UỶ ban nhân dân tỉnh tuyên quangtải về 28.06 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích28.06 Kb.


UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH TUYÊN QUANG

__________________


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________________________________________________

Số: 33/KH-UBND

Tuyên Quang, ngày 21 tháng 9 năm 2011


KẾ HOẠCH

Thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý

liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2010 - 2014

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thực hiện Quyết định số 585/QĐ-CT ngày 05/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2010 - 2014, Uỷ ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Triển khai thực hiện và phối hợp với Bộ Tư pháp thực hiện có hiệu quả các hoạt động của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2010 - 2014 của Chính phủ (Sau đây viết tắt là Chương trình 585) trên địa bàn tỉnh; tạo sự chuyển biến căn bản về nhận thức pháp lý, ý thức tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã, các tổ chức có đăng ký kinh doanh (Sau đây gọi chung là doanh nghiệp); tạo lập các điều kiện cần thiết phục vụ hoạt động thực thi pháp luật giúp doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả, phòng chống rủi ro pháp lý và tăng cường năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp; góp phần nâng cao công tác quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với doanh nghiệp.II. NỘI DUNG

  1. Hỗ trợ nâng cao chất lượng hoạt động thông tin pháp lý cho doanh nghiệp

Triển khai thực hiện Dự án 1 của Chương trình 585 "Hỗ trợ nâng cao chất lượng hoạt động thông tin pháp lý cho doanh nghiệp", nhằm thông tin pháp lý cho doanh nghiệp đầy đủ, kịp thời, có hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, thực tiễn pháp lý trong kinh doanh; tập trung vào một số hoạt động sau:

- Tổ chức điều tra, khảo sát, đánh giá hoạt động thông tin hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh làm cơ sở cho việc xây dựng Trang thông tin điện tử hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp của tỉnh theo Chương trình 585, các quy định của pháp luật và tình hình thực tế của địa phương.

- Xây dựng Trang thông tin điện tử hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; hỗ trợ phát triển trang thông tin điện tử hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp của tổ chức đại diện của doanh nghiệp; trong đó tập trung vào các hoạt động:

+ Xây dựng, duy trì và vận hành Trang thông tin điện tử hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

+ Giới thiệu, khuyến cáo doanh nghiệp thực thi pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

+ Tích hợp cơ sở dữ liệu pháp luật hiện có để cập nhật theo hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về kinh doanh và giới thiệu những nội dung cơ bản của các văn bản này.

+ Giới thiệu những quy định của các Điều ước quốc tế về thương mại mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia.

+ Thông tin, trao đổi kinh nghiệm giữa các doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật.

+ Tổ chức tiếp nhận và giải đáp thắc mắc của doanh nghiệp về những quy định của pháp luật về kinh doanh.

+ Tổ chức thu thập các kiến nghị của doanh nghiệp về hoàn thiện hệ thống pháp luật về kinh doanh.

+ Phổ biến, nhân rộng kết quả hoạt động của Chương trình 585.

- Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, phóng sự phổ biến pháp luật về kinh doanh cho doanh nghiệp trên Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

- Tổ chức hội thảo, diễn đàn, tọa đàm các chuyên đề pháp luật về kinh doanh nhằm trao đổi kinh nghiệm, khuyến cáo doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật.

2. Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên một số hoạt động cụ thể

- Tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng kiến thức pháp luật về kinh doanh cho người quản lý doanh nghiệp.

- Tổ chức bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ pháp chế cho cán bộ pháp chế của doanh nghiệp.

- Xây dựng mạng lưới tư vấn pháp luật cho các doanh nghiệp.3. Tăng cường năng lực cho các cơ quan, tổ chức thực hiện chức năng hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

- Điều tra, khảo sát thực trạng công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp của các Sở, Ban, ngành; xác định nhu cầu, hoạt động cụ thể về tăng cường năng lực cho các cơ quan, tổ chức thực hiện chức năng hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

- Xây dựng nội dung, chương trình, các chuyên đề, tài liệu bồi dưỡng kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp của các Sở, Ban, ngành.

- Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật về kinh doanh và kỹ năng nghiệp vụ hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp cho cán bộ, công chức thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

- Hỗ trợ thông tin pháp lý cho cán bộ, công chức thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

4. Thực hiện và phối hợp thực hiện các hoạt động khác thuộc Chương trình 585 theo quy định của pháp luật và điều kiện thực tế của địa phương.

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc triển khai, phối hợp với Bộ Tư pháp, Ban chỉ đạo Chương trình 585 Trung ương tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động của Chương trình 585 tại địa phương.

Trực tiếp làm đầu mối phối hợp, đôn đốc, hướng dẫn các Sở, Ban, ngành, các tổ chức đại diện của doanh nghiệp triển khai thực hiện kế hoạch này theo hướng dẫn của Ban chỉ đạo 585 Trung ương. Định kỳ sơ kết, tổng kết, tổng hợp kết quả thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh và Ban chỉ đạo 585 Trung ương theo quy định.

2. Các Sở, Ban, ngành

Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của ngành; phối hợp với Sở Tư pháp, các tổ chức đại diện của doanh nghiệp triển khai thực hiện các hoạt động theo kế hoạch. Định kỳ tổng hợp kết quả thực hiện của ngành, đơn vị gửi Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh theo quy định.3. Các tổ chức đại diện của doanh nghiệp

Xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện; phối hợp với Sở Tư pháp, các cơ quan liên quan thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho các doanh nghiệp theo kế hoạch này và hướng dẫn của Ban chỉ đạo 585 Trung ương. Định kỳ hàng quý, 6 tháng và hàng năm tổng hợp kết quả thực hiện gửi Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh.4. Các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức có đăng ký kinh doanh

Chủ động bố trí cán bộ làm công tác hỗ trợ pháp lý; chủ động tìm hiểu pháp luật; tích cực phối hợp với các Sở, Ban, ngành, các tổ chức đại diện của doanh nghiệp trong các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp.IV. KINH PHÍ BẢO ĐẢM

Thực hiện theo quy định tại Phụ lục II, ban hành kèm theo Quyết định số 585/QĐ-TTg ngày 05/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư liên tịch số 157/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 12/10/2010 của Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; các quy định của pháp luật và điều kiện thực tế của địa phương.

Hàng năm, Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với Sở Tài chính căn cứ các quy định của pháp luật và điều kiện thực tế của địa phương xây dựng dự toán kinh phí tham gia thực hiện Chương trình 585 tại địa phương, trình cấp có thẩm quyền quyết định.

Các tổ chức đại diện của doanh nghiệp, các doanh nghiệp, hợp tác xã, các tổ chức có đăng ký kinh doanh chủ động bố trí kinh phí tham gia các hoạt động của Chương trình 585 tại tổ chức, doanh nghiệp theo quy định./.
Nơi nhận:

- Bộ Tư pháp;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Các Sở, Ban, ngành;

- UBND các huyện, thành phố;

- Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh;

- Hội doanh nghiệp trẻ tỉnh;

- Liên minh hợp tác xã;

- Các tổ chức đại diện của doanh nghiệp;

- Chánh, các Phó CVP UBND tỉnh;- Lưu VT, NC. (Hà-55)KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)


Vũ Thị Bích Việt: UploadFiles -> Contents -> admin -> Documents -> Ho tro PLDN
UploadFiles -> Ban chấp hành trung ưƠng đẢng cộng sản việt nam
UploadFiles -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam sở giáo dục và ĐÀo tạO Độc lập Tự do Hạnh phúc
UploadFiles -> SỞ TƯ pháp số: 507/tb-stp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
UploadFiles -> Ubnd tỉnh thừa thiên huế
UploadFiles -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam huyện nam đÔng độc lập Tự do Hạnh phúc
UploadFiles -> THÔng báo về nội dung Hội nghị liên tịch chuẩn bị Kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân huyện khóa VI, sáu tháng đầu năm 2016
Documents -> Quy đỊnh việc xử phạT VI phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, SỬ DỤng tài sản nhà NƯỚC; thực hành tiết kiệM, chống lãng phí; DỰ trữ quốc gia
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương