TI£u chuèN xy dùng ViÖt Nam tcxdvn 293 : 2003 Bé xy dùng céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt namtải về 475.19 Kb.
trang1/5
Chuyển đổi dữ liệu13.08.2016
Kích475.19 Kb.
#17664
  1   2   3   4   5

TI£U CHUÈN x©y dùng ViÖt Nam TCXDVN 293 :2003


Bé x©y dùng céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

Sè 12 / 2003/ Q§-BXD §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc


Hµ Néi , ngµy 20 th¸ng 5 n¨m 2003

QuyÕt ®Þnh cña Bé tr­ëng bé x©y dùng


VÒ viÖc ban hµnh Tiªu chuÈn x©y dùng ViÖt Nam

TCXD VN 293 : 2003 '' Chèng nãng cho nhµ ë – ChØ dÉn thiÕt kÕ''
Bé tr­ëng bé x©y dùng

- C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 15 / CP ngµy 04 / 03 / 1994 cña ChÝnh Phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé X©y dùng.

- C¨n cø biªn b¶n sè 92 / BXD – H§KHKT ngµy 10 / 7 / 2002 cña Héi ®ång Khoa häc kü thuËt chuyªn ngµnh nghiÖm thu tiªu chuÈn '' Chèng nãng ­­- l¹nh cho nhµ ë – ChØ dÉn thiÕt kÕ ''

- XÐt ®Ò nghÞ cña Vô tr­ëng Vô Khoa häc C«ng nghÖ vµ ViÖn tr­ëng ViÖn Nghiªn cøu KiÕn tróc – Bé X©y dùng.QuyÕt ®Þnh§iÒu 1 : Ban hµnh kÌm theo quyÕt ®Þnh nµy 01 Tiªu chuÈn X©y dùng ViÖt Nam TCXD VN 293: 2003 '' Chèng nãng cho nhµ ë – ChØ dÉn thiÕt kÕ ''.
§iÒu 2 : QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ký ban hµnh.
§iÒu 3 : C¸c ¤ng : Ch¸nh V¨n phßng Bé, Vô tr­ëng Vô Khoa häc C«ng nghÖ, ViÖn tr­ëng ViÖn Nghiªn cøu KiÕn tróc vµ Thñ tr­ëng c¸c ®¬n vÞ cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy ./.N¬i nhËn :

- Nh­ ®iÒu 3

- Tæng Côc TC§LCL

- L­u VP&Vô KHCN
KT/bé tr­ëng bé x©y dùng

Thø tr­ëngPGS,TSKH NguyÔn V¨n Liªn


TCXDVN Tiªu chuÈn x©y dùng viÖt nam
TCXDVN 293 :2003

Chèng nãng cho nhµ ë- chØ dÉn thiÕt kÕAnti - heating of dwelling - Design guide


Hµ néi- 2003

Lêi nãi ®Çu


TCXDVN.293-2003 “Chèng nãng cho nhµ ë. ChØ dÉn thiÕt kÕ” do ViÖn Nghiªn cøu KiÕn tróc - Bé X©y dùng biªn so¹n, Vô Khoa häc C«ng nghÖ - Bé X©y dùng ®Ò nghÞ vµ ®­îc Bé X©y dùng ban hµnh.

Chèng nãng cho nhµ ë- chØ dÉn thiÕt kÕAnti - heatting of dwelling - Design guide


 1. Ph¹m vi ¸p dông

ChØ dÉn nµy ¸p dông thiÕt kÕ chèng nãng cho c¸c lo¹i nhµ ë khi x©y míi hoÆc c¶i t¹o. ChØ dÉn nµy kh«ng ¸p dông cho nh÷ng c«ng tr×nh t¹m, l¸n tr¹i, c«ng tr­êng, c¸c c«ng tr×nh ngÇm, c¸c c«ng tr×nh ®Æc biÖt...Chó thÝch:

1. Khi thiÕt kÕ chèng nãng cho nhµ ë, ngoµi viÖc ¸p dông c¸c quy ®Þnh trong chØ dÉn nµy cÇn tham kh¶o thªm c¸c quy chuÈn, tiªu chuÈn hiÖn hµnh cã liªn quan.

2. §èi víi c¸c lo¹i nhµ kh¸c, còng cã thÓ tham kh¶o chØ dÉn nµy, nh­ng ph¶i lùa chän c¸c th«ng sè tÝnh to¸n thÝch hîp. 1. Tiªu chuÈn tham chiÕu

 • TCVN 5687-1992 - Th«ng giã, ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ s­ëi Êm- Tiªu chuÈn thiÕt • TCVN 4605-1988 - Kü thuËt nhiÖt - KÕt cÊu ng¨n che. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ .

 • TCVN 4088-1985 - Sè kiÖu khÝ hËu dïng trong thiÕt kÕ x©y dùng.

 • TCVN 5718-1993 - M¸i vµ sµn bª t«ng cèt thÐp trong c«ng tr×nh x©y dùng. Yªu cÇu kü thuËt chèng thÊm n­íc.

 • TCXD 230-1998- NÒn nhµ chèng nåm- Tiªu chuÈn thiÕt kÕ vµ thi c«ng

 • TCXD 232-1999 - HÖ thèng th«ng giã, ®iÒu hoµ kh«ng khÝ vµ cÊp l¹nh - ChÕ t¹o, l¾p ®Æt vµ nghiÖm thu .

 • Quy chuÈn X©y dùng ViÖt Nam .

 • TCVN 237-1999-Chèng nåm cho nhµ ë

 1. ThuËt ng÷ - ®Þnh nghÜa

  1. Biªn ®é dao ®éng nhiÖt ®é At[0C]: Lµ trÞ sè tuyÖt ®èi cña ®é chªnh lÖch gi÷a trÞ sè nhiÖt ®é cao nhÊt (hoÆc trÞ sè thÊp nhÊt) víi nhiÖt ®é trung b×nh ngµy ®ªm khi nhiÖt ®é dao ®éng biÓu hiÖn ra tÝnh chu kú.

  2. Qu¸n tÝnh nhiÖt D: ChØ møc ®é t¨ng gi¶m nhanh hay chËm cña dao ®éng nhiÖt ®é bªn trong kÕt cÊu bao che khi chÞu t¸c ®éng cña dßng nhiÖt dao ®éng. Víi kÕt cÊu bao che vËt liÖu ®¬n nhÊt, D= RS; víi kÕt cÊu bao che nhiÒu líp vËt liÖu D = RS. Trong ®ã, R lµ nhiÖt trë, S lµ hÖ sè tr÷ nhiÖt cña vËt liÖu. TrÞ sè D cµng lín, dao ®éng nhiÖt ®é suy gi¶m cµng nhanh, ®é æn ®Þnh nhiÖt cña kÕt cÊu bao che cµng tèt.

  3. TÝnh æn ®Þnh nhiÖt: Lµ kh¶ n¨ng chèng l¹i dao ®éng nhiÖt ®é cña kÕt cÊu bao che d­íi t¸c ®éng nhiÖt cã tÝnh chu kú. NhiÖt trë cña kÕt cÊu bao che ¶nh h­ëng chñ yÕu ®Õn tÝnh æn ®Þnh nhiÖt. TÝnh æn ®Þnh nhiÖt cña c¨n phßng lµ n¨ng lùc chèng l¹i dao ®éng nhiÖt ®é cña c¶ c¨n phßng d­íi t¸c déng cña nhiÖt chu kú trong ngoµi nhµ. TÝnh æn ®Þnh nhiÖt cña c¨n phßng ®­îc quyÕt ®Þnh bëi tÝnh æn ®Þnh cña kÕt cÊu bao che.

  4. Tû lÖ diÖn tÝch cöa sæ- t­êng: Tû lÖ diÖn tÝch cöa sæ víi diÖn tÝch t­êng xung quanh c¨n phßng ®ã (tøc lµ diÖn tÝch ®­îc bao che bëi chiÒu cao tÇng cña c¨n phßng vµ ®­êng ®Þnh vÞ gian phßng).

  5. Sè lÇn gi¶m biªn ®é V0 vµ thêi gian lÖch pha S0(h): KÕt cÊu bao che d­íi t¸c ®éng cña dao ®éng nhiÖt ®é tæng hîp. Dao ®éng nhiÖt ®é gi¶m dÇn theo ®é dµy, biªn ®é dao ®éng ngµy cµng nhá. TrÞ sè tû lÖ gi÷a biªn ®é dao ®éng nhiÖt ®é tæng hîp, ngoµi nhµ víi biªn ®é dao ®éng nhiÖt ®é mÆt trong, A0i gäi lµ sè lÇn gi¶m biªn ®é, tøc lµ 0 = At.sa/A0i. TrÞ sè chªnh lÖch gi÷a thêi gian xuÊt hiÖn nhiÖt ®é cao nhÊt mÆt trong 2 víi thêi gian xuÊt hiÖn trÞ sè lín nhÊt nhiÖt ®é tæng hîp nhµ 1, gäi lµ thêi gian lÖch pha, tøc lµ S0= 2 - 1.

  6. HÖ sè thÈm thÊu h¬i n­íc: L­îng h¬i n­íc thÈm thÊu qua mét ®¬n vÞ diÖn tÝch trong mét ®¬n vÞ thêi gian víi vËt thÓ dµy 1m vµ chªnh lÖch ¸p suÊt h¬i n­íc hai bªn lµ 1 Pa.

  7. Trë thÈm thÊu h¬i n­íc: TrÞ sè nghÞch ®¶o cña hÖ sè thÈm thÊu h¬i n­íc.

  8. §äng s­¬ng: lµ hiÖn t­îng khi nhiÖt ®é bÒ mÆt vËt thÓ thÊp h¬n nhiÖt ®é ®iÓm s­¬ng kh«ng khÝ xung quanh, sÏ xuÊt hiÖn n­íc ng­ng tô trªn bÒ mÆt.

  9. Sè ngµy s­ëi Êm Z (d): Sè ngµy cã nhiÖt ®é trung b×nh ngµy trong nhiÒu n¨m nhá h¬n hoÆc b»ng 100C.

 2. Quy ®Þnh chung

  1. Khi thiÕt kÕ chèng nãng cho nhµ ë ph¶i x¸c ®Þnh vïng tiÖn nghi cho con ng­êi trong c¸c tr¹ng th¸i ho¹t ®éng. Vïng tiÖn nghi tham kh¶o theo phô lôc 1, phô lôc 2 vµ phô lôc 3 cña tiªu chuÈn TCVN 5687-1992- Th«ng giã, ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ vµ s­ëi Êm- Tiªu chuÈn thiÕt kÕ hoÆc c¸c th«ng sè vi khÝ hËu cña ng­êi ViÖt Nam.

4.2..Th«ng sè khÝ hËu tÝnh to¸n ngoµi nhµ lÊy theo TCVN 4088-1985- Sè liÖu khÝ hËu dïng trong x©y dùng vµ c¸c tiªu chuÈn hiÖn hµnh cã liªn quan.

4.3. Tuú môc ®Ých tÝnh to¸n, vïng tiÖn nghi cña ng­êi ViÖt Nam trong nhµ ë ®­îc x¸c ®Þnh víi nhiÖt ®é kh«ng thÊp h¬n 21,50C khi chèng nãng.

4.4. Khi tÝnh to¸n c¸ch nhiÖt cho nhµ ë cã sö dông thiÕt bÞ ®iÒu hoµ kh«ng khÝ vµ c¸c thiÕt bÞ s­ëi - lµm m¸t kh¸c th× cÇn xÐt ®Õn chØ tiªu vÖ sinh søc khoÎ sinh lý víi chªnh lÖch nhiÖt ®é kh«ng khÝ thÊp nhÊt trong nhµ vµ ngoµi nhµ, kh«ng ®­îc lín h¬n 5oC.

4.5.Khi thiÕt kÕ nhµ ë, cÇn sö dông c¸c gi¶i ph¸p kiÕn tróc vµ vËt lý x©y dùng ®Ó thiÕt kÕ kÕt cÊu bao che nh»m gi÷ ®­îc nhiÖt, tr¸nh giã l¹nh vÒ mïa ®«ng; ®¶m b¶o th«ng tho¸ng, tËn dông th«ng giã tù nhiªn, giã xuyªn phßng vÒ mïa hÌ, kÕt hîp víi sö dông qu¹t bµn, qu¹t trÇn... theo nh­ quy ®Þnh trong tiªu chuÈn TCVN 4605: 1988 " Kü thuËt nhiÖt - KÕt cÊu ng¨n che - Tiªu chuÈn thiÕt kÕ" nh»m ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn tiÖn nghi m«i tr­êng trong nhµ.

4.6. Tr­êng hîp sö dông nh÷ng biÖn ph¸p kü thuËt th«ng giã - ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ vµ s­ëi Êm, ®Ó ®¶m b¶o tiÖn nghi m«i tr­êng, c¸c th«ng sè vi khÝ hËu tiÖn nghi vµ giíi h¹n tiÖn nghi vi khÝ hËu bªn trong nhµ cÇn tu©n theo quy ®Þnh TCVN 5687-1992- Th«ng giã, ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ, s­ëi Êm- Tiªu chuÈn thiÕt kÕ.

4.7. Tr­êng hîp sö dông th«ng giã tù nhiªn cho nhµ ë kh«ng thÓ ®¶m b¶o ®­îc ®iÒu kiÖn tiÖn nghi vi khÝ hËu, cÇn t¨ng tèc ®é chuyÓn ®éng kh«ng khÝ ®Ó gi÷ ®­îc chØ tiªu c¶m gi¸c nhiÖt trong ph¹m vi cho phÐp. Khi nhiÖt ®é trong phßng t¨ng 10C, cÇn t¨ng tèc ®é giã tõ 0,5m/s ®Õn 1m/s.

Giíi h¹n trªn øng víi kh¶ n¨ng chÞu ®ùng cña c¬ thÓ víi nhiÖt ®é b»ng t= 37,50C, ®é Èm  = 80% ë ®iÒu kiÖn lµm viÖc tÜnh t¹i.

4.8. Khi thiÕt kÕ hÖ thèng chèng nãng cho nhµ ë ®Æt trªn nÒn ®Êt lón tr­ît ph¶i cã gi¶i ph¸p chèng ­ít nÒn ®Êt n»m d­íi c«ng tr×nh b»ng biÖn ph¸p tho¸t n­íc trong c¸c m­¬ng ngÇm, hè ngÇm còng nh­ nh÷ng ®iÓm tô n­íc kh¸c.

4.9. Khi thiÕt kÕ nhµ ë ph¶i tÝnh to¸n c¸c yÕu tè vi khÝ hËu ®Ó ®¶m b¶o ®é Èm trong phßng kh«ng v­ît qu¸ ®é Èm giíi h¹n cho phÐp [max]. CÇn cã c¸c gi¶i ph¸p th«ng giã, ®ãng më cöa ë nh÷ng thêi ®iÓm hîp lý trong thêi tiÕt ®é Èm kh«ng khÝ ngoµi trêi lín. TÝnh to¸n chèng Èm vµ chèng nåm cho nÒn nhµ ph¶i tu©n theo quy ®Þnh trong TCXD 230-1998-nÒn nhµ chèng nåm- Tiªu chuÈn thiÕt kÕ vµ thi c«ng

5. X¸c ®Þnh th«ng sè khÝ hËu tÝnh to¸n ngoµi nhµ

Khi chän th«ng sè tÝnh to¸n khÝ hËu ngoµi nhµ cÇn ph¶i tham kh¶o tiªu chuÈn TCVN 4088-1985- Sè liÖu khi hËu dïng trong x©y dùng.6. Yªu cÇu chung khi thiÕt kÕ chèng nãng mïa hÌ.
6.1. Yªu cÇu chung

6.1.1. Chèng nãng vÒ mïa hÌ cho nhµ ë cÇn dïng nh÷ng biÖn ph¸p tæng hîp nh­ che ch¾n n¾ng vµ c¸ch nhiÖt kÕt cÊu bao che, trång c©y xanh, th«ng giã tù nhiªn (xem phô lôc D).

6.1.2. §èi víi nhµ ë, cè g¾ng bè trÝ sao cho phÇn mÆt nhµ vÒ h­íng T©y - §«ng cã diÖn tÝch bÒ mÆt nhá nhÊt ®Ó h¹n chÕ bøc x¹ mÆt trêi. Tr­êng hîp kh«ng bè trÝ ®­îc th× cã thÓ bè trÝ theo h­íng kh¸c, nh­ng ph¶i ®¶m b¶o: ®ãn giã trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp chñ ®¹o mïa hÌ vµ tr¸nh giã l¹nh vÒ mïa ®«ng vµ ph¶i cã c¸c gi¶i ph¸p che ch¾n n¾ng mïa hÌ. C¸c gi¶i ph¸p thiÕt kÕ che ch¾n n¾ng cÇn dùa vµo cao ®é cña mÆt trêi theo c¸c giê (biÓu ®å chuyÓn ®éng biÓu kiÕn cña mÆt trêi).

Chó thÝch: Tr­êng hîp ®Æc biÖt cho phÐp bè trÝ mÆt nhµ lÖch víi trôc §«ng - T©y mét gãc   100 ®Õn 150.

6.1.3.CÇn ­u tiªn ®ãn giã trùc tiÕp, h¹n chÕ ®Õn møc thÊp nhÊt c¸c c¨n hé kh«ng cã giã. Trong tr­êng hîp c¨n hé kh«ng ®­îc th«ng giã trùc tiÕp, th× ph¶i cã gi¶i ph¸p ®Ó ®ãn giã gi¸n tiÕp vµ cè g¾ng th«ng giã xuyªn phßng.

6.1.4. Trång c©y xanh cÇn lùa chän c©y rông l¸ vµo mïa ®«ng ®Ó tËn dông ¸nh n¾ng s­ëi vµ chiÕu s¸ng cho nhµ - vµ nhiÒu l¸ vµo mïa hÌ ®Ó che ch¾n n¾ng. Xung quanh nhµ cÇn bè trÝ th¶m cá - c©y xanh thÝch hîp ®Ó gi¶m c¸c bÒ mÆt ®Êt, ®­êng x¸ cã hÖ sè to¶ nhiÖt vµ tÝch luü nhiÖt lín .

Chó thÝch:


 • CÇn tham kh¶o môc 8 - ThiÕt kÕ th«ng giã tù nhiªn cña b¶n h­íng dÉn nµy.

 • Khi trång c©y cÇn bè trÝ: c©y cao ë c¸c h­íng che n¾ng mïa hÌ: T©y, T©y Nam

 • Khi nhµ kh«ng ®ãn giã trùc tiÕp, cã thÓ trång c©y bôi lµm bê rµo hoÆc x©y t­êng löng nh« ra cuèi n¬i giã vµo lµm t¨ng vïng ¸p lùc giã d­¬ng. PhÝa khuÊt giã cÇn x©y bøc t­êng löng t¹o thµnh luång giã tõ vïng ¸p lùc d­¬ng sang vïng ¸p lùc ©m qua c¸c phßng ë. C¸ch nµy ®¶m b¶o th«ng giã xuyªn phßng tèt ( xem h×nh E3 phô lôc E).

 • C©y bôi trång ë c¸c h­íng cÇn lÊy ¸nh s¸ng vµ ®¶m b¶o kho¶ng c¸ch víi nhµ ®Ó tr¸nh ch¾n giã h­íng §«ng, §«ng Nam mïa hÌ hoÆc trång c¸c tÇng c©y cao, c©y bôi hîp lý.

 • ë vïng ®åi dèc, cÇn trång c©y ch¾n giã vµo mïa ®«ng (h­íng B¾c). PhÝa s­ên dèc, cÇn trång c©y võa che giã m­a võa tr¸nh n­íc tËp trung xãi mßn vµo ch©n t­êng nhµ.

6.1.5. Khi bè trÝ cöa sæ, cöa ®i cÇn c©n nh¾c ®Ó cã lîi nhÊt cho th«ng giã tù nhiªn vµ h¹n chÕ c¸c phßng ë chÝnh bÞ n¾ng h­íng §«ng - T©y (xem c¸c h×nh 4 ®Õn 13 - phô lôc E). BËu cöa sæ kh«ng nªn cao qu¸ 0,6m kÓ tõ cèt nÒn nhµ ®Ó tËn dông th«ng giã mïa hÌ.

6.1.6. C¸c phßng h­íng §«ng,T©y nªn bè trÝ ban c«ng, l«gia, hµnh lang, « v¨ng ®Ó che n¾ng hoÆc sö dông c¸c gi¶i ph¸p che ch¾n n¾ng cè ®Þnh hoÆc di ®éng (xem phô lôc D).

6.1 .7. T­êng, m¸i ë c¸c h­íng §«ng - T©y vµ T©y Nam ph¶i ®­îc thiÕt kÕ c¸ch nhiÖt hoÆc che ch¾n ®Ó gi¶m bøc x¹ trùc tiÕp mÆt trêi. §èi víi nh÷ng nhµ ë cã tiªu chuÈn cao, t­êng vµ m¸i ph¶i ®­îc c¸ch nhiÖt theo mäi h­íng vµo mïa hÌ vµ mïa ®«ng (xem phô lôc F).

NhiÖt ®é bÒ mÆt trong cña m¸i trÇn, t­êng ngoµi h­íng §«ng - T©y - Nam ph¶i ®­îc kiÓm tra ®Ó ®¶m b¶o nhá h¬n nhiÖt ®é cho phÐp.

6.1.8. §Ó chèng nãng cho nhµ ë kh«ng nªn thiÕt kÕ qu¸ nhiÒu cöa kÝnh nhÊt lµ t­êng ë phÝa T©y vµ §«ng. NÕu b¾t buéc ph¶i dïng th× nªn dïng kÝnh cã hÖ sè xuyªn qua nhá hoÆc ph¶n quang

6.1.9. §Ó chèng ng­ng n­íc ë nÒn nhµ (do ®é Èm kh«ng khÝ b·o hoµ), nÒn tÇng trÖt nªn dïng sµn rçng. Líp l¸t mÆt nÒn nªn dïng vËt liÖu hót Èm (xem tÝnh to¸n cô thÓ ë tiªu chuÈn TCXD 230-1998 - NÒn nhµ chèng nåm- Tiªu chuÈn thiÕt kÕ vµ thi c«ng)

6.1.10. §Ó gi¶m c¶m gi¸c t©m lý vÒ nãng - l¹nh trong phßng cÇn sö dông hîp lý vËt liÖu t­¬ng øng vÒ mµu s¾c cã hÖ sè ph¶n x¹ nhiÖt bÒ mÆt phï hîp víi c¶m thô mµu s¾c cña ng­êi ViÖt Nam (xem phô lôc H)

6.1.11. BÒ mÆt ngoµi c«ng tr×nh nªn sö dông mµu nh¹t, cã hÖ sè hÊp thô nhiÖt bøc x¹ mÆt trêi nhá nh»m gi¶m thiÓu t¶i träng nhiÖt t¸c ®éng vµo t­êng nhµ mïa hÌ.

6.1.12. §èi víi nhµ m¸i b»ng hay m¸i dèc, cÇn cã gi¶i ph¸p sö dông tÊm lîp vµ trÇn thÝch hîp ®Ó gi¶m nhiÖt truyÒn vµo nhµ:


 1. Dïng bÒ mÆt m¸i (tÊm lîp) cã hÖ sè ph¶n nhiÖt lín;

 2. Dïng trÇn kÝn hoÆc tho¸ng giã nh­ h×nh 7,8,13 trong phô lôc E;

 3. §¶m b¶o th«ng giã cña kh«ng gian g¸c xÐp, m¸i;

 4. Nªn dïng tÊm trÇn cã hÖ sè ph¶n x¹ nhiÖt lín ë mÆt trªn cña trÇn vµ c¶ mÆt d­íi cña m¸i (xem h×nh 13 phô lôc E vµ tham kh¶o c¸c kiÓu m¸i ë phô lôc F);

 5. Dïng mét sè vËt liÖu c¸ch nhiÖt, c¸ch Èm, chèng thÊm tèt, nh­ng träng l­îng nhÑ vµ cã qu¸n tÝnh nhiÖt nhá; (tham kh¶o tiªu chuÈn TCVN 5718-1993 - M¸i vµ sµn bª t«ng cèt thÐp trong c«ng tr×nh x©y dùng. Yªu cÇu kü thuËt chèng thÊm n­íc.).

 6. Toµn bé c«ng tr×nh nªn dïng vËt liÖu nhÑ, cho phÐp nguéi nhanh nhê giã tù nhiªn.

6.1.13. Cã thÓ ®Ó trèng mét phÇn hay toµn bé tÇng mét ®Ó ®ãn giã, t¨ng th«ng xuyªn phßng, chèng Èm cho sµn tÇng mét vµ th«ng giã cho nh÷ng nhµ ë vÞ trÝ bÊt lîi phÝa sau

6.1.14. §èi víi nhµ ë thÊp tÇng (kh«ng qu¸ 3 tÇng), nªn bè trÝ cã s©n trong, cã trång c©y xanh ®Ó t¹o vi khÝ hËu vµ th«ng giã tù nhiªn tèt.

6.1.15. §èi víi nhµ ë cao tÇng còng cÇn cã giÕng trêi hoÆc ®Ó trèng mét phÇn ë tÇng mét hay ë mÆt ®ãn giã. Còng cÇn cã c¸c tÇng trèng hoÆc tÇng phôc vô (ë l­ng chõng víi nhµ  10 tÇng) ®Ó trång c©y, t¹o th«ng tho¸ng. (xem h×nh 12, phô lôc E).

6.1.16. CÇn lùa chän c¸c lo¹i c©y xanh cã kh¶ n¨ng hÊp thô nhiÒu th¸n khÝ vµ c¸c chÊt khÝ ®éc kh¸c trong vµ ngoµi nhµ võa t¹o c¶nh quan võa lµm trong lµnh m«i tr­êng kh«ng khÝ trong, ngoµi nhµ ë (v× c¸c th¸n khÝ, «xit manhª, « xÝt l­u huúnh... cã nhiÖt trë lín h¬n «xi-nit¬ vµ kh«ng khÝ th«ng th­êng, nªn sÏ lµm t¨ng ®é oi bøc cña kh«ng khÝ mïa hÌ).Chó thÝch: CÇn tham kh¶o phô lôc K ®Ó lùa chän c¸c loµi c©y trång trong vµ ngoµi nhµ cho thÝch hîp.

6.2. X¸c ®Þnh h­íng nhµ trong quy ho¹ch tæng thÓ.

6.2.1. ViÖc chän h­íng nhµ cÇn tham kh¶o tiªu chuÈn quy ho¹ch hiÖn hµnh ®ång thêi còng ph¶i tho¶ m·n c¸c c¸c ®iÒu kiÖn sau :

a) H¹n chÕ tèi ®a bøc x¹ mÆt trêi trªn c¸c bÒ mÆt cña nhµ vµ bøc x¹ trùc tiÕp chiÕu vµo phßng qua c¸c cöa sæ vµo mïa hÌ;

b) §¶m b¶o th«ng giã tù nhiªn trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp cho c¸c phßng mïa hÌ vµ tr¸nh giã l¹nh, giã lïa vµo mïa ®«ng.

6.2.2. Tæ chøc mÆt b»ng kiÕn tróc tæng thÓ lÊy theo quy ®Þnh vÒ kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c nhµ nh­ sau:

a) Nhµ bè trÝ song song : L = 1,5 - 2 H khi giã thæi th¼ng gãc víi mÆt nhµ.

b) Khi gãc giã thæi so víi mÆt nhµ  = 45o th× L = 1H

c) CÇn phèi hîp gi÷a c¸c yÕu tè tæ hîp kh«ng gian ngoµi nhµ, trong nhµ víi c¸c yÕu tè m«i tr­êng tù nhiªn theo quan ®iÓm “kiÕn tróc tho¸ng hë” ®Ó c¶i t¹o tiÖn nghi vi khÝ hËu trong vµ ngoµi nhµ, nh»m ®¹t ®­îc ®iÒu kiÖn tiÖn nghi nhiÖt cña con ng­êi.

6.2.3. Th«ng giã tù nhiªn cho nhµ ë trong ®iÒu kiÖn khÝ hËu nãng Èm phô thuéc vµo biÖn ph¸p gi¶i quyÕt côc bé nh­ sau :

a) H­íng nhµ, bè côc mÆt b»ng néi thÊt, tû lÖ kÝch th­íc, vÞ trÝ vµ diÖn tÝch c¸c lç cöa sæ.

b) Khi lùa chän h­íng nhµ trïng víi h­íng giã chñ ®¹o cña ®Þa ph­¬ng sÏ cã lîi khi tr¸nh bøc x¹ mÆt trêi cùc ®¹i. §©y lµ h­íng nhµ tèt nhÊt.

c) NÕu h­íng giã chñ ®¹o vµ h­íng nhµ chän theo h­íng tr¸nh bøc x¹ mÆt trêi kh«ng trïng nhau th× trong tr­êng hîp nµy ph¶i c©n ®èi gi÷a hai yÕu tè bøc x¹ mÆt trêi vµ h­íng giã.

- CÇn ­u tiªn ®ãn giã tù nhiªn khi nhµ ë sö dông vi khÝ hËu tù nhiªn

- CÇn ­u tiªn tr¸nh n¾ng khi nhµ ë sö dông vi khÝ hËu nh©n t¹o.

- YÕu tè bøc x¹ mÆt trêi ®­îc gi¶i quyÕt b»ng c¸c gi¶i ph¸p : che ch¾n n¾ng kiÕn tróc, c©y xanh, c¸ch nhiÖt cho t­êng m¸i ë nh÷ng h­íng bøc x¹ mÆt trêi lín ®Ó gi¶m trùc x¹.

6.2.4. Vïng ven biÓn cã thÓ chän h­íng nhµ quay ra biÓn ®ãn giã m¸t vµ vïng cã giã T©y (nãng kh«) cã thÓ chän h­íng nhµ lµ h­íng §«ng - T©y hoÆc do ®Þa h×nh lµm h­íng giã thay ®æi, th× cÇn linh ho¹t chän h­íng cã lîi cho viÖc ®ãn giã tù nhiªn.

6.2.5. Cã thÓ lîi dông c¸c c«ng tr×nh phô, m¸i phô, c©y leo trªn t­êng hoÆc giµn c©y ®Ó che n¾ng.

6.2.6. Cã thÓ b»ng gi¶i ph¸p kiÕn tróc dïng c¸c tÊm ch¾n ®Þnh h­íng ®Ó thay ®æi luång giã cã lîi cho th«ng giã cña c¸c phßng ë.6.3. Yªu cÇu thiÕt kÕ khi nhµ ë cã sö dông ®iÒu hoµ kh«ng khÝ.

6.3.1. Khi thiÕt kÕ nhµ ë cÇn triÖt ®Ó sö dông c¸c gi¶i ph¸p chèng nãng b»ng c¸c gi¶i ph¸p ®iÒu chØnh vi khÝ hËu tù nhiªn, ®ång thêi ph¶i cã tÝnh to¸n kiÓm tra chÕ ®é nhiÖt Èm trong phßng ë sao cho phï hîp víi vïng tiÖn nghi cña con ng­êi t¹i ®Þa ph­¬ng. Khi v­ît qu¸ ph¹m vi cña ®iÒu chØnh vi khÝ hËu tù nhiªn th× ph¶i cã gi¶i ph¸p kh¸c cïng víi ®iÒu hoµ kh«ng khÝ ë nh÷ng thêi kú nãng cùc ®iÓm.

6.3.2. DiÖn tÝch cöa sæ kh«ng nªn qu¸ lín , cã ®é kÝn khÝ vµ cã ®é c¸ch nhiÖt cho phÐp. C¸c cöa sæ h­íng T©y - §«ng - Nam cÇn ph¶i cã gi¶i ph¸p che ch¾n n¾ng. Nªn dïng b×nh phong, rÌm, mµnh ®Ó che bít ¸nh n¾ng trùc tiÕp. Cöa sæ kÝnh chíp cã thÓ ®ãng më ®­îc ®Ó phï hîp víi c¸c mïa. C¸c cöa ph¶i cã «v¨ng lín, che m­a n¾ng vµ khi cÇn cã thÓ treo mµnh tho¸ng.

H¹n chÕ bøc x¹ trùc tiÕp tõ phÝa ngoµi phßng ®Ó gi¶m thiÓu bøc x¹ trùc tiÕp vµo phßng, lµm l·ng phÝ n¨ng l­îng lµm m¸t mïa hÌ.

Biªn ®é dao ®éng nhiÖt ®é trong phßng cho phÐp tõ 10C ®Õn 5oC.

6.3.3. HÖ sè truyÒn nhiÖt cña kÕt cÊu bao che ®­îc quyÕt ®Þnh sau khi so s¸nh ph­¬ng ¸n kinh tÕ kü thuËt.

6.3.4. Khi thiÕt kÕ nhµ ë cã sö dông ®iÒu hoµ kh«ng khÝ cÇn tu©n theo TCVN 5687-1992 - Th«ng giã, ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ, s­ëi Êm- Tiªu chuÈn thiÕt kÕ vµ c¸c tiªu chuÈn hiÖn hµnh cã liªn quan.

6.3.5. §Ó tr¸nh c¸c bÊt lîi cho søc khoÎ con ng­êi, do thay ®æi nhiÖt ®é ®ét ngét, cÇn chó ý :

a) Khi thiÕt kÕ, nªn t¹o c¸c kh«ng gian chuyÓn tiÕp tõ ngoµi vµo phßng ë.

VÝ dô : Hµnh lang bªn, tiÒn phßng nªn thiÕt kÕ nh­ mét kh«ng gian ®Öm: (xem h×nh 1).H×nh 1 : Kh«ng gian chuyÓn tiÕp cho c¶ hai ®IÒu kiÖn vi khÝ hËu tù nhiªn vµ nh©n t¹o

b) Kh«ng nªn hót thuèc l¸ trong phßng ë cã dïng thiÕt bÞ ®iÒu hoµ kh«ng khÝ.

c) Nªn ®Æt thªm thiÕt bÞ t¹o ion ©m, n©ng cao nång ®é i on ©m trong phßng.

d) Sö dông thuèc diÖt khuÈn trong kh«ng khÝ (lo¹i kh«ng g©y ®éc h¹i cho con ng­êi).

e) Chªnh lÖch nhiÖt ®é trong nhµ vµ ngoµi nhµ  5oC.

7. ThiÕt kÕ kÕt cÊu che n¾ng vµ t¹o bãng

7.1. KÕt cÊu che n¾ng vµ t¹o bãng

7.1.1. Khi thiÕt kÕ che n¾ng vµ t¹o bãng cÇn ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu sau :

- Trong mäi tr­êng hîp cã thÓ cÇn che n¾ng vµ t¹o bãng tõ phÝa ngoµi cöa mµ kh«ng ®Ó n¾ng vµo råi míi che

- Nªn ®¸p øng ®­îc yªu cÇu che n¾ng ë nh÷ng giê trùc x¹ trªn mÆt ph¼ng t­êng, m¸i lµ lín nhÊt t¹i ®Þa ph­¬ng.

- Nªn ®¶m b¶o giê che n¾ng mïa hÌ trong ph¹m vi cho phÐp theo giê vµ vÞ trÝ ®Þa ph­¬ng. Chèng lo¸, chèng chãi do trùc x¹ vµ t¸n x¹.

- Nªn ®¶m b¶o yªu cÇu che m­a, chèng h¾t m­a, t¹t m­a khi cã giã tèc ®é trung b×nh. Tr¸nh giã B¾c vµ ®ãn giã m¸t mïa hÌ.

- Kh«ng c¶n trë th«ng giã tù nhiªn.

- §¶m b¶o yªu cÇu chiÕu s¸ng tù nhiªn.

- §¸p øng nhu cÇu thÈm mü víi sù phèi hîp c¸c h×nh thøc che n¾ng linh ho¹t kh¸c : rÌm, mµnh, mµnh di ®éng b»ng hîp kim, nhùa tæng hîp...

7.1.2. Khi thiÕt kÕ che n¾ng nªn lËp c¸c biÓu ®å che n¾ng cho tõng vïng khi hËu riªng ®Ó lµm c¬ së tÝnh to¸n vµ ®¸nh gi¸ lùa chän c¸c gi¶i ph¸p thiÕt kÕ

7.1.3. CÇn tæ chøc chèng chãi, che n¾ng cho c¸c lo¹i kÕt cÊu bao che trong suèt (c¸c lo¹i kÝnh).

7.1.4. Khi thiÕt kÕ che n¾ng nªn tÝnh to¸n gi¶i quyÕt ba yÕu tè sau :

a) Tiªu chuÈn che n¾ng cô thÓ cho c«ng tr×nh vµ cña vïng khÝ hËu ®ang xem xÐt.

b) Gi¶i ph¸p che n¾ng, kÕt hîp víi c¸c yªu cÇu : c¸ch nhiÖt, che m­a, chèng lo¸, chèng chãi, th«ng giã, chiÕu s¸ng nh©n t¹o vµ t¹o h×nh kiÕn tróc.

c) Chän h×nh thøc, kiÓu, kÝch th­íc, trªn c¬ së cã tÝnh to¸n so s¸nh b»ng bµi to¸n kinh tÕ theo thÓ lo¹i, cÊp c«ng tr×nh vµ vèn ®Çu t­.

7.1.5. Cã thÓ dùa vµo c¸c ®iÒu kiÖn sau ®©y ®Ó thiÕt kÕ che n¾ng:

+ §Ó gi¶m thiÓu sù t¨ng nhiÖt ®é trong phßng do trùc x¹, ng­êi ta th­êng lÊy nhiÖt ®é tÝnh to¸n trong phßng mïa hÌ lµm chuÈn tõ 27oC ®Õn 28oC.

Chó thÝch:

ë ViÖt Nam cã thÓ lÊy nhiÖt ®é t­¬ng ®­¬ng cña kh«ng khÝ vµ bøc x¹ mÆt trêi chiÕu trªn mÆt nhµ > 270 khi bøc x¹ mÆt trêi trùc tiÕp chiÕu lªn mÆt cöa sæ > 230 Kcal/m2h (®èi víi ng­êi chÞu bøc x¹ trùc tiÕp)..

7.1.6. §Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ che n¾ng ngang, cÇn lËp mét hä ®­êng giíi h¹n , chia ®é tõ 0o (ch©n trêi) ®Õn 900 (thiªn ®Ønh), th­êng c¸ch ®Òu nhau 10o (xem h×nh 2 c).h×nh 2-§¸nh gi¸ hiÖu qu¶ che n¾ng cña kÕt cÊu ngang.

7.1.7. TÊm ch¾n n¾ng ®øng (xem h×nh 3)

§Ó x¸c ®Þnh vïng che vµ chiÕu n¾ng cña kÕt cÊu che n¾ng ®øng, trªn m« h×nh bÇu trêi, cÇn x¸c ®Þnh hai mÆt ph¼ng ®øng, ®i qua trôc ®øng t¹i t©m cöa vµ mÐp ngoµi kÕt cÊu che n¾ng x¸c ®Þnh bëi c¸c gãc t vµ p.

H×nh 3. . §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ che n¾ng cña kÕt cÊu ®øng

Mét sè biÓu ®å ®­êng giíi h¹n che n¾ng vµ ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ cña mét sè kÕt cÊu th­êng gÆp ®­îc xem trªn h×nh 4 vµ h×nh 5.Chó thÝch :

- ¤ v¨ng hë : cã mét vïng che vµ chiÕu n¾ng di ®éng, phô thuéc vµo ®iÓm kh¶o s¸t trong phßng.

- ¤ v¨ng hë thÝch hîp ®Ó che n¾ng cho nh÷ng phÇn s©u cña phßng khi mÆt trêi ë cao - lóc ®ã c¸c vïng gÇn cöa sæ cã thÓ bÞ chiÕu n¾ng.

+ Vïng che n¾ng ®øng giíi h¹n bëi c¸c mÆt ph¼ng chøa cöa sæ.

+ Vïng chiÕu n¾ng ®øng lµ phÇn bÇu trêi n»m gi÷a hai mÆt ph¼ng 

7.1.8. §Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ che n¾ng, cÇn dïng biÓu ®å c¸c ®­êng giíi h¹n che n¾ng ngang vµ ®øng, ®ång thêi phèi hîp víi c¸c yªu cÇu chiÕu s¸ng tù nhiªn vµ che m­a ®Ó lùa chän gi¶i ph¸p che ch¾n n¾ng hîp lý .H×nh 4 . biÓu ®å c¸c ®­êng giíi h¹n che n¾ng (theo ph­¬ng ph¸p lËp thÓ)

H×nh 5. . §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ che n¾ng cña c¸c kÕt cÊu th­êng gÆp

7.1.9. X¸c ®Þnh gãc che m­a cña c¸c tÊm ch¾n n¾ng ngang vµ ®øng, ®­îc lÊy trong b¶ng 1 :B¶ng 1: vËn tèc giã, gãc m­a r¬i vµ gãc che m­a.

cña c¸c tÊm ch¾n n¾ng ngang vµ ®øng


VËn tèc giã (m/s) (Vg)

Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> 1. Most doctors and nurses have to work on a once or twice a week at the hospital
2013 -> ĐỀ CƯƠng ôn tập bài kiểm tra 15 phút môn hóA 9 LẦN 1 vq1: Nêu
2013 -> Mãng cäc thiÕt diÖn nhá Tiªu chuÈn thi c ng vµ nghiÖm thu Minipile foundation Standard for constrution, check and acceptance
2013 -> Thiết kế nghiên cứU & thống kê y họC
2013 -> BỘ XÂy dựng số : 14/ 2003/ QĐ-bxd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2013 -> Chương dao đỘng cơ
2013 -> Số Hồ sơ: 101/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu giao nhận hồ SƠ Loại hồ sơ: Đăng ký bhxh, bhyt bắt buộc
2013 -> Số Hồ sơ: 103/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam số Hồ sơ: 103/ /thu-đC Độc lập Tự do Hạnh phúc
2013 -> Số Hồ sơ: 107/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
2013 -> Niên Lịch Phụ Huynh/Học Sinh

tải về 475.19 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương