Tcxdvn 346: 2005 tcxdvn tiªu chuÈn xy dùng viÖt nam tcxdvn 346: 2005tải về 101.52 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích101.52 Kb.

TCXDVN 346: 2005


TCXDVN Tiªu chuÈn x©y dùng viÖt nam


TCXDVN 346: 2005

(ISO 834-6)


thö nghiÖm chÞu löa - c¸c bé phËn kÕt cÊu cña toµ nhµ- PhÇn 6- C¸c yªu cÇu riªng ®èi víi dÇm.

Fire- resistance tests- Elements of building construction-

Part 6- Specific requirements for beamsHµ Néi- 2005
Lêi giíi thiÖu
TCXDVN 346: 2005 (ISO 834-6) –“ Thö nghiÖm chÞu löa - C¸c bé phËn kÕt cÊu cña toµ nhµ- PhÇn 6- C¸c yªu cÇu riªng ®èi víi dÇm” quy ®Þnh c¸c yªu cÇu riªng khi thö nghiÖm tÝnh chÞu löa bé phËn kÕt cÊu dÇm cña toµ nhµ. C¸c yªu cÇu cho c¸c bé phËn chÞu t¶i trong tiªu chuÈn nµy phï hîp víi c¸c yªu cÇu chung vµ chi tiÕt ®· ®­îc nªu ra trong TCXDVN 342: 2005 (ISO 834-1).

TCXDVN 346: 2005 (ISO 834-6) –“ Thö nghiÖm chÞu löa - C¸c bé phËn kÕt cÊu cña toµ nhµ- PhÇn 6- C¸c yªu cÇu riªng ®èi víi dÇm, ®­îc Bé X©y dùng ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 27/2005/Q§-BXD ngµy 08 th¸ng 8 n¨m 2005.Tiªu chuÈn x©y dùng viÖt Nam
thö nghiÖm chÞu löa - c¸c bé phËn kÕt cÊu cña toµ nhµ- PhÇn 6- C¸c yªu cÇu riªng ®èi víi dÇm.

Fire- resistance tests- Elements of building construction-

Part 6- Specific requirements for beams1- Ph¹m vi ¸p dông

Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh c¸c tr×nh tù ph¶i tu©n theo ®Ó x¸c ®Þnh tÝnh chÞu löa cña dÇm khi thö nghiÖm víi chÝnh dÇm ®ã.

C¸c dÇm th«ng th­êng ®­îc thö nghiÖm tõ phÝa bông dÇm vµ hai mÆt ®øng hoµn toµn tiÕp xóc víi nhiÖt. Tuy nhiªn, khi sù tiÕp xóc ®ã tõ c¶ bèn mÆt hoÆc Ýt h¬n ba mÆt cÇn ph¶i thö nghiÖm víi c¸c ®iÒu kiÖn tiÕp xóc thÝch hîp. DÇm lµ mét phÇn cña kÕt cÊu sµn th× ®­îc thö nghiÖm cïng víi kÕt cÊu sµn vµ ®­îc m« t¶ trong TCXDVN .345; :2005 (ISO 834 – 5) vµ ®­îc ®¸nh gi¸ vÒ tÝnh toµn vÑn vµ tÝnh c¸ch ly.
Cã thÓ ¸p dông thö nghiÖm nµy cho c¸c d¹ng kÕt cÊu kh¸c kh«ng ®­îc thö nghiÖm khi kÕt cÊu tu©n theo ph¹m vi ¸p dông ®­îc nªu trong c¸c phÇn kh¸c nhau cña bé tiªu chuÈn nµy hoÆc khi ®­îc ¸p dông më réng phï hîp víi ISO/TR 12470. V× ISO/TR 12470 chØ ®­a ra h­íng dÉn chung, nªn viÖc ph©n tÝch ¸p dông më réng cho tr­êng hîp riªng chØ ®­îc thùc hiÖn bëi c¸c chuyªn gia vÒ kÕt cÊu chÞu löa.
H­íng dÉn chung vÒ ph­¬ng ph¸p thö nghiÖm ®­îc nªu trong phô lôc A.
2 - Tµi liÖu viÖn dÉn
- TCXDVN 342: 2005 (ISO 834- 1). Thö nghiÖm chÞu löa- C¸c bé phËn kÕt cÊu cña toµ nhµ - PhÇn 1: C¸c yªu cÇu chung.
- ISO/TR 12470. Thö nghiÖm chÞu löa- H­íng dÉn ¸p dông vµ më réng c¸c kÕt qu¶.
-ISO/IEC. An toµn ch¸y -Tõ vùng .

3 - ThuËt ng÷ vµ ®Þnh nghÜa
C¸c thuËt ng÷ vµ ®Þnh nghÜa trong TCXDVN 342: 2005 (ISO 834-1), ISO 13943 vµ c¸c thuËt ng÷ ®Þnh nghÜa d­íi ®©y ®­îc ¸p dông trong tiªu chuÈn nµy.
3. 1. DÇm

C¸c cÊu kiÖn theo h­íng n»m ngang ®­îc dïng trong kÕt cÊu toµ nhµ, víi c¸c tªn gäi kh¸c nhau nh­ dÇm chÝnh, dÇm phô, dÇm ®ì sµn.Chó thÝch:

C¸c cÊu kiÖn ®ã cã thÓ g¾n liÒn víi kÕt cÊu hoÆc t¸ch khái kÕt cÊu mµ nã ph¶i ®ì.
3. 2. KÕt cÊu hçn hîp

DÇm thÐp hoÆc dÇm hçn hîp thÐp/ bª t«ng ®ì b¶n bª t«ng cèt thÐp cã sù liªn kÕt víi nhau sao cho c¸c dÇm vµ b¶n ho¹t ®éng cïng nhau khi chÞu t¶i.


3. 3. ChiÒu dµi tiÕp xóc

ChiÒu dµi cña mÉu thö chÞu t¸c ®éng nhiÖt cña lß thö nghiÖm.


3 .4. NhÞp

Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c t©m cña hai gèi tùa.


3 . 5. ChiÒu dµi mÉu thö.

ChiÒu dµi tæng thÓ cña mÉu thö nghiÖm


4 - Ký hiÖu vµ thuËt ng÷ viÕt t¾t

C¸c kÝ hiÖu vµ tªn gäi thÝch hîp cho thö nghiÖm nµy ®­îc nªu trong TCXDVN 342: 2005 ( ISO 834-1):
Ltx

ChiÒu dµi mÉu thö tiÕp xóc víi nhiÖt


mm

L

ChiÒu dµi mÉu thö gi÷a c¸c t©m cña cÊu kiÖn ®ì

mm

Lmt

ChiÒu dµi cña mÉu thö


mm


5 -ThiÕt bÞ thÝ nghiÖm

C¸c thiÕt bÞ ®­îc dïng cho thö nghiÖm nµy bao gåm mét lß, thiÕt bÞ gia t¶i, khung cè ®Þnh, khung ®ì, vµ c¸c dông cô ®­îc nªu trong TCXDVN 342: 2005 ( ISO 834-1).


6 - §iÒu kiÖn thö nghiÖm

6. 1. Yªu cÇu chung

C¸c ®iÒu kiÖn vÒ nhiÖt, ¸p lùc, kh«ng khÝ trong lß vµ chÊt t¶i ph¶i phï hîp víi c¸c ®iÒu kiÖn ®· nªu trong TCXDVN 342: 2005 ( ISO 834-1).


6. 2. C¸c ®iÒu kiÖn cè ®Þnh vµ ®iÒu kiÖn biªn

C¸c ®iÒu kiÖn cè ®Þnh vµ ®iÒu kiÖn biªn ph¶i tu©n theo c¸c yªu cÇu ®· nªu trong TCXDVN 342: 2005 ( ISO 834-1). vµ c¸c yªu cÇu trong tiªu chuÈn nµy.


6 .3. ChÊt t¶i

6.3.1. TÊt c¶ c¸c dÇm ph¶i ®­îc thö nghiÖm chÞu t¶i tÝnh to¸n theo quy ®Þnh trong ®iÒu 6. 3a), b) hoÆc c) cña TCXDVN 342: 2005 ( ISO 834-1) cã tham kh¶o ý kiÕn cña ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm ®­a ra c¸c ®iÒu kiÖn kÕt cÊu ®Ó thiÕt kÕ cho phï hîp. C¸c ®Æc tÝnh cña vËt liÖu ®­îc dïng ®Ó tÝnh to¸n t¶i träng ph¶i ®­îc chØ râ vµ nªu c¸c nguån cung cÊp.


6.3.2. Khi mÉu thö ®Ò xuÊt nhá h¬n cÊu kiÖn trong thùc tÕ, ®iÒu quan träng lµ kÝch th­íc cña mÉu thö, kiÓu vµ møc chÊt t¶i, c¸c ®iÒu kiÖn gèi ®ì ph¶i ®­îc lùa chän sao cho cã cïng mét kiÓu ph¸ ho¹i ( vÝ dô, ph¸ ho¹i do uèn, ph¸ ho¹i do c¾t, ph¸ ho¹i dÝnh kÕt, hoÆc ph¸ ho¹i neo) vµ ph¶i ®­îc quyÕt ®Þnh cho mÉu thö nh­ ®èi víi kÕt cÊu mµ nã ®¹i diÖn; nghÜa lµ t¶i träng ¸p dông trong thêi gian thö nghiÖm ph¶i t¹o ra cïng mét møc t¶i nh­ kÕt cÊu thùc. Trong c¸c tr­êng hîp mµ kiÓu ph¸ ho¹i khã dù ®o¸n ®­îc, ph¶i tiÕn hµnh hai hoÆc nhiÒu h¬n sè lÇn thö nghiÖm ®­îc thiÕt kÕ riªng biÖt ®Ó bao qu¸t hÕt c¸c kiÓu ph¸ ho¹i thÝch hîp cÇn ph¶i cã.
6 .3.3. §é lín vµ sù ph©n bè t¶i träng ph¶i thùc hiÖn sao cho m« men tèi ®a vµ c¸c lùc c¾t g©y ra lµ tiªu biÓu, hoÆc cao h¬n trong thùc tÕ.
6.3. 4. HÖ thèng chÊt t¶i ph¶i cã kh¶ n¨ng g©y t¶i träng yªu cÇu ®­îc ph©n bè ®Òu hoÆc qua mét ®iÓm cña hÖ thèng chÊt t¶i. Khi viÖc chÊt t¶i ®iÓm ®­îc sö dông ®Ó t¹o ra m« men uèn cã d¹ng t­¬ng øng víi t¶i träng ph©n bè
®Òu, nh÷ng ®iÓm t¶i nµy ph¶i kh«ng Ýt h¬n hai víi kho¶ng c¸ch tèi thiÓu lµ 1m . Khi hÖ thèng chÊt t¶i cã 4 ®iÓm ®­îc sö dông, c¸c ®iÓm th«ng th­êng ph¶i ®Æt t¹i c¸c vÞ trÝ 1/8, 3/8, 5/8 vµ 7/8 cña nhÞp ( L) kÓ tõ mçi ®Çu. T¶i träng ph¶i truyÒn vµo dÇm th«ng qua c¸c tÊm ph©n bè kh«ng réng h¬n 100mm . HÖ thèng chÊt t¶i kh«ng ®­îc c¶n trë chuyÓn ®éng tù do cña kh«ng khÝ phÝa bÒ mÆt trªn, kh«ng ®Ó mét phÇn cña thiÕt bÞ chÊt t¶i nµo c¸ch bÒ mÆt trªn cña mÉu thö d­íi 60mm, kh«ng kÓ t¹i ®iÓm chÊt t¶i.
6. 3. 5. HÖ thèng ®Æt t¶i ph¶i cã kh¶ n¨ng lµm c©n b»ng bï ®èi víi biÕn d¹ng cho phÐp tèi ®a cña mÉu thö.
7- ChuÈn bÞ mÉu thö

7.1. ThiÕt kÕ mÉu thö

7.1 .1. §èi víi c¸c kÕt cÊu thö nghiÖm cã dÇm víi tæ hîp sµn hoÆc m¸i tiªu biÓu cho kÕt cÊu thùc tÕ ®­îc cïng dù ®Þnh thö nghiÖm th× mét tæ hîp nh­ vËy cã thÓ lµ mét phÇn toµn vÑn cña kÕt cÊu thö nghiÖm , t¹o nªn mét kiÓu dÇm ch÷ T. Víi c¸c dÇm thÐp th× b¶n ®­îc phÐp lµm b»ng bª t«ng nÆng hoÆc bª t«ng nhÑ. Nh÷ng kÕt qu¶ cña gi¶i ph¸p tr­íc kh«ng ®­îc ¸p dông cho gi¶i ph¸p sau.


7. 1. 2. §èi víi c¸c kÕt cÊu thö nghiÖm cã dÇm ®­îc dù ®Þnh thö nghiÖm cïng víi sµn hoÆc m¸i thùc tÕ mµ chóng ph¶i ®ì, ®é dµy cña b¶n ph¶i ph¶n ¸nh kÕt cÊu ®­îc thiÕt kÕ. BÒ réng cña sµn thùc tÕ ph¶i Ýt nhÊt b»ng ba lÇn chiÒu réng cña dÇm hoÆc Ýt nhÊt b»ng 600mm, bÊt cø tr­êng hîp nµo còng nªn lÊy trÞ sè cã kÝch th­íc lín h¬n. BÒ réng thùc ®­îc lùa chän ph¶i phô thuéc vµo thiÕt kÕ lß.
7.1.3. NÕu kÕt cÊu thö nghiÖm kh«ng ph¶i lµ tiªu biÓu cña sµn hoÆc m¸i thùc tÕ, c¸c dÇm ph¶i ®ì tÊm mÆt tiªu chuÈn ho¸ ®­îc bè trÝ ®èi xøng qua dÇm vµ ®­îc x¸c ®Þnh nh­ sau : tÊm mÆt ®­îc thiÕt kÕ vµ chÕ t¹o thµnh c¸c tiÕt diÖn riªng biÖt, víi cèt thÐp kh«ng liªn tôc nÕu cã, ®Ó tr¸nh mäi t¸c ®éng hçn hîp gi÷a tÊm mÆt vµ dÇm cã thÓ g©y thªm c­êng ®é vµ ®é cøng cho dÇm. TÊm mÆt ph¶i lµm b»ng bª t«ng xèp, cã tû träng ( 650  200) kg/m3, mçi tÊm cã chiÒu dµi tèi ®a lµ 1m vµ cã ®é dµy tèi thiÓu ( 150  25)mm. ChiÒu réng cña tÊm mÆt ph¶i Ýt nhÊt b»ng ba lÇn chiÒu réng cña dÇm hoÆc Ýt nhÊt b»ng 600mm, nªn lÊy trÞ sè cã kÝch th­íc lín h¬n. ChiÒu réng thùc ®­îc lùa chän ph¶i phô thuéc vµo thiÕt kÕ lß.
7.1.4. DÇm cã líp vá bäc rçng ph¶i cã c¸c ®Çu ®­îc bÝt kÝn ®Ó ng¨n c¸c dßng khÝ nãng tiÕp xóc víi dÇm . ViÖc l¾p ®Æt mÉu thö ph¶i ®­îc tiÕn hµnh sao cho líp vá bäc kh«ng kÕt thóc trong vïng nhiÖt hoÆc cã thÓ bÞ ph¸ huû do gi·n në bÞ h¹n chÕ, tr¸i víi c«ng n¨ng sö dông cña dÇm trong thùc tÕ.
7.1.5. Trong thùc tÕ, khi dÇm kÕt hîp víi mèi nèi c¬ häc däc theo chiÒu dµi, mèi nèi ®ã ph¶i ®­îc bè trÝ nh­ trong thùc tÕ hoÆc t¹i ®iÓm gi÷a nhÞp. Khi t¹i c¸c mèi nèi thÊy cÇn ph¶i cã líp b¶o vÖ chèng ch¸y, c¸c mÉu thö cã kÕt hîp mèi nèi còng ph¶i cã líp b¶o vÖ nh­ vËy.
7. 2. KÝch th­íc mÉu thö

7. 2. 1. §èi víi dÇm tùa trªn con l¨n, chiÒu dµi tiÕp xóc ( Ltx) kh«ng ®­îc nhá h¬n 4m. NhÞp gi÷a c¸c thanh chèng ( Ltc) ph¶i b»ng chiÒu dµi tiÕp xóc (Ltx) céng víi kho¶ng tèi ®a 100 mm t¹i mçi ®Çu dÇm. ChiÒu dµi mÉu thö ( Lmt) ph¶i b»ng chiÒu dµi tiÕp xóc ( Ltx) céngvíi kho¶ng tèi ®a lµ 200mm, t¹i mçi ®Çu dÇm. C¸ch bè trÝ dÇm cã gèi ®ì ®¬n gi¶n trong lß ®­îc tr×nh bµy theo h×nh 1.1 - Gèi ®ì

2 - Líp mÆt

3 - DÇm

4 - Con l¨n
H×nh 1. VÝ dô vÒ mÉu thö cã gèi ®ì ®¬n gi¶n.
7.2. 2. §èi víi c¸c dÇm ®¹i diÖn cho c¸c ®iÒu kiÖn thùc tÕ, chiÒu dµi tiÕp xóc víi löa (Ltx) kh«ng ®­îc nhá h¬n 4m khi chiÒu dµi tiÕp xóc cña dÇm thùc tÕ dµi h¬n chiÒu dµi ®Æt trong lß. §èi víi dÇm ®­îc thiÕt kÕ cã chiÒu dµi tiÕp xóc thùc tÕ nhá h¬n 4m, th× ph¶i lµm thö nghiÖm víi chiÒu dµi tiÕp xóc thùc tÕ. ChiÒu dµi gèi ®ì kh«ng ®­îc lín h¬n chiÒu dµi trong thùc tÕ. ChiÒu dµi mÉu thö ( Lmt) ph¶i b»ng chiÒu dµi tiÕp xóc ( Ltx) céng víi kho¶ng tèi ®a 200mm t¹i mçi ®Çu.

§èi víi c¸c dÇm cè ®Þnh hai ®Çu, mét nhÞp tèi thiÓu dµi 4m lµ kh«ng phï hîp, bëi chØ mét phÇn cña nhÞp chÞu d¹ng uèn, phÇn cßn l¹i ®­îc kÑp trong c¬ cÊu cè ®Þnh. Do ®ã, khi thö nghiÖm mét dÇm cè ®Þnh ph¶i chän dÇm cã nhÞp dµi h¬n møc tèi thiÓu lµ 4m chÞu m« men uèn d­¬ng. NÕu X% cña dÇm muèn cã d¹ng uèn d­¬ng, chiÒu dµi tæng thÓ ph¶i b»ng Ltx = 4 x 100/ Xm.


7.3. Sè l­îng mÉu thö

Sè l­îng mÉu thö ph¶i tu©n theo c¸c yªu cÇu ®· nªu trong tiªu chuÈn nµy vµ trong TCXDVN 342: 2005 (ISO 834-1).


7. 4. Lµm kh« mÉu thö

Trong thêi gian thÝ nghiÖm, ®é bÒn vµ hµm l­îng Èm cña mÉu thö ph¶i gÇn ®óng víi c¸c ®iÒu kiÖn dù kiÕn trong tr¹ng th¸i b×nh th­êng. ¥ ®©y bao gåm c¸c vËt liÖu chÌn g¾n vµ mèi nèi. H­íng dÉn vÒ lµm kh« mÉu thö ®­îc nªu trong TCXDVN 342: 2005 (ISO 834 -1). Sau khi sù c©n b»ng ®· ®¹t ®­îc, hµm l­îng Èm hoÆc tr¹ng th¸i lµm kh« ph¶i ®­îc x¸c ®Þnh vµ ghi chÐp l¹i.


7. 5. L¾p ®Æt vµ cè ®Þnh mÉu thö
7.5.1. C¸ch bè trÝ cho dÇm cã gèi tùa ®¬n gi¶n trong lß ®­îc tr×nh bµy theo h×nh 1. ViÖc l¾p ®Æt thö nghiÖm ph¶i ®­îc thùc hiÖn ®Çy ®ñ theo ph­¬ng ngang.

C¸c dÇm tiÕp xóc víi löa cã thÓ tùa trªn gèi ®ì con l¨n (gèi ®ì ®¬n gi¶n) hoÆc lµm theo c¸c ®iÒu kiÖn nh­ trong thùc tÕ. Khi gèi ®ì vµ thiÕt bÞ cè ®Þnh t­¬ng øng víi c¸c ®iÒu kiÖn thùc tÕ, c¸c ®iÒu kiÖn ®ã ph¶i ®­îc m« t¶ trong b¸o c¸o vµ c¸c kÕt qu¶ thö nghiÖm ph¶i ®­îc b¸o c¸o d­íi d¹ng “h¹n chÕ”.


7.5.2. C¸c mÉu thö ®¹i diÖn cho dÇm th«ng th­êng ph¶i ®­îc thö nghiÖm trªn gèi ®ì con l¨n . Khi c¸c ®iÒu kiÖn biªn ®· râ, ®iÒu kiÖn thö nghiÖm cã thÓ ®­îc l¾p ®Æt nh­ trong thùc tÕ víi bÒ mÆt tùa lµ bª t«ng lµm nh½n hoÆc tÊm thÐp .
7. 5.3. C¸c mÉu thö cã gèi ®ì ®¬n gi¶n ph¶i ®­îc ®Þnh vÞ ®Ó cho phÐp chuyÓn ®éng däc vµ ®é vâng th¼ng ®øng ®­îctù do vµ ph¶i dì bá bÊt kú sù g¾n kÕt nµo g©y ra do ma s¸t.
7. 5.4. ThiÕt bÞ dïng ®Ó cè ®Þnh gi·n në nhiÖt däc trôc hoÆc xoay, ph¶i ®­îc thiÕt kÕ hoÆc lµm theo c¸c lùc nh­ dù kiÕn do sù gi·n në nhiÖt vµ sù cè ®Þnh yªu cÇu.
7.5. 5. Khi thö nghiÖm kÕt hîp mét lóc nhiÒu dÇm, mçi dÇm ph¶i chÞu c¸c ®iÒu kiÖn thö nghiÖm quy ®Þnh vµ ph¶i ®­îc chÊt t¶i ®éc lËp víi nhau.
7. 5.6. Mäi mèi nèi t¹i líp mÆt vµ c¸c khe hë t¹i c¸c biªn ph¶i ®­îc chÌn kÝn b»ng vËt liÖu kh«ng ch¸y vµ kh«ng g©y kiÒm chÕ.
7.5.7. VËt liÖu ®µn håi cã tÝnh n¨ng chÞu löa phï hîp ph¶i ®­îc chÌn kÝn vµ b¶o vÖ cho c¸c gèi ®ì, ng¨n ngõa sù rß khÝ nãng ¶nh h­ëng ®Õn c¸c ®iÒu kiÖn biªn trong qu¸ tr×nh lµm thö nghiÖm.
7.5.8. Khi c¸c ®Çu dÇm kÐo dµi v­ît qu¸ buång lß, ®Ó ®­îc tùa c¸c ®Çu dÇm ph¶i ®­îc c¸ch ly b»ng vËt liÖu b¶o vÖ chèng ch¸y, hoÆc dïng líp bäc b»ng b«ng kho¸ng cã chiÒu dµy (100  10)mm víi tû träng (120  30) kg/m3.
7. 5. 9. C¸c mÉu thö ®¹i diÖn cho c¸c dÇm liªn tôc ®­îc cè ®Þnh trªn mét hoÆc hai gèi ®ì, ph¶i ®­îc l¾p ®Æt sao cho gãc chuyÓn vÞ trªn gèi ®ì h­íng vÒ phÝa cã phÇn kh«ng tiÕp nhiÖt phï hîp víi gãc cã thÓ cã trong thùc tÕ.
7. 5.10. Khi thö nghiÖm c¸c dÇm cã tiÕp xóc nhiÖt c¶ bèn mÆt, kho¶ng c¸ch tèi thiÓu kÓ tõ mÆt trªn cña dÇm tíi tÊm phñ lß Ýt nhÊt ph¶i b»ng chiÒu réng cña dÇm.

Chó thÝch : Tr­êng hîp ph¶i tiÕn hµnh thö nghiÖm víi c¸c dÇm kh«ng ®èi xøng hoÆc c¸c dÇm chØ ®­îc cè ®Þnh t¹i mét ®Çu dÇm th× ph¶i cã bè trÝ ®Æc biÖt.
8 - Trang bÞ dông cô ®o

8 .1. CÆp nhiÖt ngÉu lß nung

8.1.1 CÆp nhiÖt ngÉu ®­îc trang bÞ ®Ó ®o nhiÖt cña lß vµ ph¶i ®­îc ph©n bè hîp lý ®Ó thu ®­îc nh÷ng sè ®o ®¸ng tin cËy vÒ nhiÖt ®é trªn c¸c vïng cña mÉu thö. Ph¶i cã Ýt nhÊt hai cÆp nhiÖt ngÉu cho mçi chiÒu dµi 1m, hoÆc nhá h¬n 1m cña phÇn chiÒu dµi tiÕp xóc cña dÇm . Nh÷ng cÆp nhiÖt ngÉu nµy ph¶i ®­îc cÊu t¹o vµ ®Æt ®óng vÞ trÝ theo quy ®Þnh trong TCXDVN 342: 2005 (ISO 834-1).

8. 1.2. C¸c cÆp nhiÖt ngÉu ph¶i ®Æt c¸ch nhau mét ®o¹n kh«ng lín h¬n 1,5m , mçi c¸i ®Æt c¸ch ( 100  50) mm bªn d­íi mÆt ph¼ng bông dÇm vµ c¸ch ( 100  50) mm tõ c¸c mÐp biªn cña mçi mÆt dÇm. Mçi cÆp nhiÖt ngÉu ph¶i ®Þnh h­íng sao cho c¸c mÆt “ A” h­íng vÒ phÝa sµn lß hoÆc h­íng vÒ phÝa t­êng lß. Trªn mçi mÆt dÇm ph¶i cã sè l­îng cÆp nhiÖt ngÉu b»ng nhau h­íng vÒ phÝa sµn còng nh­ h­íng vÒ phÝa mÆt t­êng song song gÇn nhÊt.

8.1. 3. Khi chiÒu cao cña dÇm b»ng 500mm hoÆc lín h¬n th× ph¶i bæ sung cÆp nhiÖt ngÉu vµ ®­îc bè trÝ nh­ ®iÒu 8.1. 2. nh­ng ®Æt ë gi÷a chiÒu cao cña dÇm thay cho ®Æt d­íi bông dÇm.


8. 2. CÆp nhiÖt ngÉu mÉu thö.

8. 2.1. Khi dÇm ®­îc chÕ t¹o b»ng thÐp hoÆc vËt liÖu kh¸c mµ th«ng tin vÒ ®Æc tÝnh chÞu nhiÖt ®é cao cña vËt liÖu ®ã ®· râ, viÖc ®o nhiÖt ®é mÉu thö sÏ gióp dù ®o¸n sù ph¸ ho¹i vµ lµm cho kÕt qu¶ cã thÓ ®­îc sö dông ®Ó ®¸nh gi¸ kü thuËt. §inh vÝt, hµn t¸n lµ phï hîp ®Ó g¾n c¸c nhiÖt kÕ vµo thÐp. CÇn b¶o ®¶m cho tõng cÆp nhiÖt ngÉucã nh÷ng ®o¹n d©y dÉn tèi thiÓu 50mm tån t¹i trong vïng ®¼ng nhiÖt tíi chç nèi nhiÖt.
8.2 . 2. C¸c cÆp nhiÖt ngÉu ph¶i ®­îc ®Æt t¹i gi÷a nhÞp vµ hai vÞ trÝ kh¸c trong kho¶ng tõ gi÷a nhÞp vµ ®iÓm gi÷a ®Õn mÐp lß. ViÖc bè trÝ cÆp nhiÖt ngÉu cã tÝnh ®iÓn h×nh t¹i mçi vÞ trÝ ®­îc tr×nh bµy trong h×nh 2.
 1. DÇm thÐp

 2. DÇm phô b»ng thÐp

 3. DÇm bª t«ng

H×nh 2. bè trÝ cÆp nhiÖt ngÉu cã tÝnh ®iÓn h×nh cho mÉu thö.
8 .2.3. C¸c cÆp nhiÖt ngÉu ®­îc ®Æt ®Ó x¸c ®Þnh gradien nhiÖt trªn cÊu kiÖn bª t«ng sÏ gióp nhËn d¹ng ph¸ ho¹i vµ lµm cho kÕt qu¶ cã thÓ sö dông ®Ó ®¸nh gi¸ kü thuËt . CÇn ®Æt c¸c cÆp nhiÖt ngÉu trªn mçi thanh cèt thÐp chÞu kÐo, trõ khi ë ®ã cã nhiÒu h¬n t¸m thanh khi ®ã cÇn chän 8 thµnh ®Ó ®Æt cÆp nhiÖt ngÉu sao cho thu ®­îc nh÷ng chØ sè nhiÖt ®é cã tÝnh ®¹i diÖn cña tÊt c¶ c¸c bé phÇn (xem h×nh 2).
8. 3. §o biÕn d¹ng

8. 3.1. §iÓm kh«ng (zero) cña thö nghiÖm lµ ®é vâng ®o ®­îc, sau khi cho t¶i t¸c ®éng ngay khi b¾t ®Çu thÝ nghiÖm, tr­íc khi cÊp nhiÖt vµ sau khi ®é vâng ®· æn ®Þnh.


8 .3. 2. §é vâng th¼ng ®øng theo trôc däc cña dÇm ph¶i ®­îc ®o t¹i gi÷a nhÞp.
8. 3. 3. ViÖc ®o ®é vâng ph¶i ®­îc tiÕn hµnh t¹i nhiÒu vÞ trÝ ®Ó x¸c ®Þnh chuyÓn ®éng lín nhÊt.
9 -Tr×nh tù thÝ nghiÖm

9.1. Cho t¶i t¸c ®éng

ViÖc cho t¶i t¸c ®éng vµ kiÓm tra t¶i trªn dÇm ph¶i tu©n theo TCXDVN 342: 2005 (ISO 834- 1) vµ ®iÒu 6. 3 cña tiªu chuÈn nµy.


9 .2. KiÓm tra lß

ViÖc ®o vµ kiÓm tra nhiÖt ®é lß vµ c¸c ®iÒu kiÖn ¸p lùc ph¶i tu©n theo TCXDVN 342: 2005 (ISO 834- 1).


9. 3. §o l­êng vµ quan tr¾c

ViÖc quan s¸t mÉu thö theo c¸c tiªu chÝ vÒ kh¶ n¨ng chÞu t¶i vµ tiÕn hµnh viÖc ®o l­êng, quan tr¾c thÝch hîp ph¶i tu©n theo TCXDVN 342: 2005 (ISO 834- 1).


10 .Tiªu chÝ tÝnh n¨ng

TÝnh chÞu löa cña dÇm ph¶i ®­îc ®¸nh gi¸ so víi c¸c tiªu chuÈn vÒ kh¶ n¨ng chÞu t¶i ®· ®­îc nªu trong TCXDVN 342: 2005 (ISO 834- 1).
11 - §¸nh gi¸ kÕt qu¶ thö nghiÖm

ViÖc thö nghiÖm ®­îc coi lµ hîp lÖ khi viÖc ®ã ®­îc tiÕn hµnh trong ph¹m vi giíi h¹n quy ®Þnh cña c¸c yªu cÇu liªn quan ®Õn c¸c vÊn ®Ò trang bÞ dông cô thö nghiÖm, c¸c ®iÒu kiÖn thö nghiÖm, chuÈn bÞ mÉu thö, sö dông c¸c dông cô ®o vµ tr×nh tù thö nghiÖm vµ ph¶i tu©n theo c¸c quy ®Þnh trong tiªu chuÈn nµy.

Thö nghiÖm còng ®­îc coi lµ hîp lÖ khi c¸c ®iÒu kiÖn tiÕp xóc víi löa liªn quan ®Õn nhiÖt ®é lß, ¸p lùc vµ nhiÖt ®é xung quanh v­ît qu¸ c¸c giíi h¹n trªn cña c¸c dung sai ®­îc quy ®Þnh trong tiªu chuÈn nµy .
12- BiÓu thÞ kÕt qu¶.

C¸c kÕt qu¶ cña thö nghiÖm chÞu löa ph¶i ®­îc biÓu thÞ tu©n theo TCXDVN 342: 2005 (ISO 834.1).

Khi mét thö nghiÖm ®­îc thùc hiÖn víi mét mÉu thö mµ mÉu ®ã chÞu mét t¶i träng sö dông vµ ®­îc ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm chØ râ t¶i träng nµy nhá h¬n t¶i träng lín nhÊt cã thÓ x¶y ra theo mét quy ph¹m ®­îc chÊp nhËn, kh¶ n¨ng chÞu t¶i ph¶i ®­îc ghi trong biÓu thÞ kÕt qu¶ víi thuËt ng÷ “ h¹n chÕ”. C¸c chi tiÕt ph¶i ®­îc cung cÊp trong b¸o c¸o thö nghiÖm vÒ sù sai lÖch t¶i träng nµy.

13- B¸o c¸o thö nghiÖm

B¸o c¸o ph¶i tu©n theo TCXDVN 342: 2005 (ISO 834- 1).
Phô lôc A

( Tham kh¶o)
H­íng dÉn chung vÒ ph­¬ng ph¸p thö nghiÖm.
A. 1. Quy ®Þnh chung.

Trong thùc tÕ , dÇm ®ì c¸c tÊm sµn hoÆc tÊm m¸i ë mét sè tr­êng hîp, th× sù liªn kÕt gi÷a c¸c tÊm vµ dÇm cã thÓ thùc hiÖn sao cho chóng lµm viÖc theo kÓu kÕt cÊu hçn hîp. Trong nh÷ng tr­êng hîp ®ã, tæ hîp cã thÓ ®­îc thö nghiÖm nh­ mét dÇm hoÆc nh­ mét tæ hîp sµn, trong ®ã t¶i träng t¸c dông ®­îc ®iÒu chØnh cã chó ý tíi ®é cøng toµn bé cña kÕt cÊu c«ng tr×nh.


ë ®©u cã yªu cÇu ®¸nh gi¸ tÝnh n¨ng ®èi víi tÝnh toµn vÑn vµ tÝnh c¸ch ly, th× ph¶i tiÕn hµnh mét thö nghiÖm riªng biÖt nh­ quy ®Þnh trong TCXDVN345 : 2005 (ISO 834- 5).
ViÖc ®¸nh gi¸ tÝnh chÞu löa cña dÇm liªn quan ®Õn c¸c ¶nh h­ëng xuÊt hiÖn do löa c«ng ph¸ vµo mÆt d­íi, c¸c mÆt bªn vµ cã thÓ c¶ mÆt trªn cña dÇm, vµ xÐt ®Õn hao tæn nhiÖt t¹i c¸c ®Çu dÇm.
C¸c tr×nh tù thö nghiÖm nªu trªn ®­îc quy ®Þnh cho dÇm chÞu øng suÊt uèn, nh­ng c¸c nguyªn t¾c th× cã thÓ ¸p dông trong thö nghiÖm c¸c cÊu kiÖn chÞu kÐo.
A. 2. CÊu t¹o mÉu thö

C¸c dÇm nh­ quy ®Þnh ë trªn nãi chung lµ kh«ng cã c¸c mèi nèi trõ c¸c mãi nèi ë trªn c¸c gèi tùa ®øng. Cã mét sè d¹ng kÕt cÊu dÇm cã thÓ bao gåm c¸c mèi nèi nh­ c¸c mèi nèi r¨ng c­a b»ng c¸c tÊm gç d¸n. ë nh÷ng n¬i cã tån t¹i c¸c d¹ng mèi nèi nh­ vËy th× mét sè c¸c mèi nèi ®¹i diÖn ph¶i ®­îc bao hµm trong mÉu thö.


CÇn ®Æc biÖt chó ý khi dÇm nh« ra khái buång lß ®Ó ®¶m b¶o ë ®ã kh«ng cã t¸c ®éng lÉn nhau víi bÊt kú ®é vâng nµo cã thÓ x¶y ra.
Tû träng cña bª t«ng dïng trong thö nghiÖm cã mèi quan hÖ trùc tiÕp víi qu¸n tÝnh nhiÖt. Bª t«ng tû träng thÊp cã tÝnh dÉn nhiÖt thÊp h¬n so víi bª t«ng tû träng cao. §iÒu nµy ®Æc biÖt quan träng cÇn l­u ý khi lµm thö nghiÖm b¶o vÖ c¸c dÇm thÐp víi bª t«ng nÆng (tû träng lín) ®­îc sö dông trong c¸c bé phËn liªn quan. Sù truyÒn nhiÖt cao h¬n cã thÓ x¶y ra gi÷a thÐp vµ bª t«ng nÆng vµ t¹o kh¶ n¨ng lµm gi¶m nhiÖt ®é d©ng cao trong mÉu thö. HiÖn t­îng nµy ¶nh h­ëng ®Õn ph¹m vi ¸p dông trùc tiÕp c¸c kÕt qu¶ thö nghiÖm thu ®­îc trong c¸c ®iÒu kiÖn nh­ vËy.
ChiÒu réng cña sµn ®¹i diÖn thùc tÕ (7. 1. 2) hoÆc tÊm mÆt tiªu chuÈn ho¸ (7-1-3) ph¶i ®ñ ®Ó lµm chÖch h­íng c¸c dßng khÝ cã thÓ ®i qua khe hë tõ khung ®Æt t¶i. ViÖc ®ã kh«ng ®­îc c¶n trë bÊt kú ®é vâng nµo cña dÇm khi lµm thö nghiÖm.
A. 3. Gèi ®ì vµ c¸c ®iÒu kiÖn chÊt t¶i

A.3. 1. L¾p ®Æt mÉu thö trªn lß

Khi mÉu thö cÇn ®­îc cè ®Þnh chèng xoay tr­ît t¹i gçi ®ì. cã thÓ banõg c¸ch v­¬n c«ngson phÝa trªn c¸c gèi ®ì vµ cè ®Þnh t¹i chç. Møc ®é cè ®Þnh cã thÓ ®­îc x¸c ®Þnh tõ c¸nh tay c«ng son vµ lùc ®­îc ghi chÐp b»ng dông cô ®o t¶i chèng m« men xoay. VÞ trÝ cña c¸nh tay c«ngson lµ kh«ng ®æi . V× vËy, lùc ®­îc ghi chÐp b»ng dông cô ®o lùc trªn c¸nh tay c«ngson ®· biÕn ®æi tuú theo sù c«ng ph¸ nhiÖt vµo mÉu thö.


A. 3. 2. ChÊt t¶i

Khi mét dÇm ®­îc thö nghiÖm t¹i mét nhÞp nhá h¬n nhÞp ®­îc dïng trong thùc tÕ, th× víi sù chÊt t¶i nh­ vËy, sÏ t¹o ra c¸c kiÓu lo¹i vµ ®é lín cña øng suÊt trong mÉu kh¸c víi øng suÊt cã trong cÊu kiÖn cã kÝch th­íc thËt

CÇn nghiªn cøu cÈn thËn viÖc thö nghiÖm mét dÇm cã ®óng tiÕt diÖn nh­ng nhÞp nhë h¬n ®Ó ®¶m b¶o r»ng øng suÊt tíi h¹n ph¸t sinh trong mÉu sÏ cïng lo¹i víi øng suÊt cps trong cÊu kiÖncã kÝch th­íc thËt vµ kh«ng sinh ra ­óng suÊt c¾t qu¸ lín do t¶i träng lín h¬n mµ nhÞp nhá h¬n.
V× sù ®¸nh gi¸ nµy liªn quan ®Õn dÇm lµ c¸c thanh chÞu uèn, ®iÒu quan träng lµ øng suÊt uèn trong kÕt cÊu gèi ®ì ®¬n gi¶n ph¶i b»ng víi øng suÊt ®Æt ra trong thùc tiÔn. §iÒu nµy kh«ng lµm ¶nh h­ëng ®Õn sù lùa chän kh¸c víi c¸c d¹ng thö nghiÖm tù t¹o, do ®ã møc øng suÊt uèn kh«ng gi¶m bëi v× c¸c yªu cÇu liªn quan víi cè ®Þnh xo¾n. 1. 4. T¸c dông cña c¸c ®iÒu kiÖn cè ®Þnh vµ chÊt t¶i.

ViÖc gi·n në nhiÖt, däc trôc hoÆc xoay, cã thÓ ¸p dông b»ng nhiÒu c¸ch.

Trong thiÕt bÞ kÐm tinh vi nhÊt, mÉu thö ®­îc l¾p ®Æt trong khung cè ®Þnh víi c¸c kÝch th­íc sao cho cã thÓ chèng l¹i lùc x« cña c¸c thanh mÉu thö mµ kh«ng cã ®é vâng ®¸ng kÓ nµo . Trong mét sè tr­êng hîp lùc x« däc trôc nµy ®o ®­îc b»ng c¸ch ®Þnh cì khung cè ®Þnh . Trong nh÷ng tr­êng hîp kh¸c møc ®é khèng chÕ ®­îc thùc hiÖn b»ng c¸c khe hë gi·n në gi÷a c¸c ®Çu cña thanh kÕt cÊu vµ khung cè ®Þnh. ViÖc bè trÝ nh­ vËy còng t¹o ra lùc xoay v× cã sù tiÕp xóc vµ cè ®Þnh ®Çu thanh kÕt cÊu trªn suèt chiÒu cao cña thanh vµ chiÒu cao cña khung cè ®Þnh.

Víi c¸ch bè trÝ tinh vi h¬n, viÖc cè ®Þnh vµ ®o møc ®é h¹n chÕ ®­îc t¹o ra b»ng c¸ch sö dông c¸c kÝch thuû lùc ®­îc bè trÝ däc trôc vµ vu«ng gãc víi cÊu kiÖn. Trong tr­êng hîp ®ã, ë vÞ trÝ cã thiÕt bÞ cè ®Þnh chèng gi·n në nhiÖt x¶y ra, sù nung nãng trong qu¸ tr×nh thö nghiÖm tÝnh chÞu löa lµm lùc nÐn däc trôc trong c¸c thanh liªn quan t¨ng lªn. Trong hÇu hÕt c¸c tr­êng hîp, lùc nµy x¶y ra t¹i vÞ trÝ mÆt c¾t ngang cña thanh lµm cho m« men uèn t­¬ng øng cã xu h­íng chèng l¹i m« men uèn do t¶i ®Æt vµo. §iÒu nµy cã thÓ lµm t¨ng kh¶ n¨ng chÞu t¶i vµ tÝnh chÞu löa trõ khi kh¶ n¨ng bÞ vì vôn hoÆc bÞ ph¸ ho¹i mÊt æn ®Þnh v­ît ra ngoµi ¶nh h­ëng cã lîi nµy.
A. 5. §o nhiÖt ®é

ViÖc ®Æt c¸c nhiÖt kÕ ®o mÉu thö ph¶i ®­îc bè trÝ sao cho thu ®­îc c¸c th«ng tin cã Ých tèi ®a trªn biÓu ®å nhiÖt ®é.

ë n¬i c¸c kÕt cÊu hçn hîp ®­îc sö dông ( nh­ c¸c dÇm thÐp mÆt c¾t ch÷ H ®­îc ®æ ®Çy bª t«ng gi÷a c¸c c¸nh dÇm) viÖc biÕt nhiÖt ®é cña c¸c cÊu kiÖn riªng biÖt còng gièng nh­ gradien nhiÖt ®é qua kÕt cÊu lµ cã Ých vµ cho phÐp ®¸nh gi¸ thªm vÒ c¸c sè liÖu.
NhiÖt kÕ cã thÓ ®­îc sö dông ®Ó ®o nhiÖt ®é gi÷a c¸c dÇm vµ líp b¶o vÖ chèng ch¸y. Th«ng tin thu ®­îc b»ng c¸ch nµy cã thÓ ®­îc ngo¹i suy vÒ b¶o vÖ chèng ch¸y , víi cïng mét vËt liÖu b¶o vÖ, cña c¸c lo¹i dÇm vµ vËt liÖu kh¸c nhau víi nhiÖt ®é tíi h¹n kh¸c nhau.
A. 6. §Æc tr­ng cña c¸c mÉu thö.

C­êng ®é ë tr¹ng th¸i nguéi cña mét c¸u kiÖn ®¬n gi¶n nh­ mét dÇm, lµ mét trong nhiÒu ®Æc tÝnh chñ yÕu cña kÕt cÊu nªn cã thÓ ¸p dông réng r·i tõ thö nghiÖm nÕu viÖc chÊt t¶i thö nghiÖm liªn quan ®Õn c­êng ®é thùc tÕ cña c¸c vËt liÖu sö dông chø kh«ng ph¶i lµ c¸c gi¸ trÞ tiªu biÓu cã ®­îc cña vËt liÖu ®ã.


Trªn c¸c vËt liÖu hoµn toµn ®ång chÊt, th«ng tin nh­ vËy cã thÓ thu ®­îc tõ c¸c mÉu c¾t rêi vµ th­êng thö t¶i víi nhiÖt ®é xung quanh. Tr­íc khi thö nghiÖm chÞu löa cã thÓ x¸c ®Þnh mèi quan hÖ øng suÊt/biÕn d¹ng thùc tÕ. Tuy vËy thö nghiÖm víi nhiÖt ®é xung quanh kh«ng nªn v­ît qu¸ giíi h¹n ®µn håi cña vËt liÖu v× ®iÒu nµy t¸c ®éng ®Õn c­êng ®é ch¶y sau ®ã . C¸c yÕu tè kh¸c cã ¶nh h­ëng quan träng ®Õn ®é chÞu löa bao gåm:
a) Sù thay ®æi diÖn tÝch mÆt c¾t ngang däc theo chiÒu dµi cña dÇm (nªn kiÓm tra t¹i mét sè vÞ trÝ);
b) Tû träng cña vËt liÖu dÇm, cña mäi thµnh phÇn, tÊm b¶o vÖ nµo hoÆc líp phñ;
c) ChiÒu dµy trung b×nh vµ tÝnh thay ®æi cña mäi vËt liÖu b¶o vÖ;
d) Hµm l­îng Èm cña vËt liÖu hót Èm tõ kh«ng khÝ ®­îc dïng trong kÕt cÊu dÇm, líp phñ b¶o vÖ hoÆc líp b¶o vÖ.

Phô lôc B

( tham kh¶o)
¸p dông trùc tiÕp c¸c kÕt qu¶
KÕt qu¶ cña thö nghiÖm chÞu löa cã thÓ ®­îc ¸p dông cho dÇm t­¬ng tù kh«ng ®­îc thö nghiÖm, víi ®iÒu kiÖn lµ c¸c ®iÒu d­íi ®©y lµ ®óng.


 1. NhÞp kh«ng ®­îc t¨ng .

 2. T¶i träng kh«ng t¨ng vµ sù ph©n bè t¶i theo vÞ trÝ kh«ng ®æi

 3. Cè ®Þnh xoay vµ cè ®Þnh theo ph­¬ng däc lµ kh«ng ®æi

 4. C¸c kÝch th­íc cña mÆt c¾t ngang kh«ng gi¶m

 5. C­êng ®é ®Æc tr­ng vµ tû träng cña mäi vËt liÖu c¬ b¶n nµo lµ kh«ng ®æi

 6. Sè l­îng c¸c bÒ mÆt chÞu nhiÖt lµ kh«ng ®æi

 7. ChiÒu dµi cña c¸c phÇn kÕt cÊu kh«ng chÞu nhiÖt lµ kh«ng gi¶m

 8. Kh«ng cã sù thay ®æi trong thiÕt kÕ mÆt c¾t ngang (nh­ c¸c thanh cèt thÐp trong ph¹m vi mÆt c¾t ngang ).

§èi víi c¸c mÉu thö ®­îc thÝ nghiÖm ®èi víi b¶o vÖ ch¸y, sù ph¸ ho¹i cña c¸c cÊu kiÖn b¶o vÖ kh«ng chÞu t¶i nµy cã thÓ g©y nªn sù ph¸ ho¹i cña toµn bé kÕt cÊu chÞu t¶i. C¸c cÊu kiÖn b¶o vÖ th«ng th­êng bÞ háng t¹i c¸c ®iÒu kiÖn tíi h¹n nµo ®ã phô thuéc vµ tr¹ng th¸i t­¬ng quan gi÷a nhiÖt ®é vµ ®é vâng. V× c¸c tr¹ng th¸i t­¬ng quan nµy cã thÓ lµm thay ®æi cho mét bé phËn x¸c ®Þnh víi c¸c ®iÒu kiÖn gèi tùa, nªn mét c¶nh b¸o ph¶i ®­îc ®­a ra ®Ó chèng l¹i viÖc sö dông chÕ ®é nhiÖt tíi h¹n cho mét cÊu kiÖn nh­ vËy, ®­îc chuyÓn ho¸ tõ ®iÒu kiÖn gèi ®ì nµy sang ®iÒu kiÖn gèi ®ì kh¸c cã t¸c dông quyÕt ®Þnh h¬n vÒ vÊn ®Ò ®é vâng, vÝ dô, viÖc sö dông chÕ ®é nhiÖt tíi h¹n, ®¹t ®­îc cho bé phËn kiÒm chÕ, cho bé phËn gèi tùa ®¬n gi¶n cßn c¸c thø kh¸c lµ kh«ng ®æi.: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> 1. Most doctors and nurses have to work on a once or twice a week at the hospital
2013 -> ĐỀ CƯƠng ôn tập bài kiểm tra 15 phút môn hóA 9 LẦN 1 vq1: Nêu
2013 -> Mãng cäc thiÕt diÖn nhá Tiªu chuÈn thi c ng vµ nghiÖm thu Minipile foundation Standard for constrution, check and acceptance
2013 -> Thiết kế nghiên cứU & thống kê y họC
2013 -> BỘ XÂy dựng số : 14/ 2003/ QĐ-bxd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2013 -> Chương dao đỘng cơ
2013 -> Số Hồ sơ: 101/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu giao nhận hồ SƠ Loại hồ sơ: Đăng ký bhxh, bhyt bắt buộc
2013 -> Số Hồ sơ: 103/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam số Hồ sơ: 103/ /thu-đC Độc lập Tự do Hạnh phúc
2013 -> Số Hồ sơ: 107/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
2013 -> Niên Lịch Phụ Huynh/Học Sinh
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương