Participation letter for ell students regarding the onlinetải về 52.33 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu14.11.2017
Kích52.33 Kb.
#34295


PARTICIPATION LETTER FOR ELL STUDENTS REGARDING THE ONLINE ALGEBRA I, ALGEBRA II, BIOLOGY I, EXPOSITORY WRITING I, AND U.S. HISTORY END-OF-COURSE EXAMS
(Vietnamese)
THƯ MỜI HỌC SINH ELL THAM GIA KỲ THI CUỐI KỲ TRỰC TUYẾN CÁC MÔN HỌC ĐẠI SỐ I, ĐẠI SỐ II, SINH HỌC I, VIẾT VĂN MÔ TẢ I VÀ LỊCH SỬ HOA KỲ
Kính gửi Quý vị Phụ huynh,
Trong năm học 2013-14, tất cả các học sinh đã tham gia khóa học Đại số I, Đại số II, Sinh học I, Viết văn mô tả I hoặc Lịch sử Hoa Kỳ sẽ tham dự (các) Kỳ thi cuối kỳ tương ứng.Mục đích của mỗi Kỳ thi cuối kỳ là cung cấp cho phụ huynh, học sinh và (các) giáo viên thông tin về mức độ đáp ứng các tiêu chuẩn nội dung cần thiết cho (các) khóa học đã diễn ra trong năm học 2013-14. Mười lăm phần trăm điểm cuối kỳ của con của quý vị sẽ dựa trên kết quả của kỳ thi EOC. Sổ thông tin dành cho phụ huynh chứa các thông tin về Kỳ thi cuối kỳ và những điều quý vị có thể làm để giúp con mình chuẩn bị cho kỳ thi đã được đăng trực tuyến tại http://alohahsap.org/eoc/resources/?section=2.
Học sinh có thể tham dự (các) kỳ thi ngay tại phòng mà học sinh hiện sử dụng trong suốt quá trình học tập.Các phòng này do English Language Learner (ELL) và giáo viên đứng lớp của con của quý vị đề xuất được liệt kê dưới đây:
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
Trước kỳ thi, xin vui lòng ghé thăm cổng alohahsap.org để truy cập vào trang chủ End-of-Course Exams. Nhấp vào liên kết Students and Families để truy cập vào Training Tests và xem các loại mục kiểm tra khác nhau sẽ được đưa vào mỗi Kỳ thi cuối kỳ.
Nếu quý vị có câu hỏi nào cần được giải đáp, xin vui lòng liên hệ với trường chúng tôi tại ____________.

Xin chân thành cảm ơn,

Hiệu trưởng

PARTICIPATION LETTER FOR GENERAL EDUCATION STUDENTS REGARDING THE ONLINE ALGEBRA I, ALGEBRA II, BIOLOGY I, EXPOSITORY WRITING I, AND U.S. HISTORY


END-OF-COURSE EXAMS
(Vietnamese)
THƯ MỜI HỌC SINH CỦA CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG THAM DỰ KỲ THI CUỐI KỲ TRỰC TUYẾN CÁC MÔN HỌC ĐẠI SỐ I, ĐẠI SỐ II, SINH HỌC I, VIẾT VĂN MÔ TẢ I VÀ LỊCH SỬ HOA KỲ

Kính gửi Quý vị Phụ huynh,


Trong năm học 2013-14, tất cả các học sinh đã tham gia khóa học Đại số I, Đại số II, Sinh học I, Viết văn mô tả I hoặc Lịch sử Hoa Kỳ sẽ tham dự (các) Kỳ thi cuối kỳ tương ứng. Mục đích của mỗi Kỳ thi cuối kỳ là cung cấp cho phụ huynh, học sinh và (các) giáo viên thông tin về mức độ đáp ứng các tiêu chuẩn nội dung cần thiết cho (các) khóa học đã diễn ra trong năm học 2013-14. Mười lăm phần trăm điểm cuối kỳ của con của quý vị sẽ dựa trên kết quả của kỳ thi EOC. Sổ thông tin dành cho phụ huynh chứa các thông tin về Kỳ thi cuối kỳ và những điều quý vị có thể làm để giúp con mình chuẩn bị cho kỳ thi đã được đăng trực tuyến tại http://alohahsap.org/eoc/resources/?section=2.
Trước kỳ thi, xin vui lòng ghé thăm cổng alohahsap.org để truy cập vào trang chủ End-of-Course Exams. Nhấp vào liên kết Students and Families để truy cập vào Training Tests và xem các loại mục kiểm tra khác nhau sẽ được đưa vào mỗi Kỳ thi cuối kỳ.
Nếu quý vị có câu hỏi nào cần được giải đáp, xin vui lòng liên hệ với trường chúng tôi tại ____________.

Xin chân thành cảm ơn,

Hiệu trưởng
PARTICIPATION LETTER FOR HAWAIIAN LANGUAGE IMMERSION PROGRAM STUDENTS REGARDING THE ONLINE ALGEBRA I, ALGEBRA II, BIOLOGY I, EXPOSITORY WRITING I, AND U.S. HISTORY END-OF-COURSE EXAMS
(Vietnamese)
THƯ MỜI HỌC SINH CỦA CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG HAWAII CHUYÊN SÂU THAM DỰ KỲ THI CUỐI KỲ TRỰC TUYẾN CÁC MÔN HỌC ĐẠI SỐ I, ĐẠI SỐ II, SINH HỌC I, VIẾT VĂN MÔ TẢ I VÀ LỊCH SỬ HOA KỲ
Kính gửi Quý vị Phụ huynh,
Trong năm học 2013-14, tất cả các học sinh đã tham gia khóa học Đại số I, Đại số II, Sinh học I, Viết văn mô tả I hoặc Lịch sử Hoa Kỳ sẽ tham dự (các) Kỳ thi cuối kỳ tương ứng. Mục đích của mỗi Kỳ thi cuối kỳ là cung cấp cho phụ huynh, học sinh và (các) giáo viên thông tin về mức độ đáp ứng các tiêu chuẩn nội dung cần thiết cho (các) khóa học đã diễn ra trong năm học 2013-14. Mười lăm phần trăm điểm cuối kỳ của con của quý vị sẽ dựa trên kết quả của kỳ thi EOC. Sổ thông tin dành cho phụ huynh chứa các thông tin về Kỳ thi cuối kỳ và những điều quý vị có thể làm để giúp con mình chuẩn bị cho kỳ thi đã được đăng trực tuyến tại http://alohahsap.org/eoc/resources/?section=2.

Trước kỳ thi, xin vui lòng ghé thăm cổng alohahsap.org để truy cập vào trang chủ End-of-Course Exams. Nhấp vào liên kết Students and Families để truy cập vào Training Tests và xem các loại mục kiểm tra khác nhau sẽ được đưa vào mỗi Kỳ thi cuối kỳ.


Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến các Kỳ thi cuối kỳ hoặc về lịch kiểm tra của trường chúng tôi, xin vui lòng gọi điện tới văn phòng trường theo số ___________.
Xin chân thành cảm ơn,

Hiệu trưởng

PARTICIPATION LETTER FOR HOME/HOSPITAL INSTRUCTION STUDENTS REGARDING THE ONLINE ALGEBRA I, ALGEBRA II, BIOLOGY I, EXPOSITORY WRITING I, AND U.S. HISTORY END-OF-COURSE EXAMS
(Vietnamese)
THƯ MỜI HỌC SINH HỌC TẠI NHÀ/BỆNH VIỆN THAM DỰ KỲ THI CUỐI KỲ TRỰC TUYẾN CÁC MÔN HỌC ĐẠI SỐ I, ĐẠI SỐ II, SINH HỌC I, VIẾT VĂN MÔ TẢ I VÀ LỊCH SỬ HOA KỲ
Kính gửi Quý vị Phụ huynh,
Trong năm học 2013-14, tất cả các học sinh đã tham gia khóa học Đại số I, Đại số II, Sinh học I,
Viết văn mô tả I hoặc Lịch sử Hoa Kỳ sẽ tham dự (các) Kỳ thi cuối kỳ tương ứng. Con của quý vị, ______________________, sẽ tham dự các bài kiểm tra vì con của quý vị có đủ khả năng tham gia
kiểm tra. Nhân viên của trường sẽ sắp xếp để con của quý vị làm bài kiểm tra trên ______________________, tại trang web sau: ______________________.
Mục đích của mỗi Kỳ thi cuối kỳ là cung cấp cho phụ huynh, học sinh và (các) giáo viên thông tin về
mức độ đáp ứng các tiêu chuẩn nội dung cần thiết cho (các) khóa học đã diễn ra trong năm học 2013-14. Mười lăm phần trăm điểm cuối kỳ của con của quý vị sẽ dựa trên kết quả của kỳ thi EOC. Sổ thông tin dành cho phụ huynh chứa các thông tin về Kỳ thi cuối kỳ và những điều quý vị có thể làm để giúp con mình chuẩn bị cho kỳ thi đã được đăng trực tuyến tại http://alohahsap.org/eoc/resources/?section=2.
Trước kỳ thi, xin vui lòng ghé thăm cổng alohahsap.org để truy cập vào trang chủ End-of-Course Exams. Nhấp vào liên kết Students and Families để truy cập vào Training Tests và xem các loại mục kiểm tra khác nhau sẽ được đưa vào mỗi Kỳ thi cuối kỳ.
Nếu quý vị có câu hỏi nào cần được giải đáp, xin vui lòng liên hệ với trường chúng tôi tại ____________.

Xin chân thành cảm ơn,

Hiệu trưởng

NON-PARTICIPATION LETTER FOR HOME/HOSPITAL INSTRUCTION

STUDENTS WHO CANNOT COPE WITH THE TESTING SITUATION REGARDING THE
ONLINE ALGEBRA I, ALGEBRA II, BIOLOGY I, EXPOSITORY WRITING I, AND U.S. HISTORY END-OF-COURSE EXAMS
(Vietnamese)
THƯ KHÔNG MỜI THAM DỰ DÀNH CHO HỌC SINH CỦA CHƯƠNG TRÌNH HỌC TẠI NHÀ/BỆNH VIỆN KHÔNG ĐỦ KHẢ NĂNG THAM DỰ KỲ THI CUỐI KỲ TRỰC TUYẾN CÁC MÔN HỌC ĐẠI SỐ I, ĐẠI SỐ II, SINH HỌC I, VIẾT VĂN MÔ TẢ I VÀ LỊCH SỬ HOA KỲ
Kính gửi Quý vị Phụ huynh,
Trong năm học 2013-14, tất cả các học sinh đã tham gia khóa học Đại số I, Đại số II, Sinh học I, Viết văn mô tả I hoặc Lịch sử Hoa Kỳ sẽ tham dự (các) Kỳ thi cuối kỳ tương ứng.
Mục đích của mỗi Kỳ thi cuối kỳ là cung cấp cho phụ huynh, học sinh và (các) giáo viên thông tin về
mức độ đáp ứng các tiêu chuẩn nội dung cần thiết cho (các) khóa học đã diễn ra trong năm học 2013-14. Sổ thông tin dành cho phụ huynh chứa các thông tin về Kỳ thi cuối kỳ và những điều quý vị có thể làm để giúp con mình chuẩn bị cho kỳ thi đã được đăng trực tuyến tại http://alohahsap.org/eoc/resources/?section
=2
.
Con của quý vị, ______________________, sẽ không tham dự các bài kiểm tra vì con của quý vị không đủ khả năng làm điều này.
Mặc dù nhân viên cấp trường khuyến nghị rằng con của quý vị không nên tham dự (các) Kỳ thi cuối kỳ, quý vị vẫn có thể yêu cầu con của quý vị tham dự (các) kỳ thi này. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không chấp thuận yêu cầu của quý vị nếu con của quý vị hiện trong tình trạng thể chất, tinh thần và/hoặc cảm xúc không đủ tốt thể tham dự (các) kỳ thi.
Nếu quý vị muốn con mình tham dự (các) kỳ thi, xin vui lòng gửi thư cho hiệu trưởng nhà trường để thông báo (các) lý do. Bản sao thư của quý vị sẽ được chuyển tới Bộ phận đánh giá học sinh của Văn phòng trách nhiệm hệ thống, bộ phận này sẽ xem xét yêu cầu của quý vị và sẽ chấp thuận hoặc từ chối.
Trước kỳ thi, xin vui lòng ghé thăm cổng alohahsap.org để truy cập vào trang chủ End-of-Course Exams. Nhấp vào liên kết Students and Families để truy cập vào Training Tests và xem các loại mục kiểm tra khác nhau sẽ được đưa vào mỗi Kỳ thi cuối kỳ. Gia sư của chương trình Giảng dạy tại nhà/bệnh viện cho con của quý vị có thể cung cấp cho quý vị thông tin mới nhất liên quan đến thành tích học tập của con của quý vị trong môn đọc, môn toán học và môn khoa học.
Nếu quý vị có câu hỏi nào cần được giải đáp, xin vui lòng liên hệ với trường chúng tôi tại ____________.

Xin chân thành cảm ơn,

Hiệu trưởng

PARTICIPATION LETTER FOR IDEA-ELIGIBLE STUDENTS REGARDING THE ONLINE ALGEBRA I, ALGEBRA II, BIOLOGY I, EXPOSITORY WRITING I, AND U.S. HISTORY
END-OF-COURSE EXAMS
(Vietnamese)
THƯ MỜI HỌC SINH LÀ ĐỐI TƯỢNG CỦA IDEA THAM DỰ KỲ THI CUỐI KỲ TRỰC TUYẾN CÁC MÔN HỌC ĐẠI SỐ I, ĐẠI SỐ II, SINH HỌC I, VIẾT VĂN MÔ TẢ I VÀ LỊCH SỬ HOA KỲ
Kính gửi Quý vị Phụ huynh,
Trong năm học 2013-14, tất cả các học sinh đã tham gia khóa học Đại số I, Đại số II, Sinh học I, Viết văn mô tả I hoặc Lịch sử Hoa Kỳ sẽ tham dự (các) Kỳ thi cuối kỳ tương ứng. Mục đích của mỗi Kỳ thi cuối kỳ là cung cấp cho phụ huynh, học sinh và (các) giáo viên thông tin về mức độ đáp ứng các tiêu chuẩn nội dung cần thiết cho (các) khóa học đã diễn ra trong năm học 2013-14. Mười lăm phần trăm điểm cuối kỳ của con của quý vị sẽ dựa trên kết quả của kỳ thi EOC. Sổ thông tin dành cho phụ huynh chứa các thông tin về Kỳ thi cuối kỳ và những điều quý vị có thể làm để giúp con mình chuẩn bị cho kỳ thi đã được đăng trực tuyến tại http://alohahsap.org/eoc/resources/?section=2.
Học sinh có thể tham dự (các) kỳ thi ngay tại phòng mà học sinh hiện sử dụng trong suốt quá trình học tập. Các phòng được nhóm Individualized Education Program (IEP) của con của quý vị đồng ý được
liệt kê dưới đây:
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
Trước kỳ thi, xin vui lòng ghé thăm cổng alohahsap.org để truy cập vào trang chủ End-of-Course Exams. Nhấp vào liên kết Students and Families để truy cập vào Training Tests và xem các loại mục kiểm tra khác nhau sẽ được đưa vào mỗi Kỳ thi cuối kỳ.
Nếu quý vị có câu hỏi nào cần được giải đáp, xin vui lòng liên hệ với trường chúng tôi tại ____________.

Xin chân thành cảm ơn,

Hiệu trưởng

PARTICIPATION LETTER FOR SECTION 504 STUDENTS REGARDING THE ONLINE
ALGEBRA I, ALGEBRA II, BIOLOGY I, EXPOSITORY WRITING I, AND U.S. HISTORY
END-OF-COURSE EXAMS
(Vietnamese)
THƯ MỜI HỌC SINH LÀ ĐỐI TƯỢNG CỦA PHẦN 504 THAM DỰ KỲ THI CUỐI KỲ TRỰC TUYẾN CÁC MÔN HỌC ĐẠI SỐ I, ĐẠI SỐ II, SINH HỌC I, VIẾT VĂN MÔ TẢ I VÀ LỊCH SỬ HOA KỲ
Kính gửi Quý vị Phụ huynh,
Trong năm học 2013-14, tất cả các học sinh đã tham gia khóa học Đại số I, Đại số II, Sinh học I, Viết văn mô tả I hoặc Lịch sử Hoa Kỳ sẽ tham dự (các) Kỳ thi cuối kỳ tương ứng. Mục đích của mỗi kỳ thi cuối kỳ là cung cấp cho phụ huynh, học sinh và (các) giáo viên thông tin về mức độ đáp ứng các tiêu chuẩn nội dung cần thiết cho (các) khóa học đã diễn ra trong năm học 2013-14. Mười lăm phần trăm điểm cuối kỳ của con của quý vị sẽ dựa trên kết quả của kỳ thi EOC. Sổ thông tin dành cho phụ huynh chứa các thông tin về Kỳ thi cuối kỳ và những điều quý vị có thể làm để giúp con mình chuẩn bị cho kỳ thi đã được đăng trực tuyến tại http://alohahsap.org/eoc/resources/?section=2.
Học sinh có thể tham dự (các) kỳ thi ngay tại phòng mà học sinh hiện sử dụng trong suốt quá trình học tập. Các phòng được nhóm Modification Plan (MP) của con của quý vị đồng ý được liệt kê dưới đây:
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
Trước kỳ thi, xin vui lòng ghé thăm cổng alohahsap.org để truy cập vào trang chủ End-of-Course Exams. Nhấp vào liên kết Students and Families để truy cập vào Training Tests và xem các loại mục kiểm tra khác nhau sẽ được đưa vào mỗi Kỳ thi cuối kỳ.
Nếu quý vị có câu hỏi nào cần được giải đáp, xin vui lòng liên hệ với trường chúng tôi tại ____________.

Xin chân thành cảm ơn,Hiệu trưởng
tải về 52.33 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương