Phụ lục 1 ĐỀ CƯƠng yêu cầu báo cáOtải về 20.58 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu05.08.2016
Kích20.58 Kb.
Phụ lục 1

ĐỀ CƯƠNG YÊU CẦU BÁO CÁO

(Ban hành kèm theo Công văn số: /SNV-TCBC ngày tháng năm 2016 của Sở Nội vụ)
Phần 1

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN

I. Căn cứ pháp lý

- Nêu các văn bản pháp lý được UBND tỉnh và các đơn vị áp dụng để thực hiện việc quản lý biên chế công chức; nâng ngạch công chức; bổ nhiệm, số lượng cấp phó, tiêu chuẩn ngạch của công chức lãnh đạo, quản lý và việc lý hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn trong các cơ quan hành chính nhà nước trong giai đoạn từ ngày 01/01/2013 đến ngày 30/6/2016.

- Nêu các văn bản của UBND tỉnh ban hành để hướng dẫn về quản lý biên chế công chức; nâng ngạch công chức; bổ nhiệm, số lượng cấp phó, tiêu chuẩn ngạch của công chức lãnh đạo, quản lý và việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn trong các cơ quan hành chính nhà nước trong giai đoạn từ ngày 01/01/2013 đến ngày 30/6/2016.

II. Việc quản lý, sử dụng biên chế công chức

1. Tổng số công chức có mặt của từng Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện/số biên chế được tỉnh giao tại thời điểm 31/12 hàng năm và tháng 6/2016 (Biều số 2).

2. Số lượng hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của UBND tỉnh và các sở, ngành, UBND cấp huyện từ năm 2013 đến tháng 6/2016.

3. Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo: Nêu số lượng và kết quả việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về quản lý biên chế công chức thuộc thẩm quyền.

4. Việc thực hiện chế độ thống kê và báo cáo

- Việc thực hiện chế độ thống kê, báo cáo định kỳ.

- Việc thực hiện chế độ báo cáo đột xuất.

III. Bổ nhiệm

1. Bổ nhiệm lần đầu

- Tổng số công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý của cơ quan, đơn vị tại thời điểm 30/6/2016 (bao gồm cả các chức danh do Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm và các chức danh do Thủ trưởng cơ quan, đơn vị bổ nhiệm).

- Số lượng công chức được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong giai đoạn 01/01/2013 đến ngày 30/6/2016, nêu rõ số lượng các chức danh được bổ nhiệm như: Giám đốc sở và tương đương; Phó Giám đốc sở và tương đương; Trưởng phòng và tương đương thuộc sở, thuộc UBND cấp huyện; Phó trưởng phòng và tương đương thuộc sở, thuộc UBND cấp huyện và các trường hợp bổ nhiệm khác được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo.

- Tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm của từng chức danh lãnh đạo: Trên cơ sở các quy định của Đảng, Nhà nước và của địa phương, các cơ quan, đơn vị tự đánh giá việc đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn của từng công chức khi được bổ nhiệm (tiêu chuẩn, điều kiện nào đã đáp ứng; tiêu chuẩn, điều kiện nào chưa đáp ứng và chuẩn bị các tài liệu có liên quan để làm việc với Đoàn thanh tra).

- Trình tự, thủ tục bổ nhiệm đối với từng chức danh lãnh đạo (phân biệt nguồn nhân sự tại chỗ, nguồn nhân sự từ nơi khác): Căn cứ các quy định về trình tự, thủ tục bổ nhiệm công chức, các cơ quan, đơn vị tự đánh giá việc thực hiện các bước trong bổ nhiệm đối với từng công chức (bước nào đã thực hiện, bước nào không thực hiện và chuẩn bị các tài liệu có liên quan để làm việc với Đoàn thanh tra).

2. Bổ nhiệm lại

- Số lượng công chức được bổ nhiệm lại chức vụ lãnh đạo, quản lý trong giai đoạn thanh tra, nêu cụ thể từng trường hợp được bổ nhiệm lại.

- Tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm lại đối với từng chức danh lãnh đạo (báo cáo tương tự như phần bổ nhiệm).

- Trình tự, thủ tục bổ nhiệm lại đối với từng chức danh lãnh đạo (báo cáo tương tự như phần bổ nhiệm).3. Việc kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cho đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu

- Số lượng công chức được kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cho đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu trong giai đoạn thanh tra.

- Điều kiện, tiêu chuẩn kéo dài thời gian giữ chức vụ của từng chức danh lãnh đạo.

- Thẩm quyền, trình tự, thủ tục kéo dài thời gian giữ chức vụ của từng chức danh lãnh đạo.4. Việc bố trí, phân công công tác khác khi hết thời hạn bổ nhiệm mà không bổ nhiệm lại

- Số lượng công chức không được bổ nhiệm lại trong giai đoạn thanh tra.

- Lý do không bổ nhiệm lại; trình tự, thủ tục và kết quả cụ thể việc bố trí, phân công công tác khác khi hết thời hạn bổ nhiệm mà không bổ nhiệm lại.

Lưu ý: Tổng hợp số liệu theo Biểu 3, Biểu 4 và Biểu 5.

IV. Số lượng cấp phó

- Báo cáo tóm tắt số lượng công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý (bao gồm cả cấp trưởng, cấp phó) của UBND tỉnh và các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện.

- Báo cáo số lượng cấp phó công chức lãnh đạo, quản lý từ Phó Giám đốc Sở và tương đương trở xuống của UBND tỉnh và các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, bao gồm cả những trường hợp đã nghỉ hưu, chuyển công tác (theo Biểu số 6). Nêu rõ các cơ quan, đơn vị nào thực hiện vượt quá số lượng cấp phó so với quy định; giải trình lý do.

V. Tiêu chuẩn ngạch của công chức lãnh đạo, quản lý

Đề án, công trình sáng tạo đối với công chức lãnh đạo giữ ngạch chuyên viên chính và tương đương trở lên.VI. Ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn trong cơ quan hành chính

1. Số lượng lao động hợp đồng

Báo cáo số lượng cụ thể lao động do các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện ký hợp đồng trong giai đoạn từ ngày 01/01/2013 đến ngày 30/6/2016 bao gồm những trường hợp đã ký hợp đồng trước đó nhưng đến nay vẫn đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị (theo Biểu số 7).2. Hình thức, thời hạn ký hợp đồng

Nêu rõ hình thức hợp đồng lao động; thời hạn hợp đồng đối với từng trường hợp cụ thể.3. Chế độ đối với những lao động hợp đồng

Nêu rõ chế độ của cơ quan, đơn vị ký hợp đồng chi trả cho người lao động: tiền công; chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chế độ khác (nếu có). Nguồn kinh phí để chi trả các chế độ nêu trên từ đâu.Phần 2

TỰ ĐÁNH GIÁ, KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

I. ĐÁNH GIÁ

1. Kết quả đạt được

2. Tồn tại, hạn chế

3. Nguyên nhân

II. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
: UploadFiles -> TinTuc -> 2016
2016 -> Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức tập huấn Chăm sóc skss tuổi mãn kinh và sàng lọc ung thư cổ tử cung
2016 -> SỞ TƯ pháp số: 507/tb-stp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2016 -> THÔng báo về nội dung Hội nghị liên tịch chuẩn bị Kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân huyện khóa VI, sáu tháng đầu năm 2016
2016 -> Ủy ban bầu cử CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam xã HƯƠng giang độc lập Tự do Hạnh phúc
2016 -> Giao ban ngày 16 tháng 5 năm 2016. Khoa xét nghiệm
2016 -> Stt tuổi của trẻ
2016 -> QuyếT ĐỊnh xử phạt VI phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại
2016 -> HỘI ĐỒng bầu cử quốc gia
2016 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam xã HƯƠng giang độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương