BẢo hiểm xã HỘi thành phố HÀ NỘi số: 986 /kh-bhxh cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 26.74 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích26.74 Kb.

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

BẢO HIỂM XÃ HỘI THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Số: 986 /KH-BHXH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2013

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện “Năm kỷ cương hành chính - 2013”

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 04/01/2013 của UBND thành phố Hà Nội về việc thực hiện “Năm kỷ cương hành chính - 2013”; trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, BHXH thành phố Hà Nội xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể như sau:I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tạo bước chuyển mạnh về kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ công chức, viên chức trong toàn hệ thống BHXH thành phố Hà Nội, xử lý nghiêm các trường hợp quan liêu, sách nhiễu, gây phiền hà trong thực thi công vụ;

- Tăng cường cải cách thủ tục hành, nâng cao chất lượng, tinh thần, thái độ, tác phong phục vụ người tham gia và hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN. Tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa đảm bảo đúng quy định;

- Tăng cường phân cấp trong thực thi nhiệm vụ theo hướng rõ người, rõ việc, rõ địa chỉ và rõ trách nhiệm.2. Yêu cầu

- Việc triển khai, thực hiện “Năm kỷ cương hành chính - 2013” của BHXH Thành phố được coi là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong năm 2013 và những năm tiếp theo.

- Từng cá nhân, đơn vị cần phát huy ý thức trách nhiệm trong việc triển khai, thực hiện nghiêm túc và hiệu quả “Năm kỷ cương hành chính- 2013”.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Công tác chỉ đạo

Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương; Chế độ họp của các cơ quan hành chính Thành phố ban hành kèm theo quyết định số 180/2006/QĐ-UBND ngày 28/9/2006; Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 01/7/2009 Quy định thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân tại các cơ quan quản lý hành chính nhà nước thuộc Thành phố Hà Nội; Kế hoạch 158/KH-UBND ngày 29/11/2012 của UBND Thành phố về rà soát thủ tục hành chính gắn với rà soát chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Thành phố Hà Nội;

Thực hiện tốt Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 04/01/2013 của UBND thành phố Hà Nội về “Năm kỷ cương hành chính - 2013” tạo bước chuyển biến mạnh về kỷ cương hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ công chức, viên chức, xây dựng lề lối, tác phong làm việc khoa học, nề nếp và Quy định “Chuẩn mực đạo đức cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ngành Bảo hiểm xã hội”, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người lao động và người hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN đảm bảo đúng quy định. Phát động thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2013 của đất nước, của Thành phố và của Ngành.

2. Nội dung

2.1. Đối với các phòng nghiệp vụ và BHXH các quận, huyện, thị xã

- Giám đốc BHXH các quận, huyện, thị xã; Trưởng các phòng nghiệp vụ rà soát, hoàn thiện hệ thống các văn bản về Quy chế làm việc cơ quan; quy trình giải quyết, xử lý công việc; quy chế dân chủ cơ sở; nội quy tiếp công dân…và các văn bản liên quan đến lĩnh vực, ngành đang tham mưu triển khai thực hiện, đảm bảo thống nhất với các văn bản liên quan của Trung ương, Thành phố và phù hợp với tình hình của cơ quan, đơn vị.

- Tiếp tục quán triệt cho toàn thể viên chức thuộc đơn vị nâng cao hơn nữa nhận thức và thực hiện có trách nhiệm, nghiêm túc, đầy đủ các quy định của Nhà nước và của Ngành về kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm công vụ, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Thực hiện phân công công việc đảm bảo không trùng lắp, chồng chéo. Mỗi công việc đều có một bộ phận hoặc cá nhân chịu trách nhiệm trực tiếp về thời gian và kết quả công việc được giao.

- Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức, nhất là nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận “một cửa” của BHXH Thành phố và 29 BHXH huyện để thực hiện tiếp nhận hồ sơ và giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho đơn vị sử dụng lao động, người lao động và các đối tượng hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN.

- Giảm số lượng các cuộc họp, tổ chức họp, sơ kết, tổng kết lồng ghép nhiều nội dung có liên quan và có cùng thành phần tham dự. Tăng cường trao đổi nội dung công việc giữa các đơn vị và cá nhân thông qua mạng LAN, WAN.

- Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của viên chức thuộc đơn vị mình trong quá trình thực thi công vụ. Xử lý nghiêm, kịp thời, đúng pháp luật các hành vi vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính thuộc thẩm quyền quản lý.

2.2. Đối với công chức, viên chức

- Nâng cao nhận thức và thực hiện đầy đủ các quy định của Ngành, của Thành phố về kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấp hành nghiêm các quy định về chuẩn mực đạo đức cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị.

- Tích cực dành thời gian học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, kiến thức quản lý nhà nước, đạo đức nghề nghiệp nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.

- Đối với công chức, viên chức là người đứng đầu bộ phận, đơn vị, phải chịu trách nhiệm đối với việc thực hiện các quy định của pháp luật, chỉ đạo của BHXH Việt Nam, chỉ đạo của UBND Thành phố khi để cấp dưới có hành vi vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính.

- Từng công chức, viên chức chịu trách nhiệm cá nhân về chất lượng tham mưu, đề xuất trong lĩnh vực công việc được giao. Trường hợp tham mưu, đề xuất không hết trách nhiệm, trái quy định của pháp luật phải chịu trách nhiệm công vụ, trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng phải bị xử lý theo quy định của pháp luật về công chức viên chức, quy định về bồi thường trách nhiệm nhà nước và các quy định pháp luật có liên quan.

- Công chức, viên chức có trách nhiệm báo cáo đến cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức, viên chức nếu phát hiện việc thực hiện sai hoặc không đầy đủ, không đúng quy định của viên chức trong cùng cơ quan, đơn vị và chịu trách nhiệm cá nhân về nội dung đã báo cáo.III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giám đốc BHXH thành phố Hà Nội trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra việc tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch Năm Kỷ cương hành chính - 2013 của BHXH Thành phố đối với các đơn vị trực thuộc theo chức năng nhiệm vụ được giao.

2. Giao Tổ kiểm tra công vụ BHXH Thành phố xây dựng kế hoạch kiểm tra công vụ về việc thực hiện các nội quy, quy chế làm việc, quy trình nghiệp vụ và Quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của công chức, viên chức; tiến hành kiểm tra theo phản ánh, khiếu nại, tố cáo của công dân, tổ chức theo phương thức kiểm tra thường xuyên và đột xuất. Căn cứ kết quả kiểm tra để kiến nghị Giám đốc BHXH Thành phố, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc xem xét, xử lý đối với cá nhân, tập thể có vi phạm.

3. Phòng Tổ chức cán bộ:

Thực hiện việc hướng dẫn, đôn đốc việc tổ chức triển khai, thực hiện Kế hoạch này của các đơn vị trực thuộc, hàng tháng báo cáo UBND Thành phố và BHXH Việt Nam theo quy định.

Trưởng các phòng nghiệp vụ, Giám đốc BHXH các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm quán triệt đầy đủ nội dung kế hoạch này đến toàn thể viên chức thuộc đơn vị biết và xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện “Năm kỷ cương hành chính - 2013” tại đơn vị mình đạt hiệu quả.Định kỳ báo cáo về BHXH Thành phố (qua phòng Tổ chức cán bộ) trước ngày 15 hàng tháng để tổng hợp báo cáo UBND Thành phố và BHXH Việt Nam./.

Nơi nhận:

- UBND TP ( b/c);

- Sở Nội vụ TP;

- BHXH Việt Nam (b/c);

- GĐ, các PGĐ BHXH TP (c/đ);

- Tổ kiểm tra công vụ BHXHTP;

- Các phòng NV (t/h);

- BHXH các quận, huyện, thị xã ( t/h);

- Các đoàn thể VP;

- Website BHXH TP;- Lưu: VT, TCCB (2).

GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Phương Mai: UploadFile -> Portals
Portals -> TỈnh ủy hòa bìNH
Portals -> I. thủ TỤc hồ SƠ Quy trình giải quyết hồ sơ mới đăng ký tham gia bhxh, bhyt bắt buộc Mã số 101
Portals -> Ban tổ chức cuộc thi số: 01
Portals -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam bảo hiểm xã HỘi thành phố HÀ NỘI Độc lập Tự do Hạnh phúc
Portals -> TỈnh ủy hòa bình số 29 kh/tu đẢng cộng sản việt nam
Portals -> Quyết định số 466/QĐ-bhxh ngày 19 tháng 04 năm 2011 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quy trình giám định bảo hiểm y tế
Portals -> TỈnh ủy hòa bình số 13-kh/tu đẢng cộng sản việt nam
Portals -> Triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương