HỘI ĐỒng nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 1.71 Mb.
trang1/12
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích1.71 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

C ÔNG BÁO/Số 45 + 46/Ngày 30-12-2013HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH VĨNH LONG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 87/NQ-HĐND

Vĩnh Long, ngày 06 tháng 12 năm 2013


NGHỊ QUYẾT

Về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư

xây dựng cơ bản thuộc ngân sách nhà nước năm 2013
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

KHOÁ VIII KỲ HỌP LẦN THỨ 09
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 1792/QĐ-TTg, ngày 30/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2013;

Căn cứ Quyết định số 3063/QĐ-BTC, ngày 03/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2013;

Sau khi xem xét Tờ trình số 63/TTr-UBND ngày 14/11/2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc ngân sách nhà nước năm 2013; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách; đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thảo luận và thống nhất,QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc ngân sách nhà nước năm 2013 như sau:

ĐVT: Triệu đồngSTT

Nguồn vốn

Kế hoạch vốn điều chỉnh (lần 1)

Kế hoạch vốn điều chỉnh (lần 2)

Tăng (+)

Giảm (-)
Tổng số

1.441.393

1.608.393

+ 167.000

1

Nguồn cân đối ngân sách

234.200

234.200
2

Nguồn thu từ tiền sử dụng đất

96.000

96.000
3

Nguồn xổ số kiến thiết

700.000

700.000
4

Nguồn chuyển nguồn vượt thu năm 2012

168.145

168.145
5

Nguồn kết dư năm 2011

48.048

48.048
6

Nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi

195.000

205.000

+ 10.000

7

Nguồn tạm ứng từ Quỹ đầu tư phát triển của Công ty TNHH 1 Thành viên xổ số kiến thiết Vĩnh Long

-

157.000

+ 157.000

(Danh mục cụ thể từng công trình, dự án có biểu chi tiết kèm theo).

Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức, triển khai thực hiện nghị quyết.

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khoá VIII, kỳ họp lần thứ 09 thông qua ngày 06/12/2013./.
CHỦ TỊCH

Đã ký
Phạm Văn Lực


: Portals
Portals -> Phan Chau Trinh High School one period test no 2 Name: English : 11- time : 45 minutes Class: 11/ Code: 211 Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp A, B, C, d để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau
Portals -> PHẦn I: thông tin cơ BẢn về ĐẠi hàn dân quốc và quan hệ việt nam-hàn quốc I- các vấN ĐỀ chung
Portals -> Năng suất lao động trong nông nghiệp: Vấn đề và giải pháp Giới thiệu
Portals -> LẤy ngưỜi học làm trung tâM
Portals -> BÀi tậP Ôn lưu huỳnh hợp chất lưu huỳnh khí sunfurơ so
Portals -> TỜ trình về việc ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
Portals -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Portals -> GIẤY Ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương