Ubnd tỉnh thừa thiên huếtải về 13.59 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích13.59 Kb.
#771

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 2147/SGD&ĐT-KHTC


V/v báo cáo thống kê số liệu

đầu năm học 2015-2016


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thừa Thiên Huế, ngày 08 tháng 9 năm 2015

Kính gửi:

- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã và thành phố;

- Các đơn vị trực thuộc Sở.


Thực hiện công văn số 4525/BGDĐT-KHTC ngày 04/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo thống kê kỳ đầu năm học 2015-2016, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị thực hiện một số công việc sau:

I. Rà soát, cập nhật thông tin và gửi báo cáo đầu năm học 2015-2016:

1. Đối với các đơn vị trực thuộc Sở

a. Thực hiện trên Cổng thông tin đào tạo qua địa chỉ:

http://qlttgddt.thuathienhue.edu.vn/

- Tiếp tục rà soát, cập nhật thông tin về trường, lớp, học sinh, đội ngũ, cơ sở vật chất đảm bảo đầy đủ, chính xác.

- Sau khi rà, soát cập nhật, các đơn vị tiến hành kiểm tra, đối chiếu số liệu báo cáo trước khi “Gửi báo cáo” lên cấp trên.

- Vào menu Báo cáo->Chọn Đầu năm->Kích nút Gửi báo cáo để gửi báo cáo lên cấp trên (đơn vị đã gửi báo cáo trước đó ít nhất 1 lần thì kích nút Gửi báo cáo lại).

- Kết xuất file báo cáo đầu năm (Hồ sơ trường tháng 9) để có file dữ liệu đọc lên phần mềm thống kê của Bộ.

b. Thực hiện trên phần mềm thống kê của Bộ qua địa chỉ:

http://thongke.smas.edu.vn/

- Đọc số liệu từ file “Hồ sơ trường tháng 9” đã xuất ở mục a. lên phần mềm (hướng dẫn sử dụng: tải tại phần mềm sau khi đăng nhập), Lưu và Gửi cấp trên.2. Đối với Phòng GD&ĐT:

- Triển khai nội dung hướng dẫn như mục 1 đến các đơn vị trực thuộc Phòng.

- Kiểm tra số liệu báo cáo của các trường trực thuộc, yêu cầu bổ sung, chỉnh sửa nếu phát hiện sai sót.

- Gửi báo cáo lên Sở cả 2 hệ thống.II. Thời gian gửi báo cáo về Sở:

- Đối với các đơn vị trực thuộc Sở: trước ngày 20/9/2015

- Đối với các Phòng GD&ĐT: trước ngày 25/9/2015

Nhận được công văn này, yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện và gửi báo cáo đúng thời gian quy định./.


GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Website Sở; (Đã ký)

  • Lưu VP, KHTC.Phạm Văn Hùng
tải về 13.59 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương