TỈnh vĩnh long độc lập Tự do Hạnh phúctải về 22.42 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích22.42 Kb.
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH VĨNH LONG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––– ––––––––––––––––––––––––

Số:1001/QĐ-UBND Vĩnh Long, ngày 06 tháng 6 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH


Về việc Điều chỉnh Quyết định số 872/QĐ-UBND, ngày 17/5/2013

của Chủ tịch UBND tỉnh trong Kế hoạch Phòng, chống dịch bệnh

năm 2013 của tỉnh Vĩnh Long.CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 2062/QĐ-UBND, ngày 21 tháng 12 năm 2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc Ban hành Kế hoạch Phòng, chống dịch bệnh năm 2013 của tỉnh Vĩnh Long;

Căn cứ Quyết định số 872/QĐ-UBND, ngày 17 tháng 5 năm 2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch Phòng, chống dịch bệnh năm 2013 của tỉnh Vĩnh Long

Xét tờ trình số 845/TTr-SYT, ngày 29/5/2013 của Giám đốc Sở Y tế về việc xin điều chỉnh mua số lượng máy Monitor theo dõi 07 thông số từ 07 cái thành 02 cái cho đơn nguyên điều trị bệnh tay chân miệng,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Điều chỉnh mua số lượng máy Monitor theo dõi 07 thông số từ 07 cái (bảy) thành 02 cái (hai) nhưng không thay đổi tổng số tiền tại Quyết định 872/QĐ-UBND, ngày 17 tháng 5 năm 2013 của Chủ tịch UBND tỉnh; Các nội dung khác của Quyết định 872/QĐ-UBND không thay đổi.

(Kèm theo tờ trình số 845/TTr-SYT, ngày 29/5/2013 của Giám đốc Sở Y tế ).Điều 2. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Y tế, Tài chính, Giám đốc Bệnh viện đa khao tỉnh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.Nơi nhận: KT.CHỦ TỊCH

- Thường trực Tỉnh ủy; PHÓ CHỦ TỊCH

- Thường trực HĐND tỉnh;

- CT, các PCT.UBND tỉnh;

- Như điều 2;

- BLĐVP.UBND tỉnh;

- Phòng VHXH;

- Lưu: VT, 3.4.5.Đã ký: Trương Văn Sáu

UBND TỈNH VĨNH LONG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMSỞ Y TẾ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số : 845/TTr – SYT. Vĩnh Long, ngày 29 tháng 05 năm 2013
TỜ TRÌNH

V/ v Xin điều chỉnh mua số lượng máy Monitor theo dõi 7 thông số từ 07 cái

thành 02 cái nhưng không thay đổi tổng số tiền, đã được Quyết định số 872/ QĐ – UBND, ngày 17 tháng 05 năm 2013, của UBND Tỉnh đã phê duyệt.
Kính gửi : Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long.
Căn cứ Quyết định số 872/ QĐ – UBND, ngày 17 tháng 5 năm 2013, của UBND Tỉnh Vĩnh Long về viêc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch Phòng, chống dịch bệnh năm 2013 tỉnh Vĩnh Long.

Sở Y tế đã rà soát lại các nội dung trong tờ trình số 693/ TTr – SYT, ngày 08/05/2013 của Giám đốc Sở Y tế về việc xin chủ trương điều chỉnh kinh phí, danh mục trang thiết bị đơn nguyên điều trị tay chân miệng của BVĐK tỉnh và nội dung truyền thông bệnh dịch tay chân miệng trong Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh năm 2013 của tỉnh Vĩnh Long , và có đề nghị Bệnh viện Đa khoa tỉnh cung cấp thêm bảng báo giá Monitor theo dõi bệnh 7 thông số năm 2013 được biết là: 218.000.000 VNĐ X 02 cái = 436.000.000 VNĐ (có phô tô gửi kèm theo).

Do đó, Sở Y tế xin trình UBND Tỉnh chấp thuận chủ trương điều chỉnh số máy Monitor theo dõi bệnh 7 thông số như sau:


Nội dung trong tờ trình

số 693/ TTr – SYT, ngày 08/05/2013 của Giám đốc Sở Y tếNội dung xin điều chỉnh mới

Lý do xin điều chỉnh (có phô tô gửi kèm theo)

3.7. Monitor theo dõi bệnh 7 thông số (mua mới, có trong Quyết định số 1003/ QĐ – BYT, ngày 30/03/2012, của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh Tay Chân Miệng) :

Ước giá: 38.000.000 đồng x 07 cái = 436.000.000 đồng .Monitor theo dõi bệnh 7 thông số (mua mới, có trong Quyết định số 1003/ QĐ – BYT, ngày 30/03/2012, của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh Tay Chân Miệng) :

Ước giá: 218.000.000 đồng x 02 cái = 436.000.000 đồng (giữ nguyên tổng giá trị đề nghị mua máy)1/ Nội dung tờ trình số 391/ Tr – BVĐK, ngày 22 tháng 04 năm 2013, của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long về việc điều chỉnh danh mục trang thiết bị cho đơn nguyên tay chân miệng Bệnh viện đa khoa, trong đó Monitor theo dõi bệnh 7 thông số: ước giá 218.000.000 VNĐ X 02 cái = 436.000.000 VNĐ (có phô tô gửi kèm theo).

2/ Bảng báo giá Monitor theo dõi bệnh 7 thông số năm 2013 được biết là: 218.000.000 VNĐ X 02 cái = 436.000.000 VNĐ (có phô tô gửi kèm theo).Còng các nội dung, kinh phí hoạt động khác vẫn giữ nguyên thực hiện theo như Quyết định số 872/ QĐ – UBND, ngày 17 tháng 5 năm 2013, của UBND Tỉnh Vĩnh Long về viêc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch Phòng, chống dịch bệnh năm 2013 tỉnh Vĩnh Long đã phê duyệt.

Kính trình UBND Tỉnh sớm xem xét, chấp thuận để ngành y tế sớm tổ chức thực hiện những nội dung điều chỉnh theo tờ trình này./.Nơi nhận: P.GIÁM ĐỐC

- Như trên;

- Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long

(để biết);

- Lưu NVY – VP;2.02.5

Đã ký Mai Thanh Hùng
: Portals
Portals -> Phan Chau Trinh High School one period test no 2 Name: English : 11- time : 45 minutes Class: 11/ Code: 211 Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp A, B, C, d để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau
Portals -> PHẦn I: thông tin cơ BẢn về ĐẠi hàn dân quốc và quan hệ việt nam-hàn quốc I- các vấN ĐỀ chung
Portals -> Năng suất lao động trong nông nghiệp: Vấn đề và giải pháp Giới thiệu
Portals -> LẤy ngưỜi học làm trung tâM
Portals -> BÀi tậP Ôn lưu huỳnh hợp chất lưu huỳnh khí sunfurơ so
Portals -> TỜ trình về việc ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
Portals -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Portals -> GIẤY Ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương