BÁo cáo tổng kết công tác tiếp nhận, giải quyết và giao trả kết quả theotải về 38.52 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.03.2018
Kích38.52 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN A LƯỚI

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 215 /BC-UBND
A Lưới, ngày 17 tháng 12 năm 2014BÁO CÁO

Tổng kết công tác tiếp nhận, giải quyết và giao trả kết quả theo

mô hình một cửa cấp huyện năm 2014, nhiệm vụ trọng tâm năm 2015


Thực hiện Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước địa phương; Quyết định số 1735/QĐ-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành quy định tiếp nhận, giải quyết và giao trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại UBND các huyện, thị xã, thành phố, Ủy ban nhân dân huyện A Lưới báo cáo kết quả triển khai, tổ chức thực hiện công tác tiếp nhận, giải quyết và giao trả kết quả theo mô hình một cửa cấp huyện trên địa bàn năm 2014 như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH VÀ TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN.

1. Công tác chỉ đạo, điều hành:

Sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1735/QĐ-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2012 về việc ban hành quy định tiếp nhận, giải quyết và giao trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại UBND các huyện, thị xã, thành phố, Ủy ban nhân dân huyện A Lưới đã ban hành các Quyết định về quy định chức năng, nhiệm vụ; quy chế tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa; kiện toàn tổ chức Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND huyện phù hợp tình hình thực tế tại địa phương nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện.

2. Đội ngũ cán bộ, cơ sở vật chất, trang thiết bị:

- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện gồm 01 Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện - Tổ trưởng, 01 chuyên viên Văn phòng - chuyên trách, 01 chuyên viên văn phòng - bán chuyên trách và 01 chuyên viên phòng Tư pháp – bán chuyên trách; đảm bảo về trình độ năng lực, chuyên môn nghiệp vụ.

- Ủy ban nhân dân huyện cũng đã quan tâm đầu tư cơ sở vật chất cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện từ trụ sở đến trang thiết bị làm việc. Trụ sở Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện được đặt tại Văn phòng HĐND và UBND huyện, với diện tích 40 m2, khu vực chờ với diện tích khoảng 15 m2 có ghế ngồi, đầy đủ bàn ghế, tủ đựng hồ sơ; đầy đủ các thiết bị hỗ trợ chất lượng dịch vụ như máy tính, in, photocopy, fax, scan, máy quạt.

3. Công tác thông tin, tuyên truyền:

- Tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, tại các phòng, ban chuyên môn đã bố trí bảng niêm yết với diện tích khoảng 2 m2 để công khai các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện bao gồm quy trình thủ tục, thành phần hồ sơ, thời hạn giải quyết, phí và lệ phí đảm bảo tính công khai, minh bạch.

- UBND huyện cũng đã chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai công tác thông tin tuyên truyền đến tận người dân về việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa.

- Trên trang thông tin điện tử của huyện cũng sắp xếp một chuyên mục “Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và 2” để người dân thuận tiện trong việc tìm hiểu thông tin về các thủ tục hành chính.

II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN.


1. Công tác tiếp nhận, giải quyết và giao trả kết quả theo cơ chế một cửa tại UBND huyện A Lưới:

Căn cứ Quyết định số 1735/QĐ-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành quy định tiếp nhận, giải quyết và giao trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại UBND các huyện, thị xã, thành phố, Ủy ban nhân dân huyện A Lưới đã chỉ đạo triển khai đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND huyện, các phòng, ban chuyên môn tổ chức thực hiện công tác tiếp nhận, giải quyết và giao trả kết quả thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa đảm bảo đúng theo các quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh, cụ thể:

- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả là đầu mối duy nhất thực hiện việc tiếp nhận và giao trả kết quả; đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, thời hạn giải quyết và tiện lợi cho tổ chức, công dân; các phòng, ban chuyên môn không trực tiếp nhận và giao trả kết quả cho tổ chức công dân.

- Quy trình chuyển, giao hồ sơ, phối hợp giữa Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả, các phòng, ban chuyên môn được thực hiện bằng cách chuyển trực tiếp, có phiếu theo dõi giải quyết và sổ giao nhận hồ sơ.

- Kết quả giải quyết hồ sơ được Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả, các phòng, ban chuyên môn ghi chép, cập nhật vào sổ theo dõi và phần mềm quản lý hồ sơ một cửa.

2. Công tác kiểm tra, báo cáo và lưu trữ:

- Ủy ban nhân dân huyện giao trách nhiệm cho Văn phòng HĐND và UBND huyện thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, đánh giá kết quả, tiến độ giải quyết thủ tục hành chính của các phòng, ban chuyên môn qua phòng Nội vụ, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện theo định kỳ mỗi tháng 1 lần. Đồng thời, Văn phòng HĐND và UBND huyện có trách nhiệm phối hợp với các phòng, ban chuyên môn, các đơn vị liên quan đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm để nâng cao chất lượng, hiệu quả của cơ chế phối hợp trong hoạt động tiếp nhận, giải quyết và giao trả kết quả TTHC theo cơ chế một cửa.

- Định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm, Ủy ban nhân dân huyện thực hiện báo cáo UBND tỉnh tình hình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại địa phương.

- Các phòng, ban chuyên môn thụ lý thực hiện lưu trữ hồ sơ theo quy định.

3. Kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện năm 2014: (có phụ lục chi tiết đính kèm)

- Lĩnh vực Xây dựng: 104 hồ sơ; trong đó 07 hồ sơ trễ hẹn.

(Nguyên nhân: do vướng mắc trong quy hoạch đô thị).

- Lĩnh vực Tài chính – Kế hoạch: 192 hồ sơ.

- Lĩnh vực Tư pháp: 271 hồ sơ (riêng chứng thực bản sao văn bằng, chứng chỉ, giấy tờ là 11.524 bản giấy).

- Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường: 290 hồ sơ; trong đó 12 hồ sơ trễ hẹn (nguyên nhân: do Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo phòng chuyên môn bận đi công tác đột xuất).III. ĐÁNH GIÁ CHUNG.

1. Những kết quả đạt được:

- Công tác tiếp nhận, giải quyết và giao trả kết quả theo mô hình một cửa cấp huyện trên địa bàn ngày càng được quan tâm và đi vào nề nếp, chất lượng và hiệu quả công việc ngày một rõ nét hơn, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện; việc công khai và tổ chức giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa đang ngày một tốt hơn; số trường hợp giải quyết sai, trễ hẹn ngày càng giảm, rút ngắn thời gian nhận và trả hồ sơ, giảm chi phí và phiền hà cho công dân và tổ chức.

- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả đã thực hiện ứng dụng thành thạo công nghệ thông tin vào hoạt động tiếp nhận, giải quyết và giao trả hồ sơ qua phần mềm quản lý hồ sơ một cửa.

- Không có tình trạng khiếu nại, khiếu kiện về giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn.

2. Những khó khăn, tồn tại và hạn chế:

- Trụ sở làm việc, trang thiết bị tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện mặc dù đã được quan tâm đầu tư, nhưng vẫn chưa đạt chuẩn theo quy định, không gian chờ dành cho công dân khi đến liên hệ giao dịch chưa đảm bảo, còn tình trạng phải đứng chờ ngoài hành lang.

- Bộ phận làm việc, trang thiết bị của công chức trực tiếp tham mưu giải quyết thủ tục hành chính tại các phòng, ban chuyên môn chưa được quan tâm đầu tư đảm bảo mang lại hiệu quả hoạt động.

- Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc thẩm quyền giải quyết của đồng chí Chủ tịch UBND huyện; Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất chỉ có 01 lãnh đạo cho nên vẫn xảy ra tình trạng chậm trễ thời hạn giải quyết hồ sơ cho các tổ chức và công dân khi các đồng chí này bận đi công tác đột xuất và dài ngày.

- Cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện và các phòng, ban chuyên môn chưa thường xuyên được tập huấn để nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp trong thực thi công vụ.

IV. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2015.

- Đẩy mạnh công tác truyền thông nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức, lao động và nhân dân về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của công tác cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt là cơ chế “một cửa” hướng đến “một cửa liên thông”. Thông tin rộng rãi kết quả hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả, tạo điều kiện cho cá nhân, tổ chức tham gia giám sát hoạt động cải cách thủ tục hành chính.

- Tổ chức thực hiện nghiêm túc việc niêm yết công khai đầy đủ, kịp thời Bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện và các phòng, ban chuyên môn theo đúng quy định hướng dẫn tại Thông tư số 05/2014/TT-BTP của Bộ Tư pháp.

- Tiếp tục nâng cao hiệu quả giải quyết các thủ tục hành chính về thời gian, trình tự thực hiện, tránh gây phiền hà, sách nhiễu cho các tổ chức, công dân.

- Thường xuyên kiểm tra công tác tiếp nhận, giải quyết và giao trả kết quả theo cơ chế một cửa tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả và các phòng, ban chuyên môn cấp huyện.

Trên đây là Báo cáo kết quả triển khai, tổ chức thực hiện công tác tiếp nhận, giải quyết và giao trả kết quả theo mô hình một cửa cấp huyện trên địa bàn huyện A Lưới năm 2014./.Nơi nhận:

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

- CT, các PCT UBND huyện;

- Phòng Nội vụ;

- Các phòng, ban liên quan;

- VP: LĐ+CV;- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Hồ Xuân Trăng


: uploadfiles -> vanban
uploadfiles -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam sở giáo dục và ĐÀo tạO Độc lập Tự do Hạnh phúc
uploadfiles -> SỞ TƯ pháp số: 507/tb-stp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
uploadfiles -> Ubnd tỉnh thừa thiên huế
uploadfiles -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam huyện nam đÔng độc lập Tự do Hạnh phúc
uploadfiles -> THÔng báo về nội dung Hội nghị liên tịch chuẩn bị Kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân huyện khóa VI, sáu tháng đầu năm 2016
vanban -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam xã phong hảI Độc lập Tự do Hạnh phúc
vanban -> TỜ trình về việc xin chủ trương gpmb, tái định cư và phương án
vanban -> QuyếT ĐỊnh ban hành Quy định tạm thời về treo dây thuê bao trên cột tại thành phố Huế, trung tâm thị xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
vanban -> Ubnd tỉnh thừa thiên huế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương