Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam xã phong hảI Độc lập Tự do Hạnh phúctải về 12.89 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích12.89 Kb.
#1271
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ PHONG HẢI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 51/QĐ-UBND Phong Hải, ngày 25 tháng 5 năm 2012


QUYẾT ĐỊNH

Về việc Thành lập Hội đồng chính sách xã thực hiện theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính Phủ
ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ thông báo của Bộ Chính trị số 24-TB/TW ngày 05 tháng 5 năm 2011 và Chị thị số 523/CT-QUTW ngày 02 tháng 12 năm 2011của Quân ủy trung ương về lãnh đạo, chỉ đạo công tác Chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội giai đoạn 2012-2015 và Quyết định số: 62/2001/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ. Công văn số 816/BCĐ-CT ngày 21 tháng 4 năm 2012 của Ban chỉ đạo 38b tỉnh Thừa Thiên Huế về việc triển khai thực hiện Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ;

Thực hiện công văn số 242/HD-BCĐ ngày 04 tháng 5 năm 2012 của Ban chỉ đạo 24 huyện Phong Điền về việc thành lập Hội đồng chính sách cấp xã;

Xét đề nghị của Văn phòng Hội đồng nhân dân-Ủy ban nhân dân, Ban Chỉ huy Quân sự xã,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay Thành lập Hội đồng chính sách xã theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính Phủ gồm các ông, bà có tên sau:

1. Trưởng ban:

Ông Phan Khánh, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND xã.2. Phó Trưởng ban thường trực:

Ông Nguyễn Xuân Thái, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự xã.3. Các Phó Trưởng ban:

- Ông Nguyễn Trọng Tưởng, Trưởng Công an xã.

- Ông Nguyễn Thanh Sơ, Cán bộ LĐTB-XH xã.

4. Các thành viên:

- Mời Ông Nguyễn Văn Cam, Đảng ủy viên, Chủ tịch UBMTTQVN xã.

- Ông Hoàng Hùng Cường, Đảng ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân xã.

- Ông Nguyễn Quy, Chủ tịch Hội CCB xã.

- Ông Hoàng Văn Sửu, Đảng ủy viên, Bí thư xã Đoàn.

- Bà Trần Thị Cam, Chủ tịch Hội LHPN xã.

- Ông Nguyễn Mạnh, Văn phòng HĐND-UBND xã.

- Bà Hoàng Thị Quý, Kế toán ngân sách xã.

- Ông Võ Như Thùy, Trưởng thôn Hải Thế.

- Ông Hoàng Trọng Thuần, Trưởng thôn Hải Thành.

- Ông Trần Đình Hiếu, Trưởng thôn Hải Nhuận.

- Ông Hoàng Trọng Xuyến, Trưởng thôn Hải Phú.

- Ông Trần Văn Quýt, Trưởng thôn Hải Đông.

Điều 2. Hội đồng chính sach xã căn cứ Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC và các văn bản liên quan khác để tổ chức thực hiện.

Điều 3. Văn phòng Hội đồng nhân dân-Ủy ban nhân dân xã, Ban chỉ huy Quân sự, Trưởng các thôn, và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

- Như Điều 3; CHỦ TỊCH

- UBND huyện; (Đã ký)

- BCH Quân sự huyện; Nguyễn Viết Từ

- TV Đảng ủy, TT HĐND xã;

- CT, các PCT UBND xã;- Lưu: VT.
Каталог: uploadfiles -> vanban
uploadfiles -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam sở giáo dục và ĐÀo tạO Độc lập Tự do Hạnh phúc
uploadfiles -> SỞ TƯ pháp số: 507/tb-stp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
uploadfiles -> Ubnd tỉnh thừa thiên huế
uploadfiles -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam huyện nam đÔng độc lập Tự do Hạnh phúc
uploadfiles -> THÔng báo về nội dung Hội nghị liên tịch chuẩn bị Kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân huyện khóa VI, sáu tháng đầu năm 2016
vanban -> TỜ trình về việc xin chủ trương gpmb, tái định cư và phương án
vanban -> QuyếT ĐỊnh ban hành Quy định tạm thời về treo dây thuê bao trên cột tại thành phố Huế, trung tâm thị xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
vanban -> Ubnd tỉnh thừa thiên huế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vanban -> BÁo cáo tổng kết công tác tiếp nhận, giải quyết và giao trả kết quả theo

tải về 12.89 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương