SỞ giáo dục và ĐÀo tạo trưỜng phụ lục số 6 BẢn mô TẢ CÔng việc của vị trí việc làM (vtvl)



tải về 19.33 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích19.33 Kb.
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ……………………..
Phụ lục số 6

BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC CỦA VỊ TRÍ VIỆC LÀM (VTVL)

(Kèm theo Hướng dẫn số: 1064 /SNV- TCT ngày 6 /5/2014 của Sở Nội vụ

Hướng dẫn một số nội dung triển khai xây dựng

Đề án vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập)


Tên VTVL:




Đơn vị công tác













Sản phẩm đầu ra

Công việc chính phải thực hiện

Tên sản phẩm đầu ra

Kết quả thực hiện trong năm















Trình độ chuyên môn; ngành, chuyên ngành đào tạo:



Kinh nghiệm công tác:


Chức danh nghề nghiệp tương ứng/Hạng của chức danh nghề nghiệp

Yêu cầu năng lực

Năng lực cốt lõi:

Năng lực quản lý:

Năng lực chuyên môn:

Yêu cầu kỹ năng

□ Kỹ năng quản lý lãnh đạo

□ Xử lý tình huống

□ Khả năng phân tích

□ Kỹ năng giao tiếp

□ Kỹ năng phối hợp

□ Sử dụng ngoại ngữ

□ Kỹ năng soạn thảo văn bản

□ Kỹ năng tin học, máy tính



□ Khác (đề nghị ghi rõ)………………………

Những đòi hỏi đặc thù của vị trí công việc (nếu có):


Các điều kiện cần có (ngoài năng lực cá nhân) để hoàn thành tốt công việc (ví dụ yêu cầu về hỗ trợ, phối hợp…):


Điều kiện làm việc

Chỗ làm việc:

Trang thiết bị:

Các điều kiện khác (nếu có):



Người Lập Biểu





Thủ trưởng đơn vị






























Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương