QuyếT ĐỊnh xử phạt VI phạm hành chính trong lĩnh vực thương mạitải về 28.08 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu05.08.2016
Kích28.08 Kb.
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 484/QĐ-XPHC Hương Trà, ngày 10 tháng 5 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại


Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;

Căn cứ Nghị định số 124/2015/NĐ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số 06/BB-VPHC do Đoàn kiểm tra liên ngành về công tác Tài nguyên và Môi trường thị xã Hương Trà lập hồi 10 giờ 00 phút ngày 04 tháng 05 năm 2016 tại phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Hương Trà;

Căn cứ kết quả xác minh và các tài liệu có trong hồ sơ;

Xét tờ trình số 421/TTr-TNMT ngày 05 tháng 5 năm 2016 của Đoàn kiểm tra liên ngành thị xã Hương Trà về việc đề nghị ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý Tài nguyên & Môi trường và lĩnh vực Thương mại;

Tôi: Nguyễn Xuân Ty; Chức vụ: Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xử phạt vi phạm hành chính đối với:

Bà: Hồ Thị Loan.

Sinh năm: 1976 Quốc tịch: Việt Nam.

Nghề nghiệp: Kinh doanh cát, sỏi.

Địa chỉ: Thôn Triều Sơn Đông, xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Mua, bán, vận chuyển khoáng sản (cát, sỏi) không có nguồn gốc hợp pháp trên tuyến sông Hương, đoạn qua La Khê Bãi, xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà, trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị dưới 1.000.000 đồng (khối lượng cát, sỏi trên thuyền tại thời điểm kiểm tra là 03 m3). Vi phạm quy định tại khoản 19 Điều 1 Nghị định số 124/2015/NĐ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (điểm đ khoản 1 Điều 21 Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013).

Các tình tiết tăng nặng/ giảm nhẹ: Không.Bị áp dụng hình thức xử phạt như sau:

- Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền với mức phạt: 300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng chẵn).

- Hình thức phạt bổ sung: Không.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Quyết định này được gửi đến:

1. Bà Hồ Thị Loan để chấp hành Quyết định xử phạt.

Bà Hồ Thị Loan phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày được giao Quyết định xử phạt; Số tiền phạt quy định tại Điều 1 Quyết định này phải được nộp vào Kho bạc Nhà nước thị xã Hương Trà. Quá thời hạn trên, nếu Bà Hồ Thị Loan không tự nguyện chấp hành thì bị cưỡng chế thi hành.

Bà Hồ Thị Loan có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định xử phạt vi phạm hành chính này theo quy định của pháp luật.

2. Kho bạc Nhà nước thị xã Hương Trà để thu tiền phạt.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường (để báo cáo).

4. Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã, Công an thị xã, Chi cục thuế thị xã, UBND xã Hương Thọ, UBND xã Hương Vinh để theo dõi, kiểm tra việc thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: CHỦ TỊCH

- Như Điều 3;

- Lưu.


Nguyễn Xuân Ty


UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /QĐ-XPHC Hương Trà, ngày tháng năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại


Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;

Căn cứ Nghị định số 124/2015/NĐ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số 06/BB-VPHC do Đoàn kiểm tra liên ngành về công tác Tài nguyên và Môi trường thị xã Hương Trà lập hồi 10 giờ 00 phút ngày 04 tháng 05 năm 2016 tại phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Hương Trà;

Căn cứ kết quả xác minh và các tài liệu có trong hồ sơ;

Xét tờ trình số 421/TTr-TNMT ngày 05 tháng 5 năm 2016 của Đoàn kiểm tra liên ngành thị xã Hương Trà về việc đề nghị ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý Tài nguyên & Môi trường và lĩnh vực Thương mại;

Tôi: Nguyễn Xuân Ty; Chức vụ: Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xử phạt vi phạm hành chính đối với:

Bà: Hồ Thị Loan.

Sinh năm: 1976 Quốc tịch: Việt Nam.

Nghề nghiệp: Kinh doanh cát, sỏi.

Địa chỉ: Thôn Triều Sơn Đông, xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Mua, bán, vận chuyển khoáng sản (cát, sỏi) không có nguồn gốc hợp pháp trên tuyến sông Hương, đoạn qua La Khê Bãi, xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà với khối lượng cát, sỏi trên thuyền tại thời điểm kiểm tra la 03 m3. Vi phạm quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 21 Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi, bổ sung tại khoản 17 và khoản 19 Điều 1 Nghị định số 124/2015/NĐ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013).

Các tình tiết tăng nặng/ giảm nhẹ: Không.Bị áp dụng hình thức xử phạt như sau:

- Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền với mức phạt: 300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng chẵn).

- Hình thức phạt bổ sung: Không.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Quyết định này được gửi đến:

1. Bà Hồ Thị Loan để chấp hành Quyết định xử phạt.

Bà Hồ Thị Loan phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày được giao Quyết định xử phạt; Số tiền phạt quy định tại Điều 1 Quyết định này phải được nộp vào Kho bạc Nhà nước thị xã Hương Trà. Quá thời hạn trên, nếu Bà Hồ Thị Loan không tự nguyện chấp hành thì bị cưỡng chế thi hành.

Bà Hồ Thị Loan có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định xử phạt vi phạm hành chính này theo quy định của pháp luật.

2. Kho bạc Nhà nước thị xã Hương Trà để thu tiền phạt.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường (để báo cáo).

4. Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã, Công an thị xã, Chi cục thuế thị xã, UBND xã Hương Thọ, UBND xã Hương Vinh để theo dõi, kiểm tra việc thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: CHỦ TỊCH

- Như Điều 3;

- Lưu.


Nguyễn Xuân Ty
: UploadFiles -> TinTuc -> 2016
2016 -> Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức tập huấn Chăm sóc skss tuổi mãn kinh và sàng lọc ung thư cổ tử cung
2016 -> SỞ TƯ pháp số: 507/tb-stp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2016 -> THÔng báo về nội dung Hội nghị liên tịch chuẩn bị Kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân huyện khóa VI, sáu tháng đầu năm 2016
2016 -> Ủy ban bầu cử CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam xã HƯƠng giang độc lập Tự do Hạnh phúc
2016 -> Giao ban ngày 16 tháng 5 năm 2016. Khoa xét nghiệm
2016 -> Stt tuổi của trẻ
2016 -> Phụ lục 1 ĐỀ CƯƠng yêu cầu báo cáO
2016 -> HỘI ĐỒng bầu cử quốc gia
2016 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam xã HƯƠng giang độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương