GIẤY Ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016tải về 12.92 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích12.92 Kb.
#331
………………..,ngày ….... tháng …. năm 2016
GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016
Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Tế Việt Nam
1. Người ủy quyền

Họ và tên: số CMND (hộ chiếu):

Nơi cấp: ngày cấp:…

Địa chỉ thường trú:

Là cổ đông của VISecurities sở hữu(1): ………………….….cổ phần.
2. Người được ủy quyền

Họ và tên: số CMND (hộ chiếu):

Nơi cấp: ngày cấp:…

Địa chỉ thường trú:

Ủy quyền cho các Thành viên HĐQT

Họ và tên

Chức danh

Chữ ký của cổ đông

NGUYỄN THỊ THU TRANG

Chủ tịch HĐQT
NINH QUANG HẢI

Thành viên HĐQT
NGUYỄN THANH THỦY

Thành viên HĐQT
NGUYỄN THANH TUYỀN

Thành viên HĐQT

3. Nội dung ủy quyền:

Người được ủy quyền được đại diện cho(2) ………….………..cổ phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của VISecurities, tổ chức vào ngày 27/04/2016 tại Hà Nội và với số cổ phần tương ứng biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc nội dung chương trình họp của Đại hội.Tôi xin cam đoan không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được tôi ủy quyền dưới đây.

Ghi chú: Nếu cổ đông không điền vào phần (1) và (2) thì đương nhiên được hiểu là ủy quyền toàn bộ số cổ phần do cổ đông sở hữu cho người được ủy quyền.


NGƯỜI ỦY QUYỀN

(ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(ký, ghi rõ họ tên)
Каталог: Portals
Portals -> Phan Chau Trinh High School one period test no 2 Name: English : 11- time : 45 minutes Class: 11/ Code: 211 Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp A, B, C, d để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau
Portals -> PHẦn I: thông tin cơ BẢn về ĐẠi hàn dân quốc và quan hệ việt nam-hàn quốc I- các vấN ĐỀ chung
Portals -> Năng suất lao động trong nông nghiệp: Vấn đề và giải pháp Giới thiệu
Portals -> LẤy ngưỜi học làm trung tâM
Portals -> BÀi tậP Ôn lưu huỳnh hợp chất lưu huỳnh khí sunfurơ so
Portals -> TỜ trình về việc ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
Portals -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Portals -> QuyếT ĐỊnh về việc quy định một số mức chi kinh phí bầu cử

tải về 12.92 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương