CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở giáo dục và ĐÀo tạO Độc lập-Tự do-Hạnh phúctải về 28.41 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích28.41 Kb.
UBND TỈNH VĨNH LONG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Số: 516 /SGDĐT-GDTrH Vĩnh Long, ngày 28 tháng 3 năm 2012

V/v hướng dẫn tổ chức

ôn thi TN.THPT năm 2012


Kính gởi: Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông.

Căn cứ công văn số 1699/BGDĐT-GDTrH ngày 26/3/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2012; nhằm chuẩn bị tốt cho học sinh về kiến thức, kỹ năng và tâm lý khi bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT, Sở GD-ĐT yêu cầu các trường THPT thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Hiệu trưởng các trường THPT chỉ đạo giáo viên hoàn thành chương trình lớp 12 theo đúng theo phân phối chương trình của Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2011-2012 và Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học giáo dục phổ thông. Lưu ý không được cắt xén chương trình đã qui định.

2. Hiệu trưởng trường THPT, tổ chuyên môn, giáo viên dạy các môn thi tốt nghiệp THPT chủ động xây dựng tốt kế hoạch, nội dung ôn tập, chú ý đến các nội dung kiến thức của chương trình đã được điều chỉnh theo Công văn số 5842/BGDĐT-VP.

Thời gian ôn tập 6 tuần: từ 16/4/2012 đến 26/5/2012

Tổ chức ôn tập đảm bảo thời gian, tập trung vào những yêu cầu về chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục cấp THPT, chủ yếu nằm trong chương trình lớp 12, quan tâm việc giúp học sinh học tập ở các mức độ nhận thức thông hiểu và vận dụng kiến thức.

- Căn cứ cấu trúc đề thi tốt nghiệp THPT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức việc ôn tập với nội dung, thời gian, phương pháp giảng dạy phù hợp với điều kiện địa phương và khả năng nhận thức của từng nhóm đối tượng và mục tiêu đã đề ra;

- Tổ chức tốt việc ôn tập cho học sinh theo từng chủ đề; nội dung trong mỗi chủ đề bao gồm kiến thức, kỹ năng của các bài, các chương khác nhau; ôn tập tổng hợp kiến thức; khái quát nội dung của các chủ đề đã được ôn tập; rèn kỹ năng làm bài thi trắc nghiệm và tự luận.

- Chuẩn bị tốt nội dung ôn tập; biên soạn hệ thống câu hỏi và bài tập phù hợp có hướng dẫn trả lời (làm tài liệu tham khảo cho giáo viên và học sinh).

- Hướng dẫn học sinh tự học, ôn tập theo nhóm và ôn tập trung cả lớp có sự hướng dẫn, giám sát của giáo viên.

3. Các trường chủ động triển khai công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2012, trong đó chú ý đánh giá, rút kinh nghiệm công tác tổ chức ôn tập và thi cho học sinh ở kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2010-2011; các trường THPT thực hiện các giải pháp hiệu quả tổ chức ôn tập cho học sinh lớp 12 phù hợp với từng trường, từng nhóm đối tượng học sinh nhằm nâng cao chất lượng kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2012.

4. Hình thức tổ chức ôn tập

Trong việc tổ chức ôn tập cần hướng dẫn học sinh vận dụng, lựa chọn các phương pháp ôn tập phù hợp với nội dung của môn học, cụ thể:

- Kết hợp hướng dẫn học sinh tự học, tự ôn tập với ôn tập theo nhóm và ôn tập chung cả lớp.

- Kết hợp giữa tự kiểm tra đánh giá của học sinh với kiểm tra, đánh giá trong nhóm học tập và kiểm tra của giáo viên bộ môn; chú trọng thu nhận thông tin phản hồi về kết quả ôn tập của học sinh để có điều chỉnh hợp lý, kịp thời.

- Hiệu trưởng trường THPT chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm lớp chủ động lập kế hoạch, phối hợp với giáo viên dạy các môn thi tốt nghiệp để phân nhóm học sinh lớp mình theo khả năng nhận thức; chọn, cử giáo viên có khả năng, kinh nghiệm, nhiệt tình để hướng dẫn ôn tập, ôn tập nhiều hơn cho những học sinh học lực yếu, vận động những học sinh khá giỏi hỗ trợ thêm, giúp những học sinh này nắm được kiến thức, kỹ năng cơ bản theo yêu cầu của kỳ thi. Đối với học sinh khá, giỏi cần có thời gian ôn tập linh hoạt, tăng cường tự học có sự hướng dẫn của giáo viên bộ môn.

- Trường THPT thống nhất với học sinh và cha mẹ học sinh để sắp xếp thời gian ôn tập hợp lý, đảm bảo sức khỏe của học sinh, ôn tập có hiệu quả nhưng không gây quá tải.

5. Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn giáo viên ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2012 (lịch đính kèm).

Nhận được công văn này, yêu cầu các Hiệu trưởng các trường THPT triển khai thực hiện đầy đủ và kịp thời. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc liên hệ phòng Giáo dục trung học để được hướng dẫn./.Nơi nhận: KT.GIÁM ĐỐC


- Lãnh đạo Sở; PHÓ GIÁM ĐỐC

- Như kính gởi để thực hiện;

- Lưu VP, GDTrH.


Đã ký: Lý Đại Hồng

LỊCH TẬP HUẤN ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT

Năm học 2011 – 2012
(Kèm theo công văn số /SGDĐT-GDTrH ngày tháng 3 năm 2012)Thời gian

Buổi

Môn

Địa điểm

Đối tượng

Chuẩn bị

Thứ Ba

10/4/2012Sáng

7g30


Ngữ văn

Hội trường A

Sở GD&ĐT


Tất cả Giáo viên đang dạy môn thi TN.THPT

Giáo viên dự tập huấn đem theo SGK, SGV, Sách BT, chuẩn KT-KN và kế hoạch ôn tập của trường.

Chiều

13g30


Toán

Thứ Tư

11/4/2012Sáng

7g30


Hóa học

Chiều

13g30


Địa lý

Thứ Năm

12/4/2012Sáng

7g30


Tiếng Anh

Thứ Năm

19/4/2012Sáng

7g30


Lịch sử

Trường THPT Nguyễn Thông


: UploadFiles -> Site0054 -> Van%20ban -> So%20GD-DT
So%20GD-DT -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam sở giáo dục và ĐÀo tạO Độc lập Tự do Hạnh phúc
So%20GD-DT -> Ubnd tỉnh vĩnh long sở gd&ĐT – SỞ NỘi vụ
So%20GD-DT -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở giáo dục và ĐÀo tạO Độc lập Tự do Hạnh phúc
So%20GD-DT -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở giáo dục và ĐÀo tạO Độc lập Tự do Hạnh phúc
So%20GD-DT -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam sở giáo dục và ĐÀo tạO Độc lập Tự do Hạnh phúc
So%20GD-DT -> KẾ hoạch về việc triển khai nội dung nghiên cứu khoa học sư phạM Ứng dụNG
So%20GD-DT -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở giáo dục và ĐÀo tạO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
So%20GD-DT -> BÁo cáo sơ KẾt học kì I và phưƠng hưỚng nhiệm vụ HỌc kì II
So%20GD-DT -> Ubnd tỉnh vĩnh long cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
So%20GD-DT -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam sở giáo dục và ĐÀo tạO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương