CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở giáo dục và ĐÀo tạO Độc lập – Tự do – Hạnh phúctải về 15.54 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích15.54 Kb.
#18896
UBND TỈNH VĨNH LONG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : 332 /TB-SGDĐT-GDCN-GDTX Vĩnh Long, ngày 06 tháng 3 năm 2012THÔNG BÁO


Về việc tuyển sinh đi học sau đại học ở nước ngoài

(Đề án Vĩnh Long 100)

Căn cứ Đề án Vĩnh Long 100 về việc đào tạo ở nước ngoài nguồn nhân lực có trình độ sau đại học cho tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2006-2011;

Căn cứ Quyết định 320/QĐ-UBND ngày 02/03/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc gia hạn thời gian thực hiện Đề án đào tạo ở nước ngoài nguồn nhân lực có trình độ sau đại học cho tỉnh Vĩnh Long đến năm 2012;

Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long thông báo nội dung dự tuyển đi học sau đại học ở nước ngoài theo Đề án Vĩnh Long 100 như sau:I - ĐỐI TƯỢNG DỰ TUYỂN:

- Sinh viên đã tốt nghiệp đại học trong cả nước có chuyên ngành phù hợp với nhu cầu đào tạo có trong cơ cấu ngành nghề của Đề án Vĩnh Long 100;

- Cán bộ, công chức trong cơ quan và doanh nghiệp nhà nước thuộc diện quy hoạch đào tạo, được cấp Uỷ Đảng và lãnh đạo đơn vị giới thiệu (tuổi đời dưới 32 tuổi).

Tất cả đối tượng dự tuyển phải có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Vĩnh Long. Có học lực từ trung bình - khá trở lên, có ngoại ngữ trình độ B trở lên .II- ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN:

Người dự tuyển phải có phẩm chất đạo đức tốt, có lý lịch rõ ràng, trình độ chuyên môn giỏi, đầy đủ sức khoẻ để học tập, cam kết hoàn thành chương trình đào tạo và trở về phục vụ ít nhất 10 năm tại tỉnh Vĩnh Long. Nếu không hoàn thành chương trình đào tạo hoặc không trở về phục vụ tại tỉnh phải bồi thường toàn bộ chi phí đào tạo theo quy định của nhà nước.

Người dự tuyển phải có sự bảo lãnh của cơ quan hoặc gia đình hay người bảo trợ hợp pháp và việc bảo lãnh đó phải có xác nhận của chính quyền địa phương.

III- DANH MỤC NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO :

1- Công nghệ Thông tin, bao gồm cả viễn thông lẫn Tin học

2- Công Nghệ Sinh học

3- Nông Nghiệp Công Nghệ cao

4- Công nghệ chế biến, bao gồm cả thiết bị và qui trình công nghệ

5- Công Nghệ Vật liệu, Công nghệ hoá

6- Kiến trúc, Quy hoạch đô thị và cảnh quan môi trường

7- Khoa học Quan hệ Quốc tế, Luật, Quản lý hành chính

3- Y tế sức khoẻ cộng đồng

9- Cơ khí chế tạoIV - KINH PHÍ ĐÀO TẠO: Do ngân sách tỉnh Vĩnh Long đài thọ.

V- NƠI PHÁT HÀNH HỒ SƠ VÀ NỘP HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN:

Ứng viên mua và nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển tại Phòng Giáo dục chuyên nghiệp- Giáo dục thường xuyên -Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long (không giới hạn thời gian nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển trong năm).KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN
Nơi nhận:

- BĐH đề án;

- Các Sở, Ban, Ngành tỉnh; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

- Các Ban Đảng, Đoàn thể cấp tỉnh;

- Các UBND, P. Nội vụ huyện, TP; Trương Thị Bé Hai

- Các trường Đại học;

- Lưu: VP, GDCN-GDTX.

DEANVL100.THONG BAO TUYEN SINH-2012Каталог: UploadFiles -> Site0054 -> Van%20ban -> So%20GD-DT
So%20GD-DT -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam sở giáo dục và ĐÀo tạO Độc lập Tự do Hạnh phúc
So%20GD-DT -> Ubnd tỉnh vĩnh long sở gd&ĐT – SỞ NỘi vụ
So%20GD-DT -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở giáo dục và ĐÀo tạO Độc lập Tự do Hạnh phúc
So%20GD-DT -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở giáo dục và ĐÀo tạO Độc lập Tự do Hạnh phúc
So%20GD-DT -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam sở giáo dục và ĐÀo tạO Độc lập Tự do Hạnh phúc
So%20GD-DT -> KẾ hoạch về việc triển khai nội dung nghiên cứu khoa học sư phạM Ứng dụNG
So%20GD-DT -> BÁo cáo sơ KẾt học kì I và phưƠng hưỚng nhiệm vụ HỌc kì II
So%20GD-DT -> Ubnd tỉnh vĩnh long cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
So%20GD-DT -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở giáo dục và ĐÀo tạO Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
So%20GD-DT -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam sở giáo dục và ĐÀo tạO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

tải về 15.54 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương