Admin/Documents/UploadFile
  1. MỞ ĐẦu tính cấp thiết của đề tài
UploadFiles/DauThau
  HỒ SƠ MỜi thầu xây lắp gói thầu số 07: Toàn bộ phần chi phí xây lắp công trình
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do- hạnh phúc
UploadFiles/TinTuc/2016/3/10
  Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức tập huấn Chăm sóc skss tuổi mãn kinh và sàng lọc ung thư cổ tử cung
UploadFiles
  Ban chấp hành trung ưƠng đẢng cộng sản việt nam
uploadfile
  Lịch tuần thứ 45 Từ ngày 03/11/2014 đến ngày 09/11/2014 Lịch hoạt động của Cơ quan Viện
UploadFiles/Site0054/Van ban/So GD-DT/2016/Vanphong
  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam sở giáo dục và ĐÀo tạO Độc lập Tự do Hạnh phúc

  Ubnd tỉnh thừa thiên huế
UploadFiles/YKien/ChuyenDe
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam huyện nam đÔng độc lập Tự do Hạnh phúc
UploadFiles/TinTuc/2016/6/27
  THÔng báo về nội dung Hội nghị liên tịch chuẩn bị Kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân huyện khóa VI, sáu tháng đầu năm 2016
UploadFiles/TinTuc/2014/12/30
  Nghị định số 60/2003/NĐ-cp ngày 6/6/2003 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước
uploadfile/file/vanbanpq
  TỈnh ủy phú YÊn số 06-kh/tu đẢng cộng sản việt nam
uploadfiles/vanban
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam xã phong hảI Độc lập Tự do Hạnh phúc
UploadFile/danhmuckythuat
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam bệnh việN Đa khoa tỉnh độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
uploadfile
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
uploadfile/UserFiles
  Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng nai số: 71/2011/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
uploadfile/vanban
  Qcvn 05: 2013/btnmt
UploadFiles/DauThau
  Ban đẦu tư VÀ XÂy dựng hồ SƠ MỜi thầu xây lắP
UploadFile/document/nam2014
  Danh sách cổ đông lưu ký tại công ty cp chứng khoán Tràng An chuyển đổi sang công ty cp chứng khoán đầu tư ivs
Admin/Documents/UploadFile
  I. ĐẶt vấN ĐỀ
UploadFiles/DauThau
  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do – Hạnh phúc HỒ SƠ MỜi thầu tên gói thầu: 03: Toàn bộ Phần xây lắp của dự án
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc HỒ SƠ MỜi thầu gói thầu xây lắp quy mô nhỏ
UploadFiles/TinTuc/2014/1/9/file
  ĐƠn vị CẤp trên cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
uploadfile
  Lịch tuần thứ 37 Từ ngày 14/9/2015 đến ngày 20/9/2015 Lịch hoạt động của Cơ quan Viện
Admin/TrinhSoanThao/editor/filemanager/connectors/aspx/UploadFiles/file
  SỞ giáo dục và ĐÀo tạo trưỜng phụ lục số 6 BẢn mô TẢ CÔng việc của vị trí việc làM (vtvl)
UploadFiles/Site0054/Van ban/So GD-DT/TCCB/2014
  Ubnd tỉnh vĩnh long sở gd&ĐT – SỞ NỘi vụ
UploadFiles/TinTuc/2014/2/11
  Ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế
uploadfile
  QuyếT ĐỊnh về việc thành lập Hội đồng Biên tập thuộc Tạp chí Khoa học viện trưỞNG việN ĐẠi học mở HÀ NỘI
UploadFiles/TinTuc/2014/4/24
  VÀ ĐỊnh hưỚng đẾn năM 2020 I. ĐÁnh giá KẾt quả thực hiện qui hoạch giáo dục và ĐÀo tạo giai đOẠN 2008 2013
uploadfile/congvan
  Bhxh huyện mang thíT Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
UploadFiles/Site0054/Van ban/So GD-DT/Van phong
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở giáo dục và ĐÀo tạO Độc lập Tự do Hạnh phúc
uploadFiles/TaiLieuVanBan/6c3adeb0-f880-476b-ba16-4c4ef91aa5fa
  Một số nội dung cơ bản của nghị định số 111/2013/NĐ-cp
UploadFiles/TinTuc/2015/10/5
  UỶ ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
UploadFiles/TinTuc/2014/12/30
  Các cơ quan: Văn phòng HĐnd và ubnd, Tư pháp, Tài chính- kế hoạch, Công thương, Nông nghiệp và ptnt, Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất
Admin/Documents/UploadFile
  Tình hình nghiên cứu ngoài nước
UploadFile/Portals/0/AttachFiles/2016/5/4
  TỈnh ủy hòa bìNH
UploadFile/Portals/0/AttachFiles/2014/10/7
  I. thủ TỤc hồ SƠ Quy trình giải quyết hồ sơ mới đăng ký tham gia bhxh, bhyt bắt buộc Mã số 101
UploadFiles
  Hà Nội, ngày 09 tháng 9 năm 2011
uploadfile/bi mat nha nuoc
  BỘ CÔng an cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
uploadfiles/vanban
  TỜ trình về việc xin chủ trương gpmb, tái định cư và phương án
UploadFiles/TinTuc/2014/7/16
  ĐÁnh giá TÌnh trạng chăm sóc sức khoẻ CÁc bà MẸ trưỚc và sau sinh tại các xã miền núi huyện phong đIỀn ths. Bs. Nguyễn Mậu Duyên. Ths. Bs. Nguyễn Nhật Nam
UploadFiles/Site0054/Van ban/So GD-DT/TCCB
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở giáo dục và ĐÀo tạO Độc lập Tự do Hạnh phúc
UploadFiles/TinTuc/2014/1/9
  BỘ giáo dục và ĐÀo tạo cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
UploadFile/Portals/0/AttachFiles/2016/4/12
  Ban tổ chức cuộc thi số: 01
UploadFiles/DauThau
  HỒ SƠ MỜi thầu công trìNH: kiên cố HÓa kênh mưƠng htx1, htx2 XÃ thủy thanh
uploadfile
  QuyÕt ®Þnh VÒ mức thu học phí năm học 2014 2015
  BỘ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘi số: 1329/tcdn-gv
UploadFiles/Site0054/Van ban/UBND Tinh
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh vĩnh long độc lập Tự do Hạnh phúc
  Vĩnh Long, ngày 15 tháng 8 năm 2013
uploadfile
  Ban tổ chức hội thi thiết bị ĐÀo tạo tự LÀm năM 2015 CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
UploadFiles/TinTuc/2016/2/29
  Ủy ban bầu cử CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam xã HƯƠng giang độc lập Tự do Hạnh phúc
UploadFiles/Site0170/Van ban
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở giáo dục và ĐÀo tạO Độc lập – Tựdo – Hạnh phúc
UploadFiles/Contents/admin/Documents/Xu_li_VPHC_THPL
  Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012
UploadFiles/docs
  Độc lập Tự do Hạnh phúc Số: 1605/QĐ-ttg Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2010 quyếT ĐỊnh phê duyệt Chương trình quốc gia về Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011 2015 thủ TƯỚng chính phủ
UploadFiles/TinTuc/2014/12/25
  Ubnd huyện a lưỚi phòng tài chính kế hoạCH
UploadFiles/Site0054/Van ban/So GD-DT
  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam sở giáo dục và ĐÀo tạO Độc lập Tự do Hạnh phúc
UploadFiles/TinTuc/2016/5/16
  Giao ban ngày 16 tháng 5 năm 2016. Khoa xét nghiệm
UploadFiles/Site0054/Van ban/Bo GD-DT/2015/Vanban
  BỘ giáo dục và ĐÀo tạo số: 17/2012/tt-bgdđt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
UploadFiles/DauThau
  HỒ SƠ MỜi sơ tuyển tên gói thầu số 1: Thiết bị mn trong nhà. Tên dự toán : thiết bị phục vụ DẠy học mầm non
uploadfile/file/vanbanpq
  ĐẢng cộng sản việt nam
uploadfile/bieumau
  Tên cơ quan (đơn vị): Mã đơn vị
UploadFiles/TinTuc/2016/5/4
  Stt tuổi của trẻ
uploadfile
  Thanh tra chính phủ
UploadFiles/Site0054/Van ban/UBND Tinh
  UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh vĩnh long độc lập Tự do Hạnh phúc
UploadFiles/TinTuc/2014/9/22
  Ubnd tỉnh thừa thiên huế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
uploadFiles/TaiLieuVanBan/148c677b-b105-4f44-bb4d-20fa58e444cd
  BỘ lao đỘng – thưƠng binh và XÃ HỘi tổng cục dạy nghề thông tin tuyển sinh các trưỜng trung cấp nghề, trưỜng cao đẲng nghề
UploadFile/Portals/0/AttachFiles/2013/6/20
  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam bảo hiểm xã HỘi thành phố HÀ NỘI Độc lập Tự do Hạnh phúc
UploadFile/Portals/0/AttachFiles/2016/5/4
  TỈnh ủy hòa bình số 29 kh/tu đẢng cộng sản việt nam
UploadFiles/TinTuc/2014/4/23
  Ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
uploadfile
  BỘ giáo dục và ĐÀo tạo số: 01/2014/tt-bgdđt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
UploadFiles/Contents/admin/Documents/Xu_li_VPHC_THPL
  Quy đỊnh việc xử phạT VI phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, SỬ DỤng tài sản nhà NƯỚC; thực hành tiết kiệM, chống lãng phí; DỰ trữ quốc gia
uploadfile
  Government committee for religious affairs religion and policies regarding religion in vietnam
UploadFiles/TinTuc/2013/12/25
  UỶ ban nhân dân thị XÃ HƯƠng trà Số: 1192 /QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
media/mconnect_uploadfiles/_/c
  Ubnd tỉnh phú thọ SỞ TƯ pháp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
uploadFiles/TaiLieuVanBan/21c74a06-d7e7-401a-921d-6181dc77b744
  HỘi nông dân việt nam cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam bch hnd tỉnh hà giang độc lập – Tự do – Hạnh phúc
UploadFiles/ThuVienTaiLieu
  Bài học từ sự sụp đổ và tan rã của Liên Xô
UploadFile/Portals/0/AttachFiles/2013/8/14
  Quyết định số 466/QĐ-bhxh ngày 19 tháng 04 năm 2011 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quy trình giám định bảo hiểm y tế
UploadFiles/TinTuc/2016/5/17
  QuyếT ĐỊnh xử phạt VI phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại
UploadFiles/Thong ke Vietnam
  Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 7 và 7 tháng năm 2010
UpLoadFiles
  Mục lục Excel 2010
UploadFiles/Site0054/Van ban/Bo GD-DT
  BỘ giáo dục và ĐÀo tạo số: 2060/bgdđt-ktkđclgd v/v thông báo các môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2013 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
UploadFile/Portals/0/AttachFiles/2016/1/26
  TỈnh ủy hòa bình số 13-kh/tu đẢng cộng sản việt nam
UploadFiles/TinTuc/2016/6/21
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam xã HƯƠng giang độc lập Tự do Hạnh phúc
UploadFiles/TinTuc/2014/11/4
  Thừa Thiên Huế, ngày 03 tháng 11 năm 2014
uploadfiles/vanban
  QuyếT ĐỊnh ban hành Quy định tạm thời về treo dây thuê bao trên cột tại thành phố Huế, trung tâm thị xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
UploadFiles/TinTuc/2014/7/16
  Nondipping status of nighttime blood pressure with 24 hour ambulatory blood pressure monitoring and the risk of cardiovascular diseases
UploadFiles/TinTuc/2014/2/11
  Thừa Thiên Huế, ngày 25 tháng 01 năm 2014
UploadFiles/TinTuc/2014/4/28
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thừa thiên huế Độc lập Tự do Hạnh phúc
uploadfile
  SỞ lao đỘng tb & xh cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  Bch việN ĐẠi học mở HÀ NỘi số: 02/kh-đTN
  Bch việN ĐẠi học mở HÀ NỘi số: 01/kh-đTN
uploadfile/file/vanbanpq
  TỈnh ủy phú YÊn số 286-bc/tu đẢng cộng sản việt nam
UploadFiles/BieuMau
  CỦa thủ TƯỚng chính phủ SỐ 10/2007/QĐ-ttg ngàY 23 tháng 01 NĂM 2007 ban hành hệ thốNG ngành kinh tế CỦa việt nam thủ TƯỚng chính phủ
UploadFiles/TinTuc/2014/2/11
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
uploadfiles/TinTuc/2016/3/2
  Tham gia buổi họp có các đồng chí trong thường trực, bch xã đoàn, các đồng chí Bí thư, phó bí thư các chi đoàn trực thuộc xã Đoàn
AdminToolPanel/TrinhSoanThao/editor/filemanager/connectors/aspx/UploadFiles/file
  Ban chấp hành trung ưƠng ban tổ chức số 969
uploadfile/kiem dinh
  TRƯỜng cao đẲng nghề du lịch huế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
uploadfile
  Lịch tuần thứ 29 Từ ngày 14/7/2014 đến ngày 20/7/2014 Lịch hoạt động của Cơ quan Viện
UploadFiles/TinTuc/2016/5/16
  CÁc gói khám sức khỏE: GÓi khám sức khỏe toàn diệN
uploadfile
  Nghị quyết củA ĐẠi hội cổ ĐÔng thưỜng niên năM 2010
UploadFiles/TinTuc/2015/12/4
  V/v thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng
uploadFiles/TaiLieuVanBan/ae4d41ce-a786-4c0d-b9e8-f8c036fecd63
  Ubnd tỉnh hà giang sở thông tin và truyềN thôNG
UploadFiles/Site0054/Van ban/So GD-DT
  KẾ hoạch về việc triển khai nội dung nghiên cứu khoa học sư phạM Ứng dụNG
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở giáo dục và ĐÀo tạO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
UploadFiles/BieuMau
  1. Về việc đăng ký ngành, nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được ghi trên cơ sở ngành, nghề kinh doanh do doanh nghiệp đăng ký trong Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp
UploadFiles/TinTuc/2016/6/8
  Ủy ban bầu cử phưỜng hưƠng xuâN
uploadFiles/TaiLieuVanBan/c9f15787-8fe9-4e91-8347-d1ecea3440fa
  Ubnd huyện hoàng su phì ban chỉ ĐẠO 389 huyện hsp
  Ubnd huyện hoàng su phì ban chỉ ĐẠO 389 huyện hsp
uploadFiles/TaiLieuVanBan/8ed85545-8f04-42aa-83ac-b1c1adc13f3d
  Ubnd huyÖn Vị Xuyªn B¸o c¸o khsd§ huyện Vị Xuyªn năm 2016 MỤc lụC
UploadFiles/TinTuc/2014/3/24
  PHÁt biểu củA ĐỒng chí BÍ thư ĐOÀn khối tại buổi gặp mặt cán bộ ĐOÀn khối các cơ quan tỉnh các thời kỳ
UploadFiles/Site0054/Van ban/So GD-DT/2016
  BÁo cáo sơ KẾt học kì I và phưƠng hưỚng nhiệm vụ HỌc kì II
uploadfile/articles
  Thông tin Hội chợ Triển lãm năm 2011  HỘi chợ triển lãm thưƠng hiệu việt nam
UploadFiles/Site0054/Van ban/Luat
  QUỐc hội số: 44/2009/QH12 CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
UploadFiles/TinTuc/2014/2/20
  UỶ ban nhân dân thị XÃ HƯƠng trà Số: 1249 /QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
UploadFiles/TinTuc/2014/3/14/file
  Căn cứ Quyết định số 224/1999/QĐ-ttg ngày 08/12/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển nuôi trồng thuỷ sản thời kỳ 1999-2010
UploadFiles
  189 Nguyen Trai, P. 2, Q. 5, Tp. Hcm
UploadFiles/Site0054/Van ban/So GD-DT
  Ubnd tỉnh vĩnh long cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
uploadfile
  Thang Đánh giá Năng lực Nói Tiếng Anh
UploadFiles/Site0054/Van ban/Bo GD-DT/2016
  Ubnd tỉnh vĩnh long cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
UploadFiles/Site0054/Van ban/So GD-DT/GDTrH
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở giáo dục và ĐÀo tạO Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
UploadFiles/Site0054/Van ban/So GD-DT
  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam sở giáo dục và ĐÀo tạO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
UploadFiles/Site0054/Van ban/So GD-DT/GDCN-GDTX
  SỞ giáo dục và ĐÀo tạO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
uploadfile/congvan
  PHỊng thu đÓng góp I. Những kiến nghị cần xem xét để bổ sung, sửa đổi theo các vb quy định
UploadFiles/TinTuc/2014/6/26
  Nghiên cứU Ảnh hưỞng của sử DỤng thuốc bảo vệ thực vật lân hữu cơ VÀ cacbamat lên sức khoẻ NÔng dân trồng lúA Ở TỈnh thừa thiên huế
UploadFiles/Contents/admin/Documents/Ho_tro_PLDN
  Ban quản lý chưƠng trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đOẠN 2010-2014
  UỶ ban nhân dân tỉnh tuyên quang
UploadFiles/TinTuc/2014/7/10
  Nghiên cứu hình thái và chức năng thất tráI Ở ngưỜi cao tuổi có TĂng huyếT Áp nguyên phát bằng siêU Âm doppler tim và ĐIỆn tim
uploadfile/File
  CÔng ty cổ phần thống nhất thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúNG
UploadFile/VanBan/2012/05/15
  BẢo hiểm xã HỘi thành phố HÀ NỘI
UploadFile/VanBan/2012/08/15
  BẢo hiểm xã HỘi thành phố HÀ NỘI
UploadFile/VanBan/2012/08/29
  BẢo hiểm xã HỘi thành phố HÀ NỘI
UploadFile/VanBan/2012/12/28
  BẢo hiểm xã HỘi thành phố HÀ NỘI
UploadFiles/TinTuc/2016/4/25
  M-01/clqgdd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập-Tự do-Hạnh phúc
Admin/Documents/UploadFile
  1. MỞ ĐẦu tính cấp thiết của đề tài
uploadfiles/downloadfolder
  Chương trình ứng dụng Apps cho máy tính Ti-73 Explorer
Admin/TrinhSoanThao/editor/filemanager/connectors/aspx/UploadFiles/file
  KẾ hoạch triển khai phần mềm hỗ trợ LẬp báo cáo tự ĐÁnh giá chất lưỢng giáo dục eqe
UploadFiles/TinTuc/2013/2/8
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thừa thiên huế Độc lập Tự do Hạnh phúc
uploadfiles/downloadfolder
  StudyCard™ Stacks for ti-83 Plus Family, ti-84 Plus Family
uploadfile
  Tháng 10/2012 Tổng quan về thiết bị giám sát hành trình gth 02
Admin/TrinhSoanThao/editor/filemanager/connectors/aspx/UploadFiles/file
  Ubnd tỉnh sơn la sở giáo dục và ĐÀo tạO
UploadFiles/Site0054/Van ban/So GD-DT/KTKDCLGD
  Ubnd tỉnh vĩnh long cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
UploadFile/Portals/0/AttachFiles/2014/4/23
  Triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Data/Sites/1/Docs/UploadFiles/Documents/Giáo Khu
  GIÁo khu 1 • Trưởng Giáo Khu: Ông Trần Văn Mão Điện thoại: (214) 629-4485 • Địa Giới
  • Trưởng Giáo Khu: Ông Trần Văn Mão Điện thoại: (214) 629-4485
UploadFiles/TinTuc/2014/7/16
  ĐỀ xuát phối hợp chỉ SỐ sokolow lyon & khoảng qtc trong đÁnh giá phì ĐẠi thất tráI\
UploadFile/Portals/0/AttachFiles/2013/4/11
  BẢo hiểm xã HỘi thành phố HÀ NỘi số: 986 /kh-bhxh cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Upload/UploadFile
  CÔng ty tnhh kiểm toán và KẾ toán aac
Images/Uploadfiles/DaiHoiCoDong2012
  CÔng ty cổ phầN
UploadFiles/TinTuc/2014/7/16
  Nghiên cứu tỷ LỆ nhiễm giun đƯỜng ruộT Ở phụ NỮ tuổi từ 15 ĐẾN 49 Ở TỈnh thừa thiên huế Hoàng Văn Hội, Nguyễn Võ Hinh, Bùi Thị Lộc và cs
UploadFiles/TinTuc/2014/7/8
  TĂng đỘng giảm chú Ý vanderbilt dành cho cha mẹ
UploadFiles/TinTuc/2014/7/16
  Nghiên cứu nồng đỘ alpha foeto protein bằNG
UploadFiles/TinTuc/2014/7/10
  Nghiên cứu tình hình các bệnh lây truyền qua đƯỜng tình dụC Ở GÁi mại dâm và NỮ nhân viên tại các cơ SỞ DỊch vụ giải trí thành phố huế NĂM 2008
uploadfile/congvan
  1/ ast alt 2/ alcol trong máU
UploadFiles/TinTuc/2014/6/24
  Hoàng Như Dũng, Trương Như Sơn, Hoàng Trọng Quý, Trần Đại Ái
UploadFiles/TinTuc/2014/7/10
  KHẢo sáT ĐẶC ĐIỂm một số DỊ TẬt bẩm sinh thưỜng gặp liên quan ống tiêu hóA Ở trẻ SƠ sinh
UploadFiles/TinTuc/2011/12/1
  Gia đÌnh văn hoá quỳnh nhấT ĐIỂm sáng làm kinh tế giỏi trần nguyễn khánh phong
UploadFiles/TinTuc/2015/7/22
  Ban tuyên giáo số 01-kh/btg đẢng cộng sản việt nam
UploadFiles/TinTuc/2015/7/28
  HỘI ĐỒng nhân dân huyện a lưỚI
UploadFiles/TuyChonLk
  CHƯƠng trình công tác năM 2015 CỦa ubnd huyện a lưỚI
UploadFiles/TinTuc/2010/11/11
  Nét đẹp cổ xưa Tục đi sim là nét văn hóa đẹp, trong sáng của người Pa kô xưa. Để nhớ lại truyền thống độc đáo ấy, Đài htv – Truyền hình Việt Nam tại thành phố Huế sẽ dựng lại thành bộ phim tài liệu nhằm giới thiệu để công chúng thưởng thức
UploadFiles/TinTuc/2014/7/10
  Nghiên cứu các thông số calci, phosphate và acid uric trong máu và NƯỚc tiểu bệnh nhân sỏi tiết niệu hoàng Như Dũng Trung tâm y tế huyện Phú Vang
UploadFiles/TinTuc/2014/6/24
  TỐI Ưu hoá quy trình sắc ký LỎng hiệu năng cao đỊnh lưỢng đỒng thời các thuốc kháng hiv trong dịch sinh họC
(S(1og0h555ojzhj0vcqme0mgzv))/UploadFiles
  Các loại sâu, bệnh hại ngô và biện pháp phòng trừ?
UploadFiles/TinTuc/2014/6/26
  Nghiên cứu chất lưỢng sống ở BỆnh nhân suy thận mạn giai đOẠn cuốI
  Nghiên cứu hình thái và chức năng thất trái bằng siêU Âm doppler tim ở BỆnh nhân nữ HỘI chứng chuyển hóA
UploadFiles/TinTuc/2014/7/10
  Đánh giá tình hình bệnh Lao tại huyện Phú Vang 2005 – 2009 Hoàng Như Dũng, Trần Thị Kim Phố, Hà Thị Thanh Thúy, Trần Thị Thuận
UploadFiles/TinTuc/2014/6/24
  Trần Đình Bình**, Nguyễn Thị Kim Chi
UploadFiles
  Trung tâm xúc tiến thưƠng mại nông nghiệP
uploadfile/namdulichqg/vanbanchidao
  THÔng cáo báo chí VỀ TỔ chức các hoạT ĐỘng trong khuôn khổ
UploadFile/DocDownloadCenter/OnlineUpload
  Cong ty co phan tu van va dau tu dang minh
UploadFiles/TinTuc/2014/7/16
  Lê Hồng Chính(1), Hồ Khả Cảnh(2) (1) Bác sỹ, Bộ môn Gây mê –Hồi sức Trường Đại học y –Dược Huế, 06-Ngô Quyền- huế
UploadFiles/TinTuc/2014/6/26
  Nghiên cứu xây dựng quy trình phát hiện các chất ngụy tạo trong thuốC ĐÔng dưỢc và thực phẩm thS. Trần Công Dũng, ts. Đặng Văn Khánh, ds. Hà Xuân Cử
  Bài tổng quan: BỆnh thận do tăng acid uric máU
(X(1)S(gnlgalh1dm1o2cjobqiuvl50))/UploadFiles
  THỦy sản bệnh của cá nuôi và biện pháp phòng trị
UploadFiles/TinTuc/2014/7/10
  Nghiên cứu xây dựng công thức quy trình công nghệ SẢn xuất thuốc chữa bỏng glodese-sh91 TỪ nguồn dưỢc liệu trong nưỚC
  Nghiên cứu xây dựng quy trình đỊnh lưỢng aflatoxin b1 trong thực phẩm có chứa ngũ CỐC ĐỂ Áp dụng tại trung tâm kiểm nghiệm thuốc mỹ phẩm thực phẩm thừa thiên huế
  Nghiên cứu tình hình nhiễm viêm gan virus b ở SẢn phụ ĐẾn sinh tại khoa sản bệnh viện phú vang năM 2009
  Nguyễn Thị Kim Hoa Trường Đại học y dược Huế TÓm tắt mục tiêu
UploadFiles/TinTuc/2017/8/11
  Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06 tháng 4 năm 2016
UploadFile/DocDownloadCenter/OnlineUpload
  Danh mục các loại gỗ nhóm I stt
UploadFiles/TinTuc/2014/6/26
  Nghiên cứU ĐẶC ĐIỂm hình ảnh siêU ÂM, chức năng gan ở BỆnh nhâN ĐÁi tháO ĐƯỜng đẾn khám và ĐIỀu trị TẠi bệnh viện phú vang năM 2011
UploadFiles/TinTuc/2013/6/21
  UỶ ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
UploadFiles/TinTuc/2014/6/26
  BS. Trần Kiêm Hảo TÓm tắt polyp đường tiêu hoá là một bệnh lý khá phổ biến ở trẻ em. Mục tiêu
UploadFiles/TinTuc/2014/7/16
  NHÂn một trưỜng hợp hemophilia mắc phải sau sinh đƯỢC ĐIỀu trị TẠi bệnh viện trung ưƠng huế
UploadFiles/TinTuc/2012/6/13
  PHÁC ĐỒ CẤp cứu sốc phản vệ (Theo hướng dẫn của Bộ y tế)
UploadFiles/TinTuc/2016/10/26
  Tháng 7/2016 tiêu chuẩn mới tháng 7/2016
UploadFiles/TinTuc/2014/6/24
  ĐẶC ĐIỂm sinh thái và thành phần loài muỗi gây bệnh sốt xuất huyết tại tỉnh thừa thiên huế NĂM 2012
UploadFiles/TinTuc/2014/6/26
  Lê Tự Hạnh, Trần Chí Thanh, Lê Mai Hoàng Thy Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Thừa Thiên Huế TÓm tắT
Admin/TrinhSoanThao/editor/filemanager/connectors/aspx/UploadFiles/file
  NÂng cao năng lực ra đỀ kiểm tra đỊnh k
UploadFiles/TinTuc/2014/7/10
  Trong thực phẩm có chứa ngũ CỐC ĐỂ Áp dụng tại trung tâm kiểm nghiệm thuốc mỹ phẩm thực phẩm thừa thiên huế
UploadFiles/TinTuc/2017/7/3
  Căn cứ Luật Dược ngày 06 tháng 4 năm 2016
UploadFiles/TinTuc/2015/10/9
  Đánh giá hiệu quả hai phương pháp phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng tại một số huyện của tỉnh Thừa Thiên Huế I. ĐẶt vấN ĐỀ
UploadFiles/TinTuc/2014/6/26
  ĐÁnh giá hiệu quả hai phưƠng pháp phục hồi chức năng trẻ TÀn tật tại cộng đỒng ở TỈnh thừa thiên-huế
  ĐÁnh giá KẾt quả TẦm soát ung thư CỔ TỬ cung tạI 19 XÃ CỦa hai huyện phú vang và HƯƠng thuỷ, TỈnh thừa thiên huế
Uploadfile/tailieu
  HƯỚng dẫN ĐỌc sách thư viện trực tuyến từ ebook library
UploadFiles/TinTuc/2017/7/5
  Điều Nguyên tắc xây dựng và tiêu chí lựa chọn thuốc vào Danh mục thuốc không kê đơn
HUA/UpLoadFiles
  Bản tin cây trồng công nghệ sinh học ngày 13 /5/2011 đến ngày 20/5/2011
UploadFiles/TinTuc/2016/10/26
  Tháng 06/2016 tiêu chuẩn mới tháng 06/2016
UploadFiles/TinTuc/2011/5/10
  Vai trò CỦa nhà sinh hoạt cộng đỒng ở a lưỚi khánh phong
uploadFiles/TaiLieuVanBan/fa5f5114-bcc3-4b9c-89c0-e18a67fa5a72
  ChuyêN ĐỀ 1 giới thiệu chung về BÁo cáo chính trị ĐẠi hộI ĐẠi biểu phụ NỮ toàn quốc lần thứ XII a. Chủ ĐỀ VÀ KẾt cấu báo cáo chính trị
uploadfiles/vanban
  BÁo cáo tổng kết công tác tiếp nhận, giải quyết và giao trả kết quả theo
UploadFiles/DauThau
  Ban đẦu tư VÀ XÂy dựng hồ SƠ MỜi thầu xây lắP
UploadFiles/TinTuc/2016/4/25
  Thời gian và nội dung khám phát hiện lần đầu bệnh nghề nghiệp
UploadFiles/TinTuc/2016/11/21
  Trung tâm thông tin và thống kê khoa học và CÔng nghệ SỞ khoa học và CÔng nghệ tp. Hcm
UploadFiles/TinTuc/2016/10/26
  BẢn tin tháng 09/2016 (Phục vụ cung cấp thông tin trọn gói) thông tin thành tựU
UploadFile/Portals/0/AttachFiles/2016/10/17
  ĐÁP Án cuộc thi tìm hiểu lịch sử “Tỉnh Hòa Bình – 130 năm xây dựng và phát triển 1886 2016”
UploadFiles/TinTuc/2014/9/19
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam huyện phong đIỀN Độc lập Tự do Hạnh phúc
UploadFiles/TinTuc/2016/11/23
  Phòng Cung cấp Thông tin ĐC: 79 Trương Định, Quận 1, tp. Hcm
UploadFiles/TinTuc/2015/11/25
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam huyện phong đIỀN Độc lập Tự do Hạnh phúc
UploadFiles/TinTuc/2017/5/25
  KẾ hoạch hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường do chăn nuôi
directory UploadFile  
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương