'' Dµn gi¸o C¸c yªu cÇu vÒ an toµn '' Bé tr­ëng bé xy dùngtải về 207.62 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu13.08.2016
Kích207.62 Kb.
Bé x©y dùng céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

Sè 01 / 2004/ Q§-BXD §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc


Hµ Néi , ngµy 11 th¸ng 2 n¨m 2004
QuyÕt ®Þnh cña Bé tr­ëng bé x©y dùng

VÒ viÖc ban hµnh Tiªu chuÈn x©y dùng ViÖt Nam TCXD VN 296: 2004 '' Dµn gi¸o - C¸c yªu cÇu vÒ an toµn ''


Bé tr­ëng bé x©y dùng
- C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 36/ 2003/ N§ - CP ngµy 04 / 04 / 2003 cña ChÝnh Phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé X©y dùng.
- C¨n cø biªn b¶n sè 56 / BXD - H§KHKT ngµy 10 / 4 / 2003 cña Héi ®ång Khoa häc kü thuËt chuyªn ngµnh nghiÖm thu tiªu chuÈn ''Dµn gi¸o - C¸c yªu cÇu vÒ an toµn ''
- XÐt ®Ò nghÞ cña Vô tr­ëng Vô Khoa häc C«ng nghÖ vµ ViÖn tr­ëng ViÖn Nghiªn cøu KiÕn tróc.
QuyÕt ®Þnh
§iÒu 1 : Ban hµnh kÌm theo quyÕt ®Þnh nµy 01 Tiªu chuÈn X©y dùng ViÖt Nam TCXD VN 296: 2004 '' Dµn gi¸o - C¸c yªu cÇu vÒ an toµn ''
§iÒu 2 : QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ®¨ng c«ng b¸o .
§iÒu 3 : C¸c ¤ng : Ch¸nh V¨n phßng Bé, Vô tr­ëng Vô Khoa häc C«ng nghÖ , ViÖn tr­ëng ViÖn Nghiªn cøu KiÕn tróc vµ Thñ tr­ëng c¸c ®¬n vÞ cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy ./.

N¬i nhËn : KT/bé tr­ëng bé x©y dùng

- Nh­ ®iÒu 3 Thø tr­ëng

- Tæng Côc TC§LCL

- L­u VP&Vô KHCN


NguyÔn V¨n Liªn

TCXDVN
Dµn gi¸o - c¸c yªu cÇu vÒ an toµn

Scaffolding - Safety Requirements

(b¾t buéc ¸p dông)

1 . Ph¹m vi ¸p dông

Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh c¸c yªu cÇu vÒ an toµn khi l¾p dùng, sö dông, b¶o tr×, th¸o dì dµn gi¸o trong x©y dùng, söa ch÷a, ph¸ dì nhµ vµ c«ng tr×nh.

Tiªu chuÈn nµy kh«ng ¸p dông ®èi víi c¸c hÖ dµn gi¸o treo th­êng xuyªn hoÆc c¸c sµn c«ng t¸c treo tù do trong kh«ng gian.

2.Tiªu chuÈn viÖn dÉn

- Quy chuÈn X©y dùng ViÖt Nam, ch­­¬ng 17

- TCVN 5308- 1991. Quy ph¹m kü thuËt an toµn trong x©y dùng

- TCVN 6052-1995. Dµn gi¸o thÐp.3. C¸c thuËt ng÷ - kh¸i niÖm

3.1. Bµn gi¸o chÕ t¹o s½n: §¬n vÞ sµn c«ng t¸c d¹ng mÆt bµn chÕ t¹o s½n, cã c¸c mãc neo chÆt víi c¸c thanh ngang cña dµn gi¸o.

3.2. Dµn gi¸o: Mét hÖ thèng kÕt cÊu t¹m thêi ®Æt trªn nÒn v÷ng hoÆc cã thÓ treo hoÆc neo, tùa vµo c«ng tr×nh ®Ó t¹o ra n¬i lµm viÖc cho c«ng nh©n t¹i c¸c vÞ trÝ cao so víi mÆt ®Êt hay mÆt sµn cè ®Þnh.

3.3. Dµn gi¸o trô vµ gi¸ ®ì c«ng son di ®éng: HÖ dµn gi¸o cã c¸c trô ®øng, v¸n sµn vµ gi¸ ®ì sµn c«ng t¸c cã thÓ di chuyÓn trªn trô ®øng.

3.4. Dµn gi¸o dÇm c«ng son : Dµn gi¸o cã sµn c«ng t¸c ®Æt trªn c¸c thanh dÇm c«ng son tõ trong t­­êng hoÆc trªn mÆt nhµ. §Çu phÝa bªn trong ®­îc neo chÆt vµo c«ng tr×nh hay kÕt cÊu.

3.5. Dµn gi¸o dÇm treo: Sµn c«ng t¸c ®Æt trªn hai thanh dÇm, ®­îc treo b»ng c¸c d©y c¸p.

3.6. Dµn gi¸o ch©n vu«ng : Dµn gi¸o cã ch©n ®ì lµ c¸c khung gç d¹ng h×nh vu«ng, trªn ®ì sµn c«ng t¸c chÞu t¶i träng nhÑ vµ trung b×nh .

3.7. Dµn gi¸o cét chèng ®éc lËp: Dµn gi¸o ®Æt trªn nÒn b»ng nhiÒu khung hµng cét chèng. Lo¹i gi¸o nµy ®øng ®éc lËp, kh«ng tùa vµo c«ng tr×nh bao gåm c¸c cét ®ì, dÇm däc, dÇm ngang vµ c¸c thanh gi»ng chÐo.

3.8. Dµn gi¸o cét chèng ®¬n: Sµn c«ng t¸c ®Æt trªn c¸c dÇm ngang cã ®Çu phÝa ngoµi ®Æt trªn c¸c dÇm däc liªn kÕt víi hµng cét hay thanh ®øng ®¬n. §Çu bªn trong cña dÇm ngang ®Æt neo vµo trong hoÆc lªn t­êng nhµ.

3.9. Dµn gi¸o hÖ khung ®ì kiÓu th­íc thî: Dµn gi¸o gåm c¸c khung gç hoÆc kim lo¹i ®ì sµn c«ng t¸c.

3.10. Dµn gi¸o kiÓu thang l¾p c«ng son : Dµn gi¸o chÞu t¶i träng nhÑ, sµn c«ng t¸c ®Æt trªn c¸c dÇm c«ng son liªn kÕt víi c¸c thang ®éc lËp hoÆc nèi dµi.

3.11. Dµn gi¸o di ®éng ®Èy tay: Dµn gi¸o ®­îc ®Æt trªn c¸c b¸nh xe vµ chØ di chuyÓn khi ®Èy hoÆc kÐo.

3.12. Dµn gi¸o khung thÐp èng chÕ t¹o s½n: HÖ c¸c khung b»ng èng kim lo¹i (ch©n gi¸o), l¾p r¸p víi nhau nhê c¸c thanh gi»ng.

3.13. Dµn gi¸o kiÓu ch©n ngùa: Dµn gi¸o chÞu t¶i träng nhÑ hoÆc trung b×nh, gåm c¸c ch©n mÔ ®ì sµn c«ng t¸c.

3.14. Dµn gi¸o vµ tæ hîp dµn gi¸o thÐp èng vµ bé nèi: HÖ dµn gi¸o ®­îc cÊu t¹o tõ c¸c thanh thÐp èng nh­ thanh trô ®øng, c¸c thanh ngang, däc dµn gi¸o vµ c¸c thanh gi»ng ; cã tÊm ®ì ch©n c¸c thanh trô vµ c¸c bé nèi ®Æc biÖt ®Ó nèi c¸c thanh trô vµ liªn kÕt c¸c thanh kh¸c.

3.15. Dµn gi¸o treo mãc nèi tiÕp : Sµn c«ng t¸c ®­îc ®Æt vµ mãc vµo hai d©y c¸p thÐp treo song song theo ph­¬ng ngang, c¸c ®Çu d©y liªn kÕt chÆt víi c«ng tr×nh.

3.16. Dµn gi¸o treo nhiÒu ®iÓm: Dµn gi¸o ®­îc ®ì bëi nhiÒu d©y c¸p treo tõ c¸c vËt ®ì phÝa trªn vµ ®­îc l¾p ®Æt, vËn hµnh khi n©ng hoÆc h¹ sµn c«ng t¸c tíi c¸c vÞ trÝ yªu cÇu.

3.17. Dµn gi¸o treo nhiÒu tÇng: Dµn gi¸o cã c¸c sµn c«ng t¸c ë c¸c cèt cao ®é kh¸c nhau, ®Æt trªn cïng mét hÖ ®ì. HÖ thèng nµy cã thÓ treo bëi hai hay nhiÒu ®iÓm.

3.18. D©y an toµn: D©y mÒm buéc vµo ®ai ngang l­ng ng­êi hoÆc dông cô lao ®éng, ®Çu gi÷ buéc vµo ®iÓm cè ®Þnh hoÆc d©y b¶o hé.

3.19. D©y b¶o hé (d©y tho¸t hiÓm, d©y cøu n¹n).: D©y th¼ng ®øng tõ mét mãc neo cè ®Þnh ®éc lËp víi sµn c«ng t¸c vµ c¸c d©y neo, dïng ®Ó treo hoÆc mãc c¸c d©y an toµn.

3.20. D©y ®ai ngang l­ng: Dông cô ®Æc biÖt ®eo vµo ng­êi, dïng ®Ó treo gi÷ hoÆc tho¸t hiÓm cho c«ng nh©n khi ®ang lµm viÖc hoÆc ë trong vïng nguy hiÓm.

3.21. §¬n vÞ sµn c«ng t¸c: Mét sµn c«ng t¸c nhá nhÊt cã thÓ ho¹t ®éng ®éc lËp hoÆc l¾p ghÐp thµnh mét sµn c«ng t¸c lín h¬n. §¬n vÞ sµn c«ng t¸c cã thÓ lµ c¸c tÊm gç v¸n ®Æc biÖt, bµn gi¸o hoÆc sµn chÕ t¹o s½n b»ng kim lo¹i.

3.22. Lan can: HÖ thanh ch¾n ®­îc l¾p däc theo c¸c mÆt hë vµ phÇn cuèi cña sµn c«ng t¸c, gåm cã thanh trªn (tay vÞn), thanh gi÷a vµ c¸c trô ®ì.

3.23. Mµn ch¾n an toµn: Mét tÊm mµn ch¾n ®Æt gi÷a tay vÞn vµ thanh ch¾n ch©n, ®Ó ng¨n dông cô lao ®éng hoÆc vËt liÖu kh«ng r¬i khái dµn gi¸o.

3.24. NÒn ®Æt gi¸o: NÒn mÆt ®Êt hoÆc nÒn sµn v÷ng cña c¸c tÇng nhµ vµ c«ng tr×nh.

3.25. Neo: Bé phËn liªn kÕt gi÷a dµn gi¸o víi c«ng tr×nh hoÆc kÕt cÊu, ®Ó t¨ng c­êng æn ®Þnh hai ph­¬ng cho dµn gi¸o.

3.26. Neo sau: Liªn kÕt tõ c«ng tr×nh hoÆc kÕt cÊu víi mét thiÕt bÞ n©ng.

3.27. Sµn c«ng t¸c: Sµn cho c«ng nh©n ®øng vµ xÕp vËt liÖu t¹i c¸c vÞ trÝ yªu cÇu, ®­îc cÊu t¹o tõ mét hay nhiÒu ®¬n vÞ sµn c«ng t¸c.

3.28. T¶i träng c«ng t¸c : T¶i träng gåm ng­êi, vËt liÖu vµ thiÕt bÞ trªn dµn gi¸o.

3.29. T¶i träng tÝnh to¸n lín nhÊt: Tæng t¶i träng cña b¶n th©n dµn gi¸o, ng­êi, thiÕt bÞ, dông cô, vËt liÖu vµ c¸c t¸c ®éng kh¸c lªn dµn gi¸o.

3.30. Thanh gi»ng: Bé phËn gi÷ cè ®Þnh cho dµn gi¸o, liªn hÖ víi c¸c bé phËn kh¸c.

3.31. ThiÕt bÞ n©ng: ThiÕt bÞ dïng ®Ó n©ng hay h¹ mét hÖ gi¸o treo. Nã cã thÓ ho¹t ®éng b»ng tay hoÆc b»ng ®éng c¬ (m¸y).

3.32. V¸n hoÆc sµn chÕ t¹o s½n: MÆt ph¼ng lµm viÖc ®­îc t¹o ra tõ c¸c kÕt cÊu gç, kim lo¹i hoÆc vËt liÖu míi ë d¹ng ®Æc hoÆc cã lç.

4. Yªu cÇu chung cho c¸c lo¹i dµn gi¸o

4.1. PhÇn chung

4.1.1. C¸c lo¹i dµn gi¸o sö dông trong x©y dùng ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu vÒ thiÕt kÕ, cÊu t¹o, l¾p dùng, vËn hµnh, th¸o dì ghi trong hå s¬ kü thuËt vµ hé chiÕu cña nhµ chÕ t¹o. Kh«ng ®­îc l¾p dùng, sö dông hoÆc th¸o dì lo¹i dµn gi¸o kh«ng ®ñ c¸c tµi liÖu nªu trªn.

4.1.2. C¸c bé phËn dïng ®Ó l¾p ®Æt dµn gi¸o ph¶i phï hîp víi hå s¬ kü thuËt vµ nh÷ng qui ®Þnh cña tiªu chuÈn nµy, b¶o ®¶m c¸c yªu cÇu vÒ c­êng ®é, kÝch th­íc vµ träng l­îng. Dµn gi¸o ph¶i ®­îc thiÕt kÕ vµ l¾p dùng ®ñ chÞu lùc an toµn theo t¶i träng thiÕt kÕ.

4.1.3. C«ng nh©n l¾p dùng vµ th¸o dì dµn gi¸o ph¶i qua ®µo t¹o vµ ph¶i tu©n thñ c¸c yªu cÇu cña quy tr×nh vµ ®­îc trang bÞ ®Çy ®ñ c¸c ph­¬ng tiÖn b¶o hé lao ®éng.

4.1.4. Kh«ng ®­îc sö dông dµn gi¸o trong c¸c tr­êng hîp sau:

a) Kh«ng ®¸p øng ®­îc nh÷ng yªu cÇu kü thuËt vµ ®iÒu kiÖn an toµn lao ®éng qui ®Þnh trong hå s¬ thiÕt kÕ hoÆc trong hé chiÕu cña nhµ chÕ t¹o;

b) Kh«ng ®óng chøc n¨ng theo tõng lo¹i c«ng viÖc;

c) C¸c bé phËn cña dµn gi¸o cã biÕn d¹ng, r¹n nøt, mßn rØ ;

d) Kho¶ng c¸ch tõ mÐp biªn giíi h¹n c«ng t¸c cña dµn gi¸o, gi¸ ®ì tíi mÐp biªn liÒn kÒ cña ph­¬ng tiÖn vËn t¶i nhá h¬n 0,60m;

e) C¸c cét hoÆc khung ch©n gi¸o ®Æt trªn nÒn kÐm æn ®Þnh (nÒn ®Êt yÕu, tho¸t n­íc kÐm, lón qu¸ giíi h¹n cho phÐp cña thiÕt kÕ...) cã kh¶ n¨ng tr­ît lë hoÆc ®Æt trªn nh÷ng bé phËn hay kÕt cÊu nhµ kh«ng ®­îc tÝnh to¸n ®¶m b¶o chÞu lùc æn ®Þnh cho chÝnh bé phËn, kÕt cÊu vµ cho cét dµn gi¸o, khung ®ì.

4.1.5. Kh«ng ®­îc xÕp t¶i lªn dµn gi¸o v­ît qu¸ t¶i träng rÝnh to¸n. NÕu sö dông dµn gi¸o chÕ t¹o s½n ph¶i tu©n theo chØ dÉn cña nhµ chÕ t¹o.

4.1.6. Kh«ng cho phÐp dµn gi¸o di chuyÓn ngang hoÆc thay ®æi kÕt cÊu hÖ dµn gi¸o trong khi ®ang sö dông, trõ c¸c dµn gi¸o ®­îc thiÕt kÕ ®Æc biÖt ®Ó sö dông cho yªu cÇu trªn.

4.1.7. Kh«ng ®­îc l¾p dùng, th¸o dì hoÆc lµm viÖc trªn dµn gi¸o khi thêi tiÕt xÊu nh­ cã gi«ng tè, trêi tèi, m­a to, giã m¹nh tõ cÊp 5 trë lªn.

4.1.8. Dµn gi¸o vµ phô kiÖn kh«ng ®­îc dïng ë nh÷ng n¬i cã ho¸ chÊt ¨n mßn vµ ph¶i cã c¸c biÖn ph¸p b¶o vÖ thÝch hîp cho dµn gi¸o kh«ng bÞ huû ho¹i theo chØ dÉn cña nhµ chÕ t¹o.

4.1.10. Th¸o dì dµn gi¸o ph¶i tiÕn hµnh theo chØ dÉn cña thiÕt kÕ hoÆc nhµ chÕ t¹o vµ b¾t ®Çu tõ ®Ønh dµn gi¸o:

- C¸c bé phËn vµ liªn kÕt ®· th¸o rêi ph¶i h¹ xuèng an toµn, kh«ng ®Ó r¬i tù do. Ph¶i duy tr× sù æn ®Þnh cña phÇn dµn gi¸o ch­a th¸o dì cho ®Õn khi th¸o xong.

- Trong khu vùc ®ang th¸o dì, ph¶i cã rµo ng¨n, biÓn cÊm ng­êi vµ ph­¬ng tiÖn qua l¹i. Kh«ng th¸o dì dµn gi¸o b»ng c¸ch giËt ®æ.

4.1.11. Khi l¾p dùng, sö dông hay th¸o dì dµn gi¸o ë gÇn ®­êng d©y t¶i ®iÖn (d­íi 5m, kÓ c¶ ®­êng d©y h¹ thÕ) cÇn ph¶i cã biÖn ph¸p ®¶m b¶o an toµn vÒ ®iÖn cho c«ng nh©n vµ ph¶i ®­îc sù ®ång ý cña c¬ quan qu¶n lý ®iÖn vµ ®­êng d©y (ng¾t ®iÖn khi dùng l¾p, l­íi che ch¾n...)4.2. HÖ ®ì dµn gi¸o

4.2.1. Ch©n cña c¸c dµn gi¸o ph¶i v÷ng ch¾c vµ ®ñ kh¶ n¨ng chÞu ®­îc t¶i träng tÝnh to¸n lín nhÊt. C¸c ®å vËt kh«ng bÒn nh­ thïng gç, hép c¸c-t«ng, g¹ch vôn hoÆc c¸c khèi tù do, kh«ng ®­îc dïng lµm ch©n ®Õ ®ì gi¸o.

4.2.2. C¸c cét chèng, ch©n gi¸o hay thanh ®øng cña dµn gi¸o ph¶i b¶o ®¶m ®Æt th¼ng ®øng còng nh­ ®­îc gi»ng, liªn kÕt chÆt víi nÒn ®Ó chèng xoay vµ dÞch chuyÓn.

4.2.3. Khi dïng d©y thõng, d©y tæng hîp hay c¸p thÐp trong c¸c c«ng viÖc cã ho¸ chÊt ¨n mßn hay kh«ng khÝ ¨n mßn, cÇn ph¶i cã biÖn ph¸p kh¾c phôc ®Ó chèng l¹i sù ph¸ huû cña c¸c chÊt nãi trªn.

4.2.4. TÊt c¶ c¸c lo¹i d©y c¸p dïng ®Ó treo dµn gi¸o ph¶i cã kh¶ n¨ng chÞu lùc Ýt nhÊt gÊp s¸u lÇn t¶i träng thiÕt kÕ.

4.3. C¸c yªu cÇu vÒ t¶i träng.

4.3.1. Dµn gi¸o ph¶i ®ñ kh¶ n¨ng chÞu lùc mµ kh«ng bÞ ph¸ ho¹i bëi t¶i träng b¶n th©n vµ Ýt nhÊt bèn lÇn t¶i träng tÝnh to¸n. Riªng ®èi víi hÖ thèng lan can an toµn, c¸p treo vµ c¸c cÊu kiÖn gç ®­îc ¸p dông theo yªu cÇu riªng.

4.3.2. Møc t¶i träng: C¸c t¶i träng lín nhÊt ®­îc ph©n lo¹i nh­ sau:

-T¶i träng nÆng: ¸p dông cho dµn gi¸o mang t¶i träng c«ng t¸c 375Kg/m2 dïng cho x©y g¹ch, ®¸, cïng vËt liÖu ®Æt trªn sµn c«ng t¸c.

-T¶i träng trung b×nh: ¸p dông cho dµn gi¸o mang t¶i träng c«ng t¸c 250Kg/m2 dïng cho ng­êi vµ v÷a x©y tr¸t.

-T¶i träng nhÑ: ¸p dông cho dµn gi¸o mang t¶i träng c«ng t¸c 125Kg/m2 dïng cho ng­êi vµ dông cô lao ®éng.

-T¶i träng ®Æc biÖt: ¸p dông cho dµn gi¸o mang t¶i träng ®Æc biÖt cïng vËt liÖu kÌm theo.

4.3.3. Ph©n lo¹i t¶i träng ®èi víi ®¬n vÞ sµn c«ng t¸c

4.3.3.1.Yªu cÇu vÒ t¶i träng do ng­êi: T¶i träng thiÕt kÕ cho sµn c«ng t¸c ®­îc tÝnh to¸n trªn c¬ së mét hay nhiÒu h¬n mét ng­êi cã träng l­îng 75 Kg vµ 25Kg dông cô cho mçi ng­êi . Mçi ®¬n vÞ sµn c«ng t¸c ph¶i ®ñ kh¶ n¨ng ®ì ®­îc Ýt nhÊt mét ng­êi theo qui ®Þnh sau:

a) Sµn c«ng t¸c dïng cho mét ng­êi ®­îc thiÕt kÕ vµ l¾p ®Æt ®ñ kh¶ n¨ng ®ì ®­îc t¶i träng 100 Kg ®Æt t¹i gi÷a sµn;

b) Sµn c«ng t¸c dïng cho hai ng­êi ®­îc thiÕt kÕ vµ l¾p ®Æt ®ñ kh¶ n¨ng ®ì ®­îc t¶i träng lµm viÖc 200 Kg, trong ®ã100 Kg ®Æt c¸ch 0,45 m vÒ phÝa tr¸i vµ 100 Kg ®Æt c¸ch 0,45 m vÒ phÝa ph¶i cña ®­êng th¼ng ë gi÷a sµn c«ng t¸c.

c) Sµn c«ng t¸c dïng cho ba ng­êi ®­îc thiÕt kÕ vµ l¾p ®Æt ®ñ kh¶ n¨ng ®ì ®­îc t¶i träng lµm viÖc 300 Kg, trong ®ã100 Kg ®Æt c¸ch 0,45 m vÒ phÝa tr¸i, 100 Kg ®Æt ë chÝnh gi÷a vµ 100 Kg ®Æt c¸ch 0,45 m vÒ phÝa ph¶i cña ®­êng th¼ng ë gi÷a sµn c«ng t¸c.

4.3.3.2. C¸c yªu cÇu vÒ t¶i träng ph©n bè: mçi ®¬n vÞ sµn c«ng t¸c t¹i vÞ trÝ thÝch hîp, ph¶i thiÕt kÕ vµ l¾p dùng mang t¶i träng ph©n bè xen kÏ víi t¶i träng do ng­êi theo 4.3.3.1. T¶i träng ph©n bè vµ t¶i träng do ng­êi kh«ng tÝnh to¸n t¸c dông ®ång thêi mµ cÇn dïng tæ hîp h¹n chÕ tèi ®a ®Ó thiÕt kÕ sµn c«ng t¸c phï hîp.

4.4. C¸c yªu cÇu vÒ sµn c«ng t¸c ( H×nh 1-7, phô lôc B)

4.4.1. Sµn c«ng t¸c ph¶i ch¾c ch¾n, b¶o ®¶m chÞu ®­îc t¶i träng tÝnh to¸n. VËt liÖu ®­îc lùa chän lµm sµn ph¶i cã ®ñ c­êng ®é, ®¸p øng c¸c yªu cÇu thùc tÕ, kh«ng bÞ ¨n mßn ho¸ häc vµ chèng ®­îc x©m thùc cña khÝ quyÓn.Chó thÝch : C¸c v¸n vµ sµn c«ng t¸c chÕ t¹o s½n bao gåm c¸c v¸n khung gç, c¸c v¸n gi¸o vµ sµn dÇm ®Þnh h×nh.

4.4.2. Sµn c«ng t¸c (trõ khi ®ù¬c gi»ng hoÆc neo chÆt) ph¶i ®ñ ®é dµi v­ît qua thanh ®ì ngang ë c¶ hai ®Çu mét ®o¹n kh«ng nhá h¬n 0,15m vµ kh«ng lín h¬n 0,5m.

4.4.3. V¸n gç:

a) C¸c v¸n gç ph¶i ®­îc thiÕt kÕ sao cho ®é vâng ë gi÷a nhÞp theo t¶i träng tÝnh to¸n kh«ng v­ît qu¸ 1/60 nhÞp dµn gi¸o.

b) NhÞp lín nhÊt cña v¸n gç ®­îc qui ®Þnh theo thiÕt kÕ vµ nhµ s¶n xuÊt trªn c¬ së tÝnh to¸n ®é tin cËy ®èi víi v¸n sµn gç.

c) V¸n gç cÇn dïng ë nh÷ng n¬i cao r¸o vµ l­u th«ng kh«ng khÝ tèt. NÕu v¸n sö dông cßn t­¬i hoÆc trong ®iÒu kiÖn Èm th× viÖc tÝnh to¸n øng suÊt vµ kiÓm tra theo 4.4.3.a) ph¶i kÓ ®Õn ®é Èm cña gç.

4.4.4. Bµn gi¸o, v¸n vµ sµn chÕ t¹o s½n, bao gåm c¸c lo¹i: bµn gi¸o chÕ t¹o s½n; v¸n chÕ t¹o s½n; v¸n gç cã khung; v¸n cã dÇm vµ sµn dÇm ®Þnh h×nh.

4.4.4.1. Bµn gi¸o chÕ t¹o s½n: ChiÒu réng nhá nhÊt cña bµn gi¸o kh«ng nhá h¬n 0,3 m; chiÒu dµi tiªu chuÈn tõ 1,8m ®Õn 3,0 m.

4.4.4.2. ChiÒu dµi vµ chiÒu réng cña c¸c v¸n vµ sµn c«ng t¸c chÕ t¹o s½n theo quy ®Þnh ë b¶ng 1.

B¶ng 1. Quy c¸ch,t¶i träng tÝnh to¸n cña v¸n vµ sµn c«ng t¸c chÕ t¹o s½n

S¶n phÈm chÕ t¹o s½n

T¶i träng tÝnh to¸n (Kg)

ChiÒu dµi lín nhÊt (m)

ChiÒu réng lín nhÊt (m)

ChiÒu réng nhá nhÊt (m)

V¸n gç cã khung

110

7,2

0,5

0,3

V¸n gi¸o


220

9,6

0,5

0,3

V¸n cã dÇm


220

12,0

0,75

0,5

Sµn dÇm ®Þnh h×nh

330

12,0

0,90

0,5

Chó thÝch: B¶ng 1 kh«ng ¸p dông ®èi víi bµn gi¸o.

4.4.5. Mçi bµn gi¸o chÕ t¹o s½n ph¶i cã c¸c mãc neo ®ì vµ cho phÐp bµn gi¸o ®Æt khíp vµo c¸c bé phËn ®ì cña gi¸o. C¸c mãc neo b¶o ®¶m gi÷ chÆt cho bµn gi¸o kh«ng bÞ nhÊc lªn.

4.4.6. C¸c kiÓu bµn gi¸o: cã thÓ lµ lo¹i ®Æc, lo¹i thanh hay lo¹i cã m¾t l­íi tho¸ng. MÆt bµn gi¸o ph¶i ®­îc gi÷ chÆt víi c¸c thanh ch¾n biªn hay c¸c thanh ngang chÐo nhau.

a) §é hë bµn gi¸o: §é hë lín nhÊt gi÷a bµn gi¸o víi mçi thanh ch¾n biªn vµ gi÷a c¸c tÊm v¸n kh«ng qu¸ 1 cm;

b) BÒ mÆt bµn gi¸o: cã thÓ ®Æt thÊp h¬n mÆt trªn cña thanh ch¾n biªn. MÆt bµn gi¸o kim lo¹i ph¶i cã biÖn ph¸p b¶o ®¶m chèng tr¬n tr­ît.

4.5. Yªu cÇu vÒ lan can an toµn

4.5.1. Ph¶i l¾p ®Æt hÖ thèng lan can b¶o vÖ t¹i tÊt c¶ mÆt hë vµ phÇn cuèi cña c¸c sµn c«ng t¸c cao h¬n 3,0 m so víi mÆt ®Êt hoÆc sµn nhµ, trõ c¸c tr­êng hîp sau:

a) Trong khi l¾p dùng hoÆc th¸o dì dµn gi¸o;

b) Khi dµn gi¸o ®Æt trong nhµ, t¹i ®ã toµn bé diÖn tÝch nÒn ®Æt dµn gi¸o ®­îc bao t­êng xung quanh, kh«ng cã mÆt hë hoÆc c¸c lç sµn thñng nh­ thang m¸y hay thang bé;

c) Khi sö dông c¸c d©y b¶o hé vµ d©y an toµn cho ng­êi ®èi víi gi¸o dÇm treo, ghÕ ngåi treo, dµn gi¸o kiÓu thang;

d) Khi sö dông c¸c kiÓu thang ®øng tù do ®ì dµn gi¸o.

4.5.2.Tay vÞn lan can ph¶i cã chiÒu cao tõ 0,9m ®Õn 1,15 m so víi mÆt sµn.

4.5.3. C¸c trô ®ì hÖ lan can ®Æt c¸ch nhau kh«ng qu¸ 3,0 m.

4.5.4. Thanh ch¾n ch©n ®­îc lµm tõ gç xÎ hay t­¬ng ®­¬ng kÝch th­íc 0,025m x 0,1m, ®Æt kÐo dµi phÝa trªn c¸ch mÆt sµn 0,04m. C¸c thanh ch¾n ch©n ph¶i ®­îc l¾p cïng víi hÖ lan can ë tÊt c¶ c¸c mÆt hë vµ phÇn cuèi dµn gi¸o t¹i nh÷ng n¬i cã ng­êi lµm viÖc hoÆc ®i l¹i phÝa d­íi.

4.5.5. Thanh gi»ng chÐo nhau cã thÓ dïng thay thÕ cho thanh gi÷a hÖ lan can khi giao ®iÓm hai thanh ë vÞ trÝ Ýt nhÊt 0,5m vµ kh«ng qu¸ 0,75 m tÝnh tõ mÆt sµn c«ng t¸c.

4.5.6. Khi vËt liÖu chÊt ®èng cao h¬n thanh ch¾n ch©n ë n¬i cã ng­êi lµm viÖc phÝa d­íi, ph¶i bè trÝ mµn ch¾n an toµn gi÷a thanh ch¾n ch©n vµ tay vÞn. NÕu dïng l­íi thÐp lµm mµn ch¾n, cã thÓ bá thanh ch¾n gi÷a.

4.6. Thang, lèi ®i l¹i, biÓn b¸o

4.6.1. Ph¶i t¹o lèi ®i an toµn ®Õn sµn c«ng t¸c cña c¸c kiÓu dµn gi¸o theo mét trong nh÷ng c¸ch sau, trõ khi ®ang l¾p dùng hoÆc th¸o dì:

- Sö dông thang gç, kim lo¹i, chÊt dÎo ®­îc chÕ t¹o s½n hoÆc ¸p dông theo c¸c tiªu chuÈn hiÖn hµnh cã liªn quan;

- Sö dông c¸c bËc thang liªn kÕt víi ch©n khung gi¸o, kho¶ng c¸ch lín nhÊt gi÷a c¸c bËc cña khung kh«ng qu¸ 0,4m, ®é dµi cña bËc kh«ng nhá h¬n 0,25 m;

- Sö dông thang cã mãc hay thang kim lo¹i l¾p ghÐp víi kiÓu dµn gi¸o ®­îc thiÕt kÕ phï hîp;

- Cöa ra vµo trùc tiÕp tõ kÕt cÊu bªn c¹nh hoÆc tõ thiÕt bÞ n©ng.

4.6.2. Khi dµn gi¸o cao trªn 12 m ph¶i lµm cÇu thang trong khoang dµn gi¸o. §é dèc cÇu thang kh«ng ®­îc lín h¬n 600. Tr­êng hîp dµn gi¸o cao d­íi 12m th× cã thÓ dïng thang tùa hay thang d©y.

4.6.3.Thang ph¶i ®­îc ®Þnh vÞ ch¾c ch¾n, kh«ng lµm xª dÞch gi¸o. Ng­êi lªn xuèng thang ph¶i dïng hai tay ®Ó b¸m chÆt vµo kÕt cÊu vµ kh«ng ®Ó dÇu mì hay bïn ®Êt dÝnh vµo tay, giÇy dÐp. Kh«ng ®­îc sö dông c¸c thanh gi»ng xiªn lµm ph­¬ng tiÖn lªn xuèng dµn gi¸o.

4.6.4. C¸c lèi ®i l¹i d­íi dµn gi¸o ph¶i cã che ch¾n vµ b¶o vÖ phÝa trªn ®Çu ng­êi.

4.6.5. N¬i cã ng­êi hoÆc ph­¬ng tiÖn qua l¹i, ph¶i cã biÓn b¸o hiÖu râ rµng, dïng rµo ch¾n hoÆc c¨ng d©y giíi h¹n khu vùc dµn gi¸o.5. Yªu cÇu ®èi víi c¸c nhãm dµn gi¸o.

5.1. Nhãm dµn gi¸o ®Æt trªn mÆt ®Êt.

5.1.1. PhÇn chung

5.1.1.1. C¸c bé phËn cña hÖ dµn gi¸o, bao gåm c¸c thanh ®øng, thanh däc, thanh ngang, gi»ng, mèi nèi vµ lèi ®i l¹i, ®­îc thiÕt kÕ chÞu t¶i träng theo 4.3.1.

5.1.1.2. C¸c cét chèng ph¶i ®Æt trªn nÒn ®¹t yªu cÇu vÒ c­êng ®é b¶o ®¶m chèng lón. C¸c cét ph¶i ®Æt th¼ng ®øng.

5.1.1.3. Thanh gi»ng xiªn dïng ®Ó chèng, kh«ng cho dµn gi¸o bÞ di chuyÓn hoÆc biÕn h×nh.

5.1.1.4. Thanh gi»ng chÐo nhau ph¶i ®Æt ë gi÷a c¸c cét trong vµ ngoµi cña hÖ gi¸o cét ®éc lËp. C¸c mÆt hë cuèi cña dµn gi¸o còng ph¶i ®­îc gi»ng chÐo nhau. Thanh gi»ng chÐo nhau chØ ®­îc nèi t¹i cét .

5.1.1.5. HÖ lan can b¶o vÖ vµ thanh ch¾n ch©n, l¾p ®Æt theo quy ®Þnh á môc 4.5.1. Mµn ch¾n vµ l­íi thÐp ph¶i phï hîp víi 4.5.6.

5.1.1.6. NhÞp lín nhÊt cho phÐp cña v¸n sµn ph¶i phï hîp víi 4.4.3; 4.4.4 vµ ®ñ kh¶ n¨ng chÞu t¶i träng t¸c dông trªn sµn.

5.1.1.7. Cöa vµ lèi ®i ra, vµo dµn gi¸o l¾p ®Æt nh­ quy ®Þnh cña ®iÒu 4.6.1.5.1.2. Mét sè lo¹i dµn gi¸o ®Æt trªn mÆt ®Êt

5.1.2.1. Dµn gi¸o cét chèng gç (h×nh1 -Phô lôc C).

5.1.2.1.1. Dµn gi¸o cét chèng gç,tïy ®iÒu kiÖn n¬i ®Æt gi¸o, cÇn bè trÝ s¸t víi t­êng nhµ vµ c«ng tr×nh.

5.1.2.1.2. Dµn gi¸o cét ph¶i liªn kÕt chÆt víi nhµ hoÆc kÕt cÊu. N¬i cã chiÒu cao v­ît qu¸ 7,5 m, dµn gi¸o ph¶i ®­îc gi»ng t¹i c¸c vÞ trÝ theo thiÕt kÕ nh­ng kh«ng c¸ch nhau qu¸ 7,5 m theo chiÒu ®øng vµ chiÒu ngang.

5.1.2.1.3. T¹i chç nèi cét, c¸c ®Çu cét ph¶i ph¼ng vµ cã tiÕt diÖn ®Òu nhau. C¸c tÊm gç dïng ®Ó nèi ®­îc ®Æt ë hai mÆt s¸t liÒn kÒ nhau, cã chiÒu dµi kh«ng nhá h¬n 1,2 m, cã cïng chiÒu réng vµ tiÕt diÖn kh«ng nhá h¬n tiÕt diÖn thanh cét chèng. NÕu tÊm nèi b»ng c¸c vËt liÖu kh¸c, ph¶i cã c­êng ®é t­¬ng ®­¬ng .

5.1.2.1.4. C¸c thanh hay dÇm ngang ph¶i ®Æt c¹nh lín h¬n cña tiÕt diÖn ngang theo chiÒu ®øng vµ ®ñ dµi ®Ó v­ît qua c¸c thanh däc cña c¸c hµng cét trong vµ ngoµi Ýt nhÊt lµ 0,075m vÒ mçi phÝa.

5.1.2.1.5. C¸c thanh däc ph¶i ®ñ dµi ®Ó v­ît qua kho¶ng c¸ch gi÷a hai cét. Kh«ng ®­îc nèi thanh däc trong kho¶ng hai cét. Thanh däc ®­îc gia cè b»ng c¸c tÊm kª liªn kÕt chÆt víi cét chèng t¹o thµnh vËt ®ì c¸c thanh ngang.

5.1.2.1.6. Khi chuyÓn sµn c«ng t¸c tíi cao ®é tiÕp theo, sµn c«ng t¸c cò ph¶i gi÷ nguyªn ®Õn khi l¾p ®Æt xong c¸c thanh hay dÇm ngang míi ®Ó cã thÓ tiÕp nhËn sµn c«ng t¸c míi.

5.1.2.1.7. Ph¶i l¾p dùng c¸c gi»ng chÐo nhau ®Ó ng¨n c¶n c¸c cét kh«ng dÞch chuyÓn theo ph­¬ng song song víi mÆt nhµ, c«ng tr×nh hoÆc bÞ cong, vâng.

5.1.2.1.8. Ph¶i cã biÖn ph¸p phßng, chèng ch¸y ®èi víi dµn gi¸o cét chèng gç.

5.1.2.2. Dµn gi¸o ch©n vu«ng (h×nh2-Phô lôc C).

5.1.2.2.1. Kho¶ng c¸ch gi÷a hai ch©n gç cña dµn gi¸o d¹ng h×nh vu«ng kh«ng qu¸ 1,5m vµ chiÒu cao kh«ng qu¸ 1,5m.

5.1.2.2.2. C¸c bé phËn kh¸c cã kÝch th­íc kh«ng nhá h¬n qui ®Þnh trong b¶ng 2.

B¶ng 2. KÝch th­íc tiÕt diÖn nhá nhÊt cña c¸c bé phËn dµn gi¸o ch©n vu«ng


bé phËn

kÝch th­íc (m)

C¸c dÇm ®ì hay thanh ngang

0,05 x 0,15

Ch©n ®ì

0,05 x 0,15

C¸c gi»ng gãc

0,025 x 0,15

C¸c gi»ng chÐo cña khung gi÷a

0,025 x 0,20

5.1.2.2.3. Ph¶i gia cè t¹i c¸c gãc c¶ hai phÝa mçi ch©n vu«ng b»ng c¸c thanh ®Öm (gi»ng gãc) cã kÝch th­íc 0,025m x 0,15 m.

5.1.2.2.4. C¸c ch©n gi¸o ®Æt c¸ch nhau kh«ng qu¸ 1,5 m ®èi víi dµn gi¸o chÞu t¶i träng trung b×nh vµ kh«ng qu¸ 2,4 m ®èi víi dµn gi¸o chÞu t¶i träng nhÑ. Ph¶i bè trÝ c¸c thanh gi»ng 0,025m x 0,20m nèi tõ ®¸y mét ch©n vu«ng ®Õn ®Ønh cña ch©n vu«ng liÒn kÒ ë c¶ hai mÆt cña gi¸o.

5.1.2.2.5. C¸c ®Çu v¸n sµn ph¶i ®Æt kÐo dµi qua c¸c thanh ®ì cña ch©n vu«ng. Mçi tÊm v¸n ®­îc ®Æt trªn Ýt nhÊt ba ch©n vu«ng. Cã thÓ sö dông v¸n chÕ t¹o s½n.

5.1.2.2.6. MÆt sµn c«ng t¸c ph¶i ngang b»ng vµ liªn kÕt ch¾c ch¾n. Kh«ng ®­îc l¾p dùng qu¸ ba tÇng gi¸o vµ khi xÕp tÇng, ph¶i ®Æt trùc tiÕp mét ch©n vu«ng trªn mét ch©n vu«ng kh¸c.5.1.2.3. Dµn gi¸o ch©n ngùa (h×nh 3-Phô lôc C)

5.1.2.3.1 C¸c dµn gi¸o ch©n ngùa kh«ng ®Æt lªn nhau nhiÒu h¬n hai tÇng, hoÆc kh«ng cao h¬n 3m.

5.1.2.3.2 KÝch th­íc c¸c bé phËn cÊu t¹o ch©n ngùa kh«ng ®­îc nhá h¬n quy ®Þnh ë b¶ng 3.

5.1.2.3.3. C¸c ch©n ®Æt c¸ch nhau kh«ng qu¸ 1,5m víi t¶i träng võa vµ kh«ng qu¸ 2,4m víi t¶i träng nhÑ .

5.1.2.3.4. Khi xÕp tÇng, mçi ch©n ngùa ph¶i ®Æt trùc tiÕp lªn ch©n phÝa d­íi.

B¶ng 3. KÝch th­íc tiÕt diÖn nhá nhÊt c¸c bé phËn Ch©n ngùa


bé phËn

kÝch th­íc (m)

C¸c dÇm hay thanh ngang

0,075 x 0,10

Ch©n ®ì

0,03 x 0,10

Gi»ng däc c¸c ch©n ®ì

0,025 x 0,15

C¸c gi»ng ke gãc ë ®Ønh ch©n ®ì

0,025 x 0,20

C¸c gi»ng chÐo

0,03x 0,10

* C¸c kÝch th­íc trªn ®­îc tÝnh víi chiÒu dµi lín nhÊt lµ 3,0m

5.1.2.3.5. C¸c ch©n ph¶i ®­îc ®ãng ®inh víi v¸n sµn ®Ó chèng chuyÓn vÞ hoÆc x« ®Èy vµ mçi ch©n ph¶i ®­îc gi÷ chÆt b»ng c¸c thanh gi»ng chÐo.

5.1.2.4. dµn gi¸o vµ tæ hîp dµn gi¸o thÐp èng vµ bé nèi

a- Dµn gi¸o ®¬n (h×nh 4-Phô lôc C)

5.1.2.4.1. Dµn gi¸o thÐp èng vµ bé nèi ®­îc cÊu t¹o tõ c¸c thanh ®øng, c¸c thanh däc vµ ngang dµn gi¸o vµ c¸c thanh gi»ng.

5.1.2.4.2. Dµn gi¸o thÐp èng vµ bé nèi chÞu t¶i träng nhÑ cã c¸c thanh ®øng, thanh ngang, thanh däc vµ c¸c thanh gi»ng b»ng thÐp èng cã ®­êng kÝnh ngoµi lµ 50mm (®­êng kÝnh trong lµ 47,5 mm). C¸c thanh ®øng ®Æt c¸ch nhau kh«ng qu¸ 1,2 m theo chiÒu ngang vµ 3,0 m däc theo chiÒu dµi cña gi¸o. C¸c kÕt cÊu kim lo¹i kh¸c khi sö dông ph¶i thiÕt kÕ chÞu t¶i träng t­¬ng ®­¬ng.

5.1.2.4.3. Dµn gi¸o thanh thÐp èng vµ bé nèi chÞu t¶i träng trung b×nh cã c¸c thanh ®øng, thanh däc vµ c¸c thanh gi»ng b»ng thÐp èng cã ®­êng kÝnh ngoµi 50mm (®­êng kÝnh trong lµ 47,5 mm).

- Khi c¸c thanh ®øng ®Æt c¸ch nhau kh«ng qu¸ 1,8m theo ph­¬ng ngang vµ 2,4m theo ph­¬ng däc dµn gi¸o ph¶i cã c¸c thanh ngang b»ng thÐp èng ®­êng kÝnh ngoµi 64mm (trong 60mm).

- Khi c¸c thanh ®øng ®Æt c¸ch nhau kh«ng qu¸ 1,0 m theo ph­¬ng ngang vµ 2,4 m theo ph­¬ng däc dµn gi¸o ph¶i cã c¸c thanh ngang b»ng thÐp èng ®­êng kÝnh ngoµi 50mm (trong 47,5mm). C¸c kÕt cÊu kim ko¹i kh¸c khi sö dông ph¶i thiÕt kÕ chÞu t¶i träng t­¬ng ®­¬ng.

5.1.2.4.4. Dµn gi¸o thanh thÐp èng vµ bé nèi chÞu t¶i träng nÆng cã c¸c thanh ®øng, thanh ngang, thanh däc vµ c¸c thanh gi»ng b»ng thÐp èng ®­êng kÝnh ngoµi 64mm (trong 60mm) víi c¸c thanh ®øng ®Æt c¸ch nhau kh«ng qu¸ 1,5m theo ph­¬ng ngang vµ 1,5m theo ph­¬ng däc cña dµn gi¸o. C¸c kÕt cÊu kim ko¹i kh¸c khi sö dông ph¶i thiÕt kÕ chÞu t¶i träng t­¬ng ®­¬ng.

5.1.2.4.5. C¸c thanh däc ®­îc l¾p däc theo chiÒu dµi cña dµn gi¸o t¹i c¸c cao ®é x¸c ®Þnh. NÕu thanh trªn vµ thanh gi÷a cña hÖ lan can dïng thanh thÐp èng th× chóng ®­îc dïng ®Ó thay cho c¸c thanh däc. Khi di chuyÓn hÖ lan can tíi cao ®é kh¸c, cÇn bæ sung c¸c thanh däc ®Ó thay thÕ. C¸c thanh däc d­íi cïng cÇn ®Æt s¸t víi mÆt nÒn. C¸c thanh däc ®Æt c¸ch nhau kh«ng qu¸ 1,8 m theo chiÒu ®øng tÝnh tõ ®iÓm gi÷a.

5.1.2.4.6. C¸c thanh ngang ®Æt theo ph­¬ng ngang gi÷a c¸c thanh ®øng vµ g¾n chÆt víi c¸c thanh ®øng b»ng c¸c bé nèi n»m trªn bé nèi thanh däc. C¸c thanh ngang ®Æt c¸ch nhau kh«ng qu¸ 1,8 m theo chiÒu ®øng tÝnh tõ ®iÓm gi÷a.

5.1.2.4.7. ChiÒu dµi c¸c thanh ngang ph¶i v­ît qu¸ thanh ®øng theo chiÒu réng cña gi¸o mét ®o¹n cÇn thiÕt, ®ñ ®Ó l¾p bé nèi vµ ®Ó t¹o thµnh tay ®ì cho sµn gi¸o cã t¶i träng nhÑ vµ võa nh­ng kh«ng v­ît qu¸ hai thanh v¸n réng 0,25 m, trõ khi cã thanh chèng chÐo.

5.1.2.4.8. Thanh gi»ng chÐo theo ph­¬ng ngang cña gi¸o ®Æt ë c¸c ®Çu håi gi¸o Ýt nhÊt ph¶i ®­îc ®Æt t¹i tÇng thø t­ theo ph­¬ng ®øng vµ lÆp l¹i ë mçi hµng thø ba theo ph­¬ng däc gi¸o. Thanh gi»ng chÐo ®­îc nèi tõ thanh ®øng hay thanh däc cña mét tÇng h­íng lªn víi thanh ®øng hay thanh däc cña tÇng tiÕp theo.

5.1.2.4.9. Thanh gi»ng chÐo theo ph­¬ng däc gi¸o ph¶i ®Æt ë hµng thanh ®øng phÝa ngoµi cã gãc nghiªng tõ 400 ®Õn 500 b¾t ®Çu tõ ®iÓm s¸t nÒn cña thanh ®øng ®Çu tiªn hoÆc cuèi cïng h­íng lªn gi÷a ®Ønh cña dµn gi¸o. NÕu dµn gi¸o qu¸ dµi, ph¶i bè trÝ thanh gi»ng tiÕp theo nh­ ®· quy ®Þnh.

5.1.2.4.10. Dµn gi¸o thanh thÐp èng khi ho¹t ®éng ph¶i ®­îc liªn kÕt chÆt víi t­ßng hoÆc kÕt cÊu khi cã chiÒu cao lín h¬n bèn lÇn kÝch th­íc nhá nhÊt ch©n gi¸o. Thanh neo ®øng ®Çu tiªn vµ thanh neo chÐo däc gi¸o ph¶i b¾t ®Çu cïng mét ®iÓm. Thanh neo ®øng ®­îc ®Æt tiÕp theo t¹i c¸c vÞ trÝ c¸ch nhau kh«ng qu¸ 7,5m. Thanh neo ®Ønh ®Æt t¹i chç kh«ng thÊp h¬n bèn lÇn kÝch th­íc nhá nhÊt ch©n gi¸o tÝnh tõ ®Ønh cña dµn gi¸o. C¸c thanh neo däc ®Æt t¹i c¸c ®iÓm cuèi vµ c¸c vÞ trÝ c¸ch nhau kh«ng qu¸ 9,0 m, b¶o ®¶m kh«ng cho dµn gi¸o bÞ xoay hay bÞ t¸ch khái t­êng nhµ hoÆc kÕt cÊu.

5.1.2.4.11. Khi dùng dµn gi¸o thÐp èng cao trªn 4m ph¶i thiÕt kÕ hÖ thèng chèng sÐt trõ tr­êng hîp dµn gi¸o ®­îc l¾p dùng trong ph¹m vi b¶o vÖ cña hÖ thèng chèng sÐt ®· cã.b- Tæ hîp dµn gi¸o thanh thÐp èng nèi (h×nh 5-Phô lôc C)

5.1.2.4.12. TÊt c¶ c¸c bé phËn cña hÖ dµn gi¸o gåm thanh ®øng, thanh ngang, thanh däc, thanh dµn, bé nèi ®ai èc, thanh gi»ng vµ cöa ®i l¹i ph¶i ®­îc tÝnh to¸n ®ñ kh¶ n¨ng chÞu lùc mµ kh«ng bÞ ph¸ ho¹i bëi t¶i träng b¶n th©n vµ tèi thiÓu ph¶i b»ng bèn lÇn t¶i träng tÝnh to¸n lín nhÊt. NhÞp gi÷a c¸c thanh ®øng vµ thanh däc ph¶i phï hîp víi t¶i träng yªu cÇu theo qui ®Þnh cña nhµ chÕ t¹o ®Ó kh«ng lµm qu¸ t¶i trªn thanh ngang.

5.1.2.4.13. Khi tæ hîp dµn gi¸o thanh thÐp èng nèi, c¸c bé phËn ph¶i g¾n chÆt víi c¸c thanh gi»ng chÐo ®øng ®Ó t¹o ra mét khèi cè ®Þnh. C¸c gi»ng chÐo ngang hoÆc c¸c biÖn ph¸p phï hîp ®­îc dïng t¹o cho dµn gi¸o vu«ng gãc víi mÆt nÒn vµ t¹o ra c¸c ®iÓm neo cøng theo chØ dÉn cña nhµ chÕ t¹o.

5.1.2.4.14. TÊt c¶ liªn kÕt trªn mét tÇng cña dµn gi¸o ph¶i ®­îc lµm ch¾c ch¾n tr­íc khi l¾p dùng mét tÇng gi¸o tiÕp theo.

5.1.2.4.15. N¬i dÔ bÞ nhæ lªn, côm c¸c thanh ®øng ph¶i ®­îc kho¸ cïng nhau theo chiÒu ®øng b»ng c¸c chèt hoÆc biÖn ph¸p t­¬ng ®­¬ng.

5.1.2.4.16. C¸c bé phËn dµn gi¸o do c¸c nhµ s¶n xuÊt kh¸c nhau chÕ t¹o kh«ng ®­îc l¾p vµo cïng mét hÖ gi¸o.

5.1.2.4.17. Khi th¸o dì hÖ dµn gi¸o, c¸c bé phËn phÝa trªn mçi thanh neo ph¶i ®­îc th¸o dì tr­íc khi th¸o dì thanh neo.

5.1.2.4.18. Tæ hîp dµn gi¸o thanh thÐp èng nèi cã chiÒu cao v­ît qu¸ 37,5 m ®Æt trªn ch©n ®Õ cã ®iÒu chØnh ph¶i do c¸c chuyªn gia kü thuËt thiÕt kÕ. CÇn sao chôp l¹i b¶n vÏ vµ c¸c ®Æc ®iÓm kü thuËt t¹i chç phôc vô c«ng t¸c kiÓm tra.5.1.2.5. dµn gi¸o khung thÐp èng chÕ t¹o s½n (h×nh 6-Phô lôc C).

5.1.2.5.1. Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c khung ph¶i thÝch hîp víi t¶i träng t¸c ®éng. Nhµ chÕ t¹o ph¶i cã chØ dÉn vÒ t¶i träng cho phÐp, kiÓu gi»ng vµ c¸c bé nèi.

5.1.2.5.2. C¸c ch©n khung s¸t nÒn ph¶i l¾p c¸c ch©n ®Õ cã ®iÒu chØnh vµ ®Æt trªn c¸c tÊm ®ì chèng lón ®Ó cã thÓ chÞu ®­îc t¶i träng tèi ®a cña hÖ.

5.1.2.5.3. Khi ®Æt mét khung trªn mét khung kh¸c, ph¶i sö dông bé nèi t¹o cho c¸c ch©n khung th¼ng ®øng. C¸c thanh neo ph¶i theo quy ®Þnh ë ®iÒu 5.1.2.5.5.

5.1.2.5.4. N¬i dÔ bÞ nhæ lªn, c¸c khung ph¶i ®­îc kho¸ chÆt víi nhau theo chiÒu ®øng b»ng c¸c chèt hoÆc biÖn ph¸p t­¬ng ®­¬ng.

5.1.2.5.5. Khi sö dông dµn gi¸o khung thÐp èng chÕ t¹o s½n ph¶i tu©n theo yªu cÇu cña ®iÒu 5.1.2.4.9.

5.1.2.5.6. Khung vµ c¸c bé phËn do c¸c nhµ s¶n xuÊt kh¸c nhau chÕ t¹o kh«ng ®­îc l¾p lÉn, trõ c¸c bé phËn cã c¸c th«ng sè t­¬ng ®­¬ng.

5.1.2.5.7. Ph¶i kiÓm tra ®Þnh kú khung vµ phô kiÖn cña dµn gi¸o èng thÐp chÕ t¹o s½n. Nh÷ng bé phËn h­ háng hay bÞ mßn, ph¶i ®­îc thay thÕ. C«ng t¸c b¶o tr× ph¶i ®­îc tiÕn hµnh tr­íc khi sö dông.5.1.2.6. dµn gi¸o di ®éng®iÒu khiÓn tay ( h×nh 7,8,9-Phô lôc C).

(ThiÕt bÞ ®iÒu khiÓn b»ng ®iÖn kh«ng ®Ò cËp trong tiªu chuÈn nµy).a- ®é Cao lµm viÖc

5.1.2.6.1. ChiÒu cao cña th¸p dµn gi¸o di ®éng khi ®øng ®éc lËp kh«ng ®­îc lín h¬n bèn lÇn kÝch th­íc nhá nhÊt ch©n gi¸o. C¸c khung më réng ®­îc tÝnh vµo phÇn kÝch th­íc nhá nhÊt ch©n gi¸o.

5.1.2.6.2. ChiÒu réng nhá nhÊt cña sµn c«ng t¸c trªn c¸c tÇng kh«ng ®­îc nhá h¬n 0,5 m. NÕu dïng v¸n hay sµn ghÐp, tæng chiÒu réng ph¶i ®¸p øng c¸c yªu cÇu nªu trªn. Khe hë gi÷a c¸c v¸n sµn liÒn kÒ kh«ng lín h¬n 2,5 cm .

5.1.2.6.3. C¸c dµn gi¸o ph¶i ®­îc gi»ng chÆt b»ng c¸c gi»ng ch÷ thËp, gi»ng ngang hay gi»ng xiªn; b»ng ®Þnh vÞ sµn c«ng t¸c hoÆc c¸c biÖn ph¸p t­¬ng tù ®Ó liªn kÕt c¸c thanh ®øng liÒn kÒ nhau, b¶o ®¶m vu«ng gãc vµ th¼ng hµng.

5.1.2.6.4. Sµn c«ng t¸c ph¶i ®­îc ®Þnh vÞ chÆt, chèng ®­îc sù chuyÓn dÞch theo c¸c ph­¬ng.

b- b¸nh xe

5.1.2.6.5. C¸c b¸nh xe ®­îc thiÕt kÕ ph¶i ®¶m b¶o chÞu ®­îc bèn lÇn t¶i träng tÝnh to¸n.

5.1.2.6.6. C¸c b¸nh xe ph¶i cã líp cao su hoÆc líp ®µn håi víi vßng ®Öm cã ®­êng kÝnh nhá nhÊt lµ 0,1m, trõ khi cã yªu cÇu thiÕt kÕ ®Æc biÖt b»ng vËt liÖu kh¸c.

5.1.2.6.7. C¸c b¸nh xe ph¶i cã vßng ®Öm nèi vµ bé phËn h·m hoÆc kho¸ ®Ó chèng dÞch chuyÓn vµ chèng xoay khi dµn gi¸o ®øng.

5.1.2.6.8. C¸c b¸nh xe ph¶i liªn kÕt chÆt víi ch©n dµn gi¸o hoÆc víi bé nèi b¶o ®¶m c¸c b¸nh xe kh«ng bÞ bËt ra khái liªn kÕt trong bÊt kú tr­êng hîp nµo.

5.1.2.6.9. Ph¶i bÞ kho¸ chÆt c¸c b¸nh xe khi kh«ng sö dông .c- Sö dông dµn gi¸o di ®éng.

5.1.2.6.10. Ph¶i ®¶m b¶o æn ®Þnh th¸p trong khi di chuyÓn dµn gi¸o di ®éng. Trªn ®­êng di chuyÓn ph¶i kh«ng cã vËt c¶n trë.

5.1.2.6.11. Kh«ng cho phÐp ng­êi, vËt liÖu, dông cô cÇm tay hoÆc c¸c thiÕt bÞ kh¸c lªn sµn c«ng t¸c khi dµn gi¸o ®ang di chuyÓn.

5.1.2.6.12. Kho¶ng c¸ch nhá nhÊt gi÷a c¸c ch©n ®Õ khi dµn gi¸o ph¶i di chuyÓn, Ýt nhÊt ph¶i b»ng mét nöa chiÒu cao dµn gi¸o. C¸c khung më réng cã l¾p b¸nh xe ®­îc tÝnh lµ mét phÇn cña kho¶ng c¸ch c¸c ch©n ®Õ khi c¸c b¸nh xe lu«n tiÕp xóc víi mÆt nÒn trong khi di chuyÓn.5.1.2.7. dµn gi¸o kiÓu thang (h×nh 10,11,12-Phô lôc C).

5.1.2.7.1. C¸c thang ®¬n hoÆc thang kÐo dµi cã l¾p c«ng son, thang ch÷ A, thang ch÷ A më réng cã thÓ ®­îc dïng ®Ó ®ì c¸c v¸n hay sµn c«ng t¸c.

5.1.2.7.2. Tæng träng l­îng cña c«ng nh©n, v¸n sµn, hÖ ®ì vµ vËt liÖu trªn sµn c«ng t¸c kh«ng ®­îc v­ît qu¸ kh¶ n¨ng chÞu t¶i cña thang.

5.1.2.7.3. §é cao lín nhÊt cña sµn c«ng t¸c ®èi víi dµn gi¸o kiÓu thang l¾p c«ng son kh«ng ®­îc v­ît qu¸ 6m tÝnh tõ mÆt nÒn ®Æt thang;

§é cao lín nhÊt cña sµn c«ng t¸c ®èi víi dµn gi¸o kiÓu thang kh«ng l¾p c«ng son kh«ng ®­îc v­ît qu¸ bèn lÇn chiÒu réng ®Æt ch©n phÝa ngoµi cña thang trõ khi dµn gi¸o ®­îc liªn kÕt chÆt b»ng buéc d©y, neo hoÆc gi»ng.

5.1.2.7.4. MÆt nÒn ®ì ch©n thang ph¶i ®­îc lµm s¹ch. Kh«ng ®­îc ®Ó vËt liÖu rêi hay chÊt liÖu tr¬n lµm tr­ît ch©n thang.

5.1.2.7.5. Thang cã l¾p c«ng son:

a) Thang l¾p c«ng son dïng víi v¸n gç hay v¸n gç cã khung, chØ dïng cho mét ng­êi trªn v¸n sµn. NÕu lµ v¸n chÕ t¹o s½n, sö dông kh«ng qu¸ hai ng­êi trªn v¸n sµn, nh­ng mçi ng­êi ph¶i ®øng trªn mçi nöa nhÞp v¸n sµn.

b) C¸c c«ng son ph¶i ®­îc liªn kÕt ch¾c ch¾n víi thang, ®¶m b¶o ®¸p øng mäi yªu cÇu vÒ t¶i träng theo tiªu chuÈn nµy.

c) C¸c thang khi ®øng ph¶i ®Æt nghiªng kho¶ng 750 so víi ph­¬ng ngang.

d) C¸c ®Çu cuèi trªn vµ d­íi cña thang ph¶i liªn kÕt ch¾c ch¾n vµo kÕt cÊu ngay tõ khi l¾p dùng vµ tr­íc khi sö dông.

e) ChiÒu réng nhá nhÊt cña sµn c«ng t¸c b»ng 0,45m nÕu lµ v¸n gç; 0,30m nÕu lµ v¸n chÕ t¹o s½n.

f) Mçi c«ng nh©n trªn dµn gi¸o kiÓu thang l¾p c«ng son ph¶i sö dông d©y b¶o hiÓm.

5.1.2.7.5. §èi víi thang ch÷ A: Sµn c«ng t¸c kh«ng ®Æt cao h¬n bËc thø hai tõ trªn xuèng.5.1.2.8. dµn gi¸o trô vµ gi¸ ®ì c«ng son di ®éng (h×nh 13-Phô lôc C).

5.1.2.8.1. Gi¸ ®ì c«ng son di ®éng, gi»ng vµ c¸c phô kiÖn ®­îc chÕ t¹o s½n b»ng c¸c tÊm kim lo¹i, thÐp gãc. Mçi gi¸ ®ì ph¶i ®­îc ®Þnh vÞ b»ng hai ®iÓm liªn kÕt ®Ó chèng bÞ biÕn d¹ng hay tr­ît.

5.1.2.8.2. ChiÒu réng cña sµn c«ng t¸c kh«ng nhá h¬n 0,45 m .

5.1.2.8.3. C¸c trô ®øng ®Æt c¸ch nhau kh«ng qu¸ 2,1 m theo tim trô; chiÒu cao trô kh«ng v­ît qu¸ 9,0 m vµ kh«ng ®­îc ®Æt qu¸ mét gi¸ ®ì di ®éng trªn mét trô.

5.1.2.8.4. C¸c trô ®øng ph¶i liªn kÕt chÆt víi c«ng tr×nh b»ng c¸c gi»ng neo h×nh tam gi¸c hoÆc t­¬ng ®­¬ng t¹i ch©n, ®Ønh vµ c¸c ®iÓm cÇn thiÕt kh¸c sao cho kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ®iÓm gi»ng theo ph­¬ng ®øng kh«ng v­ît qu¸ 3,0 m.

5.1.2.8.5. C¸c thanh trô ®­îc chÕ t¹o s½n b»ng gç hoÆc kim lo¹i. C¸c thanh trô ph¶i b¶o ®¶m cã chiÒu dµi liªn tôc vµ cïng lo¹i phï hîp. §èi víi trô b»ng gç, kh«ng ®­îc nèi ®Ó t¨ng chiÒu dµi thanh.

5.1.2.8.6. Khi dïng bµn phô cao kho¶ng 1,0m so víi mÆt sµn c«ng t¸c, cã thÓ kh«ng dïng lan can an toµn nÕu mÆt bµn phô l¸t kÝn, c¸c v¸n ®­îc liªn kÕt chÆt vµ chÞu ®­îc t¶i träng 90 Kg theo mäi ph­¬ng.

5.1.2.8.7. Dµn gi¸o trô, gi¸ ®ì di ®éng ®­îc thiÕt kÕ víi t¶i träng 200 Kg vµ kh«ng ®­îc qu¸ hai ng­êi ®ång thêi trªn gi¸o.5.2.Nhãm dµn gi¸o treo

5.2.1. PhÇn chung

5.2.1.1. TÊt c¶ vËt t­, cÊu kiÖn vµ thiÕt bÞ dïng ®Ó l¾p ®Æt dµn gi¸o treo ph¶i phï hîp víi néi dung cña tiªu chuÈn nµy vµ nh÷ng ®iÒu kiÖn thùc tÕ ®­îc chÊp nhËn.

5.2.1.2 Nh÷ng n¬i cã nh÷ng ®iÒu kiÖn bÊt th­êng nh­: ®­êng d©y ®iÖn, vËt c¶n trë gi¸o di chuyÓn hoÆc thiÕt bÞ kh¸c ho¹t ®éng gÇn dµn gi¸o treo, v.v... cÇn ®Æt biÓn c¶nh b¸o hay hµng rµo b¶o vÖ ®Ó ®¶m b¶o an toµn cho ng­êi sö dông.

5.2.1.3. ChØ cho phÐp nh÷ng ng­êi ®­îc ®µo t¹o vÒ vËn hµnh, sö dông vµ kiÓm tra dµn gi¸o treo ®­îc ®iÒu khiÓn ho¹t ®éng dµn gi¸o treo. Ph¶i b¶o ®¶m an toµn chèng r¬i ng· víi yªu cÇu Ýt nhÊt lµ mét d©y treo cè ®Þnh mãc vµo ng­êi hay d©y th¾t l­ng mçi c«ng nh©n vµ d©y dông cô.

5.2.1.4. ThiÕt kÕ, l¾p dùng vµ di chuyÓn c¸c dµn gi¸o treo, ph¶i cã sù gi¸m s¸t chÆt chÏ cña chuyªn gia kü thuËt.

5.2.1.5. C¸c tÇng gi¸o (sµn c«ng t¸c) dïng víi dµn gi¸o treo, ph¶i phï hîp víi c¸c quy ®Þnh ë phÇn 4 vÒ sµn c«ng t¸c.

5.2.1.6. Dông cô vµ vËt liÖu ®Æt trªn dµn gi¸o, ph¶i cã biÖn ph¸p ®¶m b¶o ng¨n che kh«ng ®Ó chóng r¬i ra khái sµn c«ng t¸c.

5.2.1.7. TÊt c¶ c¸c bé phËn cña dµn gi¸o nh­ chèt, ®ai, phô kiÖn, c¸p thÐp , dÇm ch×a vµ liªn kÕt ph¶i ®­îc b¶o qu¶n trong ®iÒu kiÖn lµm viÖc tèt, nguyªn d¹ng vµ ph¶i kiÓm tra tr­íc mçi khi l¾p dùng vµ ®Þnh kú sau ®ã.

5.2.1.8. Dông cô chèng r¬i ng· vµ tho¸t hiÓm kh«ng ®­îc sö dông ®Ó ®ì ng­êi vµ vËt liÖu khi lµm viÖc b×nh th­êng.

5.2.1.9. Khi sö dông dµn gi¸o hai ®iÓm treo, ®é nghiªng gi÷a hai ®Çu sµn c«ng t¸c ph¶i giíi h¹n trong ph¹m vi 1 / 12 theo chiÒu dµi .a- L¾p dùng dµn gi¸o treo.

5.2.1.10. Khi sö dông hÖ rßng räc ®Ó t¨ng c­êng kh¶ n¨ng mang t¶i, hÖ thèng treo ph¶i ®­îc thiÕt kÕ chÞu ®­îc bèn lÇn møc t¶i träng thiÕt bÞ n©ng, nh©n víi sè l­îng c¸c d©y c¸p chñ ®éng.

5.2.1.11. C¸c thanh gi»ng phÝa sau (neo sau) ph¶i ®Æt vu«ng gãc víi mÆt nhµ vµ liªn kÕt chÆt víi phÇn kÕt cÊu ch¾c ch¾n cña nhµ. C¸c thanh neo sau ph¶i t­¬ng ®­¬ng víi d©y c¸p treo vÒ ®é bÒn chÞu lùc.

5.2.1.12. Ph¶i cã biÖn ph¸p gi¶m thiÓu sù xoay t¹i mÆt b»ng c«ng t¸c hoÆc hÖ lan can b¶o vÖ ph¶i rµo kÝn quanh sµn c«ng t¸c.

5.2.1.13. Sµn nhiÒu tÇng hay sµn treo cã b¶o hiÓm phÝa trªn ®Çu ng­ßi ph¶i bæ sung c¸c d©y ®éc lËp cã ®é bÒn t­¬ng ®­¬ng d©y c¸p treo ®Ó cã thÓ ®ì c¸c bé phËn dµn gi¸o nÕu hÖ treo chÝnh bÞ háng. D©y bæ sung ph¶i liªn kÕt víi bé phËn kÕt cÊu kh¸c víi hÖ treo chÝnh vµ ®ñ kh¶ n¨ng chÞu toµn bé t¶i träng ®­îc treo.

5.2.1.14. Toµn bé phô kiÖn kÑp, nèi c¸c d©y ®éc lËp liªn kÕt víi dµn gi¸o treo ph¶i ®­îc thö nghiÖm khi dõng vµ gi÷ Ýt nhÊt b»ng 125 % t¶i träng treo.

5.2.1.15. §Ó gi¶m kh¶ n¨ng xuÊt hiÖn dßng ®iÖn hµn mét chiÒu truyÒn qua d©y c¸p treo khi hµn trªn gi¸o, cÇn cã c¸c biÖn ph¸p phßng ngõa sau:

- Dïng èng c¸ch ®iÖn bäc tõng d©y c¸p t¹i chç treo (nh­ mãc neo gãc hay dÇm c«ng son). C¸c ®o¹n c¸p thõa vµ bÊt kú d©y ®éc lËp bæ sung ph¶i c¸ch ly víi ®Êt.

- C¸p treo ph¶i ®­îc bäc c¸ch ®iÖn mét ®o¹n Ýt nhÊt 1,2m phÝa trªn m¸y n©ng.

- C¸c ®o¹n d©y ë d­íi m¸y n©ng còng ph¶i c¸ch ®iÖn ®Ó chèng tiÕp xóc víi sµn c«ng t¸c vµ chèng nèi ®Êt.

- Mçi m¸y n©ng ph¶i ®­îc phñ kÝn mét líp b¶o vÖ b»ng vËt liÖu c¸ch ®iÖn.

- NÕu d©y nèi ®Êt bÞ ®øt, ph¶i t¾t m¸y hµn.

- Trong mäi tr­êng hîp, kh«ng ®­îc phÐp ®Ó d©y hµn kh«ng ®­îc c¸ch ®iÖn hoÆc que hµn chñ ®éng tiÕp xóc víi dµn gi¸o hoÆc hÖ thèng treo.

b- ThiÕt bÞ n©ng ch¹y m¸y (m¸y n©ng).

5.2.1.16. Tèc ®é chuyÓn ®éng lín nhÊt theo ph­¬ng ®øng cña mét dµn gi¸o treo ch¹y m¸y kh«ng ®­îc lín h¬n 10,5 m /phót.

5.2.1.17. TÊt c¶ m¸y n©ng ®Òu ph¶i l¾p bé h·m chÝnh vµ h·m phô .

5.2.1.18. Mçi m¸y n©ng ph¶i cã b¶ng ®iÒu khiÓn riªng. NÕu b¶ng ®iÒu khiÓn kiÓu nót bÊm, th× ¸p lùc bÊm ph¶i kh«ng ®æi. NÕu b¶ng ®iÒu khiÓn kiÓu cè ®Þnh, th× ph¶i ®­îc ®Æt tr­íc chÕ ®é khãa tù ®éng khi ë vÞ trÝ "Ng¾t", ®Ó phßng ngõa tai n¹n x¶y ra.

5.2.1.19. Mçi m¸y n©ng ®Òu ph¶i ®­îc ghi nh·n víi c¸c néi dung sau :

- Tªn nhµ s¶n xuÊt;

- T¶i träng tèi ®a;

- Sè chøng chØ x¸c nhËn;

- Nh÷ng quy ®Þnh kü thuËt cña c¸p sîi thÐp.

c- D©y dÉn vµ thiÕt bÞ ®iÖn.

5.2.1.20. TÊt c¶ c¸c d©y dÉn vµ b¶ng ®iÖn ph¶i tu©n theo c¸c tiªu chuÈn hiÖn hµnh cã liªn quan.

5.2.1.21. D©y c¸p cÊp ®iÖn cho thiÕt bÞ n©ng ph¶i cã mét d©y riªng ®Ó nèi ®Êt cho thiÕt bÞ n©ng. Mäi ®iÓm nèi kim lo¹i ®Òu ph¶i cã d©y tiÕp ®Êt.

5.2.1.22. Ph¶i cã biÖn ph¸p hoÆc l¾p thiÕt bÞ gi¶m lùc kÐo c¨ng ®Ó tr¸nh cho d©y c¸p bÞ kÐo ®øt t¹i c¸c mèi nèi c¸p khi dµn gi¸o ho¹t ®éng hoÆc khi di chuyÓn tõ vÞ trÝ nµy sang vÞ trÝ kh¸c.

d- D©y ®ai ngang l­ng vµ d©y b¶o hé.

5.2.1.23. Mçi ng­êi trªn dµn gi¸o treo hai ®iÓm hay ®iÓm ®¬n ph¶i sö dông d©y ®ai ngang l­ng hoÆc d©y ®eo dông cô vµ mét d©y neo mÒm nèi víi d©y b¶o hé. D©y b¶o hé ph¶i liªn kÕt chÆt víi mét mãc neo cè ®Þnh, ®éc lËp víi hÖ ®ì dµn gi¸o vµ sµn c«ng t¸c. D©y b¶o hé vµ mãc neo ph¶i ®ñ kh¶ n¨ng ®ì mét träng l­îng tÜnh Ýt nhÊt lµ 2500 Kg.Chó thÝch: C¸c ®­êng èng cè ®Þnh vµ èng th«ng h¬i kh«ng ®­îc dïng ®Ó lµm bé phËn neo.

5.2.1.24. C¸c d©y ®éc lËp bæ sung cã ®é bÒn chÞu lùc t­¬ng ®­¬ng víi c¸c c¸p treo, cã thÓ dïng thay cho d©y r¬i. C¸c d©y nµy ph¶i liªn kÕt chÆt víi c¸c mãc neo cè ®Þnh kh¸c kh«ng thuéc hÖ ®ì dµn gi¸o.

5.2.1.25. D©y an toµn, d©y cè ®Þnh vµ c¸c mãc neo kh¸c ph¶i ®ñ kh¶ n¨ng chÞu mét träng l­îng tÜnh Ýt nhÊt lµ 1800 Kg.

5.2.1.26. §èi víi dµn gi¸o cã thiÕt bÞ b¶o vÖ hay cã vËt c¶n phÝa trªn ®Çu ng­êi lµm viÖc, hoÆc khi sö dông c¸c dµn gi¸o treo nhiÒu tÇng, ph¶i tu©n theo c¸c quy ®Þnh cña ®iÒu 6.5.2; 6.2.4; 6.2.5.e- ThiÕt bÞ n©ng ®iÒu khiÓn b»ng tay.

5.2.1.27. TÊt c¶ c¸c trèng cuén têi ph¶i bè trÝ mét chèt l¸i vµ mét chèt kho¸ ®­îc cµi tù ®éng ®Ó kho¸ trèng bÊt kÓ khi nµo chèt l¸i nh¶ ra.

5.2.1.28. Mçi trèng cuén têi ph¶i cã mét thiÕt bÞ liªn kÕt chÆt víi d©y c¸p treo. PhÇn liªn kÕt nµy ®ñ kh¶ n¨ng chÞu Ýt nhÊt bèn lÇn møc n©ng cña thiÕt bÞ n©ng.

5.2.1.29. Mçi trèng cuén têi ph¶i cã kh«ng Ýt h¬n bèn vßng d©y c¸p t¹i vÞ trÝ thÊp nhÊt cña hµnh tr×nh n©ng.

5.2.1.30. Mçi thiÕt bÞ n©ng ph¶i tu©n theo c¸c h­íng dÉn cña nhµ chÕ t¹o vÒ vËn hµnh vµ b¶o d­ìng.

5.2.1.31. CÇn ph¶i cã c¸c biÖn ph¸p øng phã víi t×nh huèng mÊt an toµn x¶y ra bÊt ngê trong khi ®ang lµm viÖc.f- D©y c¸p treo

5.2.1.32. Mçi d©y c¸p dïng cho dµn gi¸o treo ph¶i chÞu ®­îc Ýt nhÊt s¸u lÇn møc n©ng cña thiÕt bÞ n©ng.

5.2.1.33. Trªn sîi c¸p thÐp ph¶i cã nh·n ghi thêi gian s¶n xuÊt.

5.2.1.34. D©y c¸p ph¶i ®ñ dµi ®Ó cã thÓ h¹ ®é cao lµm viÖc tíi ®iÓm thÊp nhÊt mµ kh«ng hÕt c¸p. D©y c¸p thõa ph¶i ®­îc cuén l¹i, tr¸nh cho c¸p bÞ th¾t nót vµ xo¾n do bÞ dån d©y c¸p treo khi trôc têi kÐo.

5.2.1.35. Kh«ng ®­îc söa ch÷a l¹i d©y c¸p treo khi bÞ khuyÕt tËt.

5.2.1.36. D©y c¸p thÐp treo ph¶i ®­îc b¶o tr× theo chØ dÉn cña nhµ chÕ t¹o vµ ph¶i ®­îc thay thÕ khi cã c¸c hiÖn t­îng sau:

a) Nh÷ng h­ háng vÒ vËt lý lµm cho ®Æc tÝnh vµ c­êng ®é cña d©y c¸p suy gi¶m;

b) C¸c ®iÓm d©y bÞ xo¾n cã thÓ lµm nguy h¹i cho qu¸ tr×nh nh¶ hay cuén d©y vµo trèng hoÆc qua rßng räc.

c) Khi cã c¸c sîi nhá bÞ ®øt g·y trong mét d©y c¸p.

d) BÞ mßn vÑt, bÞ ¨n mßn ho¸ häc, x©y x¸t, bÞ bÑp hoÆc bÞ bóa ®Ëp lâm, hoÆc bÊt kú lý do nµo lµm gi¶m ®­êng kÝnh ban ®Çu cña c¸c sîi thÐp.

e) Nh÷ng h­ h¹i do bÞ ®èt nãng v× nhiÖt hay do tiÕp xóc hoÆc bÞ chËp ®iÖn.

g- C«ng t¸c kiÓm tra, b¶o tr×

5.2.1.37. Dµn gi¸o ph¶i ®­îc l¾p dùng ®ång bé. Tr­íc khi ho¹t ®éng ph¶i ®­îc kiÓm tra t¹i hiÖn tr­êng. ViÖc l¾p dùng ph¶i tu©n thñ c¸c yªu cÇu cña tiªu chuÈn nµy vµ phï hîp víi h­íng dÉn cña nhµ chÕ t¹o.

5.2.1.38. TÊt c¶ c¸c c¸p sîi thÐp, c¸p sîi tæng hîp, c¸c mãc treo, mãc neo, sµn c«ng t¸c; c¸c thiÕt bÞ n©ng, c¸c thiÕt bÞ chèng r¬i, ng· vµ c¸c ®iÓm neo, c¸c liªn kÕt, ®Òu ph¶i ®­îc kiÓm tra tr­íc mçi lÇn l¾p dùng. ViÖc kiÓm tra toµn bé hÖ thèng ph¶i ®­îc thùc hiÖn tr­íc khi ®­a vµo sö dông.

BÊt kú mét bé phËn cã dÊu hiÖu háng hãc hoÆc trôc trÆc ®Òu ph¶i thay thÕ.

5.2.1.39. Bé ®iÒu chØnh vµ phanh phô ®­îc kiÓm tra theo c¸c néi dung sau:

- Tr×nh tù theo chØ dÉn cña nhµ chÕ t¹o nh­ng kh«ng qu¸ mét n¨m;

- §¶m b¶o r»ng thiÕt bÞ khëi ®éng vµ phanh phô ho¹t ®éng tèt;

- NÕu kh«ng cã ®iÒu kiÖn thö nghiÖm t¹i hiÖn tr­êng, ph¶i chuyÓn thiÕt bÞ khëi ®éng hoÆc m¸y n©ng ®Õn c¬ së thö nghiÖm chuÈn ®Ó kiÓm tra. Trong thêi gian ®­a thiÕt bÞ nµy ®i thö nghiÖm, kh«ng ®­îc phÐp sö dông dµn gi¸o.

5.2.1.40. Mäi bé phËn cña hÖ dµn gi¸o ph¶i ®­îc b¶o tr× vµ sö dông ®óng quy tr×nh theo h­íng dÉn cña nhµ chÕ t¹o.

5.2.2. Mét sè lo¹i dµn gi¸o treo

5.2.2.1. Dµn gi¸o treo nhiÒu ®iÓm (h×nh14 ®Õn h×nh 21-Phô lôc C)..

5.2.2.1.1. Dµn gi¸o ph¶i ®­îc ®ì b»ng hÖ khung, c¸c thanh ngang, thanh däc vµ c¸c bé phËn kÕt cÊu kh¸c phï hîp víi ®iÒu 5.2.1.

5.2.2.1.2. C¸c sîi c¸p treo ph¶i tu©n theo c¸c quy ®Þnh ë ®iÒu 5.2.1.32 ®Õn 5.2.1.36 vµ ph¶i ®­îc l¾p dùng nh­ quy ®Þnh tõ ®iÒu 5.2.1.10 ®Õn 5.2.1.15. 5.2.2.1.3. Ng­êi lµm viÖc trªn dµn gi¸o ph¶i ®­îc trang bÞ d©y ®eo th¾t l­ng, dông cô. Trªn sµn c«ng t¸c ph¶i ®­îc l¾p ®Æt lan can b¶o vÖ theo 4.5.

5.2.2.2. Dµn gi¸o treo nhiÒu ®iÓm cã ®iÒu chØnh (h×nh15 -Phô lôc C).

5.2.2.2.1. Dµn gi¸o ph¶i chÞu ®­îc mét t¶i träng c«ng t¸c lµ 250Kg/m2 vµ kh«ng ®­îc chÊt t¶i v­ît qu¸ t¶i träng tÝnh to¸n.

5.2.2.2.2. èc h·m hay chèt kho¸, ph¶i bè trÝ ë ®Çu mót mçi dÇm c«ng son treo c¸p.

5.2.2.2.3. C¸c dÇm c«ng son ®­îc ®Æt trªn mét khèi kª b»ng gç .

5.2.2.2.4. C¸c chèt kho¸ thÐp hay kÑp kho¸, ®Ó liªn kÕt c¸c d©y c¸p thÐp víi c¸c dÇm c«ng son di ®éng, ph¶i ®­îc ®Æt trùc tiÕp trªn m¸y n©ng dµn gi¸o.

5.2.2.2.5. Khi c«ng nh©n lµm viÖc trªn gi¸o vµ cã nguy hiÓm tõ phÝa trªn ph¶i l¾p ®Æt hÖ b¶o vÖ trªn ®Çu cho c«ng nh©n víi chiÒu cao kh«ng qu¸ 2,7 m tÝnh tõ mÆt sµn.5.2.2.3. Dµn gi¸o treo hai ®iÓm (h×nh 16,17,18,19,20 -Phô lôc C).

5.2.2.3.1. Sµn dµn gi¸o treo hai ®iÓm cã chiÒu réng kh«ng ®­îc nhá h¬n 0,5m vµ kh«ng lín h¬n 0,9m vµ phï hîp víi 4.4.4.2. Sµn c«ng t¸c ph¶i ®­îc liªn kÕt chÆt víi c¸c thanh treo hoÆc thanh dµn ngang b»ng c¸c mãc treo hay c¸c ®ai phï hîp víi c¸c qui ®Þnh ë phÇn l¾p dùng vµ phÇn d©y c¸p treo.Chó thÝch: N¬i cã kho¶ng c¸ch chËt hÑp, cã thÓ dïng sµn víi chiÒu réng 0,3m nh­ng b¶o ®¶m phï hîp víi c¸c qui ®Þnh cña 4.4.1; 4.3.3; 4.4.4.

5.2.2.3.2. M¸y n©ng (®iÒu khiÓn tay hay ®éng c¬) ph¶i ®­îc thiÕt kÕ vµ thö nghiÖm theo quy ®Þnh tõ 5.2.1.16 ®Õn 5.2.1.19 hoÆc tõ 5.2.1.27 ®Õn 5.2.1.31.

5.2.2.3.3. HÖ lan can b¶o vÖ l¾p ®Æt theo qui ®Þnh cña 4.5. L­íi thÐp ®Æt theo 4.5.6. Thanh treo gi÷a m¸y n©ng vµ sµn c«ng t¸c ®­îc coi lµ mét mÆt bªn cña hÖ lan can nÕu vÞ trÝ ®ã c¸ch mÐp sµn c«ng t¸c kh«ng lín h¬n 0,3m. ViÖc thiÕt kÕ lèi ®i qua thanh treo ®ßi hái cã riªng hÖ lan can b¶o vÖ.

5.2.2.3.4. Mçi ng­êi trªn dµn gi¸o treo ®Òu ph¶i mang d©y an toµn nh­ qui ®Þnh ë phÇn d©y ®ai ngang l­ng vµ d©y b¶o hé.

5.2.2.3.5. Rßng räc dïng cho c¸p sîi phÝp hay sîi tæng hîp ph¶i cã kÝch th­íc phï hîp víi kÝch th­íc d©y c¸p sö dông. Rßng räc ph¶i cã c¸c mãc treo an toµn.

5.2.2.3.6. Ph¶i lµm gi¶m ®é dao ®éng, ®é xoay cña dµn gi¸o b»ng mét trong c¸c biÖn ph¸p sau, ®Æc biÖt khi hÖ gi¸o treo ë vÞ trÝ cao:

a) Bè trÝ hÖ d©y treo gãc ®­îc kÐo víi mét lùc Ýt nhÊt 5 Kg theo ph­¬ng ngang tùa vµo c«ng tr×nh, n¬i dµn gi¸o ®­îc n©ng lªn;

b) Sö dông c¸c ®iÓm neo gi÷ nèi tiÕp nhau;

c) Buéc chÆt dµn gi¸o t¹i c¸c vÞ trÝ lµm viÖc.

5.2.2.3.7. Sµn c«ng t¸c cã thÓ nèi víi nhau t¹i bÒ mÆt cïng cao tr×nh. Lèi ®i tõ sµn nµy sang sµn bªn c¹nh qua c¸c thanh treo chØ ®­îc l¾p ®Æt vµ sö dông khi cã thiÕt kÕ cô thÓ.5.2.2.4. Dµn gi¸o treo nhiÒu tÇng (h×nh 20 -Phô lôc C).

5.2.2.4.1. Toµn bé hÖ ®ì sµn c«ng t¸c ph¶i liªn kÕt trùc tiÕp víi nhau vµ víi mÆt trªn thanh ®ì. Sµn c«ng t¸c phï hîp víi c¸c qui ®Þnh ë phÇn 4.4.

5.2.2.4.2. C«ng nh©n trªn mét tÇng gi¸o kh«ng ®­îc trÌo lªn hoÆc xuèng mét tÇng gi¸o kh¸c khi lµm viÖc trªn dµn gi¸o ®ang treo, trõ khi sö dông d©y b¶o hiÓm.

5.2.2.5.Dµn gi¸o treo nhiÒu ®iÓm ®iÒu chØnh b»ng cÇn g¹t (h×nh21 -Phô lôc C).

5.2.2.5.1. Dµn gi¸o ph¶i chÞu ®­îc t¶i träng c«ng t¸c lµ 125Kg/m2 vµ kh«ng ®­îc v­ît t¶i. Trªn dµn gi¸o kh«ng ®­îc chÊt ®èng ®Êt ®¸ hay vËt liÖu kh¸c.

5.2.2.5.2. M¸y n©ng (®iÒu khiÓn tay hay ®éng c¬) vµ kÕt cÊu ®ì ph¶i ®­îc thiÕt kÕ vµ thö nghiÖm theo quy ®Þnh tõ 5.2.1.16 ®Õn 5.2.1.19 hoÆc tõ 5.2.1.27 ®Õn 5.2.1.31.

5.2.2.5.3. Khi hai hay nhiÒu dµn gi¸o liÒn kÒ dïng cho mét c«ng tr×nh hay kÕt cÊu, chóng kh«ng ®­îc sö dông ®Ó lµm cÇu nèi tõ dµn gi¸o nµy sang dµn gi¸o kh¸c, nh­ng cã thÓ duy tr× sù æn ®Þnh ë mçi cao ®é víi c¸c sµn gi¸o liÒn kÒ.5.2.2.6. Dµn gi¸o treo mét ®iÓm (h×nh22,23 -Phô lôc C).

5.2.2.6.1. Cã thÓ kÕt hîp thµnh dµn gi¸o treo hai ®iÓm tõ hai dµn gi¸o treo mét ®iÓm, khi ®ã ph¶i tu©n theo c¸c qui ®Þnh cña 5.2.2.3.

5.2.2.6.2. C¸c ph­¬ng ph¸p treo ph¶i phï hîp víi c¸c qui ®Þnh cña phÇn 5.2.1.

5.2.2.7. GhÕ ngåi treo (h×nh24 -Phô lôc C).

5.2.2.7.1. MÆt ghÕ ngåi lµm b»ng gç ph¶i ®­îc ®ãng nÑp gi»ng ë mÆt d­íi ghÕ ®Ó chèng vì, nøt v¸n gç vµ ®ñ kh¶ n¨ng chÞu mét t¶i träng 120 Kg.

5.2.2.7.2. Ph¶i cã d©y an toµn cho mçi c«ng nh©n trªn ghÕ treo theo c¸c ®iÒu tõ 5.2.1.23 ®Õn 5.2.1.26.

5.2.2.8. dµn gi¸o treo mãc nèi tiÕp (h×nh25 -Phô lôc C).

5.2.2.8.1. Sµn c«ng t¸c ph¶i cã mãc cè ®Þnh ë mçi ®Çu ®Ó kh«ng cho v¸n bÞ tr­ît vµ tuét khái d©y c¸p hoÆc kh«ng bÞ r¬i khi mét trong c¸c d©y c¸p bÞ ®øt. V¸n sµn ®Þnh h×nh ph¶i réng Ýt nhÊt 0,5 m.

5.2.2.8.2. Sµn c«ng t¸c ®­îc thiÕt kÕ víi t¶i träng c«ng t¸c lµ 200Kg vµ kh«ng ®­îc qóa 2 ng­êi lµm viÖc trªn mét ®¬n vÞ sµn. Kh«ng ®­îc ®Æt nhiÒu h¬n mét ®¬n vÞ sµn gi÷a c¸c d©y treo ®øng, vµ kh«ng ®Æt nhiÒu h¬n 2 ®¬n vÞ sµn trªn mét dµn gi¸o treo mãc nèi tiÕp.

5.2.2.8.3. C¸c d©y c¸p thÐp kh«ng ®­îc kÐo qu¸ c¨ng lµm gi¶m kh¶ n¨ng mang t¶i trªn d©y. Kh¶ n¨ng chÞu t¶i däc theo c¸p ph¶i ®¹t 900 Kg. D©y c¸p thÐp ph¶i liªn tôc, kh«ng ®­îc nèi c¸p gi÷a c¸c ®iÓm neo. §­êng kÝnh nhá nhÊt cña c¸p thÐp lµ 12 mm vµ ph¶i ®ñ kh¶ n¨ng chÞu lùc gÊp s¸u lÇn t¶i träng thiÕt kÕ.

5.2.2.8.4. C¸c d©y treo ®øng ph¶i ®Æt c¸ch nhau kh«ng qu¸ 1,5m ®Ó gi¶m ®é vâng d©y c¸p treo ngang.

5.2.2.8.5. C¸c d©y treo ®øng cã thÓ lµ d©y thõng, d©y c¸p sîi tæng hîp, d©y c¸p sîi thÐp vµ ®ñ kh¶ n¨ng chÞu ®­îc t¶i träng thiÕt kÕ.

5.2.2.8.6. Khi sµn gi¸o cao trªn 3,0m so víi ®Êt hay sµn nhµ, c«ng nh©n ph¶i mang d©y an toµn liªn kÕt chÆt víi bé phËn kÕt cÊu ngoµi dµn gi¸o hoÆc dïng l­íi ch¾n an toµn.

5.2.2.9. dµn gi¸o dÇm treo ( h×nh 26 -Phô lôc C).

5.2.2.9.1. C¸c dÇm gç ph¶i phï hîp víi 4.3.1 vµ cã tiÕt diÖn mÆt c¾t ngang kh«ng nhá h¬n 0,10m x 0,16 m. C¹nh cã kÝch th­íc lín ®Æt theo ph­¬ng ®øng. Cã thÓ sö dông c¸c dÇm kim lo¹i hoÆc t­¬ng ®­¬ng phï hîp víi qui ®Þnh trªn.

5.2.2.9.2. C¸c d©y treo hoÆc ®iÓm treo lµ ®iÓm ®ì cña dµn gi¸o. NhÞp gi÷a c¸c ®iÓm ®ì dÇm kh«ng ®­îc v­ît qu¸ 3,0m ®èi víi dÇm gç 0,10m x 0,16m.

5.2.2.9.3. NhÞp gi÷a c¸c dÇm treo kh«ng ®­îc v­ît qu¸ 2,4m nÕu dïng v¸n sµn c«ng t¸c dÇy 0,05m. §èi víi nhÞp lín h¬n 2,4m, sµn c«ng t¸c ph¶i ®­îc thiÕt kÕ theo tr­êng hîp nhÞp ®Æc biÖt. ChiÒu dµi phÇn thõa ë mçi ®Çu v¸n sµn kh«ng nhá h¬n 0,15m vµ kh«ng lín h¬n 0,3m.

5.2.2.9.4. NÕu mét dÇm treo cao h¬n dÇm kia hoÆc khi sµn kh«ng ngang ph¼ng, sµn c«ng t¸c ph¶i ®­îc neo gi÷ chÆt ®Ó chèng bÞ tr­ît.

5.2.2.9.5. Khi l¾p dùng, lµm viÖc hoÆc th¸o dì mét dÇm dµn gi¸o cao h¬n 3,0m trªn mÆt ®Êt hay sµn nhµ, mçi c«ng nh©n ph¶i sö dông d©y an toµn víi d©y neo hoÆc d©y dông cô ®Ó chèng ng· giíi h¹n trong ph¹m vi 1,8m. D©y neo hoÆc d©y dông cô chèng ng· ph¶i ®­îc liªn kÕt víi bé phËn c«ng tr×nh ngoµi dµn gi¸o.

5.2.2.9.5. Mäi dông cô kh«ng cã d©y neo, phô tïng rêi dïng trªn dµn gi¸o dÇm treo, ph¶i ®­îc gi÷ trong hép ®å nghÒ phï hîp.

5.2.2.9.6. Mçi ®Çu dÇm treo ph¶i ®ì ®­îc mét phÇn kÕt cÊu phï hîp víi 4.3.1.5.3. Nhãm dµn gi¸o neo, tùa vµo c«ng tr×nh

5.3.1. PhÇn chung .

5.3.1.1 NhÞp cho phÐp lín nhÊt cña sµn c«ng t¸c ph¶i tu©n theo ®iÒu 4.23 ; 4.24 vµ phï hîp víi kh¶ n¨ng mang t¶i cña sµn.

5.3.1.2. HÖ lan can vµ thanh ch¾n ch©n tu©n theo quy ®Þnh ë ®iÒu 4.27; L­íi thÐp ph¶i phï hîp víi ®iÒu 4.27.5.

5.3.2. Mét sè lo¹i dµn gi¸o neo tùa vµo c«ng tr×nh

5.3.2.1. Dµn gi¸o dÇm c«ng s¬n (gi¸o bÉy) ( h×nh27 -Phô lôc C).

5.3.2.1.1. C¸c dÇm c«ng s¬n kh«ng ®­îc nh« ra khái mÆt nhµ qu¸ 1,8 m. §Çu phÝa trong cña dÇm, tÝnh tõ gèi tùa ®Õn ®iÓm cuèi cña vËt ®ì, kh«ng nhá h¬n 1,5 lÇn chiÒu dµi ®Çu phÝa ngoµi. §iÓm tùa cña dÇm ph¶i kª trªn miÕng ®Öm kÝch th­íc tèi thiÓu 0,15m theo hai ph­¬ng n»m ngang. DÇm ph¶i ®Æt æn ®Þnh, chèng sù chuyÓn dÞch vµ ®­îc gi»ng chÆt t¹i ®iÓm tùa chèng lËt.

5.3.2.1.2. C¸c ®Çu trong cña dÇm, ph¶i ®­îc gi÷ chÆt b»ng c¸c thanh chèng tùa vµo bËu cöa vµ tú lªn dÇm trÇn hoÆc trÇn nhµ. Toµn bé kÕt cÊu ®ì ph¶i ®­îc gi»ng c¶ hai h­íng ®Ó ng¨n chuyÓn vÞ ngang.

5.3.2.2. Dµn gi¸o hÖ khung ®ì kiÓu th­íc thî (h×nh28,29,30 -Phô lôc C).

5.3.2.2.1. Dµn gi¸o ®­îc lµm tõ gç hoÆc c¸c vËt liÖu thÝch hîp kh¸c nh­ thÐp, nh«m cã ®é bÒn t­¬ng ®­¬ng vµ ph¶i ®­îc thiÕt kÕ chÞu t¶i träng nhá nhÊt 125 Kg/m2.

5.3.2.2.2. Kh«ng bè trÝ qu¸ hai ng­êi trong ph¹m vi 2,4 m theo chiÒu dµi dµn gi¸o trong mäi tr­êng hîp. Dông cô vµ vËt liÖu kh«ng v­ît qu¸ 35 Kg cïng ng­êi t¹i vÞ trÝ lµm viÖc.

a- Dµn gi¸o h×nh sè 4 (h×nh28 -Phô lôc C).

5.3.2.2.3. C¸c th«ng sè thiÕt kÕ nhá nhÊt, tu©n theo b¶ng 4.

5.3.2.2.4. C¸c khung dÇm h×nh sè 4 ®Æt c¸ch nhau kh«ng qu¸ 2,4 m theo tim vµ ph¶i lµm tõ gç ®Æc.

5.3.2.2.5. DÇm ®ì gåm 2 thanh ngang kÝch th­íc 0,025m x 0,015 m ®ãng ®inh vµo hai mÆt ®èi diÖn cña thanh ®ì ®øng. DÇm nµy kh«ng dµi qu¸ 1,0 m tÝnh tõ mÐp ngoµi thanh ®ì ®øng vµ ph¶i ®­îc gi»ng chÆt chèng xoay vµ lËt.

5.3.2.2.6. Sµn c«ng t¸c gåm hai hoÆc nhiÒu v¸n sµn ®ñ ®é dµi, kÐo dµi qua dÇm ngang Ýt nhÊt 0,015 m trõ khi v¸n ®­îc liªn kÕt chÆt víi dÇm ngang vµ kh«ng ®­îc qu¸ 0,30m, nÕu kh«ng ®­îc ®ì phÝa d­íi.

B¶ng 4. Th«ng sè nhá nhÊt cho dµn gi¸o hÖ khung ®ì sè 4.

t¶i träng125 kg/m2


c¸c Bé phËn

KÝch th­íc(m)

KÝch th­íc tiÕt diÖn:

-Thanh ®øng

-Thanh ngang (hai)

-Thanh chèng chÐo (hai)


0,05 x 0,10 hoÆc 0,05 x 0,15

0,025 x 0,15

0,025 x 0,15ChiÒu dµi lín nhÊt cña thanh ngang

1,0 (kh«ng trô ®ì)

NhÞp c¸c thanh ®øng

2,4 (tõ tim ®Õn tim)

b- Dµn gi¸o hÖ khung ®ì kim lo¹i ( h×nh29-Phô lôc C vµ b¶ng 5).

5.3.2.2.7. C¸c bé phËn kim lo¹i cña dµn gi¸o ph¶i ®­îc liªn kÕt bu l«ng hoÆc hµn vµo khung ®ì dµn gi¸o. C¸c khung ®ì kiÓu gÊp ph¶i dïng bu l«ng hoÆc chèt khãa an toµn khi më ra sö dông.

5.3.2.2.8. C¸c khung ®ì kim lo¹i ®Æt c¸ch nhau kh«ng qu¸ 2,4 m tÝnh theo tim.

5.3.2.2.9. Hai ®Çu cña v¸n sµn ph¶i ®Þnh vÞ bu l«ng hoÆc kÐo dµi qua khung ®ì Ýt nhÊt 0,15m vµ kh«ng v­ît qu¸ 0,3m nÕu kh«ng cã thanh ®ì bæ sung.B¶ng 5.Th«ng sè nhá nhÊt cho dµn gi¸o hÖ khung ®ì kim lo¹i-

t¶i träng125 kg/m2


Bé phËn

KÝch th­íc(m)

KÝch th­íc tiÕt diÖn:

-Trô lan can

-Tay vÞn

-Thanh ch¾n gi÷a

-Thanh ch¾n ch©n

0,05 x 0,10

0,05 x 0,10

0,025 x0,15

0,025 x 0,15


ChiÒu cao lan can

0,9 ®Õn 1,20

NhÞp c¸c dÇm kim lo¹i (phï hîp víi thiÕt kÕ cña nhµ chÕ t¹o)

2,4


c- Dµn gi¸o hÖ khung ®ì gç ( h×nh 30 -Phô lôc C).

5.3.2.2.10. Dµn gi¸o hÖ khung ®ì gç ®­îc cÊu t¹o tõ c¸c khung gç h×nh tam gi¸c lµ phÇn chÝnh cña kÕt cÊu tæng thÓ.

5.3.2.2.11. V¸n sµn ph¶i ®­îc ®ãng ®inh vµo c¸c thanh däc vµ thanh ngang cña dµn gi¸o. V¸n sµn ph¶i kÐo dµi qua c¸c thanh ngang cuèi Ýt nhÊt mét ®o¹n 0,15m vµ kh«ng qu¸ 0,3m nÕu kh«ng cã thanh ®ì.

5.3.2.2.12. NhÞp cho phÐp lín nhÊt ®èi víi v¸n sµn ph¶i phï hîp víi 4.4.3; 4.4.4.

5.3.2.2.13. Th«ng sè thiÕt kÕ nhá nhÊt qui ®Þnh trong b¶ng 6.

B¶ng 6. Th«ng sè nhá nhÊt cho dµn gi¸o hÖ khung ®ì gç.

t¶i träng125 kg/m2


C¸c bé phËn

kÝch th­íc (m)

KÝch th­íc tiÕt diÖn:

-C¸c thanh chèng ®øng

-C¸c thanh ngang

-C¸c thanh gi»ng

-Trô lan can

-Thanh ch¾n gi÷a

-Thanh ch¾n ch©n

0,05 x 0,10 hoÆc 0,05 x 0,15

0,05 x 0,15

0,025 x 0,15

0,05x 0,10

0,025 x 0,15

0,025 x 0,15


ChiÒu cao lan can

0,9 ®Õn 1,0

ChiÒu réng khung ®ì lín nhÊt

1,0

NhÞp gi÷a c¸c thanh ®øng

2,4m (tõ tim ®Õn tim)

5.3.2.3. dµn gi¸o neo vµo cöa sæ ( h×nh 31 -Phô lôc C).

5.2.2.3.1. DÇm neo ®­îc thiÕt kÕ, l¾p dùng ph¶i t¹o ra bé phËn kÑp ®Ó liªn kÕt chÆt vµo lç cöa sæ vµ ®ñ kh¶ n¨ng chÞu t¶i träng thiÕt kÕ.

5.2.2.3.2. Dµn gi¸o neo vµo cöa sæ chØ ®­îc dïng khi lµm viÖc ë lç cöa sæ cã chç mãc liªn kÕt.

5.2.2.3.3. Kh«ng ®­îc dïng dÇm neo ®Ó ®ì c¸c v¸n nèi tõ cöa sæ nµy sang cöa sæ kh¸c hoÆc c¸c bé phËn cña dµn gi¸o..

5.2.2.3.4. C¸c dµn gi¸o neo cöa sæ ph¶i l¾p lan can an toµn thÝch hîp theo 4.5 trõ khi sö dông d©y an toµn.

---------------------------------Phô lôc A

Kh¶o s¸t hiÖn tr­êng

(Tham kh¶o)
Tr­íc khi tiÕn hµnh c«ng t¸c x©y dùng vµ ph¸ dì trong c¸c ®iÒu kiÖn cã nguy c¬ mÊt an toµn cao, khã cã thÓ lo¹i trõ b»ng c¸c ph­¬ng tiÖn m¸y mãc th× ph¶i kiÓm travµ ph¶i hÕt søc cÈn thËn trong thao t¸c. C¸c c¸n bé kü thuËt cÇn tiÕn hµnh kh¶o s¸t c¸c ®iÒu kiÖn c«ng tr­êng ®Ó x¸c ®Þnh nh÷ng nguy c¬ mÊt an toµn cã thÓ gÆp khi l¾p dùng vµ th¸o dì dµn gi¸o.

C«ng t¸c kh¶o s¸t ph¶i bao gåm c¸c b­íc sau :(1) Lèi ®i l¹i vµ di chuyÓn an toµn.

a) DiÖn tÝch lµm viÖc

b) Lèi ®i bé, lèi ®i cña c¸c ph­¬ng tiÖn xe cé vµ ®­êng ray cÇn trôc v.v..

c) C¸c cÇu thang leo, thang bé vµ c¸c thiÕt bÞ n©ng.

d) B¶o vÖ c¸c lç sµn lç m¸i (nh÷ng lç hæng kh«ng cã m¸i che)

e) ChiÕu s¸ng (c¶ ®Ìn b¶o vÖ vµ ®Ìn chiÕu s¸ng c«ng t¸c - ban ®ªm)(2) C¸c ph­¬ng tiÖn giao th«ng :

  1. §­êng s¸ :

-Kh«ng gian quay xe

-Kh«ng gian b·i ®ç xe

b) B·i kho vËt liÖu vµ b·i ®æ vËt t­ (kho b·i vµ b·i ®æ vËt t­)

c) C¸c biÓn b¸o, chØ dÉn trªn c¸c ®­êng ®i cña xe cé

d) B¶o d­ìng vµ söa ch÷a c¸c ph­¬ng tiÖn, thiÕt bÞ

(3) Sö dông vµ dÞch vô.

a) N¬i ®Æt c¸c c«ng tr×nh t¹m

b) VÞ trÝ vµ biÓn b¸o chØ dÉn c¸c ®­êng d©y cao thÕ (chØ dÉn b»ng ®Ìn hiÖu; biÓn b¸o hoÆc l¾p c¸c barie ng¨n chÆn tiÕp xóc.

c) C¸c khu vÖ sinh vµ n¬i uèng n­íc(4) KÕ ho¹ch c«ng t¸c an toµn.

a) Mò b¶o hiÓm, d©y neo vµ d©y ®eo th¾t l­ng an toµn; kÝnh b¶o hé, g¨ng tay, c¸c quÇn ¸o b¶o hé lao ®éng, ñng vµ nh÷ng ph­¬ng tiÖn kh¸c...

b) LËp s¬ ®å, kÕ ho¹ch tõng môc c«ng viÖc theo tiÕn ®é thêi gian, ®Ó tr¸nh ïn t¾c, chång chÐo (s¬ ®å PERT)

c) L¾p dùng sµn t¹m, l­íi an toµn vµ giµn gi¸o t¹m thêi ë n¬i cÇn thiÕt(5) C¸c ph­¬ng tiÖn lµm viÖc.

a) Kh«ng gian

b) ThiÕt bÞ nh­ cÇn cÈu, thiÕt bÞ n©ng, m¸y vËn th¨ng, cÈu trôc, xe t¶i.

c) C¸c thiÕt bÞ d©y neo.(6) C¸c dông cô - thiÕt bÞ

a) Söa ch÷a, b¶o d­ìng vµ kiÓm tra gi¸m s¸t

b) KiÓm tra

c) Cung øng c¸c dông cô cho tõng c«ng viÖc

(7) C«ng nh©n vµ ®éi tr­ëng

a) Ký hîp ®ång c«ng viÖc

b) TËp huÊn vµ gi¸m s¸t

c) Sè l­îng c«ng nh©n

d) C¸c tµi liÖu h­íng dÉn duy tr× sù an toµn

+ T¹p chÝ, s¬ ®å thµnh tÝch, c¸c yÕt thÞ - th«ng b¸o

+ C¸c cam kÕt cña nhãm thî hay c¸ nh©n

+ §iÒu tra (thanh tra) vµ b¸o c¸o tai n¹n

+ Phæ biÕn kiÕn thøc vÒ an toµn

+ C¸c cuéc häp vÒ an toµn

+ C¸c tµi liÖu h­íng dÉn quy ®Þnh vÒ an toµn cho c¸c nh©n viªn míi.

e) LËp c¸c quy ®Þnh, söa ®æi l¹i c¸c ®iÒu kiÖn vµ ho¹t ®éng mÊt an toµnf) Xö lý cÊp cøu vµ y tÕ.
: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> 1. Most doctors and nurses have to work on a once or twice a week at the hospital
2013 -> ĐỀ CƯƠng ôn tập bài kiểm tra 15 phút môn hóA 9 LẦN 1 vq1: Nêu
2013 -> Mãng cäc thiÕt diÖn nhá Tiªu chuÈn thi c ng vµ nghiÖm thu Minipile foundation Standard for constrution, check and acceptance
2013 -> Thiết kế nghiên cứU & thống kê y họC
2013 -> BỘ XÂy dựng số : 14/ 2003/ QĐ-bxd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2013 -> Chương dao đỘng cơ
2013 -> Số Hồ sơ: 101/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu giao nhận hồ SƠ Loại hồ sơ: Đăng ký bhxh, bhyt bắt buộc
2013 -> Số Hồ sơ: 103/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam số Hồ sơ: 103/ /thu-đC Độc lập Tự do Hạnh phúc
2013 -> Số Hồ sơ: 107/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
2013 -> Niên Lịch Phụ Huynh/Học Sinh
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương