TỈnh ủy phú YÊn số 06-kh/tu đẢng cộng sản việt namtải về 29.2 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích29.2 Kb.
#1057

TỈNH ỦY PHÚ YÊN


*

Số 06-KH/TU


ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Tuy Hòa, ngày 12 tháng 01 năm 2016


KẾ HOẠCH

CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦYthực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI)

về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện,

xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng

--------------------


Quán triệt Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành kế hoạch thực hiện như sau:

I - MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU1- Mục đích

Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền, sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức, cơ quan, đơn vị trong việc phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng. Kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn, xử lý nghiêm minh hành vi tham nhũng, từng bước đẩy lùi tham nhũng trên địa bàn tỉnh.2- Yêu cầu

Việc triển khai, thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị và Kế hoạch này phải được tiến hành nghiêm túc, thường xuyên, gắn với việc thực hiện đồng bộ các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về phòng, chống tham nhũng; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc; đồng thời xử lý trường hợp vi phạm, chấn chỉnh sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước để phòng ngừa tham nhũng.

II- NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1- Quán triệt, thực hiện hiệu quả Kế hoạch này, gắn với việc tiếp tục thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí như: Kết luận số 133-KL/TU, ngày 22/10/2012 của Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/5/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Luật Phòng, chống tham nhũng; Chiến lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng đến năm 2020.

Người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị các cấp phải gương mẫu thực hiện và chịu trách nhiệm chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình (từ quán triệt, triển khai đến việc chủ động tự phát hiện, xử lý vụ việc có dấu hiệu tham nhũng). Chịu trách nhiệm kỷ luật hành chính hoặc hình sự nếu để tham nhũng xảy ra ở cơ quan, đơn vị mình mà không chủ động phát hiện, không kiên quyết chỉ đạo xử lý hoặc có hành vi bao che tham nhũng. Kết quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng tại cơ quan, đơn vị, địa phương là một trong những tiêu chuẩn để đánh giá phẩm chất, năng lực và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu.

Xử lý kịp thời, nghiêm minh theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước đối với người đứng đầu để xảy ra tham nhũng trong tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình trực tiếp lãnh đạo, quản lý.

2- Nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý tham nhũng thông qua công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, điều tra, giải quyết tố cáo, xử lý tố giác, tin báo tội phạm, kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức.

Tăng cường trách nhiệm của HĐND các cấp trong giám sát công tác phát hiện, xử lý tham nhũng. Phát huy tốt hơn nữa vai trò, trách nhiệm của xã hội, nhất là Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên, ban thanh tra nhân dân và các cơ quan thông tin đại chúng trong phát hiện, tố giác tham nhũng. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở; tạo điều kiện, khuyến khích cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động phát hiện các hành vi tham nhũng. Bảo vệ, khen thưởng xứng đáng tổ chức, cá nhân tố cáo hành vi tham nhũng; đồng thời xử lý nghiêm minh mọi hành vi trù dập, trả thù người tố cáo tham nhũng hoặc lợi dụng việc tố cáo tham nhũng để gây mất đoàn kết nội bộ, vu khống, hãm hại người khác.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng để phòng ngừa, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm hành vi tham nhũng.

  Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát công tác phát hiện, xử lý tham nhũng đối với cơ quan, đơn vị có nhiệm vụ trực tiếp thực hiện công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng. Chú trọng rà soát, xử lý nghiêm việc thực hiện các kết luận sau kiểm tra, thanh tra, kiểm toán.

3- Cơ quan tiến hành tố tụng các cấp chủ động, tích cực trong điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng. Phải xác minh, điều tra làm rõ, xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật những vụ việc, vụ án tham nhũng được phát hiện, với nguyên tắc: Tích cực, khẩn trương; làm rõ đến đâu xử lý đến đó; không phân biệt người có hành vi tham nhũng là ai, đã có dấu hiệu tội phạm thì phải khởi tố điều tra và đã kết luận có tội thì phải truy tố, xét xử. Chú trọng áp dụng các biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt theo quy định của pháp luật để kịp thời phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng. Chấn chỉnh, xử lý kịp thời các vi phạm trong công tác phát hiện, xử lý tham nhũng; khắc phục tình trạng hành vi tham nhũng có dấu hiệu tội phạm nhưng chỉ xử lý kỷ luật hành chính, kinh tế. Các trường hợp có dấu hiệu tội phạm được phát hiện qua thanh tra, kiểm tra, kiểm toán phải chuyển hồ sơ vụ việc cho cơ quan điều tra để tiến hành điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Hàng năm, ở cấp tỉnh, cấp huyện cần chọn án điểm để chỉ đạo, xử lý, qua đó rút kinh nghiệm để làm tốt hơn.

Trong xử lý tham nhũng phải xác minh rõ ràng, chính xác tài sản của người có hành vi tham nhũng; áp dụng kịp thời các biện pháp thu hồi tối đa tài sản do tham nhũng mà có trong quá trình thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Xử lý nghiêm minh những cán bộ không tích cực thu hồi hoặc cản trở hoạt động thu hồi tài sản tham nhũng.

Cán bộ các cơ quan tiến hành tố tụng vi phạm pháp luật, tiêu cực, bao che trong quá trình đấu tranh chống tham nhũng phải được phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Người đứng đầu các cơ quan tiến hành tố tụng phải chịu trách nhiệm nếu để cán bộ thuộc quyền mình quản lý sai phạm.

4- Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong phát hiện, điều tra, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng.

Người đứng đầu tổ chức, cơ quan, đơn vị phải chủ động, tích cực chỉ đạo thực hiện hiệu quả các quy định, quy chế về quan hệ phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.

Đối với những vụ việc, vụ án có dấu hiệu tham nhũng thuộc diện cấp ủy theo dõi, chỉ đạo xử lý hoặc trong quá trình điều tra, xử lý gặp khó khăn, vướng mắc, kéo dài, còn có ý kiến khác nhau giữa các cơ quan tiến hành tố tụng thì các cơ quan tiến hành tố tụng chủ động trao đổi theo quy chế phối hợp, kịp thời báo cáo xin ý kiến Thường trực cấp ủy về chủ trương, đường lối xử lý.

III - TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1- Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt toàn tỉnh. Thời gian tổ chức trong tháng 01/2016.

2- Các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn; huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể tỉnh tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị và Kế hoạch này ở cấp mình, ngành mình và chỉ đạo quán triệt, thực hiện ở cấp dưới (thời gian hoàn thành trong quý I/2016); báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban Nội chính Tỉnh ủy) kết quả thực hiện hàng quý, 6 tháng, năm hoặc đột xuất khi có yêu cầu.

3- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định về phòng chống tham nhũng; kịp thời thông tin công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng kết quả phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, các vi phạm trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng và kết quả xử lý những vi phạm đó.

4- Giao Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này; định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết quả thực hiện.


Nơi nhận:

- Bộ Chính trị (b/c);

- Ban Nội chính TW (b/c);

- Văn phòng TW Đảng (b/c);

- Vụ địa phương 3-VPTW;

- Các ban đảng, BCS đảng, đảng đoàn;

- Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc;

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;

- Lưu VPTU.


T/M BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ(Đã ký)


Huỳnh Tấn ViệtКаталог: uploadfile -> file -> vanbanpq
uploadfile -> QUẢn lý nuôi trồng thủy sản dựa vào cộng đỒNG
uploadfile -> Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức tập huấn Chăm sóc skss tuổi mãn kinh và sàng lọc ung thư cổ tử cung
uploadfile -> Ban chấp hành trung ưƠng đẢng cộng sản việt nam
uploadfile -> Lịch tuần thứ 45 Từ ngày 03/11/2014 đến ngày 09/11/2014 Lịch hoạt động của Cơ quan Viện
uploadfile -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam sở giáo dục và ĐÀo tạO Độc lập Tự do Hạnh phúc
uploadfile -> SỞ TƯ pháp số: 507/tb-stp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
uploadfile -> Ubnd tỉnh thừa thiên huế
vanbanpq -> ĐẢng cộng sản việt nam
vanbanpq -> TỈnh ủy phú YÊn số 286-bc/tu đẢng cộng sản việt nam
file -> CÔng ty cổ phần thống nhất thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúNG

tải về 29.2 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương