Ubnd tỉnh thừa thiên huế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 40.25 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích40.25 Kb.

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ Y TẾ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 806 /SYT-NVY


V/v: Tăng cường giám sát và báo cáo ca bệnh truyền nhiễm tại các bệnh viện

Thừa Thiên Huế, ngày 27 tháng 5 năm 2014
Kính gởi:

- Ban Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế

- Ban Giám đốc Bệnh viện Trường đại học Y Dược Huế

- Ban Giám đốc Bệnh viện 268 Quân khu IV

- Ban Giám đốc Bệnh viện Giao thông Vận tải -Huế

- Ban Giám đốc Trung tâm Y tế huyện/thị xã/thành phố Huế

- Bệnh viện Đa khoa Hoàng Viết Thắng, Bệnh viện Ngoại khoa Nguyễn Văn Thái, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình và PTTH Huế

- Trung tâm y tế Dự phòng tỉnh Thừa Thiên Huế

Hiện nay tình hình dịch bệnh trên toàn quốc và khu vực miền Trung diễn biến phức tạp, đặc biệt tình hình lây nhiễm chéo tại các bệnh viện rất đáng lo ngại.

Thực hiện Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm và Thông tư 48/2010/TT-BYT ngày 31/12/2010 của Bộ Y tế về việc Hướng dẫn chế độ khai báo, thông tin, báo cáo bệnh truyền nhiễm.

Thực hiện Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 22/4/2014 của Ủy Ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phòng, chống dịch bệnh tỉnh Thừa Thiên Huế và công văn số 2010/UBND-YT ngày 23/4/2014 về việc tăng cường công tác phòng chống dịch sởi.

Sở Y tế đề nghị các đơn vị:

1. Bệnh viện Trung ương Huế và Bệnh viện các bộ, ngành đóng trên địa tỉnh thực hiện tốt công tác giám sát và báo cáo ca bệnh truyền nhiễm, cử cán bộ hàng ngày thống kê và báo cáo bằng email về địa chỉ: tcmr.tthue@gmail.com, hoặc điện thoại: 054.3824067 - Khoa Kiểm soát Bệnh truyền nhiễm và vắc xin, sinh phẩm - TTYTDP tỉnh (Theo biểu mẫu đính kèm)

Riêng Bệnh viện Trung ương Huế, Sở Y tế sẽ cử cán bộ phối hợp giám sát ca bệnh truyền nhiễm.

2. Thực hiện tốt việc thu dung điều trị bệnh truyền nhiễm theo đúng phân tuyến điều trị và thực hiện việc cách ly, kiểm soát nhiễm khuẩn tại bệnh viện theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế, tránh lây nhiễm chéo tại bệnh viện.

Các bệnh viện không có khoa Truyền nhiễm tuyệt đối không được thu dung điều trị bệnh nhân mắc bệnh truyền nhiễm.

3. Các bệnh viện thuộc Trung tâm y tế huyện/thị xã/thành phố có sự phối hợp chặt chẽ với Đội Y tế dự phòng trong giám sát và báo cáo ca bệnh truyền nhiễm để thực hiện các biện pháp cách ly và xử lý dịch kịp thời, không để dịch lây lan trong cộng đồng và tại cơ sở y tế.

Sở Y tế Thừa Thiên Huế đề nghị Bệnh viện Trung ương Huế và bệnh viện các Bộ, Ngành đóng trên địa bàn tỉnh quan tâm phối hợp.

Đề nghị Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh và các Trung tâm Y tế huyện/thị xã/thành phố Huế, các bệnh viện ngoài công lập đóng trên địa bàn tỉnh nghiêm túc thực hiện.Nơi nhận:

-Như trên

- UBND tỉnh (để báo cáo)

- Cục YTDP (để báo cáo)

- Cục Quản lý KCB (để báo cáo)

- Lưu VT, NVY


KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC
( Đã ký)

Dương Quang Minh
BỆNH VIỆN

.........................................................................CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
Thừa Thiên Huế, ngày tháng năm 2014

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH TẠI ………................................................................
Kính gửi: - Sở Y tế Thừa Thiên Huế;

- Trung tâm Y tế dự phòng TT Huế.


Tình hình bệnh nhân trong ngày :

Số ca bệnh mới phát hiện trong ngày

Số ca bệnh hiện đang điều trị tại bệnh viện

- Rubella:

- Tay Chân Miệng:- Sởi- Sốt xuất huyết:- Bệnh truyền nhiễm khác (ghi cụ thể):

............................................

...........................................Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT.


GIÁM ĐỐC

.

Email về địa chỉ: tcmr.tthue@gmail.com, hoặc điện thoại: 054.3824067 - Khoa Kiểm soát Bệnh truyền nhiễm và vắc xin, sinh phẩm - TTYTDP tỉnh Thừa Thiên Huế
BỆNH VIỆN

.........................................................................................CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thừa Thiên Huế, ngày tháng năm 20…


BÁO CÁO TRƯỜNG HỢP BỆNH

(Dùng để các phòng khám, bệnh viện báo cáo ca bệnh truyền nhiễm)
BỆNH NHÂNSTT

Nội dung

I

THÔNG TIN BỆNH NHÂN:

1

Họ và tên bệnh nhân: Điện thoại:

2

Người liên hệ (đối với trẻ em):

3

Ngày tháng năm sinh: Giới tính: Nam

4

Nơi ở hiện nay: Thôn: Xã: Huyện: Tỉnh: Thừa Thiên Huế

5

Nghề nghiệp:

6

Nơi làm việc/Trường học:

II

DIỄN BIẾN BỆNH

7

Ngày khởi phát:

8

Ngày vào viện:

9

Chẩn đoán khi vào viện: / Số lượng tiểu cầu :

10

Cơ sở y tế chuyển bệnh nhân đến: …………………………………………………………………………………………………….

11

Các biện pháp điều trị: Nội khoa

12

Xét nghiệm:

Ngày lấy mẫu xét nghiệm:

Ngày gửi mẫu xét nghiệm:

Phương pháp xét nghiệm: ………………………………………………………………………………………………....................................

Nơi xét nghiệm: …………………………………………………………………………………………………………......................................

Ngày trả và kết quả xét nghiệm: ……………………………………………………………………………………………………..

13

Tình trạng hiện tại của bệnh nhân:Người viết báo cáo

Thủ trưởng đơn vị

: uploadfiles -> vanban
uploadfiles -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam sở giáo dục và ĐÀo tạO Độc lập Tự do Hạnh phúc
uploadfiles -> SỞ TƯ pháp số: 507/tb-stp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
uploadfiles -> Ubnd tỉnh thừa thiên huế
uploadfiles -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam huyện nam đÔng độc lập Tự do Hạnh phúc
uploadfiles -> THÔng báo về nội dung Hội nghị liên tịch chuẩn bị Kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân huyện khóa VI, sáu tháng đầu năm 2016
vanban -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam xã phong hảI Độc lập Tự do Hạnh phúc
vanban -> TỜ trình về việc xin chủ trương gpmb, tái định cư và phương án
vanban -> QuyếT ĐỊnh ban hành Quy định tạm thời về treo dây thuê bao trên cột tại thành phố Huế, trung tâm thị xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
vanban -> BÁo cáo tổng kết công tác tiếp nhận, giải quyết và giao trả kết quả theo
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương