TỜ trình về việc ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đấttải về 37.88 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích37.88 Kb.
#292


ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 3205 /TTr-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 7 năm 2012
TỜ TRÌNH

Về việc ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất,

mức thu phí đấu giá tài sản và tỷ lệ phần trăm trích lại trên số tiền

thu phí đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá tài sản

trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh


Kính gửi: Hội đồng nhân dân thành phố

Hiện nay, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, các tổ chức bán đấu giá tài sản thực hiện việc thu phí đấu giá tài sản theo quy định của Thông tư số 96/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá và Quyết định số 105/2007/QĐ-UBND ngày 31 tháng 07 năm 2007 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về mức thu phí bán đấu giá tài sản.

Ngày 05 tháng 01 năm 2012, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 03/2012/TT-BTC hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá và lệ phí cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá tài sản. Theo đó, Thông tư số 03/2012/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 03 năm 2012 và thay thế Thông tư số 96/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá.

Đồng thời, ngày 16 tháng 3 năm 2012, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 48/2012/TT-BTC hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 5 năm 2012.

Chính vì vậy, việc ban hành quy định mức thu phí bán đấu giá tài sản thay thế mức thu phí đấu giá tài sản quy định tại Quyết định số 105/2007/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố là cần thiết.

Sau khi xem xét ý kiến của Sở Tư pháp tại Tờ trình số 2159/TTr-STP ngày 15 tháng 5 năm 2012 và ý kiến của Sở Tài chính tại Công văn số 3904/STC-HCSN ngày 08 tháng 5 năm 2012, Ủy ban nhân dân thành phố trình Hội đồng nhân dân thành phố quyết định mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất, mức thu phí đấu giá tài sản và tỷ lệ phần trăm trích lại trên số tiền thu phí đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá tài sản như sau:

1. Về mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất:

Khoản 3 Điều 10 Thông tư số 48/2012/TT-BTC có quy định: “Tùy vào điều kiện cụ thể của từng địa phương, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định cụ thể mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất cho phù hợp nhưng không vượt quá mức thu quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này”.

Hiện nay, mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đang áp dụng theo Quyết định số 105/2007/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố. Theo đó, mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất được thu tối đa bằng mức thu phí đấu giá tài sản theo quy định tại Thông tư số 96/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính. Mặt khác, Thông tư số 48/2012/TT-BTC quy định mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất bằng với mức thu phí quy định tại Thông tư số 96/2006/TT-BTC.

Do đó, Ủy ban nhân dân thành phố trình Hội đồng nhân dân thành phố cho phép áp dụng mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất đúng theo các mức quy định tại Thông tư số 48/2012/TT-BTC ngày 16 tháng 3 năm 2012 của Bộ Tài chính.2. Về mức thu phí đấu giá tài sản và phí tham gia đấu giá tài sản:

Khoản 3 Điều 2 Thông tư số 03/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định: “Tùy thuộc vào đặc điểm, điều kiện cụ thể của địa phương, Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định cụ thể mức thu phí đấu giá tài sản và phí tham gia đấu giá tài sản áp dụng cho phù hợp nhưng không vượt quá mức thu tại khoản 1, khoản 2 Điều 2 của Thông tư này”.

Hiện nay, mức thu phí đấu giá tài sản và phí tham gia đấu giá tài sản trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đang áp dụng theo Quyết định số 105/2007/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố. Theo đó, mức thu phí đấu giá tài sản và phí tham gia đấu giá tài sản được thu tối đa bằng bằng mức thu phí đấu giá tài sản và phí tham gia đấu giá tài sản theo quy định tại Thông tư số 96/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Trong khi đó, Thông tư số 03/2012/TT-BTC quy định mức thu phí đấu giá thấp hơn so với Thông tư số 96/2006/TT-BTC, đồng thời quy định 5 mức thu phí đấu giá tài sản và giới hạn tổng số mức phí đấu giá tài sản tối đa không quá 300 triệu đồng trên một cuộc đấu giá.

Mặt khác, thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế lớn, mặt bằng giá cả của Thành phố cũng cao hơn so với các địa phương khác.

Do vậy, Ủy ban nhân dân thành phố đề xuất Hội đồng nhân dân thành phố quyết định áp dụng mức thu phí đấu giá tài sản và phí tham gia đấu giá tài sản đúng theo các mức quy định tại Thông tư số 03/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 01 năm 2012 của Bộ Tài chính.3. Về tỷ lệ phần trăm trích lại trên số tiền thu phí đấu giá, phí tham gia đấu giá:

Khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 3 Thông tư số 03/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định:

Việc quản lý và sử dụng phí, lệ phí được thực hiện như sau:

1. Hội đồng bán đấu giá tài sản được sử dụng số tiền phí thu được của người tham gia đấu giá để trang trải các chi phí cho Hội đồng đấu giá tài sản, nếu thừa nộp vào ngân sách nhà nước.

2. Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản quản lý và sử dụng phí đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá tài sản thu được như sau:

Trường hợp Trung tâm dịch vụ bán đấu giá đã được ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí cho việc bán đấu giá thì phải nộp toàn bộ số tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trường hợp Trung tâm dịch vụ bán đấu giá chưa được ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí cho việc tổ chức bán đấu giá thì được để lại một phần số tiền phí thu được để trang trải cho việc bán đấu giá và thu phí theo quy định của pháp luật; phần tiền phí còn lại phải nộp vào ngân sách nhà nước.

Căn cứ vào mức thu phí đấu giá, phí tham gia đấu giá áp dụng tại địa phương và tình hình hoạt động của Trung tâm dịch vụ bán đấu giá, Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định tỷ lệ phần trăm trích lại trên số tiền phí đấu giá, phí tham gia đấu giá thu được cho đơn vị thu phí để trang trải cho việc tổ chức bán đấu giá và thu phí.

3. Đối với đơn vị thu phí là doanh nghiệp bán đấu giá tài sản (trừ đấu giá quyền sử dụng đất): Phí đấu giá, phí tham gia đấu giá thu được là khoản thu không thuộc ngân sách nhà nước. Đơn vị thu phí có nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật đối với số phí thu được và có quyền quản lý, sử dụng số tiền thu phí sau khi đã nộp thuế theo quy định của pháp luật. Hàng năm, đơn vị thu phí phải thực hiện quyết toán thuế đối với số tiền phí thu được với cơ quan thuế theo quy định của pháp luật về thuế hiện hành”.

Về nội dung này, Ủy ban nhân dân thành phố có ý kiến đề xuất như sau:

a) Đối với Hội đồng bán đấu giá tài sản: việc quản lý và sử dụng phí, lệ phí được thực hiện theo đúng quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư số 03/2012/TT-BTC và chế độ tài chính của Hội đồng bán đấu giá tài sản quy định tại Thông tư số 137/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 9 năm 2010 của Bộ Tài chính quy định việc xác định giá khởi điểm của tài sản nhà nước bán đấu giá và chế độ tài chính của Hội đồng bán đấu giá tài sản.

b) Đối với doanh nghiệp bán đấu giá tài sản: việc quản lý và sử dụng phí, lệ phí được thực hiện theo đúng quy định tại khoản 3 Điều 3 Thông tư số 03/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 01 năm 2012 của Bộ Tài chính.

c) Đối với Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản (Trung tâm):

Thực hiện quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư số 03/2012/TT-BTC, Ủy ban nhân dân thành phố xin báo cáo như sau:

- Một là, Trung tâm là đơn vị sự nghiệp có thu được thực hiện tự chủ tài chính, tự bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên được tổ chức và hoạt động theo quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập và Quyết định số 4093/QĐ-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố về giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2010 - 2012. Vì vậy, mức thu phí đấu giá tài sản là nguồn thu chính để Trung tâm trang trải cho tổ chức và hoạt động của mình, lấy thu bù chi. Hiện nay, Trung tâm được sử dụng toàn bộ (100%) tiền phí thu được để trang trải chi phí cho việc tổ chức bán đấu giá và thu phí theo quy định tại điểm a, khoản 2 Phần III Thông tư số 96/2006/TT-BTC và Quyết định số 105/2007/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố. Áp dụng quy định này, nguồn thu phí trong thời gian qua về cơ bản đáp ứng cho tổ chức và hoạt động của Trung tâm.

Tuy nhiên, với mức thu phí đấu giá tài sản giảm theo quy định của Thông tư số 03/2012/TT-BTC so với Thông tư số 96/2006/TT-BTC nêu trên sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của Trung tâm.

- Hai là, Trung tâm thực hiện việc bán đấu giá tài sản đối với tang vật, phương tiện bị tịch thu do vi phạm hành chính theo quy định của Thông tư số 137/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 9 năm 2010 của Bộ Tài chính. Theo đó, Thông tư số 137/2010/TT-BTC quy định trong trường hợp Trung tâm thực hiện bán đấu giá tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu, sung quỹ nhà nước thì coi như Trung tâm thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng bán đấu giá tài sản. Việc bố trí nguồn kinh phí, quản lý, sử dụng kinh phí trong trường hợp này áp dụng như đối với Hội đồng bán đấu giá tài sản. Do vậy, đối với việc bán đấu giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước thì Trung tâm không được thu phí đấu giá tài sản. Áp dụng quy định này, nguồn thu phí của Trung tâm đã giảm một khoản đáng kể so với trước đây.

- Ba là, hoạt động bán đấu giá tài sản của Trung tâm chịu ảnh hưởng rất lớn từ thị trường bất động sản. Qua xem xét báo cáo tình hình thu chi tài chính của Trung tâm trong năm 2010 thì nguồn thu để chi cho hoạt động sự nghiệp của Trung tâm chủ yếu từ nguồn thu phí bán đấu giá bất động sản (chiếm trên 50% trên tổng nguồn thu). Như vậy, nguồn thu phí từ bán đấu giá bất động sản là nguồn thu chính yếu của Trung tâm.

Tuy nhiên, trong thời gian qua, thị trường bất động sản trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh hết sức trầm lắng, đóng băng thời gian dài và trong tương lai cũng không có nhiều tín hiệu lạc quan. Do vậy, dự báo trong thời gian tới nguồn thu phí bán đấu giá bất động sản của Trung tâm sẽ tiếp tục giảm.

- Bốn là, thực hiện chủ trương xây dựng trụ sở làm việc, năm 2012, Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản đang xây dựng trụ sở làm việc tại số 19/5 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. Nguồn kinh phí tạm ứng xây dựng trụ sở từ nguồn Ngân sách nhà nước thành phố, hàng năm Trung tâm phải chi trả từ nguồn trích lập quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, thời gian chi trả không quá 11 năm. Bên cạnh đó, trong năm 2012, Trung tâm cũng tiến hành xây dựng kho chứa tang vật, phương tiện tịch thu sung quỹ nhà nước bằng nguồn tiền từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Trung tâm. Đồng thời, Trung tâm phải chi phí rất nhiều các khoản phát sinh khác như thuê trụ sở tạm để làm việc trong thời gian thi công, chi phí di dời, chuyển trụ sở…

Từ những vấn đề đã trình bày như trên, việc quyết định tỷ lệ phần trăm trích lại trên số tiền thu phí đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá tài sản là vấn đề quan trọng, cần thiết đảm bảo cho hoạt động của Trung tâm, tạo sự chủ động cho Trung tâm trong việc thực hiện tự chủ tài chính theo quy định.

Căn cứ vào mức thu phí đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá tài sản áp dụng tại thành phố và tình hình tổ chức hoạt động của Trung tâm, Ủy ban nhân dân thành phố đề xuất Hội đồng nhân dân thành phố quyết định tỷ lệ trích để lại là 100% trên số tiền thu phí đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá tài sản theo quy định tại Thông tư số 03/2012/TT-BTC để Trung tâm đảm bảo hoạt động, trang trải cho việc tổ chức bán đấu giá và thu phí.

Ủy ban nhân dân thành phố trình Hội đồng nhân dân thành phố xem xét, quyết định mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất, mức thu phí đấu giá tài sản và tỷ lệ phần trăm trích lại trên số tiền thu phí đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá tài sản trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

(Trình kèm dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất, mức thu phí đấu giá tài sản và tỷ lệ phần trăm trích lại trên số tiền thu phí đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá tài sản trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh)./.Nơi nhận:

- Như trên;

- TTUB: CT, các PCT;

- Ban Kinh tế và Ngân sách - HĐND.TP;

- Sở Tài chính; Sở Nội vụ;

- Sở Tư pháp;

- Sở Tài nguyên và Môi trường;

- VPUB: CPVP;

- Phòng TCTMDV, PCNC(2b);

- Lưu:VT, (NC-K) H.TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Minh Trí
Каталог: Portals
Portals -> Phan Chau Trinh High School one period test no 2 Name: English : 11- time : 45 minutes Class: 11/ Code: 211 Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp A, B, C, d để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau
Portals -> PHẦn I: thông tin cơ BẢn về ĐẠi hàn dân quốc và quan hệ việt nam-hàn quốc I- các vấN ĐỀ chung
Portals -> Năng suất lao động trong nông nghiệp: Vấn đề và giải pháp Giới thiệu
Portals -> LẤy ngưỜi học làm trung tâM
Portals -> BÀi tậP Ôn lưu huỳnh hợp chất lưu huỳnh khí sunfurơ so
Portals -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Portals -> GIẤY Ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016
Portals -> QuyếT ĐỊnh về việc quy định một số mức chi kinh phí bầu cử

tải về 37.88 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương