Ubnd tỉnh vĩnh long cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 13.59 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích13.59 Kb.


UBND TỈNH VĨNH LONG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 106/QĐ-SGDĐT

Vĩnh Long, ngày 02 tháng 02 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban vận động xây dựng

cơ quan đạt chuẩn Văn hóaGIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu, tổ chức và biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long;

Căn cứ Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 04 tháng 8 năm 2015 của UBND về việc ban hành Quy chế tiêu chuẩn công nhận và hướng dẫn chấm điểm các danh hiệu trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long;

Căn cứ Hướng dẫn số 35/HD-LĐLĐ ngày 04 tháng 11 năm 2015 của Liên đoàn lao động tỉnh Vĩnh Long về việc hướng dẫn tiêu chuẩn, đăng ký, bình xét xây dựng nếp sống văn hóa cho CNVCLĐ và mẫu biểu đăng ký, biên bản chấm điểm cá nhân, cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban vận động xây dựng cơ quan đạt chuẩn Văn hóa gồm các Ông/Bà có tên sau:

1. Trưởng ban

Ông Phạm Văn Hồng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.2. Phó Trưởng ban

- Ông Nguyễn Hoàng Như, Phó Chánh Văn phòng.3. Các ủy viên

- Mời: Bà Trần Thị Bạch Vân, Chủ tịch Công đoàn ngành GD tỉnh;

- Ông Phan Kỳ Nam, TP KH-TC;

- Ông Nguyễn Ngọc Khương, TP GDCN&GDTX;

- Ông Nguyễn Hoạt Cơ, TP KT & KĐCLGD;

- Ông Hồ Kỳ Nam, TP TC-CB;

- Ông Nguyễn Tương Xuyên Nghiêm, TP GD Tiểu học;

- Ông Lê Quang Phương, TP GD Trung học;

- Bà Trương Thanh Nhuận, TP GD Mầm non;

- Ông Trịnh Văn Ngoãn, Chánh Thanh tra;

- Ông Lâm Đặng Hồng Sơn, Phó TP Pháp chế.

Điều 2. Ban vận động có nhiệm vụ:

- Xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hóa theo quy định tiêu chuẩn công nhận và hướng dẫn các danh hiệu trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long ban hành kèm theo Quyết định 14/2015/QĐ-UBND ngày 04 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long.

- Tổ chức việc thực hiện nếp sống văn hóa của cán bộ công chức, viên chức trong cơ quan.

- Bình xét danh hiệu tập thể đơn vị và cá nhân trong thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa.Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng phòng chức năng thuộc Sở và các cá nhân có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này thay thế Quyết định số 756/QĐ-SGDĐT ngày 10/7/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long./.Nơi nhận: GIÁM ĐỐC

- Như trên điều 3;- Lưu: VT.

Đã ký: Nguyễn Thị Quyên Thanh


: UploadFiles -> Site0054 -> Van%20ban -> Bo%20GD-DT
Van%20ban -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở giáo dục và ĐÀo tạO Độc lập Tự do Hạnh phúc
Van%20ban -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh vĩnh long độc lập Tự do Hạnh phúc
Van%20ban -> Vĩnh Long, ngày 15 tháng 8 năm 2013
Van%20ban -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam sở giáo dục và ĐÀo tạO Độc lập Tự do Hạnh phúc
Bo%20GD-DT -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạo số: 17/2012/tt-bgdđt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Van%20ban -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh vĩnh long độc lập Tự do Hạnh phúc
Bo%20GD-DT -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạo số: 2060/bgdđt-ktkđclgd v/v thông báo các môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2013 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương