THÔng báo về nội dung Hội nghị liên tịch chuẩn bị Kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân huyện khóa VI, sáu tháng đầu năm 2016tải về 28.31 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích28.31 Kb.
#913
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN NAM ĐÔNG Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


Số: / TB-HĐND Nam Đông, ngày 24 tháng 6 năm 2016


THÔNG BÁO

Về nội dung Hội nghị liên tịch chuẩn bị Kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân huyện khóa VI, sáu tháng đầu năm 2016

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; căn cứ Chương trình hoạt động năm 2016 của Hội đồng nhân dân huyện. Ngày 23/6/2016, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện đã chủ trì Hội nghị liên tịch với Ủy ban nhân dân, UBMTTQ Việt Nam huyện và lãnh đạo các Ban của Hội đồng nhân dân huyện để thống nhất nội dung, chương trình và thời gian tổ chức kỳ họp thứ 2 của Hội đồng nhân dân huyện sáu tháng đầu năm 2016 như sau:I. Nội dung kỳ họp thứ 2 HĐND huyện.

Tại kỳ họp thứ 2 HĐND huyện sẽ xem xét các báo cáo, tờ trình sau:A. Các báo cáo do Ủy ban nhân dân huyện chuẩn bị:

1. Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, các chương trình trọng điểm và những nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2016;

2. Báo cáo tình hình thực hiện thu chi ngân sách sáu tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện thu chi ngân sách sáu tháng cuối năm 2016;

3. Báo cáo tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2015;

4. Báo cáo công tác thanh tra và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân sáu tháng đầu năm và nhiệm vụ sáu tháng cuối năm 2016;

5. Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng, chống lãng phí thực hành tiết kiệm 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016;

6. Báo cáo kết quả xử lý ý kiến cử tri tại kỳ họp thứ 11 của HĐND huyện;

7. Báo cáo chỉ đạo, điều hành của UBND huyện sáu tháng đầu năm 2016;

8. Tờ trình thông qua Đề án phát triển nông nghiệp giai đoạn 2016-2020.

B. Các báo cáo do Thường trực và các Ban HĐND chuẩn bị:

1. Thường trực HĐND huyện.

- Báo cáo tình hình hoạt động của HĐND huyện sáu tháng đầu năm và nhiệm vụ sáu tháng cuối năm 2016.

- Báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri tại kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân huyện.2. Báo cáo thuyết trình của Ban Kinh tế - xã hội:

Chủ trì thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết sau:

- Báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch kinh tế - xã hội sáu tháng đầu năm theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện và những kiến nghị đề xuất của Ban.

- Báo cáo thẩm tra tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2015.

- Báo cáo thẩm tra Đề án phát triển nông nghiệp giai đoạn 2016-2020.

3. Báo cáo thuyết trình của Ban Pháp chế:

- Báo cáo thẩm tra về vấn đề chấp hành pháp luật, pháp chế 6 tháng đầu năm trên địa bàn và một số kiến nghị của Ban.C. Báo cáo do các cơ quan liên quan chuẩn bị:

1. Thông báo tình hình hoạt động khối đại đoàn kết toàn dân và hoạt động của Mặt trận các cấp tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2016.

2. Báo cáo công tác của Viện kiểm sát nhân dân huyện 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016.

3. Báo cáo công tác của Tòa án nhân dân huyện 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016.

II. Các Nghị quyết của HĐND huyện dự kiến sẽ thông qua tại kỳ họp thứ 2 và phân loại tính chất và mức độ của nghị quyết.

1. Nghị quyết về một số giải pháp đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội sáu tháng cuối năm 2016. Mức độ trung bình.

2. Nghị quyết Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách năm 2015. Mức độ trung bình.

3. Nghị quyết phát triển nông nghiệp giai đoạn 2016-2020 (Mức độ phức tạp).

III. Dự kiến thời gian tổ chức kỳ họp.

- Dự kiến thời gian diễn ra kỳ họp thứ 2 của HĐND huyện 6 tháng đầu năm 2016 trong khoảng thời gian từ ngày 07-20/7/2016

- Dự kiến chương trình kỳ họp diễn ra trong 01 ngày.

IV. Tổ chức thực hiện:

1. Đối với UBND huyện:

Giao nhiệm vụ cho các cơ quan liên quan kịp thời chuẩn bị các Báo cáo, Tờ trình, Đề án và dự thảo Nghị quyết sẽ trình tại kỳ họp thứ 2. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và tổ chức duyệt thông qua các nội dung để sớm hoàn chỉnh và gửi cho Thường trực và các Ban của HĐND huyện để thẩm tra chậm nhất 10 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp. (Nội dung nào xong trước thì gửi trước để các ban có thời gian thẩm tra)2. Thường trực HĐND huyện:

- Thông báo cho các Ban, các Tổ đại biểu của HĐND huyện và Thường trực HĐND các xã, thị trấn nhằm chuẩn bị các nội dung phục vụ cho kỳ họp 6 tháng đầu năm của HĐND cấp mình.

- Chỉ đạo Văn phòng kiểm tra hoàn chỉnh các báo cáo và các văn bản liên quan khác của mình, tập hợp những tài liệu trình tại kỳ họp để gửi cho các đại biểu HĐND huyện chậm nhất 05 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp.

- Phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đôn đốc các Tổ đại biểu HĐND huyện tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri và tổng hợp ý kiến báo cáo lên Thường trực HĐND huyện trước ngày 07/7/2016.

- Thông báo cho Viện kiểm sát nhân dân huyện, Tòa án nhân dân huyện chuẩn bị báo cáo của ngành.

3. Đối với các Ban, các Tổ HĐND huyện:

- Cần chủ động kế hoạch và tổ chức họp Ban thống nhất nội dung, thời gian tiến hành khảo sát, thẩm tra nội dung các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết... do các đơn vị liên quan trình tại kỳ họp, nhằm đánh giá sát đúng tình hình và kiến nghị đề xuất những giải pháp hợp lý, có tính thực tiễn cao nhằm giúp HĐND huyện quyết định đúng, sát thực tế. Sớm hoàn chỉnh các báo cáo thuyết trình của Ban để gửi cho Thường trực chậm nhất 05 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp.

- Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND huyện cần chủ động xây dựng kế hoạch sau khi bàn bạc thống nhất với TT.HĐND và UBMTTQ Việt Nam các xã, thị trấn về thời gian, địa điểm Hội nghị tiếp xúc cử tại các thôn, khu vực (cần phối kết hợp nhiều cấp cùng tiếp xúc một lần tại một điểm). Các Tổ sau khi tiếp xúc cử tri kết thúc, khẩn trương tổng hợp ý kiến cử tri gửi lên TT.HĐND huyện, chậm nhất trước ngày 07/7/2016.

4. Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện:

- Hoàn chỉnh và nhân bản Thông báo của Mặt trận và gửi về Thường trực HĐND huyện (qua Văn phòng HĐND-UBND huyện) trước ngày khai mạc kỳ họp là 07 ngày.

- Chỉ đạo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn phối hợp tổ chức cho các đại biểu HĐND huyện, xã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp HĐND cấp mình theo kế hoạch.

5. Đối với Văn phòng HĐND và UBND huyện:

- Chuẩn bị các văn bản do Thường trực HĐND và UBND huyện giao.

- Có trách nhiệm đôn đốc các cơ quan liên quan tiến hành soạn thảo các báo cáo, tờ trình, đề án và dự thảo nghị quyết theo phân công của UBND huyện và gửi các tài liệu liên quan đến kỳ họp cho các Ban, các đại biểu HĐND huyện đúng theo thời gian quy định.

- Chủ động chuẩn bị tốt các điều kiện về hội trường, phương tiện kỷ thuật về điện, âm thanh, truyền thanh trực tiếp phối hợp Đài Truyền thanh-TH phục vụ cho kỳ họp. /.Nơi nhận TM.THƯỜNG TRỰC HĐND

- TT. HĐND tỉnh; CHỦ TỊCH

- VP Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh; để báo cáo

- Thường trực Huyện ủy;

- Các Đ/c TT.HĐND huyện;

- Các thành viên UBND huyện; (Đã ký)

- UBMTTQVN huyện;

- Viện KSND và TAND huyện;

- 2 Ban và các Đại biểu HĐND huyện;

- Văn phòng Huyện ủy;

- VP HĐND-UBND huyện (LĐ và các CV); Mai Văn Dũng

- TT.HĐND, UBND các xã, thị trấn;- Lưu: VT.

1. Thông báo tình hình hoạt động khối đại đoàn kết toàn dân và hoạt động của Mặt trận các cấp tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2016.
Каталог: UploadFiles -> TinTuc -> 2016
2016 -> Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức tập huấn Chăm sóc skss tuổi mãn kinh và sàng lọc ung thư cổ tử cung
2016 -> SỞ TƯ pháp số: 507/tb-stp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2016 -> Ủy ban bầu cử CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam xã HƯƠng giang độc lập Tự do Hạnh phúc
2016 -> Giao ban ngày 16 tháng 5 năm 2016. Khoa xét nghiệm
2016 -> Stt tuổi của trẻ
2016 -> QuyếT ĐỊnh xử phạt VI phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại
2016 -> Phụ lục 1 ĐỀ CƯƠng yêu cầu báo cáO
2016 -> HỘI ĐỒng bầu cử quốc gia
2016 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam xã HƯƠng giang độc lập Tự do Hạnh phúc

tải về 28.31 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương