TỜ trình về việc xin chủ trương gpmb, tái định cư và phương ántải về 17.82 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích17.82 Kb.


UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 1296/TTr-UBND Hương Trà, ngày 29 tháng 8 năm 2013.


TỜ TRÌNH

Về việc xin chủ trương GPMB, tái định cư và phương án

xây dựng khu tái định cư phục vụ dự án mở rộng QL 1, đoạn qua các phường: Tứ Hạ, Hương Văn, Hương Xuân và Hương Chữ, thị xã Hương Trà.


Kính gửi: Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.


Căn cứ Quyết định số 62/QĐ-BGTVT ngày 08 tháng 01 năm 2013 của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Mở rộng QL 1 đoạn từ Km791A+500 - Km848+875, tỉnh Thừa Thiên Huế theo hình thức hợp đồng BOT;

Qua kiểm tra mốc giải phóng mặt bằng do Chủ đầu tư bàn giao và căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, Ủy ban Nhân dân thị xã Hương Trà kính báo cáo cụ thể về số hộ tái định cư và dự kiến vị trí xây dựng khu tái định cư phục vụ dự án mở rộng QL 1, tại 04 phường: Tứ Hạ, Hương Văn, Hương Xuân và Hương Chữ như sau:I. Tổng số hộ dự kiến phải di dời tái định cư là: 36 hộ.

- Phường Tứ Hạ: 10 hộ.

- Phường Hương Văn: 06 hộ.

- Phường Hương Xuân: 16 hộ.

- Phường Hương Chữ: 04 hộ.

Trong đó:

1. Số hộ phải di dời do ảnh hưởng nhà ở và phải bố trí tái định cư là: 15 hộ.

- Phường Tứ Hạ: 07 hộ.

- Phường Hương Văn: 06 hộ.

- Phường Hương Xuân: 02 hộ.2. Kiến nghị UBND tỉnh cho chủ trương giải tỏa mặt bằng, tái định cư để đảm bảo ATGT, đồng thời góp phần chỉnh trang đô thị đối với các đối tượng sau:

2.1. Số hộ đề nghị di dời để giải phóng tầm nhìn tại các ngã 3 giao nhau gữa đường bộ và đường sắt là: 03 hộ.

- Phường Hương Xuân: 01 hộ.

- Phường Hương Chữ: 02 hộ.

2.2. Số hộ chỉ ảnh hưởng mái hiên nhà nhưng kiến nghị di dời để đảm bảo an toàn giao thông và chỉnh trang đô thị (ở Tứ Hạ); các hộ chỉ ảnh hưởng mái hiên nhà nhưng diện tích đất còn lại nằm giữa lộ giới đường bộ và đường sắt (ở Hương Chữ, Hương Xuân) là: 18 hộ.

- Phường Tứ Hạ: 03 hộ.

- Phường Hương Xuân: 13 hộ.

- Phường Hương Chữ: 02 hộ.(Có danh sách kèm theo)

II./ Vị trí dự kiến xây dựng các khu tái định cư, kết hợp với việc xây dựng các dự án để đầu tư phát triển quỹ đất để đấu giá:

1. Phường Tứ Hạ: Xây dựng khu quy hoạch tại tổ dân phố 4: khoảng 2.5 ha.

Đất tái định cư: 10 hộ (kể cả dự phòng): khoảng 0.4 ha.

2. Phường Hương Văn: Xây dựng khu quy hoạch tại vùng Bố Chi, tổ dân phố 1 (khoảng 1.9 ha).

Đất tái định cư: 06 hộ: khoảng 0.24 ha.

3. Phường Hương Xuân: Dự kiến chọn 1 trong 2 vị trí:

- Vị trí 1: Mở rộng khu quy hoạch phân lô tại tổ dân phố 8 (trước ga Văn Xá) (khoảng 1.7 ha).

- Vị trí 2: Xây dựng khu quy hoạch (khoảng 2.0 ha) ở vị trí quy hoạch đất ở tái định cư dọc đường tỉnh lộ TL 8A (khoảng 6.5 ha) theo hoạch chung xây dựng thị trấn Tứ Hạ đã được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt tại Quyết định số 1868/QĐ-UBND ngày 03 tháng 9 năm 2009.

Đất tái định cư: 16 hộ kể cả dự phòng: khoảng 0.64 ha.

4. Phường Hương Chữ: Bố trí vào khu quy hoạch tổ dân phố 5 (khoảng 1.0 ha).

Trong đó:

- Đất tái định cư cho 06 hộ dự án mở rông cửa ngõ phía Bắc thành phố Huế: khoảng 0.24 ha.

- Đất tái định cư: 04 hộ (kể cả dự phòng): khoảng 0.16 ha.

Khu quy hoạch này hiện đã được UBND tỉnh cho đầu tư hạ tầng để tái định cư các hộ phải di dời dự án cửa ngõ phía Bắc.III./ Kiến nghị:

1. Đề nghị UBND tỉnh thống nhất chủ trương cho phép đầu tư xây dựng các khu quy hoạch với quy mô như trên để kết hợp bố trí tái định cư phục vụ dự án mở rộng QL1 và phát triển quỹ đất để tăng nguồn thu cấp quyền cho địa phương trong những năm tới.

2. Đề nghị UBND tỉnh thống nhất chủ trương cho thu hồi hệ thống điện chiếu sáng hiện do UBND thị xã quản lý để phát triển hệ thống chiếu sáng cho các tuyến đường nội thị của thị xã.

3. Đề nghị UBND tỉnh yêu cầu đơn vị chủ đầu tư làm việc với Sở Giao thông vận tải và UBND thị xã Hương Trà để thống nhất vị trí công trình phục vụ và quản lý khai thác (cổng trạm thu phí và khu điều hành thu phí) để tránh phá vỡ quy hoạch chung xây dựng thị trấn Tứ Hạ đã được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt tại Quyết định số 1868/QĐ-UBND ngày 03 tháng 9 năm 2009.

Vậy, UBND thị xã Hương Trà kính báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh để tổ chức triển khai thực hiện./.
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

Nơi nhận: CHỦ TỊCH

- Như trên;

- PCT. UBND tỉnh Lê Trường Lưu;

- Sở Giao thông Vận tải;- CT, PCT. UBND thị xã;

- Lưu VT.: uploadfiles -> vanban
uploadfiles -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam sở giáo dục và ĐÀo tạO Độc lập Tự do Hạnh phúc
uploadfiles -> SỞ TƯ pháp số: 507/tb-stp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
uploadfiles -> Ubnd tỉnh thừa thiên huế
uploadfiles -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam huyện nam đÔng độc lập Tự do Hạnh phúc
uploadfiles -> THÔng báo về nội dung Hội nghị liên tịch chuẩn bị Kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân huyện khóa VI, sáu tháng đầu năm 2016
vanban -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam xã phong hảI Độc lập Tự do Hạnh phúc
vanban -> QuyếT ĐỊnh ban hành Quy định tạm thời về treo dây thuê bao trên cột tại thành phố Huế, trung tâm thị xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
vanban -> Ubnd tỉnh thừa thiên huế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vanban -> BÁo cáo tổng kết công tác tiếp nhận, giải quyết và giao trả kết quả theo
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương