Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam xã HƯƠng giang độc lập Tự do Hạnh phúctải về 51.85 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích51.85 Kb.


ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ HƯƠNG GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 06 /CTr-UBND Hương Giang, ngày 21 tháng 6 năm 2016

CHƯƠNG TRÌNH

Công tác tháng 7 năm 2016 của Ủy ban Nhân dân xã


Căn cứ chương trình công tác năm 2016 của Ủy ban nhân dân xã và thực tế điều hành của Ủy ban nhân dân xã tháng 6 năm 2016.

Ủy ban nhân dân xã ban hành Chương trình công tác tháng 7 năm 2016 với các nội dung sau:
TT

Nội dung

Công chức tham mưu

Người chỉ đạo

Thời gian

A

Quyết định, kế hoạch, chương trình, báo cáo, thông báo thông qua UBND, CT, PCT xã ban hành trong tháng.

1

Chương trình công tác tháng 7.

Đ/c Hải

Đ/c Chuyển

21/6

2

Thông báo kết luận tháng 6.

Đ/c Hải

Đ/c Chuyển

27/6

3

Báo cáo tổng kết 20 năm Pháp lệnh về dự bị động viên từ năm 1996-2016

Đ/c Hoàng

Đ/c Chuyển

Tháng 7

4

Xây dựng kế hoạch tổng điều tra Nông nghiệp - Nông thôn và thủy sản năm 2016

Đ/c Chính

Đ/c Huệ

30/6

5

Báo cáo giao ban liên ngành Quân sự-công an quý II/2016

Đ/c Hợp

Đ/c Chuyển

25/6

B

Các hội nghị, cuộc họp tổ chức trong tháng

1

Họp HĐND xã kỳ họp thứ I, khóa XI.

Văn phòng

Đ/c Chuyển

24/6

2

Họp HĐND xã kỳ họp thứ II, khóa XI.

Văn phòng

Đ/c Chuyển

30/6

3

Tổ chức Hội thi văn nghệ nhân 41 năm ngày thành lập xã.

Đ/c Long

Đ/c Huệ

05/7

4

Họp ủy ban mở rộng thường kỳ tháng 6.

Văn phòng

Đ/c Chuyển

23/6

C

Nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo trong tháng

I. Sản xuất nông nghiệp

1

Tăng cường phòng trừ sâu bệnh cho cây lúa nước, đảm bảo nguồn nước.

Đ/c Lối

Đ/c Huệ


Tháng 7

2

Đôn đốc các thôn tiếp tục thực hiện chăm sóc vườn, tập trung vận động vườn mẫu.

Đ/c Luận

Nhiệm vụ chuyển tiếp

3

Đẩy mạnh phát triển chăn nuôi, tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm

Đ/c Nghĩa

Tháng 7

II. Văn hóa – xã hội

1

Tổ chức tốt Hội thi văn nghệ kỷ niệm 41 năm ngày đi xây dựng quê hương mới (07/7/1975 -07/7/2016).

Các ngành, các thôn

Đ/c Huệ


Nhiệm vụ chuyển tiếp

2

Thực hiện các kế hoạch và 2 chương trình trọng điểm.

Các tổ chức liên quan

Nhiệm vụ chuyển tiếp

3

Thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách nhân ngày TBLS.

Đ/c Mai

27/7

4

Triển khai chiến dịch chăm sóc SKSS/KHHGĐ đợt II/2016.

Trạm y tế

Tháng 7

5

Tiếp tục đôn đốc hoạt động của các tổ chức, đoàn thể giúp các hộ nghèo, hộ cận nghèo

Đ/c Mai

Nhiệm vụ chuyển tiếp

5

Các tổ chức duy trì tốt tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh.

Các tổ chức liên quan

Nhiệm vụ chuyển tiếp

III. GTTL - XDCB, đất đai.

1

Giám sát thi công công trình khu thể thao xã Hương Giang.

Đ/c Thanh

Đ/c Huệ


Tháng 7

2

Kiểm tra, quản lý việc khai thác cát sạn và thu gom rác thải

Đ/c Thanh

Nhiệm vụ chuyển tiếp

3

Kiểm tra rừng định kỳ; giải quyết các công việc liên quan đến đất đai.

Đ/c Lối

Nhiệm vụ chuyển tiếp

IV. Quốc phòng - an ninh

1

Tăng cường bảo đảm ANCT –TTATXH trên địa bàn; quản lý chặt chẽ tình hình lưu trú.

Đ/c Hợp

Đ/c ChuyểnTháng 7

2

Kiểm tra hoạt động thôn không có tội phạm và TNXH.

Đ/c Hợp

Tháng 7

3

Giao ban công tác bảo đảm ANTT địa bàn giáp ranh với xã Thượng Nhật và Hương Hữu.

Đ/c Hợp

Tháng 7

4

Đôn đốc các tổ ANND sinh hoạt quý II

Đ/c Hợp

Tháng 7

5

Làm tốt công tác chuẩn bị cho khám sơ tuyển và khám tuyển QDB2 (nếu có).

Đ/c Hoàng

Tháng 7

V. Công tác khác

1

Triển khai phương án PCBL năm 2016.

Đ/c Lối

Đ/c Chuyển

Tháng 6

2

Tiến hành tổng điều tra Nông nghiệp – Nông thôn và thủy sản năm 2016

Đ/c Chính

Đ/c Huệ

Tháng 7

Trên đây là chương trình tháng 7 năm 2016 của UBND xã, đề nghị các ngành, tổ chức có liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc.

Trong quá trình xây dựng Chương trình công tác, cụ thể hàng tuần sẽ bổ sung, điều chỉnh kịp thời những nhiệm vụ mới để đáp ứng tốt công tác điều hành, chỉ đạo của UBND xã để hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2016./.


Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN


- UBND huyện; CHỦ TỊCH

- BTV Đảng uỷ;

- TT.HĐND xã;

- Các thành viên UBND xã;

- Mặt trận, các ngành, đoàn thể;

- Các thôn; - Lưu: VT. Phan Chuyển

: UploadFiles -> TinTuc -> 2016
2016 -> Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức tập huấn Chăm sóc skss tuổi mãn kinh và sàng lọc ung thư cổ tử cung
2016 -> SỞ TƯ pháp số: 507/tb-stp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2016 -> THÔng báo về nội dung Hội nghị liên tịch chuẩn bị Kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân huyện khóa VI, sáu tháng đầu năm 2016
2016 -> Ủy ban bầu cử CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam xã HƯƠng giang độc lập Tự do Hạnh phúc
2016 -> Giao ban ngày 16 tháng 5 năm 2016. Khoa xét nghiệm
2016 -> Stt tuổi của trẻ
2016 -> QuyếT ĐỊnh xử phạt VI phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại
2016 -> Phụ lục 1 ĐỀ CƯƠng yêu cầu báo cáO
2016 -> HỘI ĐỒng bầu cử quốc gia
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương