CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam sở giáo dục và ĐÀo tạO Độc lập Tự do Hạnh phúctải về 12.15 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích12.15 Kb.
#635
UBND TỈNH VĨNH LONG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 458/TB-SGDĐT Vĩnh Long, ngày 11 tháng 4 năm 2016THÔNG BÁO

Về việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc ngày Giỗ tổ Hùng Vương,

ngày Chiến thắng 30 tháng 4 và Quốc tế Lao động 01 tháng 5

Căn cứ thông báo số 21/TB-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc ngày giỗ Tổ Hùng Vương, ngày Chiến thắng 30 tháng 4 và ngày Quốc tế Lao động 01 tháng 5;

Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo đến các đơn vị và cơ sở giáo dục nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày Chiến thắng 30 tháng 4 và ngày Quốc tế Lao động 01 tháng 5 như sau:

1. Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo

- Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương: nghỉ liên tục 03 ngày, từ ngày 16/4/2016 đến hết ngày 18/4/2016 (trong đó thứ Hai, ngày 18/4/2016 là ngày nghỉ bù cho thứ Bảy, ngày 16/4/2016, nhằm ngày mùng 10 tháng 3 năm Bính Thân).

- Ngày Chiến thắng 30 tháng 4 và ngày Quốc tế Lao động 01 tháng 5 nghỉ liên tục 4 ngày, từ ngày 30/4/2016 đến hết ngày 03/5/2016; trong đó, ngày 02 và ngày 03/5/2016 (thứ Hai và thứ Ba) là 02 ngày nghỉ bù cho ngày 30/4 (thứ Bảy) và 01/5/2016 (Chủ nhật).

2. Đối với các cơ sở giáo dục

- Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

+ Đối với cơ sở giáo dục không có tổ chức giảng dạy vào ngày thứ Bảy thì nghỉ 3 ngày liên tục, từ ngày 16/4/2016 đến hết ngày 18/4/2016 (thứ Hai), ngày 18/4/2016 là ngày nghỉ bù cho ngày 16/4/2016.

+ Đối với cơ sở giáo dục có giảng dạy ngày thứ Bảy thì nghỉ 01 ngày 16/4/2016.

- Ngày Chiến thắng 30 tháng 4 và ngày Quốc tế Lao động 01 tháng 5

+ Đối với cơ sở giáo dục không tổ chức giảng dạy vào ngày thứ Bảy: nghỉ liên tục 4 ngày, từ ngày 30/4/2016 đến hết ngày 03/5/2016; trong đó, ngày 02 và ngày 03/5/2016 (thứ Hai và thứ Ba) là 02 ngày nghỉ bù cho ngày 30/4 (thứ Bảy) và 01/5/2016 (Chủ nhật).

+ Đối với cơ sở giáo dục tổ chức giảng dạy vào ngày thứ Bảy: nghỉ liên tục 03 ngày từ ngày 30/4/2016 đến hết ngày 02/5/2016 (thứ Hai) là 01 ngày nghỉ bù cho ngày 01/5 (Chủ nhật).3. Treo cờ Tổ quốc

- Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương: từ ngày 15/4/2016 đến hết ngày 16/4/2016

- Ngày Chiến thắng 30 tháng 4 và ngày Quốc tế Lao động 01 tháng 5: từ ngày 29/4/2016 đến hết ngày 01/5/2016.

Các đơn vị thực hiện tốt vệ sinh cơ quan, tạo môi trường xanh, sạch, đẹp. Thực hiện tốt việc trực lãnh đạo, trực cơ quan trong các ngày nghỉ lễ./.


GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Lãnh đạo Sở;

- Phòng Chức năng thuộc Sở; Phòng GDĐT;

- Trường THPT, TTGDTX, trực thuộc;- Lưu: VT. (Đã ký)


Nguyễn Thị Quyên Thanh
Каталог: UploadFiles -> Site0054 -> Van%20ban -> So%20GD-DT -> 2016
So%20GD-DT -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở giáo dục và ĐÀo tạO Độc lập Tự do Hạnh phúc
So%20GD-DT -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở giáo dục và ĐÀo tạO Độc lập Tự do Hạnh phúc
So%20GD-DT -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam sở giáo dục và ĐÀo tạO Độc lập Tự do Hạnh phúc
So%20GD-DT -> KẾ hoạch về việc triển khai nội dung nghiên cứu khoa học sư phạM Ứng dụNG
So%20GD-DT -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở giáo dục và ĐÀo tạO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
2016 -> BÁo cáo sơ KẾt học kì I và phưƠng hưỚng nhiệm vụ HỌc kì II
So%20GD-DT -> Ubnd tỉnh vĩnh long cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
So%20GD-DT -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở giáo dục và ĐÀo tạO Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
So%20GD-DT -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam sở giáo dục và ĐÀo tạO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

tải về 12.15 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương