Căn cứ Quyết định số 224/1999/QĐ-ttg ngày 08/12/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển nuôi trồng thuỷ sản thời kỳ 1999-2010tải về 136.91 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích136.91 Kb.
#21460

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Số : 466/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Huế, ngày 21 tháng 02 năm 2006


QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết vùng nuôi trồng thuỷ sản

Trên cát huyện Phong Điền đến năm 2010 và 2015
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 224/1999/QĐ-TTg ngày 08/12/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển nuôi trồng thuỷ sản thời kỳ 1999-2010;

Căn cứ Quyết định số 3588/QĐ-UB ngày 14/10/2004 của UBND Tỉnh về việc phê duyệt đề cương quy hoạch chi tiết vùng nuôi trồng thuỷ sản trên cát ven biển huyện Phong Điền;

Xét Tờ trình số 78/TT-BQLDA ngày 15/10/2005 của Ban QLDA khu vực huyện Phong Điền về việc đề nghị thẩm định phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết vùng nuôi trồng thuỷ sản trên cát ven biển huyện Phong Điền;

Theo đề nghị của Sở Thuỷ sản tại Công văn số 448/CV-STS ngày 13/12/2005 về việc thẩm định quy hoạch chi tiết vùng nuôi trồng thuỷ sản trên cát huyện Phong Điền,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quy hoạch chi tiết vùng nuôi trồng thuỷ sản trên cát huyện Phong Điền đến năm 2010 và 2015 với các nội dung chủ yếu sau:

1. Quy hoạch phát triển diện tích đến năm 2010( và 2015) : Đơn vị : haGiai đoạn

Tổng diện tích quy hoạch

Trong đó:

Diện tích NTTS

DT dịch vụ

DT ao xử lý tập trung

DT GT nội vùng, CXCL

2006-2010

250,51

190,93

0

33,07

26,51

2011-2015

760,07

623,91

104,89

14,47

16,80

Tổng cộng:

1.010,58

814,84

104,89

47,54

43,31

Chia ra các xã:Giai đoạn

Tổng diện tích QH

Các xã:

Điền Hương

Điền Môn

Điền Lộc

Điền Hoà

Phong Hải

2006-2010

250,51

84,30

34,48

52,36

39,69

39,68

2011-2015

760,07

266,33

262,13

158,74

19,04

53,83

Tổng cộng:

1.010,58

350,63

296,61

211,10

58,73

93,51

2.Quy hoạch các hạ tầng chủ yếu:TT

Tên hạng mục

ĐVT

Tổng cộng

Trong đó:

Điền Hương

Điền Môn

Điền Lộc

Điền Hoà

Phong Hải

1

Công trình cấp nước mặn tập trung

Trạm

9

2

2

2

1

2

2

Công trình cấp nước ngọt tập trung

Trạm

2

1
13

Đường ống nước mặn

Km

22,75

12,37

3,4

3,68

0,9

2,4

4

Đường ống nước ngọt

Km

23,15

8,73

3,44

3,68

2,35

4,95

5

Kênh thoát nước tự nhiên

Km

32,36

4,3

8,92

7,8

5,08

6,26

6

Đường giao thông liên xã

Km

3,5


3,5
7

Đường dây điện cao thế

Km

12,6

2,2

5,5

1,7

0,7

2,5

8

Đường dây điện hạ thế

Km

25,2

4,4

11

3,4

1,4

5

9

Trạm biến áp hạ thế

Trạm

9

2

2

2

1

2

10

Diện tích cây xanh bảo vệ và các đai

Ha

43,31

15,18

12,6

8,53

2,8

4,2

11

Bãi rác

Ha

16

4

4

2

2

4

12

Đường giao thông nội vùng

Km

10,07

3,53

2,93

1,98

0,65

0,98

13

Kênh thoát nước thải

Km

14,34

5,25

5,38

1,52

1,03

1,16

3. Đồ án quy hoạch:

- Bản đồ địa hình tỷ lệ 1:5.000.

- Bản đồ hiện trạng tỷ lệ 1:10.000.

- Bản đồ quy hoạch chi tiết toàn vùng nuôi trồng thuỷ sản đến năm 2010 và 2015 tỷ lệ 1:10.000.

- Bản đồ quy hoạch chi tiết từng tiểu vùng tỷ lệ 1:5.000.4. Các giải pháp quản lý quy hoạch, bảo vệ môi trường:

4.1. Các giải pháp về kỹ thuật:

- Thực hiện đa dạng hoá đối tượng nuôi, nuôi tôm sú và tôm chân trắng phải cách ly hạn chế lây lan mầm bệnh khi có dịch.

- Tư tưởng chỉ đạo về mùa vụ nuôi tôm trên cát là hai vụ nuôi chính.

- Thực hiện nghiêm quy trình kỹ thuật nuôi thuỷ sản thâm canh và bán thâm canh…

- Ngành Thuỷ sản huyện và tỉnh hỗ trợ công tác khuyến ngư, công tác quản lý giống, kiểm dịch và chuyển giao khoa học kỹ thuật để giúp người dân thực hiện nuôi hiệu quả đảm bảo phát triển nuôi trồng thuỷ sản theo hướng bền vững.

4.2. Giải pháp về bảo vệ và hạn chế ô nhiễm môi trường:

- Không sử dụng nước ngầm để nuôi trồng thuỷ sản trên cát.

- Trồng cây xanh ngoài khu vực ao nuôi nhằm hạn chế rủi ro do cát bay, xói lở. Ngoài ra còn có tác dụng điều hoà khí hậu, tạo cảnh quan tự nhiên.

4.3. Giải pháp về tổ chức sản xuất:

- Xây dựng các tổ hợp tác, doanh nghiệp để quản lý vùng nuôi, quy mô một vùng tập trung có diện tích 20-30 ha.

- Xây dựng quy chế quản lý môi trường vùng nuôi trên cơ sở quy chế quản lý vùng nuôi tôm tập trung đã được UBND Tỉnh ban hành số 3014/2005/QĐ-UBND ngày 25/8/2005 để thực hiện quản lý quy hoạch, thực hiện lịch thời vụ, quy trình kỹ thuật nuôi và bảo vệ môi trường.

4.4. Giải pháp về chính sách:

- Ngân hàng khẩn trương nghiên cứu có chính sách nhằm thu hút các thành phần kinh tế tham gia đầu tư sản xuất.

- Có chính sách cụ thể trong cấp đất, thuê đất nhằm đảm bảo hiệu quả sử dụng đất sản xuất phát triển kinh tế xã hội vùng. Cơ chế cho vay vốn sản xuất phải gắn liền với trách nhiệm của hộ nuôi về tuân thủ mùa vụ, quy trình kỹ thuật,…

4.5. Các giải pháp về đầu tư:

a. Tiến hành xây dựng dự án phát triển nuôi và đầu tư hạ tầng:

- Căn cứ quy hoạch, UBND huyện phối hợp các ban ngành chức năng xây dựng dự án và kế hoạch phát triển diện tích nuôi thuỷ sản đến 2010 và 2015.

- Xây dựng dự án đầu tư hạ tầng vùng nuôi theo kỳ đến năm 2010 và 2015.b. Danh mục các dự án và nguồn vốn đầu tư:

TT

Hạng mục

ĐVT

Số lượng

Đơn giá (triệu đồng)

Tổng mức đầu tư(triệu đồng)

Nguồn vốn

Vốn ngân sách

Vốn vay và tự có

1

Công trình cấp nước mặn tập trung

Trạm

9

950

8.550

3.800

4.750

2

Công trình cấp nước ngọt tập trung

Trạm

2

2500

5.000

5.000
3

Đường ống nước mặn

Km

22,75

600

13.650

13.500

150

4

Đường ống nước ngọt

Km

23,15

650

15.047

15.047
5

Kênh thoát nước tự nhiên

Km

32,36

50

1.618

1.618
6

Đường giao thông liên xã

Km

3,5

550

1.925

1.925
7

Đường dây điện cao thế

Km

12,6

180

2.268

2.268
8

Đường dây điện hạ thế

Km

25,2

160

4.032
4.032

9

Trạm biến áp hạ thế

Trạm

9

200

1.800
1.800

10

Diện tích cây xanh bảo vệ và các đai

Ha

43,31

4

173
173

11

Bãi rác

Ha

16

15

240

240
12

Đường giao thông nội vùng

Km

10,07

300

3.021
3.021

13

Kênh thoát nước thải

Km

14,34

400

5.736
5.736
Cộng:

63.060

43.398

19.662

Phân theo kỳ đầu tư 2006-2010 và 2011-2015:TT

Hạng mục

ĐVT

Tổng mức đầu tư (triệu đồng)

Năm 2006-2010

Năm 2011-2015

Vốn NS

Vốn vay và tự có

Vốn NS

Vốn vay và tự có

1

Công trình cấp nước mặn tập trung

Trạm

8.550

1.900

1.900

1.900

2.850

2

Công trình cấp nước ngọt tập trung

Trạm

5.000

2.500

-

2.500

-

3

Đường ống nước mặn

Km

13.650

3.500

82

10.000

68

4

Đường ống nước ngọt

Km

15.047

6.000

-

9.047

-

5

Kênh thoát nước tự nhiên

Km

1.618

663

-

955

-

6

Đường giao thông liên xã

Km

1.925

1.925

-

-

-

7

Đường dây điện cao thế

Km

2.268

-

-

-

-

8

Đường dây điện hạ thế

Km

4.032

-

1.560

-

2.472

9

Trạm biến áp hạ thế

Trạm

1.800

-

800

-

1.000

10

Diện tích cây xanh bảo vệ và các đai

Ha

173,24

-

67

-

106

11

Bãi rác

Ha

240

120

-

120

-

12

Đường giao thông nội vùng

Km

3.021

-

1.170

-

1.851

13

Kênh thoát nước thải

Km

5.736

-

2.200

-

3.536
Tổng cộng:

63.060

16.608

7.779

24.522

11.883


Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Thuỷ sản, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên Môi trường, Khoa học Công nghệ, Chủ tịch UBND Huyện Phong Điền, Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:

  • Như điều 3;

  • Thường vụ Tỉnh uỷ;

  • Thường trực HĐND tỉnh;

  • Ct và các PCT UBND Tỉnh;

  • VP: LĐ và CV NN2, XD,NĐ,QH

  • Lưu VT,LT

TM.UỶ BAN NHÂN DÂN

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Nguyễn Ngọc Thiện


Каталог: UploadFiles -> TinTuc -> 2014
2014 -> QUẢn lý nuôi trồng thủy sản dựa vào cộng đỒNG
2014 -> Nghị định số 60/2003/NĐ-cp ngày 6/6/2003 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước
2014 -> ĐƠn vị CẤp trên cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2014 -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1072
2014 -> Ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế
2014 -> VÀ ĐỊnh hưỚng đẾn năM 2020 I. ĐÁnh giá KẾt quả thực hiện qui hoạch giáo dục và ĐÀo tạo giai đOẠN 2008 2013
2014 -> Các cơ quan: Văn phòng HĐnd và ubnd, Tư pháp, Tài chính- kế hoạch, Công thương, Nông nghiệp và ptnt, Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất
2014 -> ĐÁnh giá TÌnh trạng chăm sóc sức khoẻ CÁc bà MẸ trưỚc và sau sinh tại các xã miền núi huyện phong đIỀn ths. Bs. Nguyễn Mậu Duyên. Ths. Bs. Nguyễn Nhật Nam
2014 -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạo cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
2014 -> TỈnh thừa thiên huế

tải về 136.91 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương