SỞ TƯ pháp số: 507/tb-stp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 25.06 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích25.06 Kb.
#756


UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH THỪA THIÊN HUẾSỞ TƯ PHÁP

Số: 507/TB-STPCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúcThừa Thiên Huế, ngày 04 tháng 5 năm 2016THÔNG BÁO

Kết luận cuộc họp giao ban công tác tư pháp tháng 4 năm 2016


Ngày 29/4/2016, Sở Tư pháp Thừa Thiên Huế tổ chức họp giao ban công tác tháng 4 năm 2016 do đồng chí Phan Văn Quả, Phó Giám đốc phụ trách Sở chủ trì với đồng chí Phó Giám đốc và các đồng chí Trưởng phòng, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc. Sau khi nghe Chánh Văn phòng báo cáo tóm tắt kết quả công tác tư pháp tháng 4 năm 2016, dự kiến nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2016 và ý kiến thảo luận của đồng chí Phó Giám đốc, các Trưởng phòng, Thủ trưởng đơn vị, đồng chí Phó Giám đốc phụ trách Sở kết luận như sau:

Công tác tư pháp tháng 4 năm 2016 đã triển khai thực hiện, đạt được theo kế hoạch đề ra; các phòng, đơn vị tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tập trung triển khai nhiệm vụ công tác tháng 5 theo chức năng nhiệm vụ được giao, cụ thể:

I. Công tác chung

1. Sở Tư pháp, các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng; xây dựng, ban hành lịch trực lãnh đạo, trực tự vệ nhân kỷ niệm ngày Giải phóng hoàn toàn Miền Nam (30/4); Quốc tế lao động (01/5) và Festival Huế năm 2016.

2. Các phòng, đơn vị thuộc Sở; Phòng Tư pháp các huyện, thị xã và thành phố Huế thống kê số liệu và báo cáo sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2016 theo Công văn số 458/STP-VP ngày 22/4/2016 của Sở Tư pháp. Riêng Phòng Công chứng số 1, Phòng Công chứng số 2 và Trung tâm dịch vụ Bán đấu giá tài sản báo cáo số liệu cho phòng Bổ trợ tư pháp theo yêu cầu.

3. Các phòng, đơn vị thuộc Sở; Phòng Tư pháp các huyện, thị xã và thành phố Huế thực hiện rà soát, lập hồ sơ các cá nhân có đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” theo Công văn số 471/STP-VP ngày 25/4/2016 của Sở Tư pháp.

4. Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị có liên quan, rà soát quy trình, thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, đảm bảo 100% thủ tục hành chính đưa vào giải quyết tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và xây dựng quy trình, thủ tục đảm bảo tiêu chuẩn ISO.

5. Tạm dừng việc thực hiện cài đặt 05 phần mềm dùng chung tại các đơn vị sự nghiệp cho đến khi Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn thành việc nâng cấp trang Thông tin điều hành tác nghiệp.II. Công tác chuyên môn

1. Công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản:

Ban hành kết luận việc kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện A Lưới ban hành. Thực hiện kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền ban hành; tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp.2. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật:

Tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2016 và Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật trọng tâm trên địa bàn tỉnh năm 2016. Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh. Báo cáo sơ kết 03 năm thi hành Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và hướng dẫn thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính.3. Công tác Kiểm soát thủ tục hành chính:

Thực hiện kiểm soát chất lượng trong dự thảo Quyết định công bố TTHC của sở, ban, ngành rà soát để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các Quyết định công bố bổ sung, sửa đổi TTHC của các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh. Tổ chức tập huấn việc báo cáo trên phần mềm cho các Sở, ban, ngành; cấp huyện, cấp xã. Thực hiện phân loại TTHC theo thẩm quyền giải quyết. Tổng hợp, rà soát tổng thể danh mục thủ tục hành chính của các Sở ban ngành báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. Phối hợp với Văn phòng Sở thực hiện kiểm tra việc giải quyết hồ sơ, thủ tục tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.4. Công tác Hành chính tư pháp:

Gửi trưng cầu ý kiến Sở Tài chính và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế đối với Đề án về lệ phí hộ tịch. Nghiên cứu, hướng dẫn việc sử dụng dấu “đã đối chiếu với bản chính” tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.5. Quản lý nhà nước về Bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý:

Quản lý nhà nước về Bổ trợ tư pháp: Xây dựng kế hoạch triển khai hoạt động của Hội đồng phối hợp liên ngành về TGPL năm 2016. Kiểm tra tổ chức và hoạt động luật sư tại Văn phòng luật sư Trần Công Tư và Công ty luật TNHH Hoàng Xuân Thiết và Cộng sự. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh Công ty luật LDL. Tham gia Đoàn thanh tra tại Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị. Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ và tập huấn chuyên sâu cho Công chứng viên, Luật sư, Trợ giúp viên, Đấu giá viên.

Trợ giúp pháp lý: Thực hiện giám sát, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về trợ giúp pháp lý tại Trung tâm và Chi nhánh. Kiểm tra, theo dõi đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý do các Trợ giúp viên và Luật sư là cộng tác viên thực hiện trong quá trình tham gia tố tụng và vụ việc tư vấn pháp lý của Cộng tác viên.

6. Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật:

Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện hợp đồng phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật với các ngành. Thực hiện tuyên truyền quan mạng Internet. Xây dựng Kế hoạch và phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến giới thiệu Bộ Luật Dân sự. Biên soạn và phát hành các tài liệu tuyên truyền pháp luật. Thực hiện phổ biến pháp luật tại các huyện trên địa bàn tỉnh.7. Công tác Thanh tra:

Ban hành kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về bán đấu giá tài sản tại Công ty TNHH MTV Dịch vụ đấu giá Chuỗi giá trị. Ban hành Quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật về công chứng tại Văn phòng Công chứng Nam Thanh. Tiếp tục thực hiện tiếp công dân của Lãnh đạo tại Sở Tư pháp.8. Công tác tổ chức văn phòng:

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện công tác cải cách tư pháp đến năm 2020. Báo cáo Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân tỉnh về thống kê số liệu và sơ kết 6 tháng đầu năm 2016 đảm bảo thời gian quy định. Trình Bộ Tư pháp xét tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” năm 2016 cho cá nhân ngành Tư pháp tại địa phương. Tiếp tục theo dõi, giám sát tiến độ thực hiện sơn, sửa chữa trụ sở Sở Tư pháp. Triển khai việc nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn kỳ 1/2016. Tổ chức tập huấn Trang Thông tin điện tử tác nghiệp. Nghiên cứu, đề xuất việc bồi dưỡng những kỹ năng chính về công nghệ thông tin cho một số công chức, viên chức của các phòng, đơn vị trực thuộc.

Ngoài nội dung công tác ghi trên, các phòng, đơn vị thực hiện một số công việc khác đã có kết luận tại giao ban và công tác đột xuất, phân công của Lãnh đạo Sở. Nội dung Thông báo này đã được đồng chí Phó Giám đốc phụ trách Sở thông qua, đề nghị các đồng chí Phó Giám đốc và Trưởng phòng, Thủ trưởng các đơn vị tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Lãnh đạo Sở;

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;

- Website Sở Tư pháp;- Lưu VP, VT.
TL. GIÁM ĐỐC

CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Thị Xuân NhiКаталог: UploadFiles -> TinTuc -> 2016
2016 -> Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức tập huấn Chăm sóc skss tuổi mãn kinh và sàng lọc ung thư cổ tử cung
2016 -> THÔng báo về nội dung Hội nghị liên tịch chuẩn bị Kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân huyện khóa VI, sáu tháng đầu năm 2016
2016 -> Ủy ban bầu cử CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam xã HƯƠng giang độc lập Tự do Hạnh phúc
2016 -> Giao ban ngày 16 tháng 5 năm 2016. Khoa xét nghiệm
2016 -> Stt tuổi của trẻ
2016 -> QuyếT ĐỊnh xử phạt VI phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại
2016 -> Phụ lục 1 ĐỀ CƯƠng yêu cầu báo cáO
2016 -> HỘI ĐỒng bầu cử quốc gia
2016 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam xã HƯƠng giang độc lập Tự do Hạnh phúc

tải về 25.06 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương