UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh vĩnh long độc lập Tự do Hạnh phúctải về 8.42 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu31.07.2016
Kích8.42 Kb.
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH VĨNH LONG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số:1818/QĐ-UBND Vĩnh Long, ngày 05 tháng 11 năm 2013QUYẾT ĐỊNH


Về việc công nhận Trường Tiểu học Tân Mỹ B, xã Tân Mỹ,

huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long, đạt chuẩn quốc gia, mức độ 1.


CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quy định về tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu, trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia ban hành kèm theo Thông tư số 59/2012/TT-BGDĐT, ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Xét Tờ trình số 1409/TTr-SGDĐT, ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo,QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Công nhận Trường Tiểu học Tân Mỹ B, xã Tân Mỹ, huyện Trà Ôn đạt chuẩn quốc gia, mức độ 1.

Điều 2. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Trà Ôn, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Mỹ B có trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận: KT. CHỦ TỊCH

- Như Điều 2; PHÓ CHỦ TỊCH

- PCT.UBT tỉnh phụ trách VX;

- PVP. UBT tỉnh phụ trách VX;

- Phòng VX;

- Lưu: VT, 3.3.5.
Đã ký: Trương Văn Sáu
: UploadFiles -> Site0054 -> Van%20ban -> UBND%20Tinh
Van%20ban -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở giáo dục và ĐÀo tạO Độc lập Tự do Hạnh phúc
Van%20ban -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở giáo dục và ĐÀo tạO Độc lập Tự do Hạnh phúc
UBND%20Tinh -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh vĩnh long độc lập Tự do Hạnh phúc
UBND%20Tinh -> Vĩnh Long, ngày 15 tháng 8 năm 2013
Van%20ban -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam sở giáo dục và ĐÀo tạO Độc lập Tự do Hạnh phúc
Van%20ban -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạo số: 17/2012/tt-bgdđt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Van%20ban -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạo số: 2060/bgdđt-ktkđclgd v/v thông báo các môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2013 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Van%20ban -> KẾ hoạch về việc triển khai nội dung nghiên cứu khoa học sư phạM Ứng dụNG
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương