Tiªu chuÈn trång trät 10 tcn 443-2001tải về 107.24 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích107.24 Kb.
#21098

Tiªu chuÈn trång trät 10 TCN 443-2001
Tiªu chuÈn ngµnh

10 TCN 443-2001

quy tr×nh kü thuËt s¶n xuÊt

®Ëu c« ve leo an toµn1

The Technical procedure of safe pole bean production


1. Ph¹m vi ¸p dông:


 • Quy tr×nh s¶n xuÊt ®Ëu c« ve leo (Phaseolus vulgaris L.) ¸p dông cho tÊt c¶ c¸c gièng ®Ëu c« ve leo. Kh«ng ¸p dông cho gièng ®Ëu c« ve lïn.

 • Quy tr×nh nµy nªu lªn kü thuËt c¬ b¶n vÒ s¶n xuÊt ®Ëu c« ve leo th­¬ng phÈm, ®­îc ¸p dông cho c¸c vïng s¶n xuÊt rau an toµn trong c¶ n­íc.

2. Quy ®Þnh chung:


2.1. Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®Ëu c« ve leo an toµn ®­îc thùc hiÖn ë c¸c c¬ së s¶n xuÊt cã c¬ së vËt chÊt, c¸n bé kü thuËt ®¸p øng nh÷ng tiªu chuÈn s¶n xuÊt rau an toµn theo QuyÕt ®Þnh sè 867/1998/ Q§ -BYT cña Bé tr­ëng Bé Y TÕ ngµy 4/4/1998 vÒ Danh môc Tiªu chuÈn vÖ sinh ®èi víi l­¬ng thùc, thùc phÈm vµ QuyÕt ®Þnh sè 67/1998/Q§ - BNN - KHCN ngµy 28 th¸ng 4 n¨m 1998 cña Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n.

§iÒu kiÖn s¶n xuÊt rau an toµn:

 • Chän ®Êt kh«ng bÞ « nhiÔm, kh«ng chÞu ¶nh h­ëng cña chÊt th¶i c«ng nghiÖp, bÖnh viÖn vµ c¸c nguån « nhiÔm kh¸c...

 • Nguån n­íc t­íi lµ n­íc s¹ch: N­íc s«ng cã dßng ch¶y lu©n chuyÓn kh«ng bÞ « nhiÔm hoÆc n­íc giÕng khoan s¹ch.

 • Kh«ng sö dông ph©n chuång t­¬i hoÆc n­íc ph©n t­¬i ®Ó bãn hoÆc t­íi.

 • Thu ho¹ch ®¶m b¶o thêi gian c¸ch ly sau khi phun thuèc b¶o vÖ thùc vËt.

2.2. Qu¶ non ch­a cã x¬, kh«ng bÞ giËp n¸t, kh«ng cã vÕt s©u bÖnh.

2.3. Hµm l­îng Nitrat, d­ l­îng thuèc b¶o vÖ thùc vËt vµ hµm l­îng c¸c kim lo¹i nÆng, vi sinh vËt g©y h¹i d­íi ng­ìng cho phÐp theo quy ®Þnh t¹i phô lôc 1, 2, 3 ( kÌm theo).

3. Quy tr×nh kü thuËt:

3.1. Thêi vô gieo h¹t:


 • C¸c tØnh phÝa B¾c (tõ khu 4 trë ra);

 • Vô thu 20/08 - 10/ 09

 • Vô ®«ng 15/10 - 15/11

 • Vô xu©n 20/01 - 15/02

 • C¸c tØnh phÝa Nam: trång ®­îc quanh n¨m, nh­ng cã 2 vô chÝnh:

 • Vô ®«ng xu©n th¸ng 11-12

 • Vô hÌ thu th¸ng 5 - 6.

3.2. Lµm ®Êt vµ bãn ph©n:


§Ëu c« ve leo ®­îc trång trªn nhiÒu lo¹i ®Êt, ®Êt gi÷ Èm tèt cho n¨ng suÊt cao. pHkcl thÝch hîp = 5,5 - 6, nÕu pHkcl nhá h¬n 5,5 cÇn ph¶i bãn v«i.

§Êt ®­îc cµy bõa kü, lªn luèng cao 20 - 25cm, mÆt luèng réng 1m, r·nh luèng réng 30cm.

Ph©n chuång, ph©n l©n bãn lãt tr­íc khi geo h¹t; ®¹m vµ kali bãn thóc lµm 3 ®ît:

§ît 1: khi c©y cã 2 - 3 l¸ thËt

§ît 2: tr­íc khi c¾m giµn (c©y cã 5 - 6 l¸ thËt)

§ît 3: khi c©y ra qu¶ ré (sau løa h¸i thø 2)

NÕu kh«ng cã ph©n chuång hoai môc th× cã thÓ thay thÕ b»ng ph©n h÷u c¬ sinh häc víi l­îng 600 - 700 kg/ha.

L­îng bãn ph©n nh­ sau:Lo¹i ph©n

Tæng l­îng ph©n bãn

Bãn lãt

Bãn thóc

§ît 1

§ît 2

§ît 3

Ph©n chuång (tÊn/ha)

15-20

15-20


Ph©n ®¹m urª (kg/ha)

180-200
60-70

60-70

60-70

Ph©n super l©n (kg/ha)

300-400

300-400


Ph©n kali (kg/ha)

180
60

60

60

V«i (kg/ha)

300-500

300-500

3.3. Gieo h¹t:


 • Gieo 2 hµng trªn luèng, hµng c¸ch hµng 60-65cm, c©y c¸ch c©y 15cm, cã thÓ gieo hèc (3 h¹t/hèc) c¸ch nhau 25-30cm, sau khi c©y mäc tØa ®Þnh c©y chØ ®Ó l¹i 2 c©y/hèc.

 • LÊp kü ph©n bãn lãt kh«ng ®Ó h¹t tiÕp xóc víi ph©n. Tr­íc khi gieo ®Êt ph¶i ®ñ ®é Èm (70-80% ®é Èm ®ång ruéng), nÕu ®Êt kh« ph¶i t­íi n­íc tr­íc khi gieo.

 • L­îng h¹t gièng trung b×nh 40kg/ha.

3.4. Ch¨m sãc:


+ T­íi n­íc: CÇn t­íi ®ñ Èm ë c¸c thêi kú:

 • Giai ®o¹n c©y con (tõ khi c©y mäc ®Õn 5, 6 l¸ thËt).

 • Thêi kú ra hoa ph¸t triÓn qu¶.

Ph¶i tiªu n­íc khi m­a to, tr¸nh ngËp óng.

+ C¾m giµn: Khi th©n leo v­¬n cao ph¶i c¾m giµn ngay, l­îng c©y dãc cÇn cho viÖc lµm giµn trªn 1 ha lµ 42.000 - 44.000 c©y.

+ Lµm cá: xíi x¸o, lµm cá cïng víi c¸c ®ît bãn thóc ph©n, khi c©y 2-3 l¸ thËt xíi ph¸ v¸ng, khi c©y 5-6 l¸ thËt xíi x¸o vµ vun gèc (tr­íc khi c¾m giµn).

3.5. Phßng trõ s©u bÖnh:


Thùc hiÖn nghiªm ngÆt quy tr×nh phßng trõ dÞch h¹i tæng hîp IPM.

+ S©u h¹i:

Vô ®«ng xu©n vµ vô xu©n hÌ th­êng bÞ dßi ®ôc th©n ë giai ®o¹n c©y con, cÇn phun thuèc trõ sím khi c©y võa xoÌ 2 l¸ sß. Dïng Sherpa 25EC 0,1%; Regent 800WG, Sumithion 50 EC, 100EC.

Thêi kú sinh tr­ëng th­êng bÞ dßi ®ôc l¸. Dïng Sherpa 25EC 0,1%; Regent 800WG, Sumithion 50 EC, 100EC hoÆc Vertimec 1,8 EC/ND.

S©u ®ôc qu¶ h¹i ë tÊt c¶ c¸c mïa vô, cÇn phun thuèc ngay khi c©y ra hoa. Dïng Sherpa 25EC 0,1% thêi gian c¸ch ly 5 ngµy; Sumicidin 20EC thêi gian c¸ch ly 5 ngµy. CÇn h¸i hÕt nh÷ng qu¶ ®¹t tiªu chuÈn tr­íc khi phun thuèc.

+ BÖnh h¹i:

C¸c bÖnh h¹i chÝnh: BÖnh gØ s¾t, bÖnh thèi ®en qu¶, dïng Anvil 5SC, Score 250ND, Bayleton 25EC. LiÒu l­îng phun theo h­íng dÉn trªn nh·n thuèc.

3.6. Thu ho¹ch vµ b¶o qu¶n:


 • Thu ho¹ch: Khi qu¶ non míi kÕt h¹t, chó ý khi h¸i kh«ng ®­îc lµm ¶nh h­ëng tíi qu¶ løa sau, tr¸nh lµm giËp n¸t. Lo¹i qu¶ giµ, qu¶ s©u, qu¶ dÞ d¹ng, qu¶ kh«ng ®ñ tiªu chuÈn. Kh«ng röa n­íc tr­íc khi b¶o qu¶n, vËn chuyÓn.

Cø 3-5 ngµy thu ho¹ch mét lÇn (tuú thuéc vµo gièng vµ ®iÒu kiÖn ch¨m sãc).

4. Bao b× vµ ®ãng gãi:

Dïng tói polyetylen trong suèt (cã ®ôc lç) ®Ó ®ãng gãi, ®ãng theo tói khèi l­îng 1kg/tói. Trªn tói ph¶i cã nh·n hµng ho¸, cã ®Þa chØ n¬i s¶n xuÊt, thêi h¹n sö dông. ViÖc ghi nh·n theo quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh 178/1999/Q§-TTg ngµy 30 th¸ng 9 n¨m 1999 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ vÒ Quy chÕ ghi nh·n m¸c hµng hãa l­u th«ng trong n­íc vµ hµng ho¸ xuÊt khÈu, nhËp khÈu vµ Th«ng t­ sè 15/2000/TT/BYT ngµy 30/6/2000 cña Bé Y TÕ h­íng dÉn ghi nh·n hµng ho¸ thùc phÈm.Phô lôc 1

møc d­ l­îng tèi ®a cho phÐp cña mét sè *

thuèc BVTV trªn ®Ëu rau

STT

Code (CAC)

Thuèc b¶o vÖ thùc vËt

ADI (mg)

Giíi h¹n tån d­ tèi ®a (mg/kg)

Tªn th«ng dông
Tªn ho¸ häc8

Carbaryl

1 - naphthyl methylcarbarmate

0,01

517

Chlorpyrifos

0, 0 - diethyl 0 - 3, 5, 6 -trichloro - 2 -pyridylphosphorothioate

0,01

0,290

Chlorpyrifos-methyl

0, 0 - dimethyl 0 - 3, 5 ,6 -trichloro - 2 -pyridylphosphorothioate

0,01

0,1135

Deltamethrin

(S) -  - cyano - 3 -phenoxybenzyl (1R, 3R) - 3 -(2, 2 - dibrommonivyl) - 2, 2 -dimethylcyclopropanecarboxylate

0,01

0,127

Dimethoate

0, 0 - dimethyl - S -methylcarbamoymethyl phosphorodithioate

0,01

0,5149

Ethoprophos

0 - ethyl S, S - dipropyl phosphorodithioate

0,0003

0,237

Fenitrothion

0, 0 - dimethyl 0 - 4 - nitro - m - totyl phosphorothioate

0,005

0,5119

Fenvalerate

(RS) -  - cyano - 3 -phenoxybenzyl (RS) - 2 - ( 4 -chlorophenyl) - 3 -methylbutyrate

0,02

149

Malathion

Diethyl (dimethoxyphosphinothioylthi) succinate

0,02

0,551

Methidathion

S - 2, 3 - dihydro - 5 - methoxy - 2 - oxo - 1, 3, 4 - thiodiazol -3 - ylmethylyo, o - dimethyl phosphorodithioate

0,001

0,494

Methomyl

S - methyl N -(mythylcarbarmoyloxy thioacetimidate)

0,03

555

Omethoate

0, 0 - dimethyl S -methylcarbamoylmethyl phosphorothioate
0,2120

Permethrin

3 - phenoxybenzyl (1RS, 3RS, 1RS, 3RS) - 3 - (2, 2 - dichlorovinyl) - 2 , 2 -= dimethylcyclopropane carboxylate

0,05

0,1113

Propargite

2 - (4 - tert - butyphenoxy) cyclohexyl prop - 2 -ynylsulphite

0,15

3075

Propoxur

2 - isopropoxyphenyl methylcarbamate

0,02

164

Quintozene

Pentachloronitrobenzene

0,007

0,01154

Thiodicarb

3, 7, 9,13 - tetramethyl - 5, 11 - dioxa - 2, 8, 14 - trithia -4, 7, 9, 12 - diene - 6, 10 - dione

0,03

576

Thiometon

S - 2 - ethylthioethyl 0, 0 -dimethyl phosphorodithioete

0,003

0,5133

Triadimefon

1 - (4 - chlorophenoxy) - 3, 3 -dimethyl - 1 -(1H - 1, 2, 4 - triazol - 1 - yl) butanone

0,03

0,2143

Triazophos

0, 0 - diethyl 0 - 1 - phenyl - 1H - 1, 2, 4 - triazol - 3 - yl phosphorodithioete

0,001

0,2116

Triforine

N,N' - [ piperazine - 1, 4 - dilyl bis (trichloromethly) methylene] diformamide

0,02

1159

Vinclozolin

(RS) - 3 - (3,5-dichlorophenyl) - 5 - methyl - 5 - vinyl - 1, 3 - oxazolidine - 2, 4 - = dione

0,07

2

Ghi chó: ADI(mg/kg träng l­îng c¬ thÓ ) l­îng ¨n vµo hµng ngµy cã thÓ chÊp nhËn ®­îc

* Theo Quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè 867/1998/Q§-BYT cña Bé Y TÕ ngµy 4 th¸ng 4 n¨m 1998 vÒ viÖc ban hµnh Danh môc Tiªu chuÈn vÖ sinh ®èi víi l­¬ng thùc, thùc phÈm (d­ l­îng thuèc BVTV trong thùc phÈm, trang 68-127)

Phô lôc 2

Hµm l­îng kim lo¹i nÆng cho phÐp

trong c¸c lo¹i rau qu¶**STT

Nguyªn tè

mg/kg rau qu¶ t­¬i (ppm)

1

Asen(As)

1

2

Ch× (Pb)

2

3

§ång (Cu)

30

4

ThiÕc(Sn)

40

5

KÏm (Zn)

40

6

Thuû ng©n(Hg)

0.05

7

Cadimi(Cd)

1

8

Antimon(Sb)

1

** Theo Quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè 867/1998/Q§-BYT cña Bé Y TÕ ngµy 4 th¸ng 4 n¨m 1998 vÒ viÖc ban hµnh Danh môc Tiªu chuÈn vÖ sinh ®èi víi l­¬ng thùc, thùc phÈm

Phô lôc 3

Giíi h¹n vi sinh vËt cã h¹i trong rau t­¬i***Nhãm thùc phÈm
Vi sinh vËt g©y h¹i

Giíi h¹n bëi G.A.P

Rau qu¶ t­¬i

(hoÆc ®«ng l¹nh)Coliforms(tÕ bµo/1 gam)

Escherichia coli

Staphilococcus aureus

Clostridium perfringens

Salmonella(kh«ng ®­îc cã trong 25 gam rau)

10

Giíi h¹n bëi G.A.P

Giíi h¹n bëi G.A.P

Giíi h¹n bëi G.A.P0

*** Theo Quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè 867/1998/Q§-BYT cña Bé Y TÕ ngµy 4 th¸ng 4 n¨m 1998 vÒ viÖc ban hµnh Danh môc Tiªu chuÈn vÖ sinh ®èi víi l­¬ng thùc, thùc phÈm (giíi h¹n vi sinh vËt trong thùc phÈm)

Ghi chó: GAP lµ thùc hµnh n«ng nghiÖp tèt

1 Ban hµnh theo quyÕt ®Þnh sè: 116 /Q§/BNN cña Bé tr­ëng Bé N«ng nghiÖp & PTNT ngµy 04 th¸ng 12 n¨m 2001.

tải về 107.24 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương