Ubnd tỉnh vĩnh long cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 45.29 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích45.29 Kb.
UBND TỈNH VĨNH LONG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 493 /KH-SGDĐT-KTKĐCLGD Vĩnh Long, ngày 27 tháng 3 năm 2012


KẾ HOẠCH

Tuyển sinh lớp 10 phổ thông năm học 2011-2012

Kính gởi: Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long.


Căn cứ Quyết định số 12/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 05.4.2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh Trung học cơ sở và tuyển sinh Trung học phổ thông và căn cứ công văn số 999/UBND-VHVX ngày 21 tháng 4 năm 2011 của UBND tỉnh về việc tuyển sinh trung học phổ thông; Sở Giáo dục và Đào tạo trình UBND tỉnh kế hoạch tổ chức tuyển sinh lớp 10 phổ thông như sau:

I. HÌNH THỨC TUYỂN SINH

- Tuyển sinh bằng hình thức thi tuyển cho tất cả các trường THPT.

- Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Kiêm sẽ có công văn hướng dẫn tuyển sinh riêng.

- Trường PT Dân tộc nội trú, trường Năng khiếu thể dục thể thao sẽ có công văn hướng dẫn tuyển sinh riêng.II. TỔ CHỨC TUYỂN SINH

A. Nguyên tắc.

- Căn cứ vào kết quả kỳ thi tuyển lớp 10 tổ chức vào tháng 7, hội đồng chấm thi và tuyển sinh của tỉnh sẽ xác định điểm tuyển sinh của từng học sinh. Điểm tuyển sinh được tính trên cơ sở điểm thi 3 môn của học sinh trong kỳ thi tuyển và các điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có).

- Căn cứ vào điểm tuyển sinh của học sinh, hội đồng tuyển sinh sẽ tuyển học sinh có điểm tuyển sinh cao nhất và thấp dần xuống cho đủ chỉ tiêu đã công bố của từng trường .

B. Hồ sơ thi tuyển.

Mỗi học sinh đăng ký dự tuyển phải nộp đủ các hồ sơ sau khi đăng ký:

- Đơn xin thi tuyển vào lớp 10. Trong đó, ghi rỗ tên trường nguyện vọng 1 và tên trường nguyên vọng 2;

- Bản chính học bạ THCS;

- Bản sao khai sinh hợp lệ;

- Bằng tốt nghiệp THCS (nếu đã tốt nghiệp những năm trước) hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời trong năm dự tuyển do trường trung học cấp cho học sinh của mình;

- Giấy xác nhận thuộc diện ưu tiên, khuyến khích do cơ quan có thẩm quyền cấp;

- Hai ảnh 3x4.

Hồ sơ dự thi nộp cho trường trung học nơi học sinh đang học lớp 9. Trường kiểm tra và lập danh sách theo trường THPT mà học sinh đăng ký học lớp 10 (mẫu 4.TS10) và nộp danh sách, hồ sơ cho trường THPT có học sinh đăng ký thi tuyển.

Học sinh ngoài tỉnh được đăng ký thi tuyển lớp 10. Hồ sơ nộp cho trường THPT nơi đăng ký học lớp 10.

C. Công tác hướng dẫn học sinh đăng ký thi tuyển.

Hiệu trưởng có trách nhiệm phổ biến chủ trương thi tuyển lớp 10 đến toàn thể giáo viên, học sinh và gia đình học sinh của trường với những nội dung cơ bản sau:1. Việc tổ chức thi tuyển được thực hiện theo các điều khoản thi tuyển trong Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông. Diện ưu tiên, diện cộng điểm ưu đãi được thực hiện theo Quy chế tuyển sinh Trung học cơ sở và tuyển sinh Trung học phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 12/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 05.4.2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Học sinh sẽ thi bắt buột 3 môn Ngữ văn, Toán và Ngoại ngữ.

3. Tuyển theo điểm tuyển sinh theo địa bàn và điểm tuyển sinh từ cao đến thấp dần cho đủ chỉ tiêu của trường. Học sinh ngoài địa bàn phải đạt điểm tuyển sinh cao hơn điểm chuẩn học sinh trong địa bàn ít nhất 20% mới được đưa vào danh sách xét tuyển.

4. Học sinh được chọn 1 trường THPT nguyện vọng 1 và 1 trường THPT nguyện vọng 2 để đăng ký. Nếu không trúng tuyển nguyện vọng 1, danh sách học sinh không trúng tuyển sẽ được chuyển sang xét tuyển vào trường nguyện vọng 2. Học sinh xét tuyển nguyện vọng 2 trong địa bàn phải có điểm tuyển sinh lớn hơn điểm chuẩn nguyện vọng 1 của học sinh trong địa bàn 20%, học sinh xét tuyển nguyện vọng 2 ngoài địa bàn phải có điểm tuyển sinh lớn hơn điểm chuẩn nguyện vọng 1 của học sinh ngoài địa bàn 20% mới được đưa vào danh sách xét tuyển.

5. Năm học 2012-2013 sẽ tuyển 80% học sinh đăng ký dự thi tuyển sinh vào học hệ giáo dục phổ thông, số còn lại sẽ học hệ giáo dục thường xuyên. Chỉ tiêu tuyển sinh và địa bàn tuyển sinh của các trường THPT sẽ được thông báo vào đầu tháng 5/2012.

6. Những học sinh không trúng tuyển cả 2 nguyện vọng được chọn trung tâm giáo dục thường xuyên thuận tiện nhất hoặc trường THPT có hệ giáo dục thường xuyên (Sở GD sẽ thông báo danh sách các trường THPT có mở hệ giáo dục thường xuyên cùng lúc với thông báo chỉ tiêu và địa bàn tuyển sinh của từng trường) để đăng ký học hệ giáo dục thường xuyên.

7. Cả tỉnh tổ chức 1 hội đồng chấm thi và xét tuyển sinh cho tất cả các trường THPT.

D. Chương trình thi, lịch thi, thời gian làm bài.

1. Chương trình thi: Là chương trình THCS hiện hành và chủ yếu là chương trình lớp 9. Các môn thi đều bằng hình thức tự luận.

2. Ngày thi, lịch thi và thời gian làm bài

a. Ngày thi: Dự kiến ngày 05 và 06 tháng 7 năm 2012.

b. Lịch thi

- Ngày 05.7.2012

+ Buổi sáng: 7 giờ 30 phút phát đề thi môn Ngữ văn

(thời gian làm bài 120 phút)

+ Buổi chiều: 14 giờ 00 phút phát đề thi môn Ngoại ngữ

(thời gian làm bài 60 phút)

- Ngày 06.7.2012

+ Buổi sáng: 7 giờ 30 phút phát đề thi môn Toán

(thời gian làm bài 120 phút)

Đ. Tuyển sinh

1. Điều kiện dự tuyển

Học sinh có đủ các điều kiện sau đây sẽ được đưa vào danh sách xét tuyển:

- Đã tốt nghiệp hoặc được công nhận tốt nghiệp THCS.

- Tuổi tính đến năm xét tuyển từ 15 đến 17 (năm sinh từ 1995 đến 1997).

- Có đủ hồ sơ dự tuyển theo qui định tại khoản B phần II.

- Phải dự thi đủ 3 môn thi qui định trong năm dự tuyển và không có bài thi nào 0 điểm.2. Điểm tuyển sinh

a) Điểm tuyển sinh của học sinh: là tổng của điểm thi 3 môn có tính hệ số (môn Ngữ văn và môn Toán hệ số 2, môn Ngoại ngữ hệ số 1) và điểm ưu tiên, điểm khuyến khích (nếu có).

Điểm ưu tiên, khuyến khích cộng thêm tối đa không quá 5 điểm.

3. Điểm ưu tiên

+ Cộng 3 điểm: Con liệt sĩ; con thương binh, bệnh binh có tỉ lệ mất sức từ 81% trở lên; con những người hưởng chế độ như thương binh , bệnh binh có tỉ lệ mất sức từ 81% trở lên (Thương binh hạng 1/4, bệnh binh hạng 1/3).

+ Cộng 2 điểm: Con Anh hùng LLVT; con Anh hùng lao động; con Bà mẹ VN anh hùng; con thương binh, bệnh binh, con những người hưởng chế độ như thương binh , bệnh binh có tỉ lệ mất sức dưới 81% (Thương binh hạng 2/4 trở lên, bệnh binh hạng 2/3 trở lên); Người dân tộc thiểu số sống và học tập tại vùng sâu, vùng kinh tế-xã hội khó khăn.

+ Cộng 1 điểm: Người dân tộc thiểu số không sống và học tập tại vùng sâu, vùng kinh tế-xã hội khó khăn; người đang sinh sống và học tập tại vùng sâu, vùng kinh tế-xã hội khó khăn.4. Điểm khuyến khích

+ Cộng 2 điểm: Đạt giải nhất kỳ thi HSG tỉnh bậc THCS; huy chương vàng văn nghệ, thể dục thể thao do Sở GD&ĐT tổ chức hoặc phối hợp với các ngành cấp tỉnh tổ chức; các kỳ thi do Bộ tổ chức, thi giữa các nước trong khu vực và quốc tế.

+ Cộng 1,5 điểm: Đạt giải nhì kỳ thi HSG tỉnh bậc THCS; huy chương bạc văn nghệ, thể dục thể thao do Sở GD&ĐT tổ chức hoặc phối hợp với các ngành cấp tỉnh tổ chức; Đạt loại giỏi kỳ thi nghề phổ thông do Sở GD-ĐT tổ chức hoặc loại giỏi chứng chỉ quốc gia A, B Tin học.

+ Cộng 1 điểm: Đạt giải ba kỳ thi HSG tỉnh bậc THCS; huy chương đồng văn nghệ, thể dục thể thao do Sở GD&ĐT tổ chức hoặc phối hợp với các ngành cấp tỉnh tổ chức; Đạt loại khá kỳ thi nghề phổ thông do Sở GD-ĐT tổ chức hoặc loại khá chứng chỉ quốc gia A, B Tin học.

+ Cộng 0,5 điểm: Đạt loại trung bình kỳ thi nghề phổ thông do Sở GD-ĐT tổ chức hoặc loại trung bình chứng chỉ quốc gia A, B Tin học .

5. Qui trình tổ chức tuyển sinh

- Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn công tác tuyển sinh lớp 10 phổ thông đến các cơ sở giáo dục có liên quan và các cơ quan thông tin, báo, đài (tháng 4).

- Sở Giáo dục và Đào tạo duyệt chỉ tiêu tuyển sinh, địa bàn, xác định các trường có mở hệ giáo dục thường xuyên của các trường THPT trong tỉnh và thông báo cho các trường trong tỉnh.

- Các trường trung học có học sinh lớp 9 triển khai công tác tuyển sinh cho giáo viên, học sinh và gia đình học sinh. Hướng dẫn và nhận đơn đăng ký dự tuyển của học sinh. Nộp danh sách đăng ký kèm theo hồ sơ thi tuyển cho các trường THPT có học sinh đăng ký tuyển sinh.

- Các trường trung học phổ thông triển khai công tác tuyển sinh cho toàn thể giáo viên của trường. Tổng hợp danh sách đăng ký và lập thành danh sách học sinh đăng ký dự thi và gởi về Sở để đăng ký (phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục).

- Mỗi trường THPT sẽ tổ chức thành một hội đồng thi, nếu số lượng đăng ký nhiều, thì tổ chức thành 2 hoặc 3 hội đồng thi.

- Sở sẽ thành lập một hội đồng chấm thi chung và xét tuyển chung cho cả tỉnh. Sau khi chấm xong hội đồng sẽ xét tuyển căn cứ vào điểm tuyển sinh, địa bàn, nguyện vọng của học sinh để xét tuyển và lập danh sách học sinh trúng tuyển vào các trường.

- Tổ chức chấm phúc khảo cho những học sinh có đơn yêu cầu gởi đến trường đăng ký hồ sơ trong thời gian qui định.4. Lịch làm việc

- Tháng 4.2012: trình kế hoạch tuyển sinh lên UBND tỉnh để phê duyệt. Dau khi được phê duyệt, sẽ phát hành văn bản hướng dẫn tuyển sinh lớp 10 phổ thông năm học 2012-2013 đến tất cả các cơ sở giáo dục trung học, các trung tâm giáo dục thường xuyên, các phòng giáo dục và đào tạo, UBND các huyện, thành phố. Đồng thời, phối hợp với các phương tiện thông tin báo, đài đưa thông tin về tuyển sinh lớp 10 năm học 2012-2013.

- Trong tháng 5.2012: Sở GD và ĐT duyệt chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.

- Từ ngày 06.6.2012 đến 08.6.2012: Các trường có học sinh lớp 9 đăng ký danh sách dự tuyển lớp 10 cho các trường THPT.

- Từ ngày 08 đến 09.6.2012: các trường THPT tổng hợp danh sách học sinh đăng ký dự tuyển tại đơn vị. Dự kiến tổ chức hội đồng coi thi, dự kiến nhân sự cho hội đồng.

- Ngày 11.6.2012: gởi danh sách học sinh đăng ký thi tuyển và danh sách đề cử nhân sự cho hội đồng coi thi của đơn vị về Sở.

- Ngày 15.6.2012: Các trường THPT nhận danh sách học sinh có số báo danh của học sinh dự tuyển quan email và làm thẻ dự thi cho học sinh.

- Ngày 19.6.2012: Các trường trung học có học sinh đăng ký dự tuyển liên hệ các trường THPT nhận thẻ dự thi về phát cho học sinh.

- Ngày 29.6.2012: Trường đặt hội đồng thi nhận bảng ghi tên dự thi, danh sách phòng thi và văn phòng phẩm, giấy thi tại phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục.

- Ngày 03.7.2012: Buổi sáng, họp triển khai công tác coi thi tại Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Ngày 04.7.2012: Buổi sáng, khai mạc hội đồng coi thi và kiểm tra hồ sơ dự thi. Sở Giáo dục và Đào tạo bàn giao đề thi cho các hội đồng coi thi tại hội đồng thi.

- Ngày 05 và 06.7.2012: Thi theo lịch thi. Sau khi thi xong môn Toán, Chủ tịch hội đồng coi thi bàn giao bài thi, toàn bộ hồ sơ, biên bản cho hội đồng chấm thi đặt tại Sở GD và ĐT.

- Từ ngày 07 đến 15.7.2012: Chấm thi.

- Ngày 16.7.2012: Mời Hiệu trưởng các trường THPT họp với Hội đồng tuyển sinh để thống nhất điểm chuẩn.

- Từ ngày 18 đến 19.7.2012: Hội đồng chấm thi và xét tuyển công bố danh sách học sinh trúng tuyển lớp 10 phổ thông của tất cả các trường THPT.

- Từ ngày 20 đến 23.7.2012: trường có học sinh lớp 9 nhận đơn đăng ký phúc khảo của học sinh (kể cả ngày chủ nhật). Tổng hợp và gởi danh sách đăng ký phúc khảo cho Sở Giáo dục và Đào tạo vào chiều ngày 23.7.2012 .

- Ngày 25.7.2012: chấm phúc khảo

- Ngày 27.7.2012: Thông báo kết quả phúc khảo.III. HỌC SINH THIẾU TUỔI.

Học sinh được Sở Giáo dục và Đào tạo cho phép học vượt lớp thì tuổi dự tuyển được giảm theo số năm được cho phép học vượt.IV. HỌC SINH THỪA TUỔI.

a) Những học sinh thuộc một trong những diện sau được tăng thêm 1 tuổi so với tuổi qui định trong tuyển sinh lớp 10 công lập:

- Học sinh người Việt Nam ở nước ngoài về nước.

- Học sinh là nữ.

b) Những học sinh thuộc một trong những diện sau được tăng thêm 2 tuổi so với tuổi qui định trong tuyển sinh lớp 10 công lập:

- Học sinh người dân tộc thiểu số.

- Học sinh học tập ở vùng sâu, vùng xã hội - kinh tế khó khăn.

- Học sinh bị tàn tật, khuyết tật, kém phát triển về thể lực và trí tuệ, mồ côi không nơi nương tựa hoặc thuộc diện đói nghèo theo qui định của Nhà nước.

Nếu học sinh thuộc cả 2 diện trên thì chỉ được áp dụng 1 diện duy nhất./.
Nơi nhận:

- Như "Kính gởi"; KT.IÁM ĐỐC

- Lãnh đạo Sở; PHÓ GIÁM ĐỐC

- Lưu: VP, KTKĐCLGD.

(Đã ký)

Lý Đại Hồng


Trang

: UploadFiles -> Site0054 -> Van%20ban -> So%20GD-DT
So%20GD-DT -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam sở giáo dục và ĐÀo tạO Độc lập Tự do Hạnh phúc
So%20GD-DT -> Ubnd tỉnh vĩnh long sở gd&ĐT – SỞ NỘi vụ
So%20GD-DT -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở giáo dục và ĐÀo tạO Độc lập Tự do Hạnh phúc
So%20GD-DT -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở giáo dục và ĐÀo tạO Độc lập Tự do Hạnh phúc
So%20GD-DT -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam sở giáo dục và ĐÀo tạO Độc lập Tự do Hạnh phúc
So%20GD-DT -> KẾ hoạch về việc triển khai nội dung nghiên cứu khoa học sư phạM Ứng dụNG
So%20GD-DT -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở giáo dục và ĐÀo tạO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
So%20GD-DT -> BÁo cáo sơ KẾt học kì I và phưƠng hưỚng nhiệm vụ HỌc kì II
So%20GD-DT -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở giáo dục và ĐÀo tạO Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
So%20GD-DT -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam sở giáo dục và ĐÀo tạO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương