Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam huyện nam đÔng độc lập Tự do Hạnh phúctải về 17.57 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích17.57 Kb.
#820
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN NAM ĐÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 73/TB-UBND Nam Đông, ngày 10 tháng 7 năm 2015THÔNG BÁO

Chủ trương thu hồi đất để thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng

Dự án đầu tư xây dựng đường La Sơn - Nam Đông

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định 47/2014 NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Thông tư 37/2014/BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định chi tiết bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Quyết định số 46/2014/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 64/2014/ QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành quy định về trình tự, thủ tục thu hồi đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 1338/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Đường La Sơn -Nam Đông;

Căn cứ Quyết định số 701/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của huyện Nam Đông;

Căn cứ Công văn số 258/DT&XDGT ngày 06 tháng 7 năm 2015 về việc đề nghị Thông báo thu hồi đất bổ sung để thực hiện xây dựng công trình đường La Sơn – Nam Đông.

Ủy ban nhân dân huyện Nam Đông thông báo Chủ trương thu hồi đất để thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng đường La Sơn - Nam Đông gồm các nội dung sau:

1. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường La Sơn Nam Đông.

2. Tổng diện tích và vị trí khu đất thu hồi: Khoảng 102.453,3m2 (Một trăm lẻ hai nghìn, bốn trăm năm mươi ba phẩy ba mét vuông) đất tọa lạc tại các xã Hương Phú, Hương Hòa, Thượng Lộ và thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế.

+ Diện tích thuộc địa phận xã Hương Phú: 27.863,0 m2

+ Diện tích thuộc địa phận xã Hương Hòa: 10.541,3 m2

+ Diện tích thuộc địa phận xã Thượng Lộ: 2.250,1

+ Diện tích thuộc địa phận thị trấn Khe Tre: 61.825,9 m2

(Số liệu diện tích sẽ được xác định chính xác sau khi khảo sát, đo đạc)

3. Kế hoạch thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng:

a) Công tác khảo sát, đo đạc, thống kê, kiểm đếm đất đai, tài sản gắn liền với đất để lập hồ sơ thu hồi đất, lập dự án đầu tư và phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư bắt đầu thực hiện từ năm 2015;

b) Phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng từ năm 2015.

4. Cho phép chủ đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường La Sơn - Nam Đông được phép khảo sát, lập dự án đầu tư; phối hợp với đơn vị đo đạc, Trung tâm phát triển Quỹ đất huyện, Ủy ban nhân dân các xã Hương Phú, Hương Hòa, Thượng Lộ và Ủy ban nhân dân thị trấn Khe Tre để tiến hành đo đạc, lập bản đồ địa chính khu đất và kiểm kê đất đai, tài sản gắn liền với đất phục vụ việc lập Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, thu hồi đất.

5. Giao trách nhiệm cho Trung tâm phát triển Quỹ đất huyện:

a) Giúp Chủ đầu tư lập Phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

b) Sau khi dự án đầu tư được duyệt, tiến hành kiểm kê đất đai và tài sản gắn liền với đất, lập phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt để phục vụ việc thu hồi đất.

6. Giao trách nhiệm cho Ủy ban nhân dân các xã Hương Phú, Hương Hòa, Thượng Lộ và Ủy ban nhân dân thị trấn Khe Tre:

a) Niêm yết công khai thông báo này tại trụ sở Ủy ban và các điểm sinh hoạt chung tại khu đất thu hồi;

b) Quản lý chặt chẽ đất đai trong khu vực dự án theo đúng quy định pháp luật;

c) Phối hợp với chủ đầu tư phổ biến kế hoạch khảo sát, đo đạc cho người sử dụng đất trong khu vực dự án và yêu cầu người sử dụng đất tạo điều kiện để chủ đầu tư thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất để lập dự án đầu tư.

7. Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong khu vực dự án:

a) Có trách nhiệm phối hợp với tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường kê khai, kiểm kê phục vụ việc đền bù, thu hồi đất, giải phóng mặt bằng theo đúng kế hoạch;

b) Không thực hiện các giao dịch về quyền sử dụng đất kể từ ngày Thông báo này được ký.

Ủy ban nhân dân huyện Nam Đông thông báo để các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trong khu vực đất bị thu hồi và các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.
Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

- Chủ tịch, các PCTUBND huyện; CHỦ TỊCH

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng;

- Phòng TN&MT;

- Ban Đầu tư và xây dựng giao thông TT Huế;

- Trung tâm phát triển Quỹ đất;

- UBND xã Hương Phú;

- UBND xã Hương Hòa;

- UBND xã Thượng Lộ;

- UBND thị trấn Khe Tre; Ngô Văn Chiến- Các tổ chức, hộ dân có liên quan;

- Lưu VT.
Каталог: UploadFiles -> YKien -> ChuyenDe
UploadFiles -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do- hạnh phúc
UploadFiles -> QUẢn lý nuôi trồng thủy sản dựa vào cộng đỒNG
UploadFiles -> Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức tập huấn Chăm sóc skss tuổi mãn kinh và sàng lọc ung thư cổ tử cung
UploadFiles -> Ban chấp hành trung ưƠng đẢng cộng sản việt nam
UploadFiles -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam sở giáo dục và ĐÀo tạO Độc lập Tự do Hạnh phúc
UploadFiles -> SỞ TƯ pháp số: 507/tb-stp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
UploadFiles -> Ubnd tỉnh thừa thiên huế
UploadFiles -> THÔng báo về nội dung Hội nghị liên tịch chuẩn bị Kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân huyện khóa VI, sáu tháng đầu năm 2016
UploadFiles -> Nghị định số 60/2003/NĐ-cp ngày 6/6/2003 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước
ChuyenDe -> Bài 1: CÁc hiệU Ứng trong flash hiệu ứng đơn giản thiết kế Banner flash Bước 1

tải về 17.57 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương