BÁo cáo sơ KẾt học kì I và phưƠng hưỚng nhiệm vụ HỌc kì IItải về 93.29 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích93.29 Kb.
#21015
UBND TỈNH VĨNH LONG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 175/BC-SGDĐT Vĩnh Long, ngày 04 tháng 02 năm 2016BÁO CÁO

SƠ KẾT HỌC KÌ I VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ HỌC KÌ II,

NĂM HỌC 2015-2016 HỆ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

Căn cứ công văn số 4295/BGDĐT-GDTX ngày 24 tháng 8 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 đối với GDTX;

Thực hiện hướng dẫn số 1169/SGDĐT-GDCN-GDTX ngày 03 tháng 9 năm 2015 về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ trọng tâm giáo dục thường xuyên năm học 2015-2016. Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học kỳ 1 năm học 2015-2016 đối với giáo dục thường xuyên như sau:

A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015 – 2016

I. Tiếp tục triển khai Kế hoạch của ngành giáo dục thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về đổi mới căn bản, toàn diện GDĐT và tiếp tục triển khai hiệu quả Chỉ thị số 03-CT/TƯ ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

a) Các biện pháp đã thực hiện

Các cơ sở GDTX lựa chọn chủ đề, hình thức thiết thực, phù hợp để triển khai nội dung các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành;

Tăng cường các biện pháp quản lý nhằm đảm bảo nền nếp, kỷ cương trong dạy học; thực hiện đánh giá khách quan, công bằng, tạo động lực thi đua trong học tập, rèn luyện để nâng cao chất lượng giáo dục;

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm về quy chế chuyên môn, về đạo đức nhà giáo.b) Kết quả đạt được

100% các đơn vị GDTX triển khai và tổ chức thực hiện các cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và tham gia phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học viên tích cực”.

Qua học các chuyên đề, tư tưởng của cán bộ đảng viên và quần chúng có sự chuyển biến rõ rệt, thái độ, tinh thần làm việc được nâng lên.

II. Đẩy mạnh các hoạt động xây dựng xã hội học tập

a) Các biện pháp đã thực hiện

- Tiếp tục triển khai quyết định số 89/QĐ - TTg ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng chính phủ về việc quyết định phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập” giai đoạn 2012 – 2020;

- Tiếp tục thực hiện quyết định số 684/QĐ-UBND ngày 24 tháng 4 năm 2013 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020” tỉnh Vĩnh Long;

- Tiếp tục thực hiện văn bản hợp nhất số 10/VBHN-BGDĐT ngày 14 tháng 3 năm 2014 của Bộ GDĐT về việc quyết định Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm HTCĐ tại xã, phường, thị trấn;

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa của học tập suốt đời, xây dựng XHHT;

- Sở GDĐT chủ động lựa chọn nội dung và tăng cường phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo, đài trung ương và địa phương để tuyên truyền về ý nghĩa, nội dung của học tập suốt đời và xây dựng XHHT; về vai trò của GDTX trong việc nâng cao dân trí, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng cuộc sống của mọi tầng lớp nhân dân;

- Các cơ sở giáo dục thường xuyên tăng cường tuyên truyền quảng bá các kết quả nổi bật, người thật, việc thật của đơn vị về lợi ích của học tập suốt đời;

- Các cơ sở giáo dục thường xuyên có biện pháp thích hợp để khuyến khích cán bộ, giáo viên tích cực tham gia viết bài gửi Báo Giáo dục và Thời đại, các báo, đài khác để thông tin, quảng bá về những lợi ích và những thành quả tốt đẹp mà GDTX mang lại; chia sẻ những kinh nghiệm hay, những bài học quý, những băn khoăn, trăn trở, những vướng mắc, khó khăn, v.v...; tiếp tục đặt mua Báo Giáo dục và Thời đại cho các TTHTCĐ, đặc biệt là số chuyên đề "Xây dựng XHHT".

b) Kết quả đạt được

- 8/8 Phòng GDĐT phối hợp với các cơ quan, ban ngành của địa phương tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời tại địa phương từ ngày 02/10/2015 với kết quả đạt được như sau:

+ 317 đơn vị có kế hoạch tổ chức Tuần lễ HTSĐ.

+ 109 bài viết, tin, bài báo, bài viết về HTSĐ-XDXHHT

+ 1.144 tờ rơi, banrol, sách phục vụ cho hoạt động tuyên truyền

+ 80 cuộc tuyên truyền trong buổi sinh hoạt đầu tuần với 21.250 người tham gia.

+ Quyên góp 3.667 đầu sách vào thư viện, 16.504 lượt người tham gia đọc sách.

+ 21 cuộc hội diễn văn nghệ.

+ 82 lượt hội thảo, tọa đàm với 51.285 người tham gia.

+ 6 lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho CB, CC, VC; lớp nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học; lớp dạy nghề cho lao động nông thôn, lớp giáo dục kỹ năng sống, lớp học theo chương trình giáo dục đáp ứng theo nhu cầu người học, cập nhật kiến thức chuyển giao công nghệ với 704 người dự.

+ Khen thưởng cho 21 đơn vị và 736 cá nhân với số tiền khen thưởng là 40.380.000đ.

- Đài phát thanh truyền hình Vĩnh Long, báo Vĩnh Long đưa tin về các hoạt động của trung tâm HTCĐ.

- Có 1 bài đưa tin, chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động của ngành học GDTX được đăng trên Website của Sở.

III. Tiếp tục củng cố, phát triển mô hình hoạt động của các cơ sở GDTX


  1. Đối với trung tâm giáo dục thường xuyên, trường THPT

a) Các biện pháp đã thực hiện

Tiếp tục triển khai thực hiện chỉ thị số 10-CT/TW ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh công tác phân luồng học sinh sau THCS nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu của xã hội.

Giám đốc Trung tâm GDTX chủ động, tích cực xây dựng và phát triển mô hình trung tâm GDTX theo hướng thực hiện nhiều nhiệm vụ: GDTX - hướng nghiệp - dạy nghề.

Tổ chức điều tra, nắm vững nhu cầu học tập của người dân; chủ động phối hợp với các ban, ngành liên quan để tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho cán bộ, công chức và người lao động trên địa bàn.

Tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của Giám đốc các Trung tâm GDTX gắn với trách nhiệm; tăng cường nền nếp, kỷ cương thực hiện kế hoạch nhiệm vụ trong các hoạt động của Trung tâm GDTX.

Tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ sở GDTX trong việc thực hiện các quy định hiện hành của Bộ GDĐT.

Phối hợp với phòng GDĐT tăng cường các hoạt động tư vấn, hỗ trợ các TTHTCĐ về tài liệu học tập, tập huấn cho cán bộ quản lý, báo cáo viên của TTHTCĐ.

Nâng cao chất lượng giáo dục nghề phổ thông, khuyến khích việc dạy nghề truyền thống của địa phương. Đa dạng hóa các hình thức tư vấn hướng nghiệp.

Tăng cường việc ứng dụng CNTT trong quản lý và hỗ trợ đổi mới PPDH; tăng cường nội dung thông tin về GDTX trên Website của Sở; khuyến khích các trung tâm GDTX xây dựng Website phục vụ dạy học, quản lý và chia sẻ thông tin.

Giám đốc Trung tâm GDTX, Hiệu trưởng THPT có hệ GDTX chủ động thực hiện phân phối chương trình chi tiết đối với chương trình GDTX cấp THPT đã được ban hành tại quyết định số 710/QĐ-SGDĐT-GDCNTX ngày 07 tháng 9 năm 2015 quyết định về việc ban hành phân phối chương trình GDTX cấp THPT (37 tuần) của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long; chủ động bố trí thời gian tổ chức phụ đạo cho HV có học lực yếu kém và tổ chức ôn tập cho HV các lớp cuối cấp; chủ động trong việc kiểm tra, đánh giá chất lượng dạy học của trung tâm.

Tích cực đổi mới PPDH, kiểm tra, đánh giá theo chuẩn kiến thức, kỹ năng các chương trình GDTX; tăng cường trách nhiệm của các cấp quản lý trong việc thực hiện đổi mới PPDH các chương trình GDTX.

Tiếp tục tăng cường phối hợp với các Trường ĐH, CĐ, TCCN, TCN trong và ngoài tỉnh để thực hiện mở các lớp liên kết đào tạo theo đúng các qui định hiện hành của Bộ GDĐT.

Giám đốc Trung tâm GDTX (TTGDTX), Trường THPT có hệ GDTX thực hiện theo đúng qui định của thông tư số 26/2014/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 8 năm 2014 của Bộ GDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học viên theo học Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 02/2007/QĐ-BGDĐT ngày 23 tháng 01 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tăng cường tổ chức các hoạt động: tập huấn, hội thảo, sinh hoạt chuyên môn theo cụm GDTX, hội giảng, hội thi ở các cấp; tích cực tham gia tự làm thiết bị dạy học chương trình GDTX cấp THPT; nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, áp dụng sáng kiến kinh nghiệm về quản lý, giảng dạy.b) Kết quả đạt được

Đội ngũ, cơ sở vật chất:

- Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên của trung tâm GDTX:

+ Đội ngũ cán bộ quản lý: 15 (giảm 01 so với cùng kỳ)

+ Đội ngũ giáo viên cơ hữu: 168 (đạt chuẩn: 159, trên chuẩn: 10)

- Cơ sở vật chất của các trung tâm GDTX:

+ 8/8 Trung tâm GDTX được xây dựng cơ bản

+ Tổng số phòng học: 53

+ Phòng thí nghiệm: 09

+ Phòng thư viện: 08

+ Máy vi tính: 286

- Tỷ lệ huy học viên lớp 10 GDTX năm học 2015-2016: 783/1.204: 64,49%

Chỉ đạo chuyên môn:

- Phối hợp với Thanh tra Sở GDĐT kiểm tra tình hình đầu năm tại 02 Trung tâm GDTX TX Bình Minh và Vũng Liêm.

- Chỉ đạo 02 cụm chuyên môn xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên môn năm học 2015-2016, đồng thời các tổ trưởng bộ môn xây dựng kế hoạch hoạt động chuyên môn và tiến hành các hoạt động theo kế hoạch đã đề ra.

- Các cụm chuyên môn đã tiến hành sinh hoạt và tổ chức dự giờ trao đổi kinh cho tất cả 07 môn học GDTX với hơn 150 GV của các TTGDTX và trường THCS-THPT, THPT tham dự.

Phân luồng học sinh sau THCS:

- Học sinh tốt nghiệp THCS vào lớp 10 THPT: 10.985 học sinh, tỉ lệ 80,58% (năm qua 10.278 hsinh, tỉ lệ 84,72%)

- Học sinh tốt nghiệp THCS vào lớp 10 GDTX, lớp 10 THPT hệ GDTX: 886 học sinh, tỉ lệ 6,5% (năm qua 884 hsinh, tỉ lệ 7,29%)

- Học sinh tốt nghiệp THCS vào TCCN, Trường nghề: 422 học sinh, tỉ lệ 3,1% (năm qua 239 hsinh, tỉ lệ 2%)

- Luồng khác: 1,340 học sinh, tỉ lệ 9,8% (năm qua 731 hsinh, tỉ lệ 6%)

Mô hình dạy văn hóa, kết hợp với dạy nghề:

- Trung tâm GDTX Thành phố Vĩnh Long dạy văn hóa tại Trường Trung cấp nghề số 9 với 375 học viên và Cơ sở dạy nghề tư thục Đông Thuận 90 học viên. Trung tâm GDTX huyện Long Hồ dạy văn hóa cho công nhân Khu công nghiệp Hòa Phú với 28 HVLiên kết đào tạo:

Trung tâm GDTX thành phố Vĩnh Long liên kết TCCN với Trường CĐ Điện Lực TPHCM mở 01 lớp ngành hệ thống điện với 120 học viên và lớp Cao đẳng Điện với 61 học viên.

Trung tâm GDTX Trà Ôn liên kết với Trung tâm liên kết đào tạo Trường ĐH Cần Thơ mở 01 lớp Bồi dưỡng cấp chứng chỉ Kế toán trưởng với 65 học viên.

Số học viên đỗ CĐ, ĐH của các TTGDTX năm học 2014-2015:

- Trung tâm GDTX TPVL: 14 (năm học 2013-2014: 16)

- Trung tâm GDTX Long Hồ: 1 (năm học 2013-2014: 4)

- Trung tâm GDTX Mang Thít: 3 (năm học 2013-2014: 3)

- Trung tâm GDTX Vũng Liêm: 2

- Trung tâm GDTX Tam Bình: 1 (năm học 2013-2014: 2)

- Trung tâm GDTX Trà Ôn: /

- Trung tâm GDTX TX Bình Minh: 7 (năm học 2013-2014: 3)

- Trung tâm GDTX Bình Tân: 2 (năm học 2013-2014: 6)

Kết quả xếp loại học lực các lớp THCS, THPT hệ GDTX:

- Tổng số học viên đang theo học các lớp bổ túc THCS là 44 học viên, giảm 5 học viên so với cùng kỳ; kết quả xếp loại học lực HK1 năm học 2015-2016: Loại giỏi: 8, tỉ lệ 18,18%; Khá 19, tỉ lệ 43,18%; loại TB 14, tỉ lệ 31,81%; loại yếu 03, tỉ lệ 6,83%;

- Tổng số học viên đang theo học các lớp bổ túc THPT: 1.972 học viên, giảm 311 học viên so với cùng kỳ; kết quả xếp loại học lực HK1 năm học 2015-2016: loại giỏi: 78, tỉ lệ 3,95%; loại khá: 490, tỉ lệ 21,95%; loại TB: 973, tỉ lệ 49,34%; loại yếu: 367, tỉ lệ 18,61%; loại kém: 64 112, tỉ lệ 6,15%. Số học viên xếp loại học lực giỏi, khá tăng 4,48%, số học viên xếp loại học lực yếu, kém giảm 3,15% so với cùng kỳ của năm học 2014-2015.

Học sinh bỏ học:Trung tâm GDTX: khối 10: 41/562 tỉ lệ 7,29%; khối 11: 24/459 tỉ lệ 5,22%; khối 12: 22/461 tỉ lệ 4,77%. Tổng cộng: 87/1.482 tỉ lệ 5,87 % (tăng 1,75% so cùng kỳ 4,30%).

Trường THPT có lớp GDTX: khối 10: 42/292 tỉ lệ 14,38%; khối 11: 9/114 tỉ lệ 7.89%; khối 12: 6/84 tỉ lệ 7,14% . Tổng cộng: 47/490 tỉ lệ 9,59 % ( tăng 4,68% so cùng kỳ 4,91% ).

Tỷ lệ bỏ học chung hệ GDTX 134/1.972 tỉ lệ 6,79% (tăng 2,36% so cùng kỳ 4,43%)  1. Đối với trung tâm học tập cộng đồng

  1. Biện pháp đã thực hiện

UBND tỉnh đã ban hành quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 1 tháng 4 năm 2015 về quy định nội dung và mức chi cho các trung tâm học tập cộng đồng thực hiện Đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020.

Phòng GDĐT chủ động tham mưu với các cơ quan chức năng để phối hợp kiện toàn, xây dựng mô hình trung tâm HTCĐ hoạt động theo hướng kết hợp với các hoạt động của Nhà văn hóa, điểm Bưu điện văn hóa xã, Thư viện xã…; tăng cường huy động các nguồn lực từ ngân sách nhà nước và từ xã hội hoá giáo dục để xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm thiết bị, phương tiện hoạt động cho các trung tâm HTCĐ.

Phòng GDĐT chỉ đạo kiện toàn các ban quản lý, chỉ đạo các trung tâm HTCĐ xây dựng đội ngũ báo cáo viên, hướng dẫn viên nòng cốt trung tâm HTCĐ.

Chú trọng việc mở rộng địa bàn hoạt động của trung tâm HTCĐ theo hướng đưa các lớp học, các hoạt động của trung tâm HTCĐ về đến tận các thôn, ấp để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc tham gia học tập.

Phòng GDĐT tiếp tục chỉ đạo xây dựng điểm một số trung tâm HTCĐ ở các địa bàn khác nhau (thành thị, nông thôn), tổ chức rút kinh nghiệm, triển khai nhân rộng mô hình.

Tăng cường phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể để tổ chức biên soạn tài liệu, học liệu địa phương, tài liệu tham khảo, các chuyên đề bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kĩ năng, chuyển giao công nghệ tại các trung tâm HTCĐ nhằm tạo điều kiện cho người dân học tập theo nhu cầu.

Tổ chức đánh giá các TTHTCĐ theo hướng dẫn tại công văn số 1135/ SGDĐT-GDCN-GDTX ngày 16/9/2013 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn đánh giá TTHTCĐ.

Thực hiện hướng dẫn số 223/SGDĐT-GDCN-GDTX ngày 27 tháng 02 năm 2015 của Sở GD-ĐT về việc đánh giá xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã;

b) Kết quả đạt được

- Tổng số trung tâm Học tập Cộng đồng: 109/109 xã, phường, thị trấn, đạt tỉ lệ 100%.

- Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên của trung tâm HTCĐ:

+ Đội ngũ cán bộ quản lý: 293

+ Đội ngũ giáo viên biệt phái: 101

+ Đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên: 870

- Cơ sở vật chất của các trung tâm HTCĐ

+ Số trung tâm có trụ sở riêng: 32 (tăng 11 so cùng kỳ)

+ Số trung tâm có tủ sách riêng: 72 (không tăng so cùng kỳ)

+ Số trung tâm có thiết bị riêng: 34 (tăng 22 so cùng kỳ)Kết quả hoạt động của Trung tâm HTCĐ

Các trung tâm học tập cộng đồng đã mở được 5.438 chuyên đề với 494.263 lượt người tham dự; kinh phí tổ chức các chuyên đề 8.800.144.380 đồng.Xếp loại Trung tâm HTCĐ

- Loại tốt: 66/109, tỉ lệ 60,55%

- Loại khá: 30/109, tỉ lệ 27,52%

- Loại trung bình: 13/109, tỉ lệ 11,93%3. Đối với trung tâm ngoại ngữ, tin học

a) Biện pháp đã thực hiện

Tăng cường nền nếp, kỷ cương, chất lượng hoạt động của các trung tâm NN – TH; cơ sở NN – TH trên địa bàn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người được học tập thường xuyên, suốt đời theo nhu cầu cá nhân.

Các Trung tâm NN, TH tổ chức rà soát, đánh giá năng lực của đội ngũ giáo viên của trung tâm, đặc biệt là năng lực ngôn ngữ (nghe – nói) của đội ngũ giáo viên ngoại ngữ; xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ giáo viên nhằm đáp ứng yêu cầu dạy Chương trình GDTX về tiếng Anh thực hành theo Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Các trung tâm NN, TH thực hiện nghiêm túc việc tổ chức dạy học, kiểm tra, đánh giá, công nhận kết quả học tập Chương trình GDTX về tiếng Anh thực hành ban hành theo Quyết định số 66/2008/QĐ-BGDĐT, ngày 02/12/2008 của Bộ trưởng Bộ GDĐT.b) Kết quả đạt được

- Tổng số trung tâm Ngoại ngữ - Tin học: 8 (01 công lập; 7 tư thục). Số cơ sở dạy ngoại ngữ: 02; Số cơ sở dạy Tin học: 02

- Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên của trung tâm ngoại ngữ, tin học:

+ Đội ngũ cán bộ quản lý: 18

+ Đội ngũ giáo viên cơ hữu: 20

Bồi dưỡng Ngoại ngữ - Tin học

Các Trung tâm Ngoại ngữ của tỉnh tổ chức được 195 lớp tiếng anh trẻ em với 4.653 học sinh khối trẻ em theo học (tăng 17 lớp so với cùng kỳ);

Tổ chức kiểm tra cấp chứng chỉ quốc gia Tin học trình độ A, B được 733 lượt người học, giảm 1.407; ngoại ngữ trình độ A, B được 799 lượt người học, giảm 3.884 lượt người so với cùng kỳ năm học 2014-2015.

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học tỉnh đã tổ chức giảng dạy theo khung năng lực 6 bậc Việt Nam từ A1, A2 và B với 65 lớp và có 1.045 lượt học viên theo học.

Tổ chức ôn luyện thi và dự thi các chương trình Tiếng Anh quốc tế STARTERS: 35, MOVERS: 34, FLYERS: 17, IELTS: 6, TOEIC: 03, TOEFL iBT: 01, KET: 15, FCE: 8. Tổng cộng: 119.

IV. Đẩy mạnh công tác chống mù chữ, củng cố vững chắc kết quả xóa mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học

a) Biện pháp đã thực hiện

Triển khai thực hiện chỉ thị số 10-CT/TW ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị về củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và xóa mù chữ cho người lớn nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu của xã hội.

Phòng GDĐT chỉ đạo các địa phương chủ động tổ chức điều tra, thu thập thông tin về số người mù chữ, tái mù chữ trên địa bàn; xây dựng chương trình, kế hoạch công tác chống mù chữ phù hợp với thực tiễn; đặc biệt ưu tiên những nơi có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn. Thực hiện công tác XMC và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ (GDTTSKBC) theo công văn số: 1322/SGDĐT-GDCN-GDTX ngày 09 tháng 8 năm 2012 của Sở GDĐT về hướng dẫn mở các lớp XMC và GDTTSKBC.

Tiếp tục huy động những người trong độ tuổi 15-60 còn mù chữ ra lớp học XMC, đặc biệt quan tâm đến trẻ em gái, phụ nữ người dân tộc thiểu số.

Chủ động tham mưu, đề xuất triển khai thực hiện kế hoạch Đề án “Xóa mù chữ giai đoạn 2012-2020” phù hợp với tình hình thực tiễn ở địa phương.

b) Kết quả đạt được

- Số người đang theo học xoá mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ 132 người (trong đó nữ 94, dân tộc 22 người ), giảm 67 người so với cùng kỳ;

- Tổng dân số trong độ tuổi 15 - 25 là 132.432 người, số người biết chữ: 130.937 người đạt tỉ lệ 98,87%, giảm 0,87% so với cùng kỳ năm trước;

- Tổng dân số trong độ tuổi từ 26 – 35 là 194.362 người, số người biết chữ là 186.597 người, đạt tỉ lệ 96%, giảm 2,11% so với cùng kỳ;

- Tổng số người trong độ tuổi từ 36 trở lên: 334.112 người, số người biết chữ: 229.551người đạt tỉ lệ 89,65%, giảm 2,94% so với cùng kỳ;

- Căn cứ quyết định số 26/2001/QĐ-BGDĐT ngày 05/7/2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành qui định tiêu chuẩn, kiểm tra và đánh giá công nhận phổ cập giáo dục trung học cơ sở, toàn tỉnh tiếp tục đạt chuẩn quốc gia phổ cập giáo dục trung học cơ sở tại thời điểm kiểm tra tháng 9 năm 2015: 109/109 xã, phường, thị trấn: tỷ lệ 100%; tỉ lệ đối tượng 15-18 TNTHCS (2 hệ) tăng 0,05% so với cùng kỳ (93.38%).

Tỉ lệ đạt chuẩn PCGD THCS theo các tiêu chí qui định tăng hàng năm, ngày càng mang tính bền vững là tiền đề tốt tiến tới thực hiện Nghị định 20/2014/NĐ-CP ngày 24 tháng 03 năm 2014 về phổ cập giáo dục xóa mù chữ (PCGDXMC) của Thủ tướng Chính phủ đạt phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2 (Bảo đảm tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 1; Tỷ lệ thanh niên, thiếu niên trong độ tuổi từ 15 đến 18 tốt nghiệp trung học cơ sở đạt ít nhất 90%, đối với xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đạt ít nhất 80%; huyện, thị, TP: Có ít nhất 95% số xã đạt chuẩn).

V. Tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng dạy học

Lãnh đạo và GV dự nguồn của các trung tâm GDTX có tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng CBQL do Sở GDĐT tổ chức và các trung tâm tiếp tục xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nâng cao năng lực công tác cho đội ngũ CBQL cũng như các lớp bồi dưỡng giáo viên về trình độ nghiệp vụ chuyên môn.

Hai cụm chuyên môn đã tổ chức sinh hoạt chuyên môn cho tất cả các môn học theo kế hoạch đã đề ra, có đầy đủ các GV bộ môn của các TTGDTX và trường THPT, THCS-THPT có lớp GDTX tham dự.

VI. Một số hoạt động khác

Các TTGDTX và trường THPT có hệ GDTX thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các hoạt động: giáo dục pháp luật, giáo dục chính trị, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống; giáo dục bảo vệ môi trường; giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; giáo dục về tài nguyên và môi trường biển, hải đảo; giáo dục về ứng phó với biến đổi khí hậu; giáo dục phòng chống ma tuý, HIV/AIDS; giáo dục an toàn giao thông ...

Các TTGDTX thực hiện các khoản thu trong trung tâm theo đúng các qui định của Bộ GDĐT, UBND tỉnh Vĩnh Long và Sở GDĐT; quản lý tài chính theo đúng quy định hiện hành.

Các TTGDTX đã tổ chức tốt công tác sơ kết, công tác thi đua, khen thưởng ở địa phương, gửi báo cáo về Sở GDĐT đảm bảo đầy đủ, chính xác và đúng thời hạn.

2. Đánh giá chung

Trong học kỳ 1 năm học 2015-2016, mặc dù còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ quản lý do phải kiêm nhiệm, đội ngũ giáo viên cơ hữu của các TTGDTX còn thiếu về số lượng và còn nhiều hạn chế về chuyên môn. Nhưng bằng sự nhiệt tình và quyết tâm, ngành học giáo dục thường xuyên đã có nhiều nỗ lực cố gắng, có nhiều biện pháp khắc phục, tham mưu tốt cho các cấp lãnh đạo, từ đó có những chủ trương và chính sách kịp thời đáp ứng nguyện vọng của nhân dân. Huy động nhiều nguồn lực trong xã hội để hoàn tốt nhiệm vụ học kỳ 1 của năm học theo sự chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.a/ Ưu điểm

Công tác thông tin tuyên truyền vận động người dân, các cấp các ngành tham gia xây dựng xã hội học tập ngày càng đi vào chiều sâu. Phong trào xây dựng xã hội học tập trong toàn tỉnh có chiều hướng phát triển tốt, mang lại những kết quả ban đầu khá tốt.

Một số trung tâm giáo dục thường xuyên làm tốt công tác huy động mở lớp, đa dạng các loại hình đào tạo như: Trung tâm GDTX thành phố Vĩnh Long, Long Hồ, Bình Minh.

Chất lượng học tập học kỳ 1 năm học 2015-2016 có chuyển biến tốt so cùng kỳ năm qua, cụ thể số học viên xếp loại học lực giỏi, khá tăng 4,48%, số học viên xếp loại học lực yếu, kém giảm 3,15% so với cùng kỳ của năm học 2014-2015;

Tiếp tục nâng cao tỉ lệ xóa mù chữ (XMC), tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục các cấp.

Hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng ngày càng có hiệu quả hơn: các trung tâm học tập cộng đồng đã mở được 5.438 chuyên đề với 494.263 lượt người tham dự; kinh phí tổ chức các chuyên đề 8.800.144.380 đồng.

Nhận thức về quyền lợi và trách nhiệm của người dân, các cấp, các ngành trong việc học tập thường xuyên, học tập suốt đời và tham gia xây dựng xã hội học tập ngày càng được nâng cao.

Các Trung tâm NN-TH đã ôn luyện và gửi đi kiểm tra chứng chỉ Ngoại ngữ quốc tế cho 119 học viên.* Nguyên nhân ưu điểm

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành kịp thời: Chỉ thị năm học, Quyết định, công văn hướng dẫn về hoạt động giáo dục thường xuyên, các công văn chỉ đạo chuyên môn về GDTX cũng như Trung tâm HTCĐ.

Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự hỗ trợ, phối hợp có hiệu quả của ban, ngành đoàn thể các cấp về giáo dục thường xuyên (GDTX).

Các cấp lãnh đạo Đảng chính quyền địa phương nhận thức sâu sắc việc xây dựng xã hội học tập là con đường tất yếu, là yêu cầu bức thiết của mọi người dân nhằm nâng cao dân trí, ổn định kinh tế, chính trị, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống nên đã tạo điều kiện hỗ trợ cho các Trung tâm thực hiện tốt nhiệm vụ. Phong trào xã hội hoá giáo dục ngày càng phát triển, được nhân dân đồng tình ủng hộ.

b/ Hạn chế

Đội ngũ giáo viên cơ hữu của trung tâm còn thiếu và không đồng bộ, đây là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo của trung tâm.

Công tác vận động mở các lớp phổ cập, lớp xoá mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ ở một số đơn vị còn gặp nhiều khó khăn như: Trà Ôn, Vũng Liêm...

Công tác duy trì sĩ số học sinh chưa tốt, học sinh bỏ học 6,79% (tăng 2,36% so cùng kỳ 4,43%)

Tổ chức kiểm tra cấp chứng chỉ quốc gia Tin học trình độ A, B được 733 lượt người học, giảm 1.407; ngoại ngữ trình độ A, B được 799 lượt người học, giảm 3.884 lượt người so với cùng kỳ năm học 2014-2015.

Hoạt động của một số trung tâm học tập cộng đồng chưa hiệu quả, chưa thiết thực đối với người dân, một số trung tâm hoạt động kém hiệu quả. Kinh phí hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng còn thiếu thốn, khó khăn.

Mặc dù các địa phương đã quan tâm nhiều đến việc xây dựng cơ sở vật chất của các TTHĐCĐ nhưng đa số các trung tâm HTCĐ chưa có trụ sở riêng, cơ sở vật chất còn nghèo nàn (chỉ có 32/109 đơn vị xã, phường, thị trấn có trụ sở làm việc riêng).

* Nguyên nhân hạn chế

Cơ sở vật chất của một số Trung tâm GDTX, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học còn gặp nhiều khó khăn chưa đáp ứng được yêu cầu hoạt động của các trung tâm; đội ngũ giáo viên cơ hữu của trung tâm vừa yếu, vừa không đồng bộ đây là yếu tố ảnh hưởng lớn đến chất lượng dạy và học của trung tâm.

Cơ sở vật chất của TTHTCĐ nghèo nàn, tạm bợ, kinh phí cho hoạt động thường xuyên của trung tâm học tập cộng đồng còn gặp nhiều khó khăn, phụ cấp cho lãnh đạo của các Trung tâm HTCĐ thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu công tác ngày càng cao của Trung tâm.

Một bộ phận nhân dân nhận thức chưa đầy đủ trong việc tạo điều kiện cho con em đi học, nên nhiều địa phương gặp khó khăn trong việc huy động đối tượng trong diện xoá mù chữ và phổ cập trong độ tuổi ra lớp.B. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2015-2016

Để thực hiện tốt nhiệm vụ học kỳ II và nhiệm vụ năm học 2015-2016 đối với công tác Giáo dục thường xuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các phòng Giáo dục và Đào tạo, trung tâm GDTX, các trường THPT có hệ GDTX, trung tâm Ngoại ngữ, Tin học triển khai thực hiện nghiêm túc một số công việc trọng tâm sau:

1. Tiếp tục triển khai và thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ năm học 2015-2016 ngành học giáo dục thường xuyên tại hướng dẫn số 1169/HD-SGDĐT ngày 03/9/2015.

2. Các Trung tâm GDTX, các trường THPT

- Tổ chức nâng kém cho tất cả các đối tượng yếu kém, chú trọng giải pháp nâng kém hiệu quả đối với học viên lớp 12.

- Tiếp tục sinh hoạt chuyên môn, tổ chức dự giờ, thao giảng theo tổ chuyên môn.

- Tiếp tục thực hiện đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập.

- Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, xếp loại học viên theo Văn bản hợp nhất số 23/VBHN-BGDĐT ngày 29/8/2014 về việc ban hành quy chế đánh giá, xếp loại học viên theo học chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông của Bộ GDĐT.

- Hướng dẫn ôn tập, kiểm tra đánh giá học kỳ II và cả năm.

- Tổ chức hội nghị “Ôn thi kỳ thi THPT quốc gia”.

- Hoàn chỉnh hồ sơ đăng ký dự thi kỳ thi THPT quốc gia, gửi đăng ký cho Phòng KT&KĐCLGD theo quy định.3. Phòng Giáo dục và Đào tạo

- Hướng dẫn, tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.

- Tăng cường chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn.

- Chỉ đạo các trung tâm HTCĐ điều tra nhu cầu học tập của người dân trên địa bàn từ đó xây dựng kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng cho hiệu quả, thiết thực.

- Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch xoá mù chữ của địa phương, củng cố vững chắc công tác phổ cập giáo dục THĐĐT, GDTHCS và kế hoạch thực hiện phổ cập giáo dục trung học cho năm học 2015-2016 và các năm tiếp theo.

- Thực hiện nghiêm túc Quyết định số 2035/QĐ.UBND ngày 15/9/2010 của UBND tỉnh Vĩnh Long về quy định mức chi công tác phổ cập giáo dục trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

- Thực hiện nghiêm túc hướng dẫn số 223/SGDĐT-GDCN-GDTX ngày 27 tháng 02 năm 2015 của Sở GD-ĐT về việc đánh giá xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã.

- Ứng dụng có hiệu quả phần mềm quản lý các trung tâm học tập cộng đồng “CLC.MISS.EDU.VN”.

4. Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra các cơ sở giáo dục thường xuyên, công tác quản lý của các trung tâm GDTX, Trung tâm HTCĐ, trung tâm ngoại ngữ, tin học và các cơ sở dạy ngoại ngữ, tin học trên địa bàn tỉnh.

5. Quản lý chặt chẽ các hoạt động của các cơ sở giáo dục thường xuyên, đảm bảo tốt công tác an ninh trật tự của các đơn vị trước, trong và sau Tết Bính Thân theo đúng các văn bản chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long./.Nơi nhận: KT.GIÁM ĐỐC

- Vụ GDTX Bộ GDĐT (để báo cáo); PHÓ GIÁM ĐỐC

- Lãnh đạo Sở (để chỉ đạo);

- TTGDTX, PGDĐT, TTNN-TH; Đã ký- Lưu: VT, GDTX-GDCN. Phạm Văn Hồng


Каталог: UploadFiles -> Site0054 -> Van%20ban -> So%20GD-DT -> 2016
2016 -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam sở giáo dục và ĐÀo tạO Độc lập Tự do Hạnh phúc
So%20GD-DT -> Ubnd tỉnh vĩnh long sở gd&ĐT – SỞ NỘi vụ
So%20GD-DT -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở giáo dục và ĐÀo tạO Độc lập Tự do Hạnh phúc
So%20GD-DT -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở giáo dục và ĐÀo tạO Độc lập Tự do Hạnh phúc
So%20GD-DT -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam sở giáo dục và ĐÀo tạO Độc lập Tự do Hạnh phúc
So%20GD-DT -> KẾ hoạch về việc triển khai nội dung nghiên cứu khoa học sư phạM Ứng dụNG
So%20GD-DT -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở giáo dục và ĐÀo tạO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
So%20GD-DT -> Ubnd tỉnh vĩnh long cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
So%20GD-DT -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở giáo dục và ĐÀo tạO Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
So%20GD-DT -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam sở giáo dục và ĐÀo tạO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

tải về 93.29 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương