Tcxdvn 345: 2005 tcxdvn tiªu chuÈn xy dùng viÖt nam tcxdvn 345: 2005tải về 88.67 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích88.67 Kb.

TCXDVN 345: 2005

TCXDVN Tiªu chuÈn x©y dùng viÖt nam


TCXDVN 345: 2005

(ISO 834-5)


thö nghiÖm chÞu löa - c¸c bé phËn kÕt cÊu cña toµ nhµ- PhÇn 5- c¸c Yªu cÇu riªng ®èi víi bé phËn ng¨n c¸ch n»m ngang chÞu t¶i

Fire- resistance tests- Elements of building construction-

Part 5- Specific requirements for loadbearing horizontal separating elementsHµ Néi- 2005
Lêi giíi thiÖu

TCXDVN 345: 2005( ISO 834-5) –“ Thö nghiÖm chÞu löa - C¸c bé phËn kÕt cÊu cña toµ nhµ- PhÇn 5- C¸c yªu cÇu ®Æc tr­ng ®èi víi bé phËn ng¨n c¸ch n»m ngang chÞu t¶i” quy ®Þnh c¸c yªu cÇu riªng ¸p dông khi thö nghiÖm chÞu löa c¸c bé phËn ng¨n c¸ch n»m ngang chÞu t¶i cña toµ nhµ. C¸c yªu cÇu trong tiªu chuÈn nµy phï hîp víi c¸c yªu cÇu chung vµ chi tiÕt ®· ®­îc nªu ra trong TCXDVN 342: 2005 (ISO 834-1).

TCXDVN 345: 2005( ISO 834-5) Thö nghiÖm chÞu löa - C¸c bé phËn kÕt cÊu cña toµ nhµ- PhÇn 5- C¸c yªu cÇu ®Æc tr­ng ®èi víi bé phËn ng¨n c¸ch n»m ngang chÞu t¶i, ®­îc Bé X©y dùng ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 27/2005/Q§-BXD ngµy 08 th¸ng 8 n¨m 2005.

Tiªu chuÈn x©y dùng ViÖt nam
thö nghiÖm chÞu löa - c¸c bé phËn kÕt cÊu cña toµ nhµ- PhÇn 5- c¸c Yªu cÇu riªng ®èi víi bé phËn ng¨n c¸ch n»m ngang chÞu t¶i

Fire- resistance tests- Elements of building construction-

Part 5- Specific requirements for loadbearing horizontal separating elements1- Ph¹m vi ¸p dông.

Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh c¸c tr×nh tù ph¶i tu©n theo ®Ó x¸c ®Þnh tÝnh chÞu löa cña c¸c bé phËn ng¨n c¸ch n»m ngang chÞu t¶i khi tiÕp xóc víi nhiÖt tõ phÝa d­íi.


C¸c thö nghiÖm nµy còng phï hîp khi ®¸nh gi¸ c¸c bé phËn ng¨n c¸ch n»m ngang chÞu t¶i bao gåm c¸c dÇm, khi kh«ng thÓ thÝ nghiÖm cïng víi sµn hoÆc m¸i trong ®iÒu kiÖn kh«ng cã c¸c dÇm. Tuy nhiªn c¸c sè liÖu kh«ng thÓ ®­îc chuyÓn trùc tiÕp tõ thö nghiÖm nµy sang thö nghiÖm kh¸c.
Cã thÓ ¸p dông thö nghiÖm nµy cho c¸c d¹ng kÕt cÊu kh¸c kh«ng ®­îc thö nghiÖm khi kÕt cÊu tu©n theo ph¹m vi ¸p dông ®­îc nªu trong c¸c phÇn kh¸c nhau cña bé tiªu chuÈn nµy hoÆc khi ®­îc ¸p dông më réng phï hîp víi ISO/TR 12470. V× ISO/TR 12470 chØ ®­a ra h­íng dÉn chung, nªn viÖc ph©n tÝch ¸p dông më réng cho tr­êng hîp riªng chØ ®­îc thùc hiÖn bëi c¸c chuyªn gia vÒ kÕt cÊu chÞu löa.
2- Tµi liÖu viÖn dÉn

- TCXDVN 342: 2005 (ISO 834- 1). Thö nghiÖm chÞu löa- C¸c bé phËn kÕt cÊu cña toµ nhµ - PhÇn 1: C¸c yªu cÇu chung.

- TCXDVN 346: 2005 (ISO834- 6). Thö nghiÖm chÞu löa- C¸c bé phËn kÕt cÊu cña toµ nhµ - PhÇn 6- C¸c yªu cÇu riªng ®èi víi dÇm

- ISO/TR 12470. Thö nghiÖm chÞu löa- H­íng dÉn ¸p dông vµ më réng c¸c kÕt qu¶.

-ISO/IEC. An toµn ch¸y -Tõ vùng .


3- ThuËt ng÷ vµ ®Þnh nghÜa

C¸c thuËt ng÷ vµ ®Þnh nghÜa trong TCXDVN 342: 2005 (ISO 834-1), ISO 13943 vµ c¸c thuËt ng÷ ®Þnh nghÜa d­íi ®©y ®­îc ¸p dông trong tiªu chuÈn nµy.


3.1. DÇm

CÊu kiÖn ®Æt n»m ngang ®­îc dïng trong kÕt cÊu toµ nhµ nh­ dÇm chÝnh, dÇm phô, dÇm ®ì sµn.


Chó thÝch: C¸c cÊu kiÖn ®ã cã thÓ g¾n víi kÕt cÊu hoÆc t¸ch khái phÇn kÕt cÊu mµ nã ph¶i ®ì.
3.2. ChiÒu dµi tiÕp xóc

ChiÒu dµi cña mÉu thö tiÕp xóc víi t¸c dông nhiÖt cña lß thö nghiÖm


3.3. ChiÒu réng tiÕp xóc

ChiÒu réng cña mÉu thö tiÕp xóc víi t¸c dông nhiÖt cña lß thö nghiÖm.


3.4. Sµn

Bé phËn ng¨n c¸ch n»m ngang cña kÕt cÊu toµ nhµ vµ lµ bé phËn chÞu t¶i.


3.5. Bé phËn ng¨n c¸ch n»m ngang:

Sµn vµ m¸i chÞu t¶i, theo h­íng n»m ngang, cã t¸c dông nh­ bé phËn ng¨n ch¸y hoÆc che ch¾n löa. C¸c bé phËn ®ã chia toµ nhµ thµnh c¸c khoang ng¨n ch¸y hoÆc c¸c vïng ng¨n ch¸y, hoÆc ng¨n c¸ch toµ nhµ víi c¸c toµ nhµ kÕ cËn, nh»m ng¨n chÆn sù ch¸y lan tíi c¸c khoang hoÆc tíi c¸c toµ nhµ kÕ cËn.


3.6. Kho¶ng rçng

Kho¶ng kh«ng gian ®­îc che khuÊt gi÷a trÇn vµ m¸i, nh­ng kh«ng ®­îc thiÕt kÕ cho viÖc chuyÓn ®éng kh«ng khÝ.


3.7. M¸i

Bé phËn ng¨n c¸ch n»m ngang trªn cïng cña kÕt cÊu toµ nhµ vµ lµ bé phËn chÞu t¶i.
3.8. NhÞp

Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c t©m cña hai gèi tùa.


3.9. ChiÒu dµi mÉu thö

ChiÒu dµi tæng thÓ cña mÉu thö nghiÖm


3.10. ChiÒu réng mÉu thö

ChiÒu réng tæng thÓ cña mÉu thö nghiÖm


3.11. TrÇn treo

Líp b¶o vÖ n»m ngang, kh«ng chÞu t¶i, ®­îc treo hoÆc cè ®Þnh trùc tiÕp vµo bé phËn ng¨n c¸ch n»m ngang chÞu t¶i, vµ kÕt cÊu ®ì, bao gåm c¸c thanh treo, c¸c hÖ thèng kü thuËt (hÖ thèng chiÕu s¸ng vµ th«ng giã), c¸c vËt liÖu c¸ch li (®iÖn, nhiÖt, ©m thanh) vµ c¸c tÊm ®Ó ®i lªn vµ kiÓm tra.


4- KÝ hiÖu vµ thuËt ng÷ viÕt t¾t.

C¸c ký hiÖu vµ tªn gäi thÝch hîp cho thö nghiÖm nµy ®­îc nªu trong TCXDVN 342: 2005 ( ISO 834-1). nh­ sau :
L tx

ChiÒu dµi cña mÉu thö tiÕp xóc víi nhiÖt

mm

L

ChiÒï dµi mÉu thö gi÷a c¸c t©m cña cÊu kiÖn ®ì

mm

Lmt

ChiÒu dµi cña mÉu thö.

mm

W tx

ChiÒu réng cña mÉu thö tiÕp xóc víi nhiÖt

mm

W

ChiÒu réng mÉu thö ®­îc ®ì theo hai ph­¬ng

mm

Wmt

ChiÒu réng cña mÉu thö

mm


5- ThiÕt bÞ thÝ nghiÖm.

C¸c thiÕt bÞ ®­îc dïng cho thö nghiÖm bao gåm mét lß nung, thiÕt bÞ chÊt t¶i, khung ®Ó ®ì vµ cè ®Þnh vµ c¸c dông cô ®o ®­îc nªu trong TCXDVN 342: 2005 (ISO 834-1).


6- §iÒu kiÖn thö nghiÖm

6.1. Yªu cÇu chung

C¸c ®iÒu kiÖn vÒ nhiÖt vµ ¸p lùc, kh«ng khÝ trong lß vµ chÊt t¶i ph¶i phï hîp víi c¸c quy ®Þnh ®· nªu trong TCXDVN 342: 2005 (ISO 834-1).
6.2. C¸c ®iÒu kiÖn cè ®Þnh vµ ®iÒu kiÖn biªn

C¸c ®iÒu kiÖn cè ®Þnh vµ ®iÒu kiÖn biªn ph¶i tu©n theo c¸c yªu cÇu ®· nªu trong TCXDVN 342: 2005 (ISO 834-1) vµ c¸c yªu cÇu cña tiªu chuÈn nµy.


6.3. ChÊt t¶i

6.3.1. TÊt c¶ c¸c bé phËn ng¨n c¸ch n»m ngang chÞu t¶i ®­îc thö nghiÖm khi ph¶i chÞu t¶i träng tÝnh to¸n theo ®óng c¸c quy ®Þnh trong ®iÒu 6.3 a), b) hoÆc c) cña TCXDVN 342: 2005 (ISO 834-1) . CÇn tham kh¶o ý kiÕn cña ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm ®­a ra c¸c ®iÒu kiÖn kÕt cÊu ®Ó thiÕt kÕ sao cho phï hîp. C¸c tÝnh n¨ng cña vËt liÖu ®­îc dïng ®Ó tÝnh to¸n t¶i träng ph¶i ®­îc chØ râ vµ nªu c¸c nguån cung cÊp.


6.3.2. Khi kÝch th­íc mÉu thö ®­îc ®Ò xuÊt nhá h¬n bé phËn trong thùc tÕ, th× kÝch cì vµ kiÓu lo¹i cña mÉu thö vµ møc chÊt t¶i, c¸c ®iÒu kiÖn gèi ®ì, ph¶i ®­îc lùa chän sao cho cã cïng mét kiÓu ph¸ ho¹i (vÝ dô, ph¸ ho¹i do uèn, ph¸ ho¹i do c¾t, ph¸ ho¹i dÝnh kÕt hoÆc ph¸ ho¹i neo) cho mÉu thö nh­ ®èi víi kÕt cÊu mµ nã ®¹i diÖn; cã nghÜa lµ t¶i träng ¸p dông trong thêi gian thö nghiÖm ph¶i cã cïng mét møc t¶i nh­ kÕt cÊu thùc. Trong c¸c tr­êng hîp nÕu kiÓu ph¸ ho¹i khã dù ®o¸n ®­îc, ph¶i tiÕn hµnh hai hoÆc nhiÒu h¬n sè lÇn thö nghiÖm ®­îc thiÕt kÕ riªng biÖt ®Ó bao qu¸t mäi kiÓu ph¸ ho¹i cã thÓ cã.

6.3.3. §é lín vµ sù ph©n bè t¶i träng ph¶i thùc hiÖn sao cho m« men vµ lùc c¾t lín nhÊt sinh ra lµ b»ng hoÆc cao h¬n gi¸ trÞ dù kiÕn trong thùc tÕ.

6.3.4. HÖ thèng chÊt t¶i ph¶i cã kh¶ n¨ng g©y t¶i träng yªu cÇu ®­îc ph©n bè ®Òu trªn bÒ mÆt b»ng qu¶ nÆng hoÆc kÝch thuû lùc, sao cho t¹i mçi ®iÓm t¸c dông bÊt kú, t¶i träng kh«ng v­ît qu¸ 10% tæng l­îng t¶i träng. Cho phÐp chÊt t¶i lín h¬n khi cÇn ®iÒu tiÕt l­îng t¶i tËp trung hoÆc bæ sung t¶i lªn c¸c cÊu kiÖn. DiÖn tÝch tiÕp xóc gi÷a ®iÓm chÊt t¶i vµ bÒ mÆt bé phËn ng¨n c¸ch n»m ngang ph¶i truyÒn qua tÊm ®Öm kh«ng nhá h¬n 0,01m2 vµ kh«ng lín h¬n 0,09m2 khi tÝnh riªng lÎ, vµ kh«ng v­ît qu¸ 16% so víi tæng diÖn tÝch bÒ mÆt. NÕu c¸c tÊm b¶n lµm b»ng thÐp hoÆc c¸c vËt liÖu cã tÝnh dÉn nhiÖt cao t­¬ng tù, c¸c tÊm ®ã ph¶i ®­îc c¸ch nhiÖt tõ bÒ mÆt cña mÉu thö. HÖ thèng ®Æt t¶i kh«ng ®­îc h¹n chÕ chuyÓn ®éng tù do cña kh«ng khÝ, kh«ng kÓ ®iÓm chÊt t¶i, kh«ng cã bÊt kú mét bé phËn nµo cña thiÕt bÞ chÊt t¶i c¸ch bÒ mÆt nhá h¬n 60mm.

6.3.5. HÖ thèng ®Æt t¶i ph¶i cã kh¶ n¨ng lµm c©n b»ng bï ®èi víi biÕn d¹ng cho phÐp tèi ®a cña mÉu thö

6.3.6. Khi sµn hoÆc m¸i cã chøa mét hoÆc nhiÒu kÕt cÊu dÇm, ph¶i ¸p dông c¸c yªu cÇu bæ sung trong TCXDVN 342: 2005 (ISO 834- 6). Khi yªu cÇu ®Æt t¶i cho mét tæ hîp n»m ngang cã c¶ viÖc t¸c dông thªm t¶i träng ®iÓm hoÆc t¶i träng tuyÕn tÝnh trªn dÇm mµ ®ã lµ mét phÇn trong tæng thÓ cña tæ hîp, th× thiÕt bÞ chÊt t¶i ph¶i cã kh¶ n¨ng g©y ra nh÷ng t¶i träng nh­ vËy.
7- ChuÈn bÞ mÉu thö

7.1. ThiÕt kÕ mÉu thö

MÉu thö ®­îc thiÕt kÕ ph¶i cã nh÷ng ®Æc ®iÓm kÕt cÊu ®¸p øng yªu cÇu mong muèn mµ mÉu thö ph¶i ®¹t ®­îc. CÇn tr¸nh c¸c d¹ng cÊu t¹o kh¸c nhau nh­ng cña cïng mét chi tiÕt.

Khi bé thö nghiÖm gåm cã c¶ trÇn, th× c¸c kÝch th­íc cña trÇn ph¶i phï hîp víi c¸c kÝch th­íc Ltx vµ Wtx vµ c¸c tÝnh n¨ng cña trÇn ph¶i ®­îc ®¸nh gi¸ nh­ mét phÇn trong tæng thÓ cña tæ hîp thö nghiÖm vµ tu©n thñ c¸c yªu cÇu sau ®©y:


 1. TrÇn ph¶i ®­îc l¾p ®Æt tõ bªn d­íi theo c¸c ph­¬ng ph¸p vµ tr×nh tù ®­îc nªu trong h­íng dÉn l¾p ®Æt hoÆc ®­îc cung cÊp bëi ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm vµ ph¶i tiªu biÓu cho ®iÒu kiÖn sö dông.

 2. MÉu thö ph¶i bao gåm c¸c thµnh phÇn trong thùc tÕ ®Ó treo hoÆc cè ®Þnh, gi·n në vµ tiÕp gi¸p. Khi c¸c trÇn kÕt hîp víi c¸c hÖ kü thuËt (nh­ chiÕu s¸ng hoÆc hÖ thèng th«ng giã) mµ c¸c hÖ ®ã lµ mét phÇn trong tæng thÓ thiÕt kÕ cña trÇn, c¸c thµnh phÇn ®ã ph¶i ®­îc ®­a vµo c¸c mÉu thö nghiÖm vµ ®­îc ph©n bè nh­ trong thùc tÕ.

 3. Khi trÇn ®­îc thiÕt kÕ cã c¸c mèi nèi däc vµ ngang, mÉu thö ph¶i bao gåm c¶ hai lo¹i mèi nèi ®ã. C¸c khung ®ì mang c¸c cÊu kiÖn cña trÇn ph¶i ®­îc bè trÝ s¸t nhau, kh«ng cã khe hë, trõ khi khe hë ®­îc lµm theo yªu cÇu cña thiÕt kÕ. Nh­ng khe hë nµy ph¶i thÓ hiÖn nh­ trong thùc tÕ vµ ph¶i bè trÝ ë vïng bªn trong trÇn chø kh«ng ë chu vi.

 4. C¸c mÐp ngoµi gi÷a trÇn vµ t­êng vµ c¸c mèi nèi vµ vËt liÖu mèi nèi ph¶i ®­îc thÓ hiÖn nh­ trong thùc tÕ. TrÇn ph¶i ®­îc l¾p ®Æt b¶o ®¶m ng¨n ngõa sù gi·n në dµi do nhiÖt, kh«ng cho chuyÓn ®éng ph­¬ng däc cña c¸c c¹nh, hoÆc sù gi·n në nhiÖt theo mäi ph­¬ng kh¸c víi ph­¬ng dù tÝnh trong hÖ thèng trÇn. C¸c khung l­íi ph¶i ®­îc xiÕt chÆt t¹i c¸c c¹nh chu vi ®Ó cã thÓ ®¸nh gi¸ vÒ tÝnh gi·n në nhiÖt cña khung l­íi vµ cña c¸c chi tiÕt gi·n në.

 5. Khi c¸c ph­¬ng däc vµ ngang cña trÇn ®­îc cÊu t¹o kh¸c nhau, vµ tÝnh n¨ng cña mÉu thö thay ®æi phô thuéc theo h­íng trïng víi trôc däc, trÇn ph¶i ®­îc thiÕt kÕ biÓu hiÖn ®iÒu kiÖn bÊt lîi h¬n b»ng viÖc bè trÝ cÊu kiÖn quan träng song song víi trôc däc. Khi kh«ng nhËn biÕt ®­îc h­íng, cÇn cã hai thö nghiÖm riªng biÖt víi c¸c cÊu kiÖn ®­îc bè trÝ theo hai h­íng song song vµ vu«ng gãc víi trôc däc.

 6. Khi c¸c hÖ kü thuËt (chiÕu s¸ng, th«ng giã) kh«ng ph¶i lµ mét phÇn trong tæng thÓ cña trÇn nh­ng sau ®ã cã thÓ ®­îc l¾p ®Æt mµ ¶nh h­ëng ®Õn tÝnh chÞu löa cña trÇn, th× ph¶i cã thö nghiÖm riªng biÖt víi c¸c hÖ kü thuËt g¾n víi trÇn.7.2 KÝch th­íc mÉu thö
7.2.1. Sµn tùa trªn c¸c con l¨n

7.2.1.1. C¸c ®iÒu kiÖn tiªu chuÈn ( sµn tùa trªn c¸c con l¨n) ®­îc nªu trong ®iÒu 7.2.1.2 vµ 7.2.1.3. C¸ch bè trÝ sµn tùa ®¬n gi¶n ®Æt trong lß theo h×nh 1


 1. Lß 3- B¸nh l¨n vµ con l¨n

 2. Côm thÝ nghiÖm 4- VËt liÖu c¸ch nhiÖt


H×nh 1 - VÝ dô vÒ mét mÉu thö tùa ®¬n gi¶n ®Æt trong lß.
7.2.1.2. ChiÒu dµi tiÕp xóc víi löa ( Ltx) kh«ng ®­îc nhá h¬n 4m. NhÞp gi÷a c¸c gèi ®ì ( L ) b»ng chiÒu dµi tiÕp xóc víi löa ( Ltx) céng víi kho¶ng tèi ®a 100mm t¹i mçi ®Çu. ChiÒu dµi cña mÉu thö ( Lmt) b»ng chiÒu dµi tiÕp xóc víi löa (Ltx) céng thªm kho¶ng tèi ®a ë mçi ®Çu lµ 200mm.
7.2.1.3. ChiÒu réng cña mÉu thö ( Wmt) b»ng chiÒu réng tiÕp xóc ( Wtx) vµ kh«ng nhá h¬n 3m.

Ngo¹i trõ :®èi víi chiÒu réng mÉu thö kh«ng nhá h¬n 2m cho c¸c kÕt cÊu ®ì ®¬n gi¶n cã nhÞp mét ph­¬ng vµ kh«ng bao gåm mét thanh kÕt cÊu hoÆc mét trÇn.
7.2.2. §iÒu kiÖn thùc tÕ

7.2.2.1. C¸c sµn ®­îc ®ì theo c¸c ®iÒu kiÖn thùc tÕ ®Ò cËp t¹i c¸c ®iÒu 7.2.2.2. ®Õn 7.2.2.5

7.2.2.2. ChiÒu dµi tiÕp xóc víi löa ( Ltx) kh«ng ®­îc nhá h¬n 4m khi chiÒu dµi tiÕp xóc víi löa cña sµn trong thùc tÕ dµi h¬n chiÒu dµi thÝch hîp trong lß. §èi víi kÕt cÊu ®­îc thiÕt kÕ cã chiÒu dµi tiÕp xóc víi löa nhá h¬n 4m ph¶i lµm thö nghiÖm víi chiÒu dµi tiÕp xóc thùc tÕ víi löa. ChiÒu dµi gèi tùa (ngµm) kh«ng v­ît qu¸ chiÒu dµi tùa thùc tÕ ChiÒu dµi mÉu thö (Lmt) ph¶i b»ng chiÒu dµi tiÕp xóc víi löa ( Ltx) céng víi kho¶ng tèi ®a 200mm t¹i mçi ®Çu.
Víi c¸c cÊu kiÖn bao gåm dÇm ngµm hai ®Çu, mét nhÞp tèi thiÓu 4m lµ kh«ng phï hîp bëi chØ cã mét phÇn cña dÇm lµ chÞu uèn, phÇn cßn l¹i kÑp trong c¬ cÊu ngµm. Bëi vËy, mét nhÞp dµi h¬n 4m chÞu m«men uèn d­¬ng ph¶i ®­îc lùa chän. NÕu tû lÖ X% cña chiÒu dµi dÇm chÞu uèn d­¬ng, th× tæng chiÒu dµi ®­îc x¸c ®Þnh b»ng Ltx = 4 x100/Xm.
7.2.2.3. ChiÒu réng cña mÉu thö tiÕp xóc víi nhiÖt ( Wtx) ph¶i kh«ng nhá h¬n 3m. NÕu chiÒu réng thiÕt kÕ nhá h¬n chiÒu réng thùc tÕ tiÕp xóc 3m th× ph¶i lµm thÝ nghiÖm.
7.2.2.4. §èi víi c¸c kÕt cÊu cã nhÞp mét ph­¬ng, chiÒu réng nhÞp ngang ( W) ph¶i b»ng chiÒu réng tiÕp xóc víi löa (Wtx)
7.2.2.5. §èi víi c¸c kÕt cÊu, bao gåm cÊu kiÖn cã nhÞp hai ph­¬ng, nhÞp ngang (W) ph¶i b»ngchiÒu réng tiÕp xóc (Wtx) céng víi mét nöa chiÒu dµi cña gèi ®Æt t¹i mçi ®Çu ngang. ChiÒu dµi cña gèi ®ì ph¶i ®­îc lùa chän sao cho hiÖu sè gi÷a chiÒu réng gèi ®ì ( W) vµ chiÒu réng tiÕp xóc ( Wtx) kh«ng lín h¬n kÝch th­íc trong thùc tÕ. ChiÒu réng mÉu thö (Wmt) ph¶i b»ng chiÒu réng tiÕp xóc (Wtx) céng víi kho¶ng tèi ®a 200mm t¹i mçi ®Çu.
7.3. Sè l­îng c¸c mÉu thö

Sè l­îng c¸c mÉu thö ph¶i tu©n theo c¸c yªu cÇu ®­îc nªu trong TCXDVN 342: 2005 (ISO 834 –1).


7.4. Lµm kh« mÉu thö

Trong thêi gian thÝ nghiÖm, ®é bÒn vµ hµm l­îng Èm cña mÉu thö ph¶i gÇn ®óng víi c¸c ®iÒu kiÖn dù kiÕn trong tr¹ng th¸i b×nh th­êng. MÉu thö ph¶i bao gåm c¶ c¸c vËt liÖu chÌn vµ mèi nèi. H­íng dÉn vÒ lµm kh« mÉu thö ®­îc nªu trong TCXDVN 342: 2005 (ISO 834 -1). Sau khi sù c©n b»ng ®· ®¹t ®­îc, hµm l­îng Èm hoÆc tr¹ng th¸i lµm kh« ph¶i ®­îc x¸c ®Þnh vµ ghi chÐp l¹i. KÕt cÊu gèi ®ì kÓ c¶ líp lãt lß trong khung thö nghiÖm, kh«ng b¾t buéc theo yªu cÇu nµy.


7.5. L¾p ®Æt mÉu thö vµ cè ®Þnh

7.5.1. C¸c bé phËn ng¨n c¸ch n»m ngang chÞu t¶i hoÆc tiÕp xóc víi löa trong khi tùa trªn gèi ®ì con l¨n (gèi ®ì ®¬n gi¶n) hoÆc ®­îc lµm theo c¸c ®iÒu kiÖn biªn nh­ trong thùc tÕ. Khi gèi ®ì vµ cè ®Þnh t­¬ng øng víi c¸c ®iÒu kiÖn thùc tÕ, c¸c ®iÒu kiÖn ®ã ph¶i ®­îc m« t¶ trong b¸o c¸o, vµ c¸c kÕt qu¶ thö nghiÖm ph¶i cã ®é chÝnh x¸c cao h¬n.


7.5.2. C¸c mÉu thö ®¹i diÖn cho sµn hoÆc m¸i b×nh th­êng ph¶i ®­îc thö nghiÖm trªn gèi ®ì con l¨n. Khi c¸c ®iÒu kiÖn biªn ®· x¸c ®Þnh, kÕt cÊu thö nghiÖm cã thÓ ®­îc l¾p ®Æt nh­ trong thùc tÕ víi bª t«ng mÒm hoÆc tÊm thÐp lµm gèi ®ì.
7.5.3. C¸c mÉu thö cã gèi ®ì ®¬n gi¶n ph¶i ®­îc ®Þnh vÞ ®Ó cho phÐp tù do trong chuyÓn ®éng däc vµ ®é vâng th¼ng ®øng vµ ph¶i lo¹i bá bÊt kú sù g¾n kÕt nµo g©y ra bëi søc c¶n ma s¸t.
7.5.4. ThiÕt bÞ dïng kiÒm chÕ gi·n në nhiÖt däc trôc hoÆc xoay, ph¶i ®­îc thiÕt kÕ hoÆc lµm theo c¸c lùc dù kiÕn, kÐo theo sù gi·n në nhiÖt vµ kiÒm chÕ ®­îc yªu cÇu.
7.5.5. Khi thö nghiÖm kÕt hîp mét lóc víi nhiÒu dÇm, mçi dÇm ph¶i ®­îc tiÕp xóc nh­ c¸c ®iÒu kiÖn ®· chØ râ vµ ph¶i ®­îc chÊt t¶i ®Ó lµm viÖc ®éc lËp víi nhau.
7.5.6. BÊt kú khe hë nµo ë c¸c biªn ph¶i ®­îc chÌn kÝn b»ng vËt liÖu kh«ng ch¸y vµ kh«ng kiÒm chÕ.
7.5.7. Ph¶i dïng vËt liÖu ®µn håi cã tÝnh n¨ng chÞu löa thÝch øng ®Ó chÌn kÝn vµ b¶o vÖ cho gèi ®ì, ng¨n ngõa sù rß khÝ nãng ¶nh h­ëng ®Õn c¸c ®iÒu kiÖn biªn trong qu¸ tr×nh thö nghiÖm.
7.5.8. Khi mÉu thö nhá h¬n « më cña khung thÝ nghiÖm, ph¶i dïng kÕt cÊu ®ì ®Ó gi¶m phÇn më tíi kÝch th­íc yªu cÇu. C¸c kÕt cÊu ®ì kh«ng cÇn ph¶i lµm kh« nh­ ®èi víi mÉu thö, trõ tr­êng hîp nÕu lµm kh« kÕt cÊu ®ì cã thÓ lµm æn ®Þnh tÝnh n¨ng cña mÉu thö. Khi mét dÇm ®­îc sö dông gi÷a kÕt cÊu gèi ®ì vµ bé phËn ng¨n c¸ch, viÖc thiÕt kÕ liªn kÕt gi÷a bé phËn ng¨n c¸ch vµ dÇm, bao gåm bÊt kú chi tiÕt cè ®Þnh nµo vµ c¸c vËt liÖu ®Ó lµm mèi nèi, ph¶i ®ù¬c dïng ®óng nh­ trong thùc tÕ vµ ph¶i xem nh­ mét phÇn cña mÉu thö . KÕt cÊu ®ì ®­îc xem nh­ lµ mét phÇn cña khung thö nghiÖm.
7.5.9. TÊt c¶ c¸c liªn kÕt gi÷a mÉu thö vµ kÕt cÊu gèi ®ì hoÆc khung thö nghiÖm ph¶i t¹o ra møc kiÒm chÕ th«ng th­êng. §é cøng cña kÕt cÊu gèi ®ì còng ph¶i ®ñ kh¶ n¨ng ¹o ra møc kiÒm chÕ th«ng th­êng.
8- Trang bÞ dông cô ®o

8.1. CÆp nhiÖt ngÉu lß nung
CÆp nhiÖt ngÉu ®­îc trang bÞ ®Ó ®o nhiÖt cña lß vµ ph¶i ®­îc ph©n bè hîp lý ®Ó thu ®­îc nh÷ng sè ®o ®¸ng tin cËy vÒ nhiÖt ®é qua c¸c mÆt tiÕp xóc cña mÉu thö. C¸c cÆp nhiÖt ngÉu nµy ph¶i ®­îc g¾n kÕt vµ ®Æt ®óng vÞ trÝ phï hîp víi TCXDVN 342: 2005 (ISO 834- 1). Sè l­îng c¸c cÆp nhiÖt ngÉu ph¶i kh«ng Ýt h¬n mét cho mçi 1,5m2 diÖn tÝch bÒ mÆt tiÕp xóc cña mÉu thö. Ph¶i cã tèi thiÓu 4 cÆp nhiÖt ngÉu cho bÊt cø lÇn thÝ nghiÖm nµo vµ mçi cÆp nhiÖt ngÉu ph¶i ®Þnh h­íng sao cho mÆt “A” h­íng vÒ phÝa sµn lß.
8.2. CÆp nhiÖt ngÉu t¹i c¸c bÒ mÆt kh«ng tiÕp xóc víi löa

CÆp nhiÖt ngÉu t¹i c¸c bÒ mÆt mÉu thö kh«ng tiÕp xóc víi löa ph¶i ®­îc chÕ t¹o vµ ph¶i ®Æt ®óng vÞ trÝ theo TCXDVN 342: 2005 (ISO 834- 1). Khi mÉu thö sµn hoÆc m¸i cã chøa mét hoÆc nhiÒu dÇm chÞu t¶i, cÆp nhiÖt ngÉu mÉu thö ph¶i ®­îc ®Æt t¹i c¸c vÞ trÝ ®Æc tr­ng däc theo mçi dÇm nh­ yªu cÇu ®· nªu trong TCXDVN 342: 2005 (ISO 834- 6) vÒ dÇm. C¸c cÆp nhiÖt ngÉu bÒ mÆt kh«ng tiÕp xóc víi löa cña mÉu thö kh«ng ®­îc ®Æt gÇn h¬n 100mm tÝnh ®Õn mÐp c¹nh cña mÉu thö.


8.3. §o biÕn d¹ng

§iÓm kh«ng (zero) cña thö nghiÖm lµ ®é vâng ®o ®­îc sau khi cho t¶i t¸c ®éng ngay khi b¾t ®Çu thö nghiÖm, tr­íc khi khëi ®Çu cÊp nhiÖt vµ sau khi ®é vâng ®· æn ®Þnh.


§é vâng th¼ng ®øng theo trôc däc ph¶i ®­îc ®o t¹i gi÷a nhÞp. §èi víi c¸c mÉu thö bao gåm c¸c dÇm, ®é vâng theo trôc däc cña dÇm còng ph¶i ®­îc ®o t¹i gi÷a nhÞp.
ViÖc ®o ®é vâng ph¶i ®­îc tiÕn hµnh t¹i nhiÒu vÞ trÝ ®Ó x¸c ®Þnh sù chuyÓn ®éng tèi ®a.
9 -Tr×nh tù thÝ nghiÖm

9.1. Cho t¶i t¸c ®éng

ViÖc cho t¶i t¸c ®éng vµ kiÓm tra t¶i ®èi víi bé phËn n»m ngang ph¶i tu©n theo TCXDVN 342: 2005 (ISO 834-1) vµ ®iÒu 6.3 cña tiªu chuÈn nµy.


9.2. KiÓm tra lß

§o vµ kiÓm tra c¸c ®iÒu kiÖn nhiÖt ®é vµ ¸p lùc trong lß theo TCXDVN 342: 2005 (ISO 834-1).


9.3. §o l­êng vµ quan tr¾c

ViÖc quan s¸t c¸c mÉu thö theo ®óng víi c¸c tiªu chÝ vÒ kh¶ n¨ng chÞu t¶i, tÝnh toµn vÑn, tÝnh c¸ch ly, viÖc tiÕn hµnh ®o l­êng vµ quan tr¾c ph¶i tu©n theo TCXDVN 342: 2005 (ISO 834-1).


10 - Tiªu chÝ tÝnh n¨ng

TÝnh chÞu löa cña c¸c bé phËn ng¨n c¸ch n»m ngang cã chÞu t¶i ph¶i ®­îc ®¸nh gi¸ so víi kh¶ n¨ng chÞu t¶i, tÝnh toµn vÑn vµ tiªu chÝ vÒ tÝnh c¸ch ly ®· ®­îc nªu trong TCXDVN 342: 2005 (ISO 834.1).
11 - §¸nh gi¸ kÕt qu¶ thö nghiÖm

ViÖc thö nghiÖm ®­îc coi nh­ hîp lÖ khi viÖc ®ã ®­îc tiÕn hµnh trong ph¹m vi giíi h¹n quy ®Þnh cña c¸c yªu cÇu liªn quan ®Õn c¸c vÊn ®Ò trang bÞ dông cô thö nghiÖm, c¸c ®iÒu kiÖn thö nghiÖm, chuÈn bÞ mÉu thö, sö dông c¸c dông cô vµ tr×nh tù thö nghiÖm vµ ph¶i tu©n theo c¸c quy ®Þnh trong tiªu chuÈn nµy.


12- BiÓu thÞ kÕt qu¶

C¸c kÕt qu¶ cña thö nghiÖm chÞu löa ph¶i ®­îc biÓu thÞ tu©n theo TCXDVN 342: 2005 (ISO 834.1).

Khi mét thö nghiÖm ®­îc thùc hiÖn víi mét mÉu thö mµ mÉu ®ã chÞu mét t¶i träng sö dông vµ ®­îc ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm chØ râ t¶i träng nµy nhá h¬n t¶i träng lín nhÊt cã thÓ x¶y ra theo mét quy ph¹m ®­îc chÊp nhËn, kh¶ n¨ng chÞu t¶i ph¶i ®­îc ghi trong biÓu thÞ kÕt qu¶ víi thuËt ng÷ “ h¹n chÕ”. C¸c chi tiÕt ph¶i ®­îc cung cÊp trong b¸o c¸o thö nghiÖm vÒ sù sai lÖch t¶i träng nµy.
Thö nghiÖm còng ®­îc coi lµ hîp lÖ khi c¸c ®iÒu kiÖn tiÕp xóc víi löa liªn quan ®Õn nhiÖt ®é lß, ¸p lùc vµ nhiÖt ®é xung quanh v­ît qu¸ c¸c giíi h¹n trªn cña c¸c dung sai ®­îc quy ®Þnh trong tiªu chuÈn nµy vµ trong TCXDVN 342: 2005 (ISO 834-1).
13- B¸o c¸o thö nghiÖm

B¸o c¸o ph¶i tu©n theo TCXDVN 342: 2005 (ISO 834.1).Phô lôc A

(Tham kh¶o)
¸P dông trùc tiÕp c¸c kÕt qu¶
KÕt qu¶ cña thö nghiÖm chÞu löa cã thÓ ®­îc ¸p dông cho bé phËn ng¨n c¸ch n»m ngang chÞu t¶i t­¬ng tù kh«ng ®­îc thö nghiÖm, víi ®iÒu kiÖn lµ c¸c ®iÒu d­íi ®©y lµ x¸c thùc.


 1. §èi víi bé phËn ng¨n c¸ch n»m ngang chÞu t¶i:

  1. KiÓu kÕt cÊu ( dÇm vµ b¶n) lµ kh«ng ®æi;

  2. Tû sè chu vi/ diÖn tÝch cña dÇm lµ kh«ng t¨ng;

  3. Lùc qu¸n tÝnh nhiÖt (biÓu thÞ b»ng kpc) cña b¶n phñ trªn lµ kh«ng t¨ng ;

  4. TÝnh dÉn nhiÖt cña vËt liÖu ®Öm gi÷a dÇm vµ b¶n lµ kh«ng t¨ng ;

 2. §èi víi trÇn treo.

  1. TÝnh thÊm n­íc cña b¶n phñ trªn lµ kh«ng ®æi ;

  2. §é dµy cña g¹ch l¸t kh«ng gi¶m ;

  3. ThiÕt kÕ vµ vËt liÖu dïng cho g¹ch l¸t lµ kh«ng ®æi ;

  4. DiÖn tÝch cña g¹ch l¸t kh«ng t¨ng vµ tû sè c¸c c¹nh cña g¹ch l¸t lµ kh«ng ®æi ;

  5. Ph­¬ng ph¸p cè ®Þnh vµo kÕt cÊu gèi ®ì lµ kh«ng ®æi

  6. ChiÒu cao cña líp kh«ng khÝ lµ kh«ng gi¶m ;

  7. ChiÒu dµi cña c¸c thanh treo kh«ng t¨ng nhiÒu h¬n X%

  8. Dù phßng cho gi·n më cña hÖ thèng treo vµ cña kÕt cÊu gèi ®ì kh«ng gi¶m;

  9. Kho¶ng c¸ch gi÷a c©n treo lµ kh«ng t¨ng

 1. DiÖn tÝch mÆt c¾t ngang vµ kh¶ n¨ng nhiÖt cña c¸c thanh treo kh«ng gi¶m ;

11) TrÇn kh«ng cã nhiÒu hÖ thèng kü thuËt xuyªn qua hoÆc c¸c hÖ thèng kü thuËt cã kÝch th­íc lín h¬n so víi nh÷ng g× ®· thÝ nghiÖm ;

12) Kh«ng cã c¸ch ly phô ®Æt trong líp rçng chøa kh«ng khÝ ;


§èi víi c¸c mÉu thö ®­îc thö nghiÖm ®èi víi b¶o vÖ ch¸y, sù ph¸ ho¹i cña c¸c cÊu kiÖn b¶o vÖ kh«ng chÞu t¶i nµy cã thÓ g©y nªn sù ph¸ ho¹i cña tõng bé phËn kÕt cÊu chÞu t¶i. C¸c cÊu kiÖn b¶o vÖ th«ng th­êng bÞ háng t¹i c¸c ®iÒu kiÖn tíi h¹n nµo ®ã phô thuéc vµ tr¹ng th¸i t­¬ng quan gi÷a nhiÖt ®é vµ ®é vâng. V× c¸c tr¹ng th¸i t­¬ng quan nµy cã thÓ lµm thay ®æi cho mét bé phËn x¸c ®Þnh víi c¸c ®iÒu kiÖn gèi tùa, nªn mét c¶nh b¸o ph¶i ®­îc ®­a ra ®Ó chèng l¹i viÖc sö dông chÕ ®é nhiÖt tíi h¹n cho mét cÊu kiÖn nh­ vËy, ®­îc chuyÓn ho¸ tõ ®iÒu kiÖn gèi ®ì nµy sang ®iÒu kiÖn gèi ®ì kh¸c cã t¸c dông quyÕt ®Þnh h¬n vÒ vÊn ®Ò ®é vâng, vÝ dô, viÖc sö dông chÕ ®é nhiÖt tíi h¹n, ®¹t ®­îc cho bé phËn cè ®Þnh, cho bé phËn gèi tùa ®¬n gi¶n theo c¸ch kh¸c lµ kh«ng ®æi.

---------------------------------: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> 1. Most doctors and nurses have to work on a once or twice a week at the hospital
2013 -> ĐỀ CƯƠng ôn tập bài kiểm tra 15 phút môn hóA 9 LẦN 1 vq1: Nêu
2013 -> Mãng cäc thiÕt diÖn nhá Tiªu chuÈn thi c ng vµ nghiÖm thu Minipile foundation Standard for constrution, check and acceptance
2013 -> Thiết kế nghiên cứU & thống kê y họC
2013 -> BỘ XÂy dựng số : 14/ 2003/ QĐ-bxd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2013 -> Chương dao đỘng cơ
2013 -> Số Hồ sơ: 101/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu giao nhận hồ SƠ Loại hồ sơ: Đăng ký bhxh, bhyt bắt buộc
2013 -> Số Hồ sơ: 103/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam số Hồ sơ: 103/ /thu-đC Độc lập Tự do Hạnh phúc
2013 -> Số Hồ sơ: 107/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
2013 -> Niên Lịch Phụ Huynh/Học Sinh
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương