CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam bảo hiểm xã HỘi thành phố HÀ NỘI Độc lập Tự do Hạnh phúctải về 37.93 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu04.08.2016
Kích37.93 Kb.
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BẢO HIỂM XÃ HỘI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-

Số: 1880 /BHXH-TCCB Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2013

V/v Bình xét đề nghị nâng bậc lương
trước thời hạn năm 2012
Kính gửi:

- Giám đốc BHXH các quận, huyện, thị xã;

- Trưởng các phòng nghiệp vụ.
Căn cứ Quyết định số 1320/QĐ-BHXH ngày 23/11/2011 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức thuộc hệ thống BHXH Việt Nam; Công văn số 769/BHXH-TCCB ngày 06/3/2012 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện nâng bậc lương trước thời hạn đối với CCVC lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ; Công văn số 1066/BHXH- TCCB ngày 20/3/2013; Công văn số 772/BNV-TL ngày 05/3/2013 của Bộ Nội vụ về việc nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc của năm 2012 (có bản phô tô gửi kèm).

Giám đốc BHXH thành phố Hà Nội yêu cầu Giám đốc BHXH các quận, huyện, thị xã; Trưởng các phòng nghiệp vụ căn cứ vào các văn bản trên quán triệt đầy đủ đến toàn thể viên chức thuộc đơn vị biết và thực hiện việc bình xét, đảm bảo dân chủ, công khai, đúng quy định và lập danh sách (theo mẫu) đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn năm 2012 gửi về BHXH thành phố Hà Nội (qua phòng Tổ chức cán bộ) trước ngày 24/6/2013 để tổng hợp. Sau thời gian trên, đơn vị nào không gửi danh sách đề nghị coi như đơn vị đó không có viên chức đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn năm 2012.Ghi chú:

* Những trường hợp thuộc diện nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2012 là những trường hợp:+ Có thời điểm nâng lương thường xuyên trong năm 2013;

+ Năm xét nâng bậc lương trước thời hạn, công chức, viên chức phải đạt danh hiệu Lao động tiên tiến trở lên.

+ Lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, được công nhận một trong các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cá nhân quy định tại Khoản 1, Điều 3 Quyết định số 1320/QĐ-BHXH ngày 23/11/2011 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.

+ Không có sai phạm phải xử lý bằng hình thức kỷ luật quy định tại Luật Cán bộ công chức, Luật Viên chức và các quy định hiện hành của cơ quan có thẩm quyền;

* Tỷ lệ công chức, viên chức được nâng bậc lương trước thời hạn không vượt quá 10% tổng số công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế của đơn vị, tính đến 31/12/2012. Khi tính tỷ lệ 10% số thập phân lớn hơn hoặc bằng 0,5 thì được cộng thêm 1. Tỷ lệ 10% tính theo đầu mối đơn vị (Văn phòng BHXH Thành phố; BHXH quận, huyện, thị xã được xem xét trên đầu mối từng đơn vị, đồng thời xem xét trên tổng biên chế chung của hệ thống BHXH thành phố Hà Nội).

* Công chức, viên chức được đơn vị bình xét đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn năm 2012, Yêu cầu phô tô đầy đủ các quyết định (hoặc bằng khen, giấy khen) được khen thưởng năm 2010, 2011, 2012 (đối với ngạch chuyên viên) hoặc được khen thưởng năm 2011, 2012 (đối với ngạch cán sự) gửi kèm theo danh sách đề nghị.

Do thời gian quy định gấp, yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện bình xét, gửi file danh sách đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn năm 2012 về địa chỉ mail: phamhaiha_bhxh@hanoi.gov.vn và gửi văn bản kèm theo danh sách đề nghị để tổng hợp báo cáo kịp thời. Trong quá trình thực hiện có vướng mắc, đơn vị phản ánh kịp thời về BHXH thành phố Hà Nội (qua phòng Tổ chức cán bộ) để được hướng dẫn./.


Nơi nhận: GIÁM ĐỐC

- Như trên;

- BHXH VN (b/c);

- GĐ, PGĐ BHXH TP; ( Đã ký)

- Trang Web BHXH TP;

- Lưu: VT, TCCB (2).Nguyễn Thị Phương Mai

B¶o hiÓm x· héi thµnh phè Hµ Néi

§¬n vÞ ………………………………………
danh s¸ch ®Ò nghÞ n©ng bËc l­¬ng tr­íc thêi h¹n n¨m 2012


STT

Hä vµ tªn

§Ò nghÞ n©ng bËc l­¬ng tr­íc thêi h¹n …. th¸ng

Thµnh tÝch ®­îc khen th­ëng

Lo¹i
khen th­ëng

C©p khen th­ëng

N¨m khen th­ëng

1

VD: NguyÔn V¨n A

12 th¸ng

B»ng khen

B¶o hiÓm x· héi ViÖt Nam

2010

ChiÕn sü thi ®ua c¬ së

B¶o hiÓm x· héi TP Hµ Néi

2011

ChiÕn sü thi ®ua c¬ së
B»ng khen cña BHXH VN


B¶o hiÓm x· héi TP Hµ Néi
B¶o hiÓm x· héi ViÖt Nam


2012
2012

………………….., ngµy ………. th¸ng …. n¨m 2013.

Ng­êi lËp C«ng ®oµn §¹i diÖn CÊp uû Thñ tr­ëng ®¬n vÞ: UploadFile -> Portals
Portals -> TỈnh ủy hòa bìNH
Portals -> I. thủ TỤc hồ SƠ Quy trình giải quyết hồ sơ mới đăng ký tham gia bhxh, bhyt bắt buộc Mã số 101
Portals -> Ban tổ chức cuộc thi số: 01
Portals -> TỈnh ủy hòa bình số 29 kh/tu đẢng cộng sản việt nam
Portals -> Quyết định số 466/QĐ-bhxh ngày 19 tháng 04 năm 2011 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quy trình giám định bảo hiểm y tế
Portals -> TỈnh ủy hòa bình số 13-kh/tu đẢng cộng sản việt nam
Portals -> Triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Portals -> BẢo hiểm xã HỘi thành phố HÀ NỘi số: 986 /kh-bhxh cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương