TỈnh ủy phú YÊn số 286-bc/tu đẢng cộng sản việt namtải về 53.61 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích53.61 Kb.

TỈNH ỦY PHÚ YÊN


*

Số 286-BC/TU


ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Tuy Hòa, ngày 20 tháng 01 năm 2015


BÁO CÁO

kết quả thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị

về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân

và giải quyết khiếu nại, tố cáo

-----
Thực hiện Công văn số 1144-CV/BNCTW, ngày 18/8/2014 của Ban Nội chính Trung ương về việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo như sau:1- Việc phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị

Sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26/5/2014 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức quán triệt Chỉ thị đến lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Các cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt Chỉ thị trong cán bộ, đảng viên ở địa phương, đơn vị mình. Cùng với việc phổ biến, quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị, các ngành chức năng đã tổ chức 15 lớp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, với 1.820 người tham gia. Ngoài ra, UBND cấp xã còn chủ động lồng ghép việc tuyên truyền, phổ biến Luật khiếu nại, Luật tố cáo, Luật tiếp công dân và các nghị định hướng dẫn thi hành trong các chương trình tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại các địa phương, trong đó chú trọng việc thông tin, tuyên truyền về các vụ việc khiếu nại, tố cáo cụ thể để công dân tự liên hệ đến quyền, nghĩa vụ của mình, đảm bảo việc khiếu nại, tố cáo thực hiện đúng pháp luật.2- Việc cụ thể hóa các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Công văn số 572-CV/TU, ngày 20/8/2014 chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xác định là nhiệm vụ chính trị, trọng tâm thường xuyên, lấy hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo làm tiêu chí đánh giá năng lực, kết quả công tác; đồng thời ban hành Kế hoạch số 89-KH/TU, ngày 25/9/2014 theo dõi, đôn đốc các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể trong tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị.

Trên cơ sở chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản cụ thể hóa về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và triển khai thực hiện Luật tiếp công dân (Công văn số 91/UBND-NC, ngày 10/9/2014 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 116/KH-UBND, ngày 08/10/2014 về triển khai thực hiện Luật tiếp công dân; Công văn số 5489/UBND-NC, ngày 25/12/2014 về việc triển khai thực hiện một số nội dung liên quan đến Luật tiếp công dân năm 2014; Quyết định số 1412/QĐ-UBND, ngày 03/09/2014 về Kế hoạch thực hiện Đề án “Tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh).

3- Kết quả thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị

3.1- Phát huy trách nhiệm của người đứng đầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo:

Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đã tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đặc biệt là ở những địa phương có tình hình khiếu kiện phức tạp. Thường trực cấp ủy trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đồng thời phân công các đồng chí ủy viên ban thường vụ cấp ủy phụ trách địa bàn theo dõi chỉ đạo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các tổ chức đảng cấp dưới chỉ đạo giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo kịp thời, đúng quy định pháp luật ngay từ khi mới phát sinh ở cơ sở; đồng thời kết hợp việc giải quyết khiếu nại, tố cáo với việc xử lý cán bộ, đảng viên có sai phạm.

UBND tỉnh thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc các địa phương và cơ quan thực hiện đúng quy định pháp luật và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; tăng cường hoạt động quản lý Nhà nước và thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của các địa phương, cơ quan, đơn vị.

Chủ tịch UBND tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND cấp huyện đã trực tiếp tiếp công dân định kỳ và đột xuất theo Luật tiếp công dân; tổ chức đối thoại, lắng nghe ý kiến của công dân, làm cơ sở cho việc chỉ đạo, xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. Khi phát sinh khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, chính quyền đã kịp thời chỉ đạo các cơ quan chức năng, đoàn thể tham gia giải quyết, kết hợp việc làm rõ nội dung khiếu nại, tố cáo với việc vận động, thuyết phục công dân chấp hành đúng các quy định pháp luật không để phát sinh tình hình phức tạp.

Khi có khiếu nại, tố cáo, người đứng đầu các cơ quan chức năng đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, ban hành văn bản xử lý, giải quyết cơ bản đúng thời hạn, đúng pháp luật, hạn chế việc khiếu nại, tố cáo kéo dài, vượt cấp hoặc phát sinh khiếu kiện tại tòa án.

3.2- Công tác giám sát việc tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội:

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh đã làm tốt công tác giám sát việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền. Thông qua từng vụ việc cụ thể, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh đã giám sát việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan chức năng; qua giám sát đã kiến nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương khắc phục những hạn chế, thiếu sót. Tại các kỳ họp HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND đã thực hiện quyền chất vấn và yêu cầu giải trình làm rõ quy trình và trình tự giải quyết các kiến nghị, phản ánh của cử tri quan tâm cũng như một số việc khiếu nại, tố cáo diễn biến phức tạp, kéo dài gây bức xúc trong dư luận.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đã phát huy vai trò giám sát và phối hợp với chính quyền tuyên truyền, vận động người dân chấp hành pháp luật, tham gia hòa giải có hiệu quả ngay từ khi vụ việc mới phát sinh, nhất là các tranh chấp đất đai, góp phần làm giảm đáng kể khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở.

3.3- Kết quả kiện toàn tổ chức, đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp công dân, tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo; bố trí địa điểm, cơ sở vật chất phục vụ công tác tiếp công dân:

Việc củng cố, kiện toàn tổ chức, đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp công dân, tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo được các cấp, các ngành quan tâm. Ngày 30/9/2014, UBND tỉnh đã ban hành quyết định thành lập Ban tiếp công dân tỉnh trên cơ sở Phòng tiếp công dân thuộc Văn phòng UBND tỉnh và ban hành nội quy tiếp công dân, phân công một đồng chí Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh làm Trưởng Ban tiếp công dân. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Đoàn ĐBQH tỉnh phân công cán bộ tham gia tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh. Các Ban Tiếp công dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh được thành lập, kiện toàn tổ chức và đi vào hoạt động. Các xã, phường, thị trấn đều phân công cán bộ phụ trách bộ phận tư pháp hộ tịch, địa chính, văn phòng UBND xã làm nhiệm vụ tiếp công dân theo quy định. Các sở, ngành, cơ quan có nhiệm vụ tiếp công dân theo quy định của Luật tiếp công dân đều bố trí địa điểm tiếp công dân thuận lợi, phân công cán bộ có năng lực, kinh nghiệm phụ trách tiếp công dân, tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo thường xuyên được bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ.

Ban Tiếp công dân tỉnh, cấp huyện được bố trí trụ sở riêng và các trang thiết bị cần thiết, đảm bảo phục vụ công tác tiếp công dân. Nhìn chung, các địa điểm tiếp công dân trên địa bàn tỉnh đều được đảm bảo các điều kiện cơ bản phục vụ tốt cho công tác tiếp công dân; có niêm yết đầy đủ nội quy tiếp công dân, các quy định về trách nhiệm của cán bộ tiếp công dân, quyền và nghĩa vụ của công dân theo quy định hiện hành tại nơi tiếp công dân.

3.4- Trách nhiệm của các cơ quan kiểm tra, thanh tra, kiểm sát, tòa án, công an trong giải quyết khiếu nại, tố cáo:

- Ủy ban kiểm tra các cấp đã tích cực, chủ động xử lý, giải quyết đơn khiếu nại kỷ luật đảng, tố cáo tổ chức đảng, đảng viên; có sự phối hợp chặt chẽ giữa UBKT cấp trên với UBKT cấp dưới, với các cơ quan chức năng để kịp thời làm rõ, xử lý, kết luận đúng quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước. Tổng số đảng viên bị tố cáo phải giải quyết trong năm là 33 trường hợp, Ủy ban kiểm tra các cấp đã giải quyết 22 trường hợp tố cáo đảng viên, 1 trường hợp khiếu nại kỷ luật Đảng, giúp cấp ủy cùng cấp giải quyết 5 trường hợp khiếu nại kỷ luật Đảng.

- Thanh tra các cấp, các ngành đã tham mưu, giúp Chủ tịch UBND cùng cấp, lãnh đạo các ngành xử lý, giải quyết hiệu quả đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan quản lý hành chính nhà nước; chủ động xác minh, tham mưu hướng xử lý, giải quyết phù hợp với quy định pháp luật, đảm bảo lợi ích Nhà nước và quyền lợi của công dân. Trong năm 2014, các cơ quan, đơn vị hành chính trong tỉnh tiếp nhận và xử lý 1.872 đơn thư khiếu nại, tố cáo, tăng 57 đơn so với năm trước. Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo đã phục hồi quyền lợi hợp pháp cho 61 trường hợp; trả lại cho công dân 364.221m2 đất (đã thực hiện); đã kiến nghị thu hồi cho Nhà nước 46,8 triệu đồng (đã nộp ngân sách nhà nước); kiến nghị xử lý hành chính 10 người. Đồng thời, Thanh tra các cấp, các ngành đã triển khai được 12 cuộc thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo tại 27 đơn vị.

- Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp của Viện kiểm sát nhân dân hai cấp được chú trọng. Trong năm 2014, VKSND tỉnh và các VKSND cấp huyện thụ lý 63 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết, 516 đơn thuộc trách nhiệm kiểm sát; đã giải quyết 62/63 đơn thuộc thẩm quyền.

- Mặc dù khiếu kiện hành chính tăng so với năm trước nhưng Tòa án nhân dân hai cấp đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khởi kiện tại tòa án, không có trường hợp trả lại đơn khởi kiện không có căn cứ; tăng cường công tác đối thoại trong quá trình giải quyết án hành chính. Tỷ lệ, chất lượng giải quyết án hành chính được nâng cao, không có án tồn đọng, quá hạn luật định; đội ngũ thẩm phán thường xuyên được tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng giải quyết án hành chính. Trong năm đã thụ lý 216 vụ (tăng 150 vụ so với năm 2013), đã giải quyết 212 vụ, đạt tỉ lệ 98,15%.

- Ngành Công an của tỉnh đã chủ động nắm tình hình, tham mưu cấp ủy, chính quyền kịp thời ngăn chặn các trường hợp khiếu nại đông người; đã thụ lý, giải quyết 226/273 đơn thuộc thẩm quyền. Sau khi có Chỉ thị số 35-CT/TW, Công an và Thanh tra, Ban tiếp công dân cùng cấp đều ký kết quy chế, kế hoạch phối hợp trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.4- Những ưu điểm, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

4.1- Ưu điểm:

Thời gian qua, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở các địa phương, đơn vị chuyển biến tích cực, các vụ việc mới phát sinh được giải quyết kịp thời; thủ trưởng các cấp, các ngành đã tăng cường công tác tiếp công dân, tổ chức đối thoại để giải quyết các vụ việc khiếu nại thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật, hầu hết các vụ, việc phát sinh đều được giải quyết kịp thời, không để xảy ra phức tạp. Việc tổ chức thi hành quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật đạt được kết quả nhất định.

4.2- Khuyết điểm, hạn chế:

- Lãnh đạo một số ngành, địa phương chưa chú trọng việc đối thoại với người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Vẫn có hiện tượng đùn đẩy trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo giữa các ngành; một số vụ việc xảy ra chưa được giải quyết dứt điểm ngay từ cơ sở, dẫn đến tình trạng khiếu kiện vượt cấp, kéo dài.

- Còn một số trường hợp chưa tuân thủ đúng trình tự, thủ tục, thời hạn, hình thức ban hành văn bản giải quyết theo quy định; một số vụ việc giải quyết chưa đúng quy định nên phát sinh khiếu nại nhiều lần.

- Phương pháp giám sát của các cơ quan dân cử, tổ chức chính trị - xã hội còn hình thức, chưa phát huy hiệu quả.

- Một số vụ việc mặc dù đã được giải quyết theo đúng quy định pháp luật, có kết luận của các cơ quan có thẩm quyền nhưng công dân vẫn tiếp tục gửi đơn khiếu nại, tố cáo đến nhiều cấp, nhiều nơi hoặc sau khi khiếu nại không được chấp nhận đã chuyển sang tố cáo.

- Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các hội, đoàn thể ở một số nơi chưa làm tốt vai trò tham gia hòa giải đối với một số vụ việc tranh chấp, khiếu nại ngay từ cơ sở.

* Nguyên nhân:

- Hệ thống chính sách, pháp luật còn bất cập, thường xuyên thay đổi, nhất là chính sách bồi thường khi thu hồi đất.

- Người đứng đầu một số cơ quan, địa phương chưa quan tâm đúng mức công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức tham mưu, giúp việc về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là ở cơ sở chưa đáp ứng yêu cầu.

- Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung và pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo chưa thường xuyên, nội dung, hình thức chưa phong phú nên mức độ hiểu biết pháp luật của một bộ phận nhân dân còn hạn chế.5- Biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thời gian tới

- Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.- Tăng cường công tác thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND và thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật tiếp công dân.

- Chú trọng thực hiện công khai minh bạch hoạt động của các cơ quan, đơn vị, nhất là các lĩnh vực dễ phát sinh khiếu nại, tố cáo như: quản lý đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng, tài chính.- Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là những người trực tiếp làm công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác hòa giải ở cơ sở, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội trong công tác hòa giải.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo cho nhân dân để nâng cao nhận thức pháp luật, hạn chế khiếu kiện trái pháp luật.

- Tiếp tục đổi mới, tăng cường việc giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, HĐND và Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; chú trọng giám sát việc giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo có nhiều bức xúc, gay gắt, kéo dài.


Nơi nhận:

- Văn phòng TW Đảng (b/c),

- Ban Nội chính TW (b/c),

- Các ban đảng, BCS đảng, đảng đoàn;

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;

- Các huyện, thị, thành ủy trực thuộc TU;

- Các đ/c Tỉnh ủy viên;

- Lưu VPTU.
T/M BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ BÍ THƯ


(Đã ký)


Huỳnh Tấn Việt

: uploadfile -> file -> vanbanpq
uploadfile -> QUẢn lý nuôi trồng thủy sản dựa vào cộng đỒNG
uploadfile -> Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức tập huấn Chăm sóc skss tuổi mãn kinh và sàng lọc ung thư cổ tử cung
uploadfile -> Ban chấp hành trung ưƠng đẢng cộng sản việt nam
uploadfile -> Lịch tuần thứ 45 Từ ngày 03/11/2014 đến ngày 09/11/2014 Lịch hoạt động của Cơ quan Viện
uploadfile -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam sở giáo dục và ĐÀo tạO Độc lập Tự do Hạnh phúc
uploadfile -> SỞ TƯ pháp số: 507/tb-stp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
uploadfile -> Ubnd tỉnh thừa thiên huế
vanbanpq -> TỈnh ủy phú YÊn số 06-kh/tu đẢng cộng sản việt nam
vanbanpq -> ĐẢng cộng sản việt nam
file -> CÔng ty cổ phần thống nhất thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúNG
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương