. §−êng vËn chuyÓn cña xe c¹p ®Êt cÇn h¹n chÕ tíi møc thÊp nhÊt sè ®o¹n vßng vµ rÏ ngoÆt, nhÊt lµ ®èi víi ®o¹n ®−êng ®i cã t¶i.§é dèc lín nhÊt cho phÐp cña xe c¹p cho trong b¶ng 5.

B¶ng 5
  1. BÒ réng mÆt ®−êng cöa vµo vµ ®−êng xuèng dèc cña xe c¹p trong tr−êng hîp ®i mét chiÒu ph¶i lµ (m)

Dung tÝch thïng c¹p (m3) Kh«ng nhá h¬n

Nhá h¬n 6m3 4,0m

Tõ 8 ®Õn 10m3 4,5m

Lín h¬n 10m3 5,5m


  1. BÒ réng tèi thiÓu cña mÆt b»ng ®ñ ®Ó xe c¹p quay vßng trë l¹i lµ (m);

Dung tÝch thïng c¹p (m3) Kh«ng nhá h¬n

3m3 7,0m

6m3 12,5m

8m3 14,0m

10m3 15,0mLín h¬n 10m3 21,0m


  1. §−êng thi c«ng ph¶i ®−îc b¶o d−îng, duy tu th−êng xuyªn, b¶o ®¶m xe m¸y ®i l¹i b×nh th−êng trong suèt qu¸ tr×nh thi c«ng. Ph¶i t−íi n−íc chèng bôi vµ kh«ng ®−îc ®Ó bïm n−íc ®äng trªn mÆt ®−êng.


D. §Þnh vÞ, dùng khu«n c«ng tr×nh
2.39. Tr−íc khi thi c«ng ph¶i tiÕn hµnh bµn giao cäc mèc vµ cäc tin. Sau khi bµn giao, ®¬n vÞ thi c«ng ph¶i ®ãng thªm nh÷ng cäc phô cÇn thiÕt cho viÖc thi c«ng, nhÊt lµ ë nh÷ng chç ®Æc biÖt nh− thay ®æi ®é dèc, chç ®−êng vßng, n¬i tiÕp gi¸p ®µo vµ ®¾p vv... nh÷ng cäc mèc ph¶i ®−îc dÉn ra ngoµid ph¹m vi ¶nh h−ëng cña xe m¸y thi c«ng, ph¶i cè ®Þnh b»ng nh÷ng cäc, mèc phô vµ ®−îc b¶o vÖ chu ®¸o ®Ó cã thÓ nhanh chãng kh«i phôc l¹i nh÷ng cäc mèc chÝnh ®óng vÞ trÝ thiÕt kÕ khi cÇn kiÓm tra thi c«ng.


  1. Yªu cÇu cña c«ng t¸c ®Þnh vÞ, dùng khu«n lµ ph¶i x¸c ®Þnh ®−îc c¸c vÞ trÝ, tin,, trôc c«ng tr×nh, ch©n m¸i ®Êt ®¾p, mÐp -®Ønh m¸i ®Êt ®µo, ch©n ®èng ®Êt ®æ, ®−êng biªn hè mãng, mÐp má vËtliÖu, chiÒu réng c¸c r·nh biªn, r·nh ®Ønh, c¸c mÆt c¾t ngang cña phÇn ®µo hoÆc ®¾p vv... §èi víi nh÷ng c«ng tr×nh nhá, khu«n cã thÓ dùng ngay t¹i thùc ®Þa theo h×nh c¾t ngang t¹i nh÷ng cäc mèc ®· ®ãng.
  1. Ph¶i sö dông m¸y tr¾c ®¹t ®Ó ®Þnh vÞ c«ng tr×nh vµ ph¶i cã bé phËn tr¾c ®¹t c«ng tr×nh th−êng trùc ë c«ng tr−êng ®Ó theo dâi kiÓm tra tim cäc mèc c«ng tr×nh trong qu¸ tr×nh thi c«ng.

  1. Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
   2013 -> 1. Most doctors and nurses have to work on a once or twice a week at the hospital
   2013 -> ĐỀ CƯƠng ôn tập bài kiểm tra 15 phút môn hóA 9 LẦN 1 vq1: Nêu
   2013 -> Mãng cäc thiÕt diÖn nhá Tiªu chuÈn thi c ng vµ nghiÖm thu Minipile foundation Standard for constrution, check and acceptance
   2013 -> Thiết kế nghiên cứU & thống kê y họC
   2013 -> BỘ XÂy dựng số : 14/ 2003/ QĐ-bxd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
   2013 -> Chương dao đỘng cơ
   2013 -> Số Hồ sơ: 101/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu giao nhận hồ SƠ Loại hồ sơ: Đăng ký bhxh, bhyt bắt buộc
   2013 -> Số Hồ sơ: 103/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam số Hồ sơ: 103/ /thu-đC Độc lập Tự do Hạnh phúc
   2013 -> Số Hồ sơ: 107/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
   2013 -> Niên Lịch Phụ Huynh/Học Sinh

   tải về 403.38 Kb.

   Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương