KẾ hoạch về việc triển khai nội dung nghiên cứu khoa học sư phạM Ứng dụNGtải về 12.33 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích12.33 Kb.
UBND TỈNH VĨNH LONG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 323 /KH-SGDĐT-GDTrH Vĩnh Long, ngày 05 tháng 3 năm 2012KẾ HOẠCH

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI NỘI DUNG

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SƯ PHẠM ỨNG DỤNG


Căn cứ công văn số 7695/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 16 tháng 11 năm 2011 của Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai nội dung nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng;

Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch và triển khai bồi dưỡng cho cán bộ quản lý, giáo viên các trường THCS, THPT như sau:


1. Mục đích

- Giúp cho cán bộ quản lý các trường phổ thông nhận thức về vai trò, vị trí của Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong quá trình đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông;

- Quán triệt trong đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên các trường trung học nắm vững phương pháp, quy trình và có kỹ năng tiến hành Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng một cách hiệu quả;

- Giúp cho cán bộ quản lý các trường trung học có khả năng tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong nhà trường; từ đó vận động, thúc đẩy cán bộ quản lý và giáo viên thực hiện các nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng thường xuyên để từng bước nâng cao chất lượng giáo dục.2. Yêu cầu

Việc tổ chức tập huấn nội dung nghiên cứu khoa học s­ ph¹m ứng dụng phải đảm bảo đúng quy trình, khoa học và phù hợp đối tượng.


3. Nội dung bồi dưỡng

Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng.


4. Đối tượng bồi dưỡng

- Lãnh đạo, tổ trưởng tổ THCS các phòng GDĐT huyện, thành phố;

- Cán bộ quản lý (Hiệu trưởng hoặc phó Hiệu trưởng chuyên môn)/trường THCS, THPT;

- Tổ trưởng chuyên môn các trường trung học.5. Hình thức bồi dưỡng

Bồi dưỡng tập trung thông qua các lớp tập huấn của tỉnh; huyện, thành phố kết hợp tự nghiên cứu tài liệu, qua sinh hoạt nhóm chia sẻ cùng đồng nghiệp, trao đổi thảo luận.


5. Tài liệu bồi dưỡng

Tài liệu bồi dưỡng “Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng” sở Giáo dục và Đào tạo sẽ chuyển đến trường qua e-mail, trường in ra cho giáo viên đem theo khi tham gia lớp tập huấn.


6. Thời gian, địa điểm tổ chức

(Lịch đính kèm)7. Tập huấn tại trường

Sau khi tập huấn cốt cán tại Sở Giáo dục và Đào tạo, phòng Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng các trường THPT triển khai cho giáo viên thực hiện tốt công tác nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng.


Nhận được công văn này, yêu cầu Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố, Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông căn cứ nội dung xây dựng kế hoạch bồi dưỡng của đơn vị, cử học viên đủ số lượng, đúng thành phần tham dự lớp bồi dưỡng của sở GD&ĐT tổ chức. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc liên hệ phòng Giáo dục Trung học để được hướng dẫn./.


Nơi nhận: KT.GIÁM ĐỐC

- Lãnh đạo Sở GD&ĐT (để báo cáo); PHÓ GIÁM ĐỐC

- Phòng GD&ĐT huyện, thành phố;

- Trường THPT;- Lưu: VP, GDTrH.
Đã ký: Lý Đại Hồng
: UploadFiles -> Site0054 -> Van%20ban -> So%20GD-DT
So%20GD-DT -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam sở giáo dục và ĐÀo tạO Độc lập Tự do Hạnh phúc
So%20GD-DT -> Ubnd tỉnh vĩnh long sở gd&ĐT – SỞ NỘi vụ
So%20GD-DT -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở giáo dục và ĐÀo tạO Độc lập Tự do Hạnh phúc
So%20GD-DT -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở giáo dục và ĐÀo tạO Độc lập Tự do Hạnh phúc
So%20GD-DT -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam sở giáo dục và ĐÀo tạO Độc lập Tự do Hạnh phúc
So%20GD-DT -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở giáo dục và ĐÀo tạO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
So%20GD-DT -> BÁo cáo sơ KẾt học kì I và phưƠng hưỚng nhiệm vụ HỌc kì II
So%20GD-DT -> Ubnd tỉnh vĩnh long cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
So%20GD-DT -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở giáo dục và ĐÀo tạO Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
So%20GD-DT -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam sở giáo dục và ĐÀo tạO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương