SỞ giáo dục và ĐÀo tạO Độc lập – Tự do – Hạnh phúctải về 12.39 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích12.39 Kb.
#22818
UBND TỈNH VĨNH LONG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Số: 537 /SGDĐT-GDCN-GDTX Vĩnh Long, ngày 03 tháng 4 năm 2012

V/v: tổ chức ôn tập thi tốt nghiệp

GDTX cấp THPT năm 2012


Kính gửi: Giám đốc Trung tâm GDTX huyện, thành phố

Thực hiện công văn số 1816/BGDĐT-GDTX ngày 29 tháng 3 năm 2012 của Bộ giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức ôn tập thi tốt nghiệp GDTX cấp THPT năm 2012; để tạo điều kiện thuận lợi cho các Trung tâm GDTX chỉ đạo và tổ chức cho học viên ôn tập chuẩn bị thi tốt nghiệp GDTX cấp THPT đạt kết quả tốt, Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long yêu cầu các Trung tâm GDTX thực hiện một số công việc như sau:

1. Các trung tâm GDTX hoàn thành chương trình lớp 12 theo đúng kế hoạch, phù hợp với khung chương trình lớp 12 GDTX cấp THPT theo Quyết định số 2037/QĐ-SGDĐT-GDCN-GDTX ngày 11/10/2011 của Giám đốc Sở GD&ĐT về việc ban hành phân phối chương trình GDTX cấp THPT năm học 2011-2012, không được cắt giảm nội dung và số lượng tiết học đã quy định trong chương trình.

2. Nội dung ôn tập theo yêu cầu chuẩn kiến thức, kỹ năng của Chương trình GDTX cấp THPT ban hành theo Quyết định số 50/2006/QĐ-BGDĐT ngày 7/11/2006 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, chủ yếu nằm trong chương trình lớp 12; đồng thời chú ý đến các nội dung kiến thức đã được điều chỉnh theo Công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01/9/2011 của Bộ về việc hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học giáo dục phổ thông.

3. Căn cứ vào công văn số 1661/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 23/3/2012 của Bộ GDĐT về việc thông báo các môn thi tốt nghiệp GDTX cấp THPT năm 2012, các Trung tâm GDTX cần chủ động đánh giá, rút kinh nghiệm việc tổ chức ôn tập và kết quả thi ở kỳ thi tốt nghiệp năm 2011, trên cơ sở đó các Trung tâm GDTX xây dựng kế hoạch và thực hiện các giải pháp ôn tập cho học viên đạt hiệu quả cao.

4. Các trung tâm GDTX chủ động xây dựng kế hoạch, lựa chọn các phương pháp ôn tập phù hợp với nội dung của từng môn học và trình độ nhận thức của học viên. Cụ thể:

- Các trung tâm GDTX xây dựng kế hoạch ôn tập 06 tuần thực hiện từ ngày 16/4/2012 đến ngày 26/5/2012, sắp xếp thời gian ôn tập từng bộ môn hợp lý, tránh quá tải đảm bảo sức khỏe cho học viên.

- Phân nhóm học viên theo trình độ để ôn tập cho phù hợp với đối tượng. Đối với những học viên có học lực yếu, kém cần tăng cường việc ôn tập những kiến thức cơ bản, trọng tâm của chương trình; quan tâm giúp học viên ôn tập ở các mức độ nhận biết, thông hiểu và vận dụng thông thường. Tùy tình hình thực tế, có thể tăng thời lượng ôn tập cho tất cả các học viên.

- Chọn, cử giáo viên có năng lực, kinh nghiệm và nhiệt tình để hướng dẫn học viên ôn tập; vận động học viên khá, giỏi giúp đỡ những học viên có học lực yếu kém nhằm giúp các học viên này nắm được những kiến thức và kỹ năng cơ bản theo yêu cầu của chương trình.

- Giáo viên hướng dẫn học viên ôn tập trên lớp, kết hợp với ôn tập theo nhóm và tự ôn tập ở nhà.

- Trong quá trình ôn tập cần tăng cường kiểm tra, đánh giá kết quả ôn tập để kịp thời điều chỉnh nội dung và phương pháp ôn tập.
Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Giám đốc các Trung tâm Giáo dục thường xuyên chủ động, sáng tạo trong tổ chức triển khai thực hiện. Trong quá trình tổ chức thực hiện có vấn đề gì vướng mắc, đề nghị báo cáo về Phòng GDCN-GDTX để kịp thời giải quyết./.
KT. GIÁM ĐỐC

P. GiÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như trên;

- Giám đốc Sở(để báo cáo);

- Lưu: VP, GDCN-GDTX.
Đã ký:Lưu Thành Công
Каталог: UploadFiles -> Site0054 -> Van%20ban -> So%20GD-DT
So%20GD-DT -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam sở giáo dục và ĐÀo tạO Độc lập Tự do Hạnh phúc
So%20GD-DT -> Ubnd tỉnh vĩnh long sở gd&ĐT – SỞ NỘi vụ
So%20GD-DT -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở giáo dục và ĐÀo tạO Độc lập Tự do Hạnh phúc
So%20GD-DT -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở giáo dục và ĐÀo tạO Độc lập Tự do Hạnh phúc
So%20GD-DT -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam sở giáo dục và ĐÀo tạO Độc lập Tự do Hạnh phúc
So%20GD-DT -> KẾ hoạch về việc triển khai nội dung nghiên cứu khoa học sư phạM Ứng dụNG
So%20GD-DT -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở giáo dục và ĐÀo tạO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
So%20GD-DT -> BÁo cáo sơ KẾt học kì I và phưƠng hưỚng nhiệm vụ HỌc kì II
So%20GD-DT -> Ubnd tỉnh vĩnh long cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
So%20GD-DT -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở giáo dục và ĐÀo tạO Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

tải về 12.39 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương