CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam sở giáo dục và ĐÀo tạO Độc lập – Tự do – Hạnh phúctải về 80.4 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích80.4 Kb.
UBND TỈNH VĨNH LONG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Số: 522 /HD-SGDĐT-KTKĐCLGD Vĩnh long, ngày 28 tháng 3 năm 2011


HƯỚNG DẪN

Tổ chức kỳ thi giải Toán trên Internet cấp tỉnh năm 2012

Căn cứ công văn số 1474/BGDĐT-GDTrH ngày 16/3/2012 của Bộ Giáo dục và Đào Tạo về việc tổ chức cuộc thi giải Toán và Olympic tiếng Anh trên Internet cấp toàn quốc, Sở hướng dẫn triển khai cuộc thi giải Toán trên Internet cấp tỉnh như sau:I. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN DỰ THI

Học sinh đang học từ lớp 1 đến lớp 9 được chọn vào đội tuyển cấp huyện, thành phố.II. TỔ CHỨC HỘI ĐỒNG THI

1. Hội đồng coi thi: Do phòng Giáo dục và Đào tạo chọn địa điểm, chuẩn bị số phòng máy dùng để thi, bố trí ca thi, học sinh thi tại các phòng máy. Số lượng địa điểm thi, số phòng máy căn cứ vào số dự thi của mỗi phòng Giáo dục và Đào tạo. Sở chịu trách nhiệm sắp xếp danh sách phòng thi.

2. Giám sát thi

Mỗi địa điểm thi được bố trí một cán bộ, chuyên viên của Sở Giáo dục và Đào tạo làm nhiệm vụ giám sát quy trình tổ chức Thi giải Toán trên Internet.

III. THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG THI

Mỗi phòng GD và ĐT thành lập 1 Hội đồng thi cấp tỉnh chung cho khối tiểu học và khối trung học cơ sở. Sở Giáo dục và Đào tạo ra quyết định thành lập các Hội đồng coi thi. Thành phần Hội đồng coi thi gồm có:

- 1 Chủ tịch: là lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo, điều hành coi thi tại địa phương.

- Các Phó chủ tịch chuyên môn: là lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo hoặc các trường tiểu học, trung học cơ sở đã từng tham gia kỳ thi cấp huyện, thành phố. Mỗi Phó chủ tịch phụ trách 1 địa điểm thi. Số lượng phó chủ tịch bằng số địa điểm thi.

- Mỗi địa điểm thi cử 1 Phó chủ tịch cơ sở vật chất là Hiệu trưởng các trường đặt địa điểm thi.

- Thư ký: là chuyên viên phòng Giáo dục và Đào tạo hoặc giáo viên của các trường học. Số lượng thư ký bằng số Phó chủ tịch cộng thêm 1 (thư ký cho Chủ tịch).

- Giám thị: là cán bộ, giáo viên Tin học và Tiếng Anh của các đơn vị do Sở điều động từ các phòng Giáo dục và Đào tạo bạn. Mỗi phòng máy thi bố trí 4 giám thị. Trong đó, có ít nhất 1 giáo viên Tiếng Anh, tất cả phải biết tin học và đã tham gia kỳ thi cấp huyện, thành phố.

Căn cứ vào số phòng máy sử dụng cho thi do các phòng báo cáo, Sở sẽ thông báo số lượng giám thị cụ thể mà đơn vị đề cử gởi về Sở để ra quyết định.

- Mỗi địa điểm thi đề cử 1 bảo vệ, 1 phục vụ, 1 nhân viên phụ trách kỹ thuật và phòng máy.

V. LỊCH THI

- Ngày thứ sáu, 06/04/2012

Ca thi

Khối lớp

Thời gian thi

Ca 1

3 và 5

7 giờ 15    đến    9 giờ 15

Ca 2

1 ; 2  và 4

9 giờ 30    đến   11 giờ 30

Ca 3

7 và 9

13 giờ 15   đến   15 giờ 15

Ca 4

6 và 8

15 giờ 30   đến   17 giờ 30


- Ngày thứ sáu, 13/04/2012 (chỉ tổ chức thi khi có sự cố về điện hoặc cho bố trí thi tiếp đối với các Hội đồng có số thí sinh dự thi đông, phải bố trí thi tiếp trong ngày thứ hai)

Ca thi

Khối lớp

Thời gian thi

Ca 1

3 và 5

7 giờ 15    đến    9 giờ 15

Ca 2

1 ; 2  và 4

9 giờ 30    đến   11 giờ 30

Ca 3

7 và 9

13 giờ 15   đến   15 giờ 15

Ca 4

6 và 8

15 giờ 30   đến   17 giờ 30

Học sinh phải có mặt trước giờ thi của mình 60 phút, tại địa điểm thi.

VI. HỒ SƠ DỰ THI

Học sinh dự thi mang theo thẻ học sinh hợp lệ do trường cấp. Nếu học sinh nào chưa có thẻ học sinh thì hiệu trưởng trường có trách nhiệm làm thẻ học sinh để học sinh đi thi.VII. LỊCH LÀM VIỆC

1. Ngày 23/3/2012: Các đơn vị báo cáo số địa điểm thi; số phòng máy; số máy/phòng máy; phương án bố trí học sinh tại các điểm thi; gởi danh sách đề cử Chủ tịch, Phó chủ tịch, thư ký, giám thị, bảo vệ, kỹ thuật, phục vụ của từng điểm thi), đăng ký và gởi email danh sách chính thức học sinh dự thi (theo mẫu).

2. Ngày 30/3/2012: Các phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường THPT cử người nhận danh sách phòng thi, các loại biên bản, các quyết định coi thi tại phòng Khảo thí và KĐCLGD.

3. Ngày 04/4/2012: Các phòng Giáo dục và Đào tạo cử người nhận mã số thi tại phòng Khảo thí và KĐCLGD.

4. Ngày 05/5/2012: Các phòng Giáo dục và Đào tạo triển khai kế hoạch coi thi cho toàn thể hội đồng coi thi, kiểm tra cơ sở vật chất, phòng thi tại các địa điểm thi, kiểm tra điều kiện dự thi của học sinh. Liên hệ Điện lực tại địa phương đảm bảo nguồn điện trong các ngày diễn ra kỳ thi, chuẩn bị nguồn điện dự phòng.

5. Ngày 06/4/2012: Lúc 6 giờ 30 phút, khai mạc hội đồng coi thi khối TH và THCS đồng loạt tại các điểm thi. Sau đó, đúng 7 giờ 15 phút bắt đầu tổ chức thi ca đầu tiên.

6. Ngày 07/4/2012: Lúc 6 giờ 30 phút, khai mạc hội đồng coi thi khối THPT. Sau đó, đúng 7 giờ 15 phút bắt đầu tổ chức thi ca đầu tiên.

7. Ngày 09/4/2012: các hội đồng coi thi bàn giao tất cả hồ sơ coi thi cho Ban tổ chức kỳ thi để xét giải. Địa điểm nhận hồ sơ: phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng.

8. Ngày 13/4/2012 và 14/4/2012: Nếu Hội đồng nào có sự cố về điện không thi xong trong ngày 06/4/2012 (khối TH và THCS), 07/4/2012 (khối THPT) hoặc bố trí thi cả ngày thứ hai do số lượng thí sinh đông tiếp tục tổ chức thi. Sau khi thi xong, tất cả hồ sơ coi thi được bàn giao cho Ban tổ chức ngay trong ngày.

9. Ngày 16/4/2012: công bố kết quả thi và đội tuyển dự thi cấp Quốc gia dành cho học sinh lớp 5 và lớp 9.

VIII. XÉT GIẢI VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cấp giấy chứng nhận cho những học sinh đạt giải cá nhân.Số lượng giải cá nhân: không quá 65% số thí sinh dự thi.

IX. KINH PHÍ

Sở Giáo dục và Đào tạo chi cho Hội đồng coi thi.

Phòng Giáo dục và Đào tạo chi trả tiền thuê mướn địa điểm thi, nguồn điện dự phòng (nếu có).

Các cơ sở trường học chịu trách nhiệm khen thưởng cho học sinh đạt giải.

Kinh phí đi lại các giám thị chi trả theo qui định tài chính hiện hành .

Nhận được công văn này, yêu cầu các phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường THPT khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng lịch./.
Nơi nhận:

- Các phòng GDĐT;

- Các trường THPT;

- Vụ GDTrH (để báo cáo);

- Lãnh đạo Sở;

- Lưu: VP, GDTH, GDTrH, KTKĐCLGD.KT.GIÁM ĐỐC

P.GIÁM ĐỐC  

                  

 

 

Đã ký: Lý Đại Hồng


 (Mẫu)DANH SÁCH ĐỘI TUYỂN HỌC SINH DỰ THI

GIẢI TOÁN CẤP TỈNH NĂM 2012

Của đơn vị :............................................

STT

Họ và tên

Ngày sinh (*)

Giới tính

Lớp

Trường đang học

Số ID

Điểm thi vòng 20

1

 

 

 
 

 

 

2

 

 

 
 

 

 

...

 

 

 
 

 

 


Vĩnh Long, ngày tháng năm 2012

Thủ trưởng đơn vị
(*): Ghi chú: Ngày sinh nhập theo định dạng:

dd/mm/yyyy, phía trước có dấu nháy ‘

để không bị đảo ngày và tháng.(Mẫu)

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN THAM GIA

HỘI ĐỒNG THI GIẢI TOÁN TRÊN INTERNET CẤP TỈNH NĂM 2011

Của đơn vị:.................................................

(Dùng để đề cử lãnh đạo và giám thị)

STT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị

Ghi chú

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

...

 

 

 

 


Vĩnh Long, ngày tháng năm 2012

Thủ trưởng đơn vị


Phòng Giáo dục và Đào tạo BÁO CÁO SỐ LIỆU BỐ TRÍ PHÒNG MÁY (Mẫu)

............................................ THI GIẢI TOÁN TRÊN INTERNET 2012
1. Tên điểm thi thứ nhất: ........................, sử dụng ……. phòng máy.

Khối lớp

Số phòng máy để thi

Số máy/phòng

Ghi chú

3


4


5


6


7


8


9


2. Tên điểm thi thứ hai: ........................., sử dụng ……. phòng máy.

Khối lớp

Số phòng máy để thi

Số máy/phòng

Ghi chú

3


4


5


6


7


8


9


3. Tên điểm thi thứ ba: ....................., sử dụng ……. phòng máy.

Khối lớp

Số phòng máy để thi

Số máy/phòng

Ghi chú

3


4


5


6


7


8


9


...........................

Trang

: UploadFiles -> Site0054 -> Van%20ban -> So%20GD-DT
So%20GD-DT -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam sở giáo dục và ĐÀo tạO Độc lập Tự do Hạnh phúc
So%20GD-DT -> Ubnd tỉnh vĩnh long sở gd&ĐT – SỞ NỘi vụ
So%20GD-DT -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở giáo dục và ĐÀo tạO Độc lập Tự do Hạnh phúc
So%20GD-DT -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở giáo dục và ĐÀo tạO Độc lập Tự do Hạnh phúc
So%20GD-DT -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam sở giáo dục và ĐÀo tạO Độc lập Tự do Hạnh phúc
So%20GD-DT -> KẾ hoạch về việc triển khai nội dung nghiên cứu khoa học sư phạM Ứng dụNG
So%20GD-DT -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở giáo dục và ĐÀo tạO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
So%20GD-DT -> BÁo cáo sơ KẾt học kì I và phưƠng hưỚng nhiệm vụ HỌc kì II
So%20GD-DT -> Ubnd tỉnh vĩnh long cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
So%20GD-DT -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở giáo dục và ĐÀo tạO Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương