CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở giáo dục và ĐÀo tạO Độc lập Tự do Hạnh phúctải về 132.47 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu26.07.2016
Kích132.47 Kb.
#6113
UBND TỈNH VĨNH LONG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 1541 /SGDĐT-TCCB Vĩnh Long, ngày 25 tháng 11 năm 2013


HƯỚNG DẪN

Về việc hợp đồng làm việc và công nhận hết thời gian tập sự đối với viên chức


Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/04/2012 của Chính phủ “Về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức”;


Căn cứ Thông tư 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 “Hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành”;


Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long hướng dẫn thực hiện hợp đồng làm việc và công nhận hết thời gian tập sự đối với viên chức mới được tuyển dụng vào ngành Giáo dục tại tỉnh Vĩnh Long cụ thể như sau:

I/- QUY ĐỊNH CHUNG.

 1. Viên chức.

 • Viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

 • Khi được tuyển dụng đơn vị quản lý trực tiếp ký hợp đồng lần đầu với người tập sự.

 1. Hợp đồng làm việc.

 • Hợp đồng có thời hạn (Hợp đồng lần thứ nhất): Không quá 1 năm đối với viên chức có trình độ cao đẳng trở lên; không quá 6 tháng đối với viên chức có trình độ trung cấp.

 • Hợp đồng không thời hạn: Sau khi hợp đồng có thời hạn, tiến hành hợp đồng không xác định thời gian.

 1. Thời gian tập sự.

 • Viên chức có trình độ Cao đẳng, Đại học: tập sự 12 tháng kể từ ngày được ký quyết định hợp đồng lần đầu.

 • Viên chức có trình độ trung cấp: tập sự 06 tháng kể từ ngày được ký quyết định hợp đồng lần đầu.

 • Viên chức có trình độ sơ cấp: tập sự việc 03 tháng kể từ ngày được hợp đồng lần đầu.

 • Nội dung tập sự:

 • Nắm vững quy định của luật viên chức về quyền và nghĩa vụ của viên chức, những điều viên chức không được làm; nắm vững cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan tổ chức, đơn vị và chức trách, nhiệm vụ của vị trí việc làm được tuyển dụng.

 • Trau dồi kiến thức và rèn luyện năng lực, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng.

 • Tập giải quyết, thực hiện các công việc của vị trí việc làm được tuyển dụng.

 • Trong thời gian tập sự viên chức tập sự được hội đồng sư phạm dự giờ ít nhất 08 tiết dạy.

 • Trong thời gian tập sự, người tập sự được hưởng 85% hệ số lương khởi điểm ngạch tuyển dụng.

II- HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC.

 • Viên chức mới được ký quyết định hợp đồng tuyển dụng: Thủ trưởng đơn vị làm hợp đồng có thời hạn (theo mẫu số 2 đính kèm)

 • Viên chức hoàn thành nhiệm vụ và được công nhận hết tập sự: Thủ trưởng đơn vị làm hợp đồng không thời hạn. (theo mẫu số 4 đính kèm).

III- PHÂN CÔNG VIÊN CHỨC HƯỚNG DẪN TẬP SỰ.

Người hướng dẫn tập sự cho viên chức trong thời gian tập sự là viên chức có năng lực trình độ sư phạm, có chuyên môn tốt, có thâm niên ở ngạch tối thiểu 5 năm là viên chức được khảo sát hoạt động sư phạm đạt loại khá, giỏi trở lên và có cùng chuyên môn với viên chức tập sự, được tổ khối chuyên môn tín nhiệm cử làm viên chức hướng dẫn tập sự, thủ trưởng ra quyết định cử viên chức hướng dẫn tập sự, trong thời gian hướng dẫn tập sự, viên chức hướng dẫn được hưởng phụ cấp trách nhiệm bằng 0.3 mức lương tối thiểu hiện hành.

Viên chức hướng dẫn tập sự phải có kế hoạch hướng dẫn tập sự cụ thể từng tháng cho viên chức đang tập sự.

Trước 20 ngày hết thời gian hướng dẫn tập sự. Viên chức hướng dẫn báo cáo kết quả quá trình hướng dẫn, bồi dưỡng viên chức tập sự và có ý kiến Hiệu trưởng xác nhận vào bản nhận xét, lập hồ sơ xét hết thời gian tập sự cho viên chức.Chú ý:

 • Một viên chức hướng dẫn cho một viên chức tập sự và cùng bộ môn.

 • Đối với viên chức phục vụ giảng dạy do Ban giám hiệu hướng dẫn Tập sự.

 • Nếu đơn vị không có viên chức đủ điều kiện hướng dẫn tập sự thì đơn vị quản lý, sử dụng viên chức phải làm văn bản xin ý kiến của đơn vị quản lý đơn vị sự nghiệp công lập.

IV- HỒ SƠ THỜI GIAN TẬP SỰ.

 1. Đối với cá nhân viên chức.

- Đơn xin bổ nhiệm vào ngạch viên chức (theo mẫu)

 • Quyết định của Hiệu trưởng phân công viên chức hướng dẫn trong thời gian tập sự (được lập khi bắt đầu cử viên chức hướng dẫn tập sự)

 • Quyết định hợp đồng tuyển dụng viên chức

 • Bản tự nhận xét đánh giá của viên chức tập sự:

+ Nắm vững quy định của luật viên chức về quyền và nghĩa vụ của viên chức, những điều viên chức không được làm;

+ Nắm vững cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan tổ chức, đơn vị và chức trách, nhiệm vụ của vị trí việc làm được tuyển dụng.

+ Trau dồi kiến thức và rèn luyện năng lực, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng theo chuẩn nghề nghiệp viên chức về các mặt như:


   • Về phẩm chất đạo đức;

   • Năng lực tìm hiểu đối tượng và môi trường giáo dục;

   • Về năng lực dạy học;

   • Năng lực giáo dục;

   • Năng lực hoạt động chính trị xã hội;

   • Năng lực phát triển nghề nghiệp;

+ Ý thức chấp hành tổ chức kỷ luật, nội quy, quy chế của đơn vị.

+ Về chấp hành chủ trương, đường lối chính sách của đảng và nhà nước. • Bản nhận xét đánh giá của viên chức hướng dẫn đối với viên chức tập sự và có ý kiến của Thủ trưởng về phẩm chất, đạo đức và kết quả công việc của người tập sự.

 • Kế hoạch của viên chức hướng dẫn tập sự .

 • Bản đề nghị hết thời gian tập sự của Hiệu trưởng.

 1. Đối với Hiệu trưởng các trường.

Tập hợp hồ sơ theo quy định:

 • Hồ sơ cá nhân viên chức.

 • Danh sách trích ngang của các viên chức đề nghị công nhận hết thời gian tập sự (theo mẫu).

 • Biên bản họp Ban giám hiệu mở rộng và đề nghị của Thủ trưởng đơn vị.
 1. Xét duyệt hồ sơ.

+ Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo:

Tập hợp hồ sơ của các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở trong huyện. theo phân cấp quản lý ra quyết định công nhận hết thời gian tập sự, bổ nhiệm chính thức vào ngạch viên chức.

+ Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo:

Tập hợp xem xét ra quyết định bổ nhiệm vào ngạch đối với viên chức các trường Trung học phổ thông, các Trung tâm giáo dục thường xuyên và các đơn vị trực thuộc.

Khi có quyết định hết thời gian tập sự bổ nhiệm vào ngạch viên chức, thủ trưởng tiến hành làm hợp đồng làm việc không thời hạn.

LƯU Ý:


 • Thời gian nghỉ sinh con theo chế độ bảo hiểm xã hội và thời gian ốm đau từ 03 ngày trở lên, thời gian bi tạm giam, tạm giữ, tạm đình chỉ công tác theo quy định của pháp luật không được tính vào thời gian tập sự.

 • Thời gian tập sự không được tính vào thời gian xét nâng bậc lương.

 • Trong thời gian tập sự viên chức không đạt yêu cầu thì không được bổ nhiệm vào ngạch viên chức, thủ trưởng lập hồ sơ đề nghị Phòng GD&ĐT (theo phân cấp quản lý), Sở GD&ĐT xoá tên trong danh sách tuyển dụng.

V- TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

Hồ sơ tập sự được gởi về Phòng GD&ĐT, Sở GD&ĐT đúng thời gian quy định, mọi sự chậm trễ do cá nhân hay do đơn vị thì cá nhân hoặc đơn vị đó chịu trách nhiệm.

Yêu cầu các đơn vị thực hiện đúng theo tinh thần hướng dẫn này. Những quy định trước đây trái với hướng dẫn này đều bãi bỏ. Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, thủ trưởng các đơn vị phổ biến rộng rãi cho viên chức đơn vị được biết và thực hiện đúng yêu cầu.
KT.GIÁM ĐỐC

Nơi nhận: P.GIÁM ĐỐC

- Lãnh đạo Sở

- Phòng GD-ĐT (để thực hiện)

- Hiệu trưởng trường THPT (để thực hiện).

- TTGDTX và đơn vị trực thuộc(để thực hiện).

- Lưu: VT,TCCB.Đã ký : Lý Đại Hồng


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

………………….ngày ………. tháng ……….. năm 20………..


ĐƠN XIN CÔNG NHẬN HẾT THỜI GIAN TẬP SỰ

VÀ BỔ NHIỆM VÀO NGẠCH VIÊN CHỨC
Kính gởi: Sở ………………………………………………………….

Phòng ……………………………………………………….

Hiệu trưởng…………………………………………………… 1. Họ và tên( viên chức): ………………………………………………………

Sinh ngày …….. tháng ……….năm ………

Quê quán: xã……………………huyện:………………..Tỉnh:……………….

Hiện trú quán tại: ……………………………………………………………..

Là viên chức đã tốt nghiệp sư phạm bộ môn:…………………………………

Hệ đào tạo: TC; CĐ; ĐH…..(12 +….) của trường sư phạm:……………

Đã nhận công tác từ ngày:……/……/20…

tại trường: ………………………………………………………………………

theo quyết định trúng tuyển số …………….ngày …../……./20.... của……………………………, về việc………………………

 1. Họ và tên viên chức hướng dẫn tập sự:……………………………………

Hệ đào tạo:………….Môn:……………Trường đào tạo:……………………….

Thâm niên công tác:………………………………………………………… 1. Đến nay tôi đã đủ thời gian tập sự theo quy định. Nay Tôi làm đơn này gửi đến lãnh đạo các cấp xem xét quyết định cho tôi được công nhận hết thời gian tập sự và bổ nhiệm vào ngạch công chức theo quy định hiện hành.

Tôi cam đoan sẽ ra sức phấn đấu học tập, làm việc và nỗ lực nhiều hơn trong lĩnh vực nghề nghiệp nhằm góp phần phát triển sự nghiệp giáo dục tỉnh nhà.
Ý kiến Hiệu trưởng trực tiếp quản lý. KÍNH ĐƠN

UBND TỈNH (huyện)…………..CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTrường:………………………… Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: /QĐ…. …………..ngày … tháng ….. năm 20…


QUYẾT ĐỊNH

Về việc cử viên chức hướng dẫn tập sự
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ……..

Căn cứ Thông tư 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 “Hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành”;


Căn hướng dẫn số /HD/GD-ĐT ngày tháng năm 20 của Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long, về việc…...

Theo đề nghị của Ông (bà) Tổ trưởng:…………………………………………


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cử Ông (Bà):……………………………………………………………

Hiện là viên chức bộ môn:………… Hệ đào tạo:……………………

Mã ngạch:…………Hệ số lương:……………..

Có trách nhiệm hướng dẫn tập sự cho Ông(Bà):……………………viên chức môn…….Hệ đào tạo………….

Thời gian tập sự là: ……….tháng. Kể từ ngày ……….……….đến ngày……………….

Điều 2. Trong thời gian hướng dẫn tập sự. Ông (Bà):………………………có trách nhiệm hướng dẫn Ông (Bà):………………thực hiện tốt nội dung tập sự theo quy định hiện hành.

Điều 3. Các Ông(Bà) Tổ trưởng tổ …………………..và các đương sự có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.


HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận:

- Như điều 3.

- Sở GD-ĐT, Phòng GD-ĐT.

- Lưu.


UBND TỈNH (huyện)……… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG……………………… Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
KẾ HOẠCH HƯỚNG DẪN TẬP SỰ

Căn hướng dẫn số /HD/GD-ĐT ngày tháng năm 20 của Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long, về việc…...

Căn cứ quyết định trúng tuyển số … .ngày …../……./20....của………, về việc……

Tôi tên : ……. Viên chức giảng dạy môn: .. tại trường…. Lên kế hoạch hướng dẫn viên chức tập sự tên:………………………môn:……….cụ thể như sau:


Thời gian hướng dẫn tập sự: từ ngày /……/…….đến ngày:……/…../……
I/- MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

-

-II/- NHIỆM VỤ CỤ THỂ:

(Nêu nhiệm vụ cụ thể của viên chức hướng dẫn đối với viên chức tập sự)

+ Tháng thứ 1:

+ Tháng thứ 2:

+ Tháng thứ 3:

+ Tháng thứ 4:

+ Tháng thứ 5:

+ Tháng thứ 6:

+ Tháng thứ 7:

+ Tháng thứ 9:

+ Tháng thứ 10:

+ Tháng thứ 11:

+ Tháng thứ 12:


Ý kiến Hiệu trưởng Viên chức hướng dẫn

DANH DÁCH ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN HẾT THỜI GIAN TẬP SỰ


TT

HỌ VÀ TÊN

TẬP SỰ

NGÀY SINH

CHUYÊN MÔN

TRÌNH ĐỘ CM

VIÊN CHứC HƯỚNG DẪN


Mẫu số 2

MẪU HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC XÁC ĐỊNH THỜI HẠN

(ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ)

Bộ, ngành, địa phương: ……
Đơn vị:
………………………
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số:        /HĐLV

……………, ngày ….. tháng ….. năm …..

 

HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC XÁC ĐỊNH THỜI HẠN

- Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

- Căn cứ Quyết định số:  ….. của …….. về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng .................

Chúng tôi, một bên là Ông/ Bà: …………………………………………………………

Chức vụ: ……………………………………………………………………………………

Đại diện cho đơn vị (1) ……………………………………………………………………

Địa chỉ ………………………………………………………………………………………

Điện thoại: …………………………………………………………………………………

Và một bên là Ông/ Bà: ………………………………………………………………….

Sinh ngày …….. tháng …….. năm …….. tại …………………………………………..

Trình độ đào tạo: …………………………………………………………………………

Chuyên ngành đào tạo: ………………………………………………………………….

Năm tốt nghiệp: ……………………………………………………………………………

Nghề nghiệp trước khi được tuyển dụng  ………………………………………………

Địa chỉ thường trú tại: …………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

Số chứng minh thư nhân dân ……………………………………………………………

Cấp ngày ….. tháng ….. năm ….. tại ……………………………………………………

Thỏa thuận ký kết Hợp đồng làm việc và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

Điều 1. Thời hạn và nhiệm vụ hợp đồng

- Thời hạn của Hợp đồng từ ngày …….. tháng …….. năm ……… đến ngày ......... tháng ……….. năm ………………

- Thời gian thực hiện chế độ tập sự (nếu có) từ ngày ….. tháng ……… năm ……. đến ngày …….. tháng ….. năm ……………………

- Địa điểm làm việc (2):..............................................................................................

- Chức danh chuyên môn: .........................................................................................

- Chức vụ (nếu có): ....................................................................................................

- Nhiệm vụ (3) ............................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

Điều 2. Chế độ làm việc

- Thời giờ làm việc (4):   .............................................................................................

- Được trang bị những phương tiện làm việc gồm: ……………………………………..

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của người được tuyển dụng

1. Quyền:

- Được hưởng các quyền quy định tại Điều 11, Điều 12, Điều 13, Điều 14 và Điều 15 Luật Viên chức.

- Phương tiện đi lại làm việc (5): …………………………………………………………

- Chức danh nghề nghiệp được bổ nhiệm (mã số): …………………, Bậc: …………

Hệ số lương …………………………………………………………………………………

- Phụ cấp (nếu có) gồm (6): ………………………………………………………………

được trả …………………….. lần vào các ngày ………………………….. hàng tháng.

- Thời gian xét nâng bậc lương:  ………………………………………………………

- Khoản trả ngoài lương …………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

- Được trang bị bảo hộ khi làm việc (nếu có) gồm: ……………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

- Số ngày nghỉ hàng năm được hưởng lương (nghỉ lễ, phép, việc riêng)

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

- Chế độ bảo hiểm (7): ……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

- Được hưởng các phúc lợi: ……………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

- Được hưởng các khoản thưởng, nâng bậc lương, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện nhiệm vụ hợp tác khoa học, công nghệ với các đơn vị trong hoặc ngoài nước theo quy định của pháp luật (8): ……………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

- Được hưởng các chế độ thôi việc, trợ cấp thôi việc, bồi thường theo quy định của pháp luật về viên chức.

- Có quyền đề xuất, khiếu nại, thay đổi, đề nghị chấm dứt Hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật.

- Những thỏa thuận khác (9) ………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

2. Nghĩa vụ:

- Hoàn thành nhiệm vụ đã cam kết trong Hợp đồng làm việc.

- Chấp hành nội quy, quy chế của đơn vị, kỷ luật làm việc và các quy định tại Điều 16, Điều 17, Điều 18 và Điều 19 Luật Viên chức.

- Chấp hành việc xử lý kỷ luật và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả theo quy định của pháp luật.

- Chấp hành sự phân công công tác của người có thẩm quyền khi đơn vị sự nghiệp có nhu cầu.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp

1. Quyền:

- Bố trí, phân công nhiệm vụ, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của người được tuyển dụng.

- Chấm dứt Hợp đồng làm việc, kỷ luật người được tuyển dụng theo quy định của pháp luật về viên chức.

2. Nghĩa vụ:

- Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong Hợp đồng làm việc.

- Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ của người được tuyển dụng đã cam kết trong Hợp đồng làm việc.

Điều 5. Điều khoản thi hành

- Hợp đồng làm việc này có hiệu lực từ ngày ………. tháng …….. năm …………..

- Những vấn đề về quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của hai bên không ghi trong Hợp đồng làm việc này thực hiện theo quy định của pháp luật về viên chức.

- Hợp đồng này làm thành 03 bản có giá trị ngang nhau, đơn vị sự nghiệp ký hợp đồng giữ 02 bản, viên chức được ký hợp đồng giữ 01 bản. Khi hai bên ký phụ lục Hợp đồng làm việc thì nội dung của phụ lục Hợp đồng làm việc cũng có giá trị như các nội dung của bản Hợp đồng làm việc này.

Hợp đồng này làm tại …………… ngày ………. tháng ……… năm ………..

 


Người được tuyển dụng
(Ký tên)
Ghi rõ họ và tên


Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp
(Ký tên, đóng dấu)
Ghi rõ họ và tên

HƯỚNG DẪN GHI MẪU HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC XÁC ĐỊNH THỜI HẠN

1. Ghi cụ thể tên đơn vị sự nghiệp.

2. Ghi cụ thể số nhà, phố, phường (thôn, xã), quận (huyện, thị xã), tỉnh, thành phố thuộc tỉnh hoặc Trung ương.

3. Ghi cụ thể nhiệm vụ phải đảm nhiệm theo yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng và bản mô tả công việc tương ứng.

4. Ghi cụ thể số giờ làm việc trong ngày, hoặc trong tuần, hoặc làm việc theo giờ hành chính.

5. Ghi phương tiện đi làm việc do đơn vị đảm nhiệm hoặc viên chức tự lo.

6. Ghi cụ thể tỷ lệ % các phụ cấp (nếu có) như: Khu vực, trượt giá, độc hại, thu hút, thâm niên, trách nhiệm ...

7. Ghi cụ thể quyền lợi về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và trợ cấp khác mà viên chức được hưởng.

8. Ghi cụ thể viên chức được hưởng quyền lợi nào đã nêu trong mục này.

9. Những thỏa thuận khác thường là những thỏa thuận gắn với tính chất, đặc điểm của ngành, lĩnh vực và điều kiện đặc thù của đơn vị sự nghiệp công lập nhưng không trái với quy định của pháp luật.

Mẫu số 4

MẪU HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC KHÔNG XÁC ĐỊNH THỜI HẠN(ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ)

Bộ, ngành, địa phương: ……
Đơn vị:
………………………
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số:         /HĐLV

……….., ngày ….. tháng ….. năm ………..

 

HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC KHÔNG XÁC ĐỊNH THỜI HẠN

- Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Chúng tôi, một bên là Ông/ Bà: …………………………………………………………

Chức vụ: ……………………………………………………………………………………

Đại diện cho đơn vị (1) ……………………………………………………………………

Địa chỉ  ………………………………………………………………………………………

Điện thoại: ………………………………………………………………………………….

Và một bên là Ông/ Bà:  ………………………………………………………………….

Sinh ngày ……… tháng ….. năm ….. tại  ………………………………………………

Chức vụ, chức danh: ………………………………………………………………………

Địa chỉ thường trú tại: ………………………………………………………………………

...................................................................................................................................

Số chứng minh thư nhân dân ……………………………………………………………

Cấp ngày ……. tháng ….. năm ….. tại …………………………………………………

Thỏa thuận ký kết Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:Điều 1. Nhiệm vụ hợp đồng

- Địa điểm làm việc (2):   …………………………………………………………………

- Chức danh chuyên môn: ……………………………………………………………….

- Chức vụ (nếu có): ……………………………………………………………………….

- Nhiệm vụ (3) ………………………………………………………………………………

...................................................................................................................................Điều 2. Chế độ làm việc

- Thời giờ làm việc (4): ……………………………………………………………………

- Được trang bị những phương tiện làm việc gồm: ……………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của viên chức

1. Quyền:

- Được hưởng các quyền quy định tại Điều 11, Điều 12, Điều 13, Điều 14 và Điều 15 Luật Viên chức.

- Phương tiện đi lại làm việc (5):  …………………………………………………………

- Chức danh nghề nghiệp được bổ nhiệm (mã số): ……………………………………

Bậc: …………….. Hệ số lương ……………………………………………………………

- Phụ cấp (nếu có) gồm (6): ………………………………………………………………

được trả ………….. lần vào các ngày ……………………… hàng tháng.

- Thời gian xét nâng bậc lương:  …………………………………………………………

- Khoản trả ngoài lương  …………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

- Được trang bị bảo hộ khi làm việc (nếu có) gồm: ……………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

- Số ngày nghỉ hàng năm được hưởng lương (nghỉ lễ, phép, việc riêng)

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

- Chế độ bảo hiểm (7): ……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

- Được hưởng các phúc lợi: ……………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

- Được hưởng các khoản thưởng, nâng bậc lương, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện nhiệm vụ hợp tác khoa học, công nghệ với các đơn vị trong hoặc ngoài nước theo quy định của pháp luật (8):..................................................

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

- Được hưởng các chế độ thôi việc, trợ cấp thôi việc, bồi thường theo quy định của pháp luật về viên chức.

- Có quyền đề xuất, khiếu nại, thay đổi, đề nghị chấm dứt Hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật.

- Những thỏa thuận khác (9) ………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

2. Nghĩa vụ:

- Hoàn thành nhiệm vụ đã cam kết trong Hợp đồng làm việc.

- Chấp hành nội quy, quy chế của đơn vị, kỷ luật làm việc và các quy định tại Điều 16, Điều 17, Điều 18 và Điều 19 Luật Viên chức.

- Chấp hành việc xử lý kỷ luật và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả theo quy định của pháp luật.

- Chấp hành sự phân công công tác của người có thẩm quyền khi đơn vị sự nghiệp có nhu cầu.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp

1. Quyền:

- Bố trí, phân công nhiệm vụ, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của viên chức.

- Chấm dứt Hợp đồng làm việc, kỷ luật đối với viên chức theo quy định của pháp luật.

2. Nghĩa vụ:

- Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong Hợp đồng làm việc.

- Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ của viên chức đã cam kết trong Hợp đồng làm việc.

Điều 5. Điều khoản thi hành

- Hợp đồng làm việc này có hiệu lực từ ngày ….. tháng ….. năm   ………………………

- Những vấn đề về quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của hai bên không ghi trong Hợp đồng làm việc này thực hiện theo quy định của pháp luật về viên chức.

- Hợp đồng này làm thành 03 bản có giá trị ngang nhau, đơn vị sự nghiệp ký hợp đồng giữ 02 bản, viên chức được ký hợp đồng giữ 01 bản. Khi hai bên ký phụ lục Hợp đồng làm việc thì nội dung của phụ lục Hợp đồng làm việc cũng có giá trị như các nội dung của bản Hợp đồng làm việc này.

Hợp đồng này làm tại ……………… ngày ….. tháng ….. năm …………….

 


Viên chức
(Ký tên)
Ghi rõ họ và tên


Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp
(Ký tên, đóng dấu)
Ghi rõ họ và tên


 

HƯỚNG DẪN GHI MẪU HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC KHÔNG XÁC ĐỊNH THỜI HẠN

1. Ghi cụ thể tên đơn vị sự nghiệp.

2. Ghi cụ thể số nhà, phố, phường (thôn, xã), quận (huyện, thị xã), tỉnh, thành phố thuộc tỉnh hoặc Trung ương.

3. Ghi cụ thể nhiệm vụ phải đảm nhiệm theo yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng và bản mô tả công việc tương ứng.

4. Ghi cụ thể số giờ làm việc trong ngày, hoặc trong tuần, hoặc làm việc theo giờ hành chính.

5. Ghi phương tiện đi làm việc do đơn vị đảm nhiệm hoặc viên chức tự lo.

6. Ghi cụ thể tỷ lệ % các phụ cấp (nếu có) như: Khu vực, trượt giá, độc hại, thu hút, thâm niên, trách nhiệm ...

7. Ghi cụ thể quyền lợi về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và trợ cấp khác mà viên chức được hưởng.

8. Ghi cụ thể viên chức được hưởng quyền lợi nào đã nêu trong mục này.

9. Những thỏa thuận khác thường là những thỏa thuận gắn với tính chất, đặc điểm của ngành, lĩnh vực và điền kiện đặc thù của đơn vị sự nghiệp công lập nhưng không trái với quy định của pháp luật.
: UploadFiles -> Site0054 -> Van%20ban -> So%20GD-DT -> TCCB
TCCB -> Ubnd tỉnh vĩnh long sở gd&ĐT – SỞ NỘi vụ
So%20GD-DT -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở giáo dục và ĐÀo tạO Độc lập Tự do Hạnh phúc
So%20GD-DT -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam sở giáo dục và ĐÀo tạO Độc lập Tự do Hạnh phúc
So%20GD-DT -> KẾ hoạch về việc triển khai nội dung nghiên cứu khoa học sư phạM Ứng dụNG
So%20GD-DT -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở giáo dục và ĐÀo tạO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
So%20GD-DT -> BÁo cáo sơ KẾt học kì I và phưƠng hưỚng nhiệm vụ HỌc kì II
So%20GD-DT -> Ubnd tỉnh vĩnh long cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
So%20GD-DT -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở giáo dục và ĐÀo tạO Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
So%20GD-DT -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam sở giáo dục và ĐÀo tạO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

tải về 132.47 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương