Bé xy dùng céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam Sè 04 / 2004/ Q§-bxd §éc lËp Tù do H¹nh phóctải về 88.67 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu06.08.2016
Kích88.67 Kb.
Bé x©y dùng céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

Sè 04 / 2004/ Q§-BXD §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc


Hµ Néi , ngµy 12 th¸ng 3 n¨m 2004
QuyÕt ®Þnh cña Bé tr­ëng bé x©y dùng

VÒ viÖc ban hµnh Tiªu chuÈn x©y dùng ViÖt Nam TCXD VN 303: 2004 '' C«ng t¸c hoµn thiÖn trong x©y dùng - Thi c«ng vµ nghiÖm thu.PhÇn I. C«ng t¸c l¸t vµ l¸ng trong x©y dùng ''
Bé tr­ëng bé x©y dùng
- C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 36/ 2003/ N§ - CP ngµy 04 / 04 / 2003 cña ChÝnh Phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé X©y dùng.

- C¨n cö biªn b¶n sè 72 / BXD -KHCN ngµy 14 / 7 / 2003 cña Héi ®ång Khoa häc kü thuËt chuyªn ngµnh nghiÖm thu tiªu chuÈn " C«ng t¸c hoµn thiÖn trong x©y dùng - Thi c«ng vµ nghiÖm thu. C«ng t¸c l¸t vµ l¸ng trong x©y "

- XÐt ®Ò nghÞ cña Vô tr­ëng Vô Khoa häc C«ng nghÖ vµ ViÖn tr­ëng ViÖn Khoa häc c«ng nghÖ X©y dùng.
QuyÕt ®Þnh
§iÒu 1 : Ban hµnh kÌm theo quyÕt ®Þnh nµy 01 Tiªu chuÈn X©y dùng ViÖt Nam TCXD VN 303: 2004 '' C«ng t¸c hoµn thiÖn trong x©y dùng - Thi c«ng vµ nghiÖm thu. PhÇn I. C«ng t¸c l¸t vµ l¸ng trong x©y dùng ."

§iÒu 2 : QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ®¨ng c«ng b¸o .

§iÒu 3 : C¸c ¤ng : Ch¸nh V¨n phßng Bé, Vô tr­ëng Vô Khoa häc C«ng nghÖ , ViÖn tr­ëng ViÖn Khoa häc c«ng nghÖ X©y dùng vµ Thñ tr­ëng c¸c ®¬n vÞ cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy ./.

N¬i nhËn : KT/bé tr­ëng bé x©y dùng

- Nh­ ®iÒu 3 Thø tr­ëng

- L­u VP&Vô KHCN

NguyÔn V¨n Liªn

Tiªu chuÈn X©y dùng ViÖt Nam


TCXDVN


TCXDVN 303 : 2004So¸t xÐt lÇn 1

C«ng t¸c hoµn thiÖn trong x©y dùng

 • thi c«ng vµ nghiÖm thu

PhÇn 1. C«ng t¸c l¸t vµ l¸ng trong x©y dùng

Finish works in construction – Execution and acceptance

Part 1. Tiling and plastering workM· sè: TC 03 - 01


Hµ Néi 2004Lêi nãi ®Çu
TCXDVN 303 : 2004 do ViÖn Khoa häc C«ng nghÖ X©y dùng biªn so¹n, Vô Khoa häc C«ng nghÖ tr×nh duyÖt, Bé X©y dùng ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh sè .......


Tiªu chuÈn x©y dùng ViÖt Nam

So¸t xÐt lÇn 1
C«ng t¸c hoµn thiÖn trong x©y dùng – Thi c«ng vµ nghiÖm thu

PhÇn 1. C«ng t¸c l¸t vµ l¸ng trong x©y dùng

Finish works in construction – Execution and acceptance

Part 1. Tiling and plastering work
 1. Ph¹m vi ¸p dông

Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh c¸c yªu cÇu kü thuËt chÝnh vµ h­íng dÉn tr×nh tù ®Ó thi c«ng, kiÓm tra vµ nghiÖm thu chÊt l­îng c«ng t¸c l¸t vµ l¸ng trong c¸c c«ng tr×nh x©y dùng d©n dông vµ c«ng nghiÖp.

 1. Tiªu chuÈn viÖn dÉn

 1. TCVN 1450 : 1986 “G¹ch rçng ®Êt sÐt nung”

 2. TCVN 1451 : 1986 “G¹ch ®Æc ®Êt sÐt nung”

 3. TCVN 6065 : 1995 “G¹ch xi m¨ng l¸t nÒn”

 4. TCVN 6074 : 1995 “G¹ch l¸t granito”

 5. TCVN 6414 : 1998 “G¹ch gèm èp l¸t – Yªu cÇu kü thuËt”

 6. TCVN 6476 : 1999 “G¹ch bª t«ng tù chÌn”

 7. TCXD 85 : 1981 “G¹ch l¸t l¸ dõa”

 8. TCXD 90 : 1981 “G¹ch l¸t ®Êt sÐt nung”

 9. TCVN 4340 : 1994 “V¸n sµn b»ng gç”

 10. TCVN 4314 : 1986 “V÷a x©y dùng. Yªu cÇu kü thuËt” 1. C¸c thuËt ng÷ vµ ®Þnh nghÜa

 1. VËt liÖu l¸t: g¹ch l¸t vµ tÊm l¸t.

 2. G¹ch l¸t: g¹ch xi m¨ng, g¹ch ®Êt nung, g¹ch ceramic, g¹ch granit, ®¸ tù nhiªn, ®¸ nh©n t¹o v.v... dïng ®Ó l¸t.

 3. Líp nÒn: líp n»m ngay d­íi líp l¸t hoÆc l¸ng.

 4. MÆt l¸t: bÒ mÆt líp l¸t sau khi ®· hoµn thiÖn.

 5. MÆt l¸ng: bÒ mÆt líp l¸ng sau khi ®· hoµn thiÖn.

 6. VËt liÖu g¾n kÕt: vËt liÖu dïng ®Ó g¾n kÕt vËt liÖu l¸t víi líp nÒn.

 7. M¹ch l¸t: m¹ch gi÷a c¸c viªn g¹ch l¸t hoÆc tÊm l¸t kÒ nhau.

 8. ChÊt lµm ®Çy m¹ch: vËt liÖu liªn kÕt lµm ®Çy m¹ch l¸t. 1. C«ng t¸c l¸t

 1. Yªu cÇu kü thuËt

 1. VËt liÖu:

 1. G¹ch l¸t, tÊm l¸t ph¶i ®¹t yªu cÇu kü thuËt vÒ chÊt l­îng, chñng lo¹i, kÝch th­íc, mµu s¾c.

 2. VËt liÖu g¾n kÕt ph¶i ®¶m b¶o chÊt l­îng, nÕu thiÕt kÕ kh«ng quy ®Þnh th× thùc hiÖn theo yªu cÇu cña nhµ s¶n xuÊt vËt liÖu l¸t.

 1. Líp nÒn:

 1. MÆt líp nÒn ph¶i ®¶m b¶o ph¼ng, ch¾c ch¾n, æn ®Þnh, cã ®é b¸m dÝnh víi vËt liÖu g¾n kÕt vµ ®­îc lµm s¹ch t¹p chÊt.

 2. Cao ®é líp nÒn phï hîp víi vËt liÖu l¸t phñ bªn trªn. §é dèc cña líp nÒn theo yªu cÇu kü thuËt.

 3. Víi vËt liÖu g¾n kÕt lµ keo, nhùa hoÆc tÊm l¸t ®Æt trùc tiÕp lªn líp nÒn th× mÆt líp nÒn ph¶i ®¶m b¶o tho¶ m·n yªu cÇu nªu trong b¶ng 1 cña tiªu chuÈn nµy.

 4. Tr­íc khi l¸t ph¶i kiÓm tra vµ nghiÖm thu líp nÒn vµ c¸c bé phËn bÞ che khuÊt (chi tiÕt ch«n s½n, chèng thÊm, hÖ thèng kü thuËt v.v).

 1. ChÊt l­îng líp l¸t:

 1. MÆt l¸t ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu vÒ ®é cao, ®é ph¼ng, ®é dèc, ®é dÝnh kÕt víi líp nÒn, chiÒu dµy vËt liÖu g¾n kÕt, bÒ réng m¹ch l¸t, mµu s¾c, hoa v¨n, h×nh d¸ng trang trÝ v.v

 2. NÕu mÆt l¸t lµ c¸c viªn ®¸ thiªn nhiªn, nªn chän ®¸ ®Ó c¸c viªn kÒ nhau cã mµu s¾c vµ ®­êng v©n hµi hoµ.

 3. Víi g¹ch l¸t dïng v÷a lµm vËt liÖu g¾n kÕt th× v÷a ph¶i ®­îc tr¶i ®Òu trªn líp nÒn ®Ó ®¶m b¶o gi÷a viªn g¹ch l¸t vµ líp nÒn ®­îc lãt ®Çy v÷a.

 4. MÆt l¸t cña tÊm sµn gç kh«ng ®­îc cã vÕt nøt, cong vªnh. MÆt l¸t cña tÊm l¸t mÒm kh«ng ®­îc phång rép, nh¨n nheo.

 5. Víi c¸c viªn l¸t ph¶i c¾t, viÖc c¾t vµ mµi c¸c c¹nh ph¶i b¶o ®¶m ®­êng c¾t gän vµ m¹ch ghÐp ph¼ng, ®Òu.

 6. M¹ch gi÷a c¸c viªn g¹ch l¸t vµ gi÷a g¹ch l¸t víi t­êng ph¶i ®­îc lÊp ®Çy chÊt lµm ®Çy m¹ch.

 7. Dung sai trªn mÆt l¸t kh«ng v­ît qu¸ c¸c gi¸ trÞ yªu cÇu trong b¶ng 1 vµ 2.

B¶ng 1 - Dung sai cho phÐpLo¹i vËt liÖu l¸t

Khe hë víi th­íc 3m

Dung sai cao ®é

Dung sai ®é dèc

G¹ch x©y ®Êt sÐt nung

5mm

2cm

0,5%

G¹ch l¸t ®Êt sÐt nung

4mm

2cm

0,5%

§¸ tù nhiªn kh«ng mµi mÆt

3mm

2cm

0,5%

G¹ch l¸t xi m¨ng, granito, ceramic, granite, ®¸ nh©n t¹o

3mm

1cm

0,3%

C¸c lo¹i tÊm l¸t ®Þnh h×nh

3mm

1cm

0,3%

B¶ng 2 – Chªnh lÖch ®é cao gi÷a hai mÐp vËt liÖu l¸t

Lo¹i vËt liÖu l¸t

Chªnh lÖch ®é cao

G¹ch x©y ®Êt sÐt nung

3mm

G¹ch l¸t ®Êt sÐt nung

3mm

§¸ tù nhiªn kh«ng mµi mÆt

3mm

G¹ch l¸t xi m¨ng, granito, ceramic, granite, ®¸ nh©n t¹o

0,5mm

C¸c lo¹i tÊm l¸t ®Þnh h×nh

0,5mm 1. An toµn lao ®éng khi l¸t:

 1. Khi l¸t ph¶i tu©n theo c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh vÒ an toµn lao ®éng, an toµn phßng chèng ch¸y næ.

 2. Víi vËt liÖu l¸t dÔ b¾t löa nh­: gç, th¶m, keo d¸n ... ph¶i cã biÖn ph¸p phßng ch¸y trong qu¸ tr×nh thi c«ng.

 3. M«i tr­êng lµm viÖc ph¶i th«ng tho¸ng, cã biÖn ph¸p chèng nhiÔm ®éc do h¬i cña vËt liÖu l¸t, vËt liÖu g¾n kÕt g©y ra. 1. Quy tr×nh thi c«ng

 1. Thi c«ng l¸t g¹ch:

 1. ChuÈn bÞ líp nÒn

Dïng d©y c¨ng, ni v« hoÆc m¸y tr¾c ®¹c kiÓm tra cao ®é, ®é ph¼ng, ®é dèc cña mÆt líp nÒn.

G¾n c¸c mèc cao ®é l¸t chuÈn, mçi phßng cã Ýt nhÊt 4 mèc t¹i 4 gãc, phßng cã diÖn tÝch lín mèc g¾n theo l­íi « vu«ng, kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c mèc kh«ng qu¸ 3m.

CÇn ®¸nh dÊu c¸c mèc cao ®é tham chiÕu ë ®é cao h¬n mÆt l¸t lªn t­êng hoÆc cét ®Ó cã c¨n cø th­êng xuyªn kiÓm tra cao ®é mÆt l¸t.


 1. ChuÈn bÞ g¹ch l¸t

G¹ch l¸t ph¶i ®­îc lµm vÖ sinh s¹ch, kh«ng ®Ó bôi bÈn, dÇu mì, c¸c chÊt lµm gi¶m tÝnh kÕt dÝnh gi÷a líp nÒn víi g¹ch l¸t.

Víi g¹ch l¸t cã kh¶ n¨ng hót n­íc tõ vËt liÖu kÕt dÝnh, g¹ch ph¶i ®­îc nhóng n­íc vµ vít ra ®Ó r¸o n­íc tr­íc khi l¸t.

G¹ch l¸t ph¶i ®­îc nghiÖm thu theo c¸c tiªu chuÈn vËt liÖu t­¬ng øng. Trong tiªu chuÈn nµy g¹ch l¸t lµ c¸c chñng lo¹i sau ®©y:


 • G¹ch x©y ®Êt sÐt nung - TCVN 1450 : 1986, TCVN 1451 : 1986.

 • G¹ch l¸t ®Êt sÐt nung - TCXD 85 : 1981, TCXD 90 : 1981.

 • G¹ch l¸t gèm tr¸ng men - TCVN 6414 : 1998.

 • G¹ch l¸t xi m¨ng, granito - TCVN 6065 : 1995, TCVN 6074 : 1995

 • G¹ch bª t«ng tù chÌn - TCVN 6476 : 1999.

 • §¸ l¸t thiªn nhiªn vµ nh©n t¹o – lÊy theo c¸c yªu cÇu cña thiÕt kÕ.

 1. ChuÈn bÞ vËt liÖu g¾n kÕt

ViÖc pha trén, sö dông vµ b¶o qu¶n vËt liÖu g¾n kÕt ph¶i tu©n theo yªu cÇu cña lo¹i vËt liÖu. VËt liÖu g¾n kÕt cã thÓ lµ v÷a xi m¨ng c¸t, v÷a tam hîp, nhùa polyme hoÆc keo d¸n.

Víi vËt liÖu g¾n kÕt lµ v÷a ph¶i tu©n theo TCVN 4314 : 1986. 1. Dông cô l¸t

CÇn chuÈn bÞ ®Çy ®ñ dông cô cÇn thiÕt cho c«ng t¸c l¸t nh­: dao x©y, bay l¸t, bay miÕt m¹ch, th­íc tÇm 3m, th­íc rót, bóa cao su, m¸y c¾t g¹ch, m¸y mµi g¹ch, ®ôc, chæi ®ãt, giÎ lau, ni v« hoÆc m¸y tr¾c ®¹c.

Dông cô cÇn ®Çy ®ñ vµ phï hîp víi yªu cÇu thi c«ng cho tõng thao t¸c nghÒ nghiÖp. Dông cô ®· h­ háng vµ qu¸ cò, bÞ mßn, kh«ng ®¶m b¶o chÝnh x¸c khi thi c«ng kh«ng ®­îc sö dông. 1. TiÕn hµnh l¸t

NÕu vËt liÖu g¾n kÕt lµ v÷a th× v÷a ph¶i ®­îc tr¶i ®Òu lªn líp nÒn ®ñ réng ®Ó l¸t tõ 3 ®Õn 5 viªn, sau khi l¸t hÕt c¸c viªn nµy míi tr¶i tiÕp cho c¸c viªn liÒn kÒ.

NÕu vËt liÖu g¾n kÕt lµ keo dÝnh th× tiÕn hµnh l¸t tõng viªn mét vµ keo ph¶i ®­îc phÕt ®Òu lªn mÆt g¹ch g¾n kÕt víi nÒn.

NÕu mÆt l¸t ë ngoµi trêi th× cÇn ph¶i chia khe co d·n víi kho¶ng c¸ch tèi ®a gi÷a hai khe co d·n lµ 4m. NÕu thiÕt kÕ kh«ng quy ®Þnh th× lÊy bÒ réng khe co d·n b»ng 2cm, chÌn khe co d·n b»ng vËt liÖu cã kh¶ n¨ng ®µn håi.

Tr×nh tù l¸t nh­ sau: c¨ng d©y vµ l¸t c¸c viªn g¹ch trªn ®­êng th¼ng nèi gi÷a c¸c mèc ®· g¾n trªn líp nÒn. Sau ®ã l¸t c¸c viªn g¹ch n»m trong ph¹m vi c¸c mèc cao ®é chuÈn, h­íng l¸t vu«ng gãc víi h­íng ®· l¸t tr­íc ®ã. H­íng l¸t chung cho toµn nhµ hoÆc c«ng tr×nh lµ tõ trong lïi ra ngoµi.

Trong khi l¸t th­êng xuyªn dïng th­íc tÇm 3 m ®Ó kiÓm tra ®é ph¼ng cña mÆt l¸t. §é ph¼ng cña mÆt l¸t ®­îc kiÓm tra theo c¸c ph­¬ng däc, ngang vµ chÐo. Th­êng xuyªn kiÓm tra cao ®é mÆt l¸t c¨n cø trªn c¸c mèc cao ®é tham chiÕu.

Khi l¸t ph¶i chó ý s¾p xÕp c¸c viªn g¹ch ®óng hoa v¨n thiÕt kÕ. 1. Lµm ®Çy m¹ch l¸t

C«ng t¸c lµm ®Çy m¹ch l¸t chØ ®­îc tiÕn hµnh khi c¸c viªn g¹ch l¸t ®· dÝnh kÕt víi líp nÒn. Tr­íc khi lµm ®Çy m¹ch l¸t, mÆt l¸t ph¶i ®­îc vÖ sinh s¹ch sÏ. M¹ch lµm ®Çy xong, lau ngay cho ®­êng m¹ch s¾c gän vµ vÖ sinh mÆt l¸t kh«ng ®Ó chÊt lµm ®Çy m¹ch l¸t b¸m dÝnh lµm bÈn mÆt l¸t.

 1. B¶o d­ìng mÆt l¸t:

Sau khi lµm ®Çy m¹ch l¸t kh«ng ®­îc va ch¹m m¹nh tr­íc khi vËt liÖu g¾n kÕt ®ñ r¾n.

Víi mÆt l¸t ngoµi trêi vµ vËt liÖu g¾n kÕt lµ v÷a, ph¶i cã biÖn ph¸p che n¾ng vµ chèng m­a xèi trong (13) ngµy sau khi l¸t. 1. Thi c«ng sµn gç:

 1. ChuÈn bÞ líp nÒn

Líp nÒn ph¶i ®­îc chuÈn bÞ theo ®óng thiÕt kÕ. Trong tr­êng hîp tÊm sµn gç g¾n kÕt trùc tiÕp lªn gèi ®ì hoÆc con kª th× c¸c chi tiÕt nµy ph¶i ®­îc cè ®Þnh ch¾c ch¾n b»ng vÝt hoÆc ch«n s½n lªn sµn.

BÒ mÆt líp nÒn ph¶i kh« r¸o. 1. ChuÈn bÞ tÊm sµn gç

TÊm sµn gç ph¶i ®óng chñng lo¹i gç, kÝch th­íc, mµu s¾c, ®é Èm theo thiÕt kÕ. TÊm sµn gç cã thÓ ®­îc hoµn thiÖn bÒ mÆt tr­íc hoÆc sau khi l¸t.

V¸n sµn gç tù nhiªn ph¶i ®­îc nghiÖm thu theo TCVN 4340 : 1994. 1. ChuÈn bÞ vËt liÖu g¾n kÕt

VËt liÖu g¾n kÕt ph¶i ®óng chñng lo¹i, ®¶m b¶o chÊt l­îng theo thiÕt kÕ, nÕu thiÕt kÕ kh«ng quy ®Þnh th× thùc hiÖn theo yªu cÇu cña nhµ s¶n xuÊt vËt liÖu l¸t. Víi v¸n sµn gç tù nhiªn vËt liÖu g¾n kÕt cã thÓ lµ ®inh hoÆc vÝt.

 1. Dông cô l¸t

CÇn chuÈn bÞ ®Çy ®ñ dông cô cÇn thiÕt cho c«ng t¸c l¸t nh­: bóa, khoan, th­íc tÇm 3m, th­íc rót, ªke bµo, ®ôc, c­a, chæi ®ãt, giÎ lau, ni v« hoÆc m¸y tr¾c ®¹c.

Dông cô cÇn ®Çy ®ñ vµ phï hîp víi yªu cÇu thi c«ng cho tõng thao t¸c nghÒ nghiÖp. Dông cô ®· h­ háng vµ qu¸ cò, bÞ mßn, kh«ng ®¶m b¶o chÝnh x¸c khi thi c«ng kh«ng ®­îc sö dông. 1. TiÕn hµnh l¸t

Tr­íc khi l¸t tÊm sµn gç tù nhiªn ph¶i ®Þnh vÞ c¸c vÞ trÝ ®Æt con kª hoÆc b¾n vÝt b»ng c¸ch ®¸nh dÊu trªn líp nÒn. Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c con kª vµ ®inh vÝt phô thuéc vµo kÝch th­íc tÊm sµn gç. NÕu dïng con kª th× bÒ mÆt c¸c con kª ph¶i ®¶m b¶o ph¼ng, æn ®Þnh. Tr­íc khi g¾n kÕt tÊm sµn gç víi líp nÒn ph¶i tiÕn hµnh ghÐp méng víi c¸c tÊm liÒn kÒ vµ ph¶i ®¶m b¶o m¹ch l¸t kÝn khÝt, sau ®ã g¾n kÕt tÊm sµn víi líp nÒn b»ng ®inh hoÆc b¾t vÝt.

Khi l¸t tÊm sµn gç nh©n t¹o cã c¸c líp cÊu t¹o ®i kÌm vËt liÖu tÊm l¸t ph¶i tu©n thñ theo ®óng chØ ®Þnh cña nhµ s¶n xuÊt, keo dÝnh ph¶i ®­îc phÕt ®Òu t¹i c¸c mÐp tÊm l¸t, sau ®ã ghÐp m¹ch l¸t ph¶i ®¶m b¶o kÝn khÝt. 1. Hoµn thiÖn mÆt l¸t

Trong tr­êng hîp sö dông tÊm sµn gç ch­a hoµn thiÖn bÒ mÆt th× sau khi ghÐp xong mÆt sµn gç ph¶i ®­îc bµo ph¼ng, n¹o nh½n sau ®ã ®¸nh giÊy nh¸p tõ th« ®Õn mÞn vµ cuèi cïng ®¸nh xi bãng, vÐc ni hoÆc s¬n.

Víi tÊm sµn gç ®· hoµn thiÖn bÒ mÆt th× cã thÓ ®¸nh bãng hoÆc s¬n ngay sau khi l¸t. 1. B¶o d­ìng mÆt l¸t

MÆt l¸t ph¶i ®­îc b¶o vÖ, kh«ng ®Ó ®i l¹i hoÆc va ch¹m trong giai ®o¹n thi c«ng lµm bong x­íc mÆt hoÆc mÊt bãng.

 1. Thi c«ng tÊm l¸t mÒm:

TÊm l¸t mÒm cã thÓ lµ tÊm nhùa tæng hîp, th¶m nhùa d¹ng cuén, tÊm th¶m, th¶m d¹ng cuén.

 1. ChuÈn bÞ líp nÒn:

Líp nÒn ph¶i cøng, æn ®Þnh, ®­îc lµm ph¼ng, vÖ sinh s¹ch sÏ theo ®óng thiÕt kÕ.

Trong tr­êng hîp dïng keo d¸n hoÆc b¨ng dÝnh ®Ó d¸n c¸c tÊm nhùa hoÆc th¶m d¹ng cuén th× mÆt d¸n ph¶i ®­îc mµi ph¼ng vµ lµm s¹ch bôi tr­íc khi phÕt líp keo d¸n. 1. ChuÈn bÞ tÊm l¸t: tÊm l¸t ph¶i ®óng chñng lo¹i, kÝch th­íc, mµu s¾c.

 2. ChuÈn bÞ vËt liÖu g¾n kÕt

VËt liÖu g¾n kÕt ph¶i ®óng chñng lo¹i, ®¶m b¶o chÊt l­îng theo thiÕt kÕ, nÕu thiÕt kÕ kh«ng quy ®Þnh th× thùc hiÖn theo yªu cÇu cña nhµ s¶n xuÊt vËt liÖu l¸t.

Trong tr­êng hîp sö dông vËt liÖu g¾n kÕt lµ keo dÝnh th× ph¶i ®­îc b¶o qu¶n vµ sö dông theo yªu cÇu cña nhµ s¶n xuÊt vËt liÖu. 1. TiÕn hµnh l¸t

Khi l¸t sµn b»ng th¶m nhùa d¹ng cuén, keo d¸n nªn phÕt lªn nÒn theo chiÒu ngang cña cuén nhùa l¸t. ViÖc d¸n thùc hiÖn tõng d¶i t­¬ng ®­¬ng víi khæ tÊm l¸t. D¸n mÐp cuén th¶m ®óng vµo c¹nh chuÈn, dïng lùc Ðp m¹nh lªn chç võa d¸n cho tÊm nhùa dÝnh ch¾c víi líp nÒn. Sau ®ã l¨n dì cuén th¶m ra, l¨n ®Õn ®©u dïng tay hay bóa cao su miÕt cho dÝnh víi líp nÒn ®Èy kh«ng khÝ vÒ phÝa tr­íc tr¸nh phång rép do h¬i kh«ng tho¸t ®­îc. Hai tÊm nhùa d¸n kÒ nhau ph¶i song song vµ ghÐp kÝn, kh«ng cho c¸c mÐp tÊm chång lªn nhau.

Tr­êng hîp dïng ®inh ghim hoÆc nÑp ®Ó g¾n kÕt tÊm nhùa hoÆc th¶m víi líp nÒn th× tÊm l¸t ph¶i ®­îc tr¶i c¨ng tr­íc khi cè ®Þnh b»ng ghim hoÆc nÑp.Khi l¸t sµn b»ng tÊm th¶m hoÆc nhùa, mÐp hai tÊm liÒn kÒ ph¶i ph¼ng mÐp, khÝt. Ph¶i chó ý s¾p xÕp cho ®óng hoa v¨n.

 1. C«ng t¸c l¸ng

 1. Yªu cÇu kü thuËt

 1. VËt liÖu: VËt liÖu l¸ng ph¶i ®¹t yªu cÇu kü thuËt vÒ chÊt l­îng, mµu s¾c.

 2. Líp nÒn:

 1. Líp nÒn ph¶i ®¶m b¶o ph¼ng, æn ®Þnh, cã ®é b¸m dÝnh víi vËt liÖu l¸ng vµ ®­îc lµm s¹ch t¹p chÊt. Trong tr­êng hîp líp nÒn cã nh÷ng vÞ trÝ lâm lín h¬n chiÒu dµy líp l¸ng 20mm th× ph¶i tiÕn hµnh bï b»ng vËt liÖu t­¬ng øng tr­íc khi l¸ng. Víi nh÷ng vÞ trÝ låi lªn cao h¬n mÆt líp nÒn yªu cÇu th× ph¶i tiÕn hµnh san ph¼ng tr­íc khi l¸ng.

 2. Khi cÇn chia «, khe co d·n th× c«ng viÖc nµy ph¶i ®­îc chuÈn bÞ tr­íc khi tiÕn hµnh c«ng t¸c l¸ng. NÕu thiÕt kÕ kh«ng quy ®Þnh th× (34) m l¹i lµm mét khe co d·n b»ng c¸ch c¾t ®øt ngang líp l¸ng, lÊy chiÒu réng khe co d·n lµ (58) mm, khi hoµn thiÖn khe co d·n sÏ ®­îc chÌn b»ng vËt liÖu cã kh¶ n¨ng ®µn håi hoÆc tù hµn g¾n.

 3. Tr­íc khi l¸ng ph¶i kiÓm tra vµ nghiÖm thu líp nÒn vµ c¸c bé phËn bÞ che khuÊt (chi tiÕt ch«n s½n, chèng thÊm, hÖ thèng kü thuËt v.v).

 1. ChÊt l­îng líp l¸ng:

 1. MÆt l¸ng ph¶i ®¶m b¶o yªu cÇu vÒ mµu s¾c nh­ thiÕt kÕ.

 2. Dung sai trªn mÆt l¸ng kh«ng v­ît qu¸ c¸c gi¸ trÞ yªu cÇu trong b¶ng 3.

B¶ng 3 - Dung sai cho phÐp

Lo¹i vËt liÖu l¸ng

Khe hë víi th­íc 3m

Dung sai cao ®é

Dung sai ®é dèc

TÊt c¶ c¸c vËt liÖu l¸ng

3mm

1cm

0,3% 1. Víi mÆt l¸ng cã yªu cÇu ®¸nh mµu th× tuú thuéc vµo thêi tiÕt, ®é Èm vµ nhiÖt ®é kh«ng khÝ mµ sau khi l¸ng xong líp v÷a cuèi cïng cã thÓ tiÕn hµnh ®¸nh mµu. §¸nh mµu tiÕn hµnh b»ng c¸ch r¶i ®Òu mét líp bét xi m¨ng hay líp máng hå xi m¨ng vµ dïng bay hoÆc m¸y xoa nh½n bÒ mÆt. ViÖc ®¸nh mµu ph¶i kÕt thóc tr­íc khi vËt liÖu l¸ng kÕt thóc qu¸ tr×nh ®«ng kÕt.

 2. Tr­êng hîp mÆt l¸ng cã yªu cÇu mµi bãng, qu¸ tr×nh mµi bãng b»ng m¸y ®­îc tiÕn hµnh ®ång thêi víi viÖc v¸ c¸c vÕt lâm côc bé vµ c¸c vÕt x­íc gîn trªn bÒ mÆt. Khi b¾t ®Çu mµi ph¶i ®¶m b¶o vËt liÖu l¸ng ®ñ c­êng ®é chÞu mµi.

 3. C«ng viÖc kÎ chØ thùc hiÖn sau khi hoµn thµnh c«ng t¸c l¸ng. §­êng kÎ cÇn ®Òu vÒ chiÒu réng, chiÒu s©u vµ s¾c nÐt. NÕu dïng qu¶ l¨n cã h¹t chèng tr¬n còng l¨n ngay khi líp xi m¨ng mµu ch­a r¾n.

 1. An toµn lao ®éng khi l¸ng:

 1. Khi l¸ng ph¶i tu©n theo c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh vÒ an toµn lao ®éng, an toµn phßng chèng ch¸y næ.

 2. NÕu sö dông m¸y xoa bÒ mÆt ®Ó thùc hiÖn c«ng t¸c l¸ng th× c«ng nh©n ph¶i ®­îc ®µo t¹o vÒ vËn hµnh m¸y tr­íc khi thi c«ng. L­u ý an toµn ®iÖn vµ chèng c¸c vËt th¶i mµi v¨ng b¾n vµo c¬ thÓ. 1. Quy tr×nh thi c«ng

 1. ChuÈn bÞ líp nÒn:

Líp nÒn ph¶i ®­îc chuÈn bÞ theo thiÕt kÕ, nÕu thiÕt kÕ kh«ng quy ®Þnh th× theo yªu cÇu cña nhµ s¶n xuÊt vËt liÖu l¸ng nÒn. Líp nÒn ph¶i ®¶m b¶o ph¼ng, æn ®Þnh.

Líp nÒn ph¶i cã ®é b¸m dÝnh, lµm s¹ch vµ t­íi Èm tr­íc khi l¸ng.

Tr­êng hîp l¸ng b»ng thñ c«ng, trªn mÆt líp nÒn ph¶i g¾n c¸c mèc cao ®é l¸ng chuÈn víi kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c mèc kh«ng qu¸ 3m.


 1. ChuÈn bÞ vËt liÖu l¸ng:

VËt liÖu l¸ng ph¶i ®óng chñng lo¹i, chÊt l­îng, mµu s¾c. ViÖc pha trén, sö dông vµ b¶o qu¶n vËt liÖu l¸ng ph¶i tu©n theo yªu cÇu cña nhµ s¶n xuÊt vËt liÖu. VËt liÖu l¸ng cã thÓ lµ v÷a xi m¨ng c¸t hoÆc v÷a polyme.

Víi vËt liÖu l¸ng lµ v÷a ph¶i tu©n theo TCVN 4314 : 1986. 1. Dông cô l¸ng gåm bay x©y, bay ®¸nh bãng, th­íc tÇm 3m, th­íc rót, ni v« hoÆc m¸y tr¾c ®¹c, bµn xoa tay hoÆc m¸y xoa, bµn ®Ëp, l¨n gai.

 2. TiÕn hµnh l¸ng:

Dµn ®Òu vËt liÖu l¸ng trªn mÆt líp nÒn, cao h¬n mÆt mèc cao ®é l¸t chuÈn. Dïng bµn xoa ®Ëp cho vËt liÖu l¸ng ®Æc ch¾c vµ b¸m chÆt vµo líp nÒn. Dïng th­íc tÇm c¸n ph¼ng cho b»ng mÆt mèc. Sau ®ã dïng bµn xoa ®Ó xoa ph¼ng.

Víi mÆt l¸ng cã diÖn tÝch lín ph¶i dïng m¸y ®Ó xoa ph¼ng bÒ mÆt. ViÖc xoa b»ng m¸y thùc hiÖn theo tr×nh tù sau: dïng m¸y tr¾c ®¹c ®Þnh vÞ ®­êng ray cña m¸y xoa trªn ph¹m vi l¸ng, ®iÒu chØnh ch©n m¸y ë cao ®é thÝch hîp, cÊp vËt liÖu l¸ng vµo ph¹m vi l¸ng, ®iÒu khiÓn m¸y dïng qu¶ lu nhá l¨n trªn bÒ mÆt l¸ng vµ c¸nh xoa ®Ó xoa ph¼ng.

Víi nh÷ng mÆt l¸ng trªn nÒn bª t«ng cã yªu cÇu nh­: t¨ng cøng bÒ mÆt chèng mµi mßn, a xÝt ... ph¶i tu©n theo thiÕt kÕ hoÆc yªu cÇu kü thuËt cña nhµ s¶n xuÊt vËt liÖu. NÕu thiÕt kÕ kh«ng chØ ®Þnh, thi c«ng theo tr×nh tù: sau khi ®æ bª t«ng nÒn tõ (12) giê r¶i ®Òu chÊt lµm cøng bÒ mÆt. §îi ®Õn khi chÊt lµm cøng se mÆt, dïng m¸y xoa nÒn xoa bãng bÒ mÆt. Sau khi xoa bãng bÒ mÆt cã thÓ phun líp b¶o d­ìng.

Tr­êng hîp líp l¸ng cuèi cïng b»ng v÷a xi m¨ng c¸t th× kÝch th­íc h¹t cèt liÖu lín nhÊt kh«ng qu¸ 2mm, xoa ph¼ng mÆt theo ®é dèc thiÕt kÕ. 1. B¶o d­ìng:

Khi thêi tiÕt n¾ng nãng, kh« hanh sau khi l¸ng xong (12) giê, phñ lªn mÆt l¸ng mét líp vËt liÖu gi÷ Èm, t­íi n­íc trong 5 ngµy.

Kh«ng ®i l¹i, va ch¹m m¹nh trªn mÆt l¸ng trong 12 giê sau khi l¸ng.

Víi mÆt l¸ng ngoµi trêi cÇn cã biÖn ph¸p che n¾ng vµ chèng m­a xèi trong (13) ngµy sau khi l¸ng.


 1. KiÓm tra vµ nghiÖm thu

 1. KiÓm tra

 1. C«ng t¸c kiÓm tra chÊt l­îng l¸t vµ l¸ng c¸c c«ng tr×nh x©y dùng theo tr×nh tù vµ bao gåm c¸c chØ tiªu trong b¶ng 4.

B¶ng 4 - §èi t­îng, ph­¬ng ph¸p vµ dông cô kiÓm tra c«ng t¸c l¸t, l¸ng

Thø tù kiÓm tra

§èi t­îng kiÓm tra

Ph­¬ng ph¸p vµ dông cô kiÓm tra

1

BÒ mÆt líp nÒn

§o trùc tiÕp b»ng th­íc, ni v«, m¸y tr¾c ®¹c

2

VËt liÖu l¸t, l¸ng

LÊy mÉu, thÝ nghiÖm theo tiªu chuÈn cña vËt liÖu

3

VËt liÖu g¾n kÕt

LÊy mÉu, thÝ nghiÖm theo tiªu chuÈn cña vËt liÖu

4

Cao ®é mÆt l¸t vµ l¸ng

§o trùc tiÕp b»ng th­íc, ni v«, m¸y tr¾c ®¹c

5

§é ph¼ng mÆt l¸t vµ l¸ng

§o trùc tiÕp b»ng th­íc tÇm, ni v«, m¸y tr¾c ®¹c

6

§é dèc mÆt l¸t vµ l¸ng

§o b»ng niv«, ®æ n­íc thö hay cho l¨n viªn bi thÐp ®­êng kÝnh 10mm

7

§é ®Æc ch¾c vµ ®é b¸m dÝnh gi÷a vËt liÖu l¸t, vËt liÖu l¸ng víi líp nÒn

Dïng thanh gç gâ nhÑ lªn bÒ mÆt, tiÕng gâ ph¶i ch¾c ®Òu ë mäi ®iÓm

Víi mÆt l¸t gç hoÆc tÊm l¸t mÒm ®i thö lªn trªn8

§é ®ång ®Òu vÒ mµu s¾c, hoa v¨n, c¸c chi tiÕt ®­êng viÒn trang trÝ vµ ®é bãng cña mÆt l¸ng

Quan s¸t b»ng m¾t

9

C¸c yªu cÇu ®Æc biÖt kh¸c cña thiÕt kÕ

Theo chØ ®Þnh cña thiÕt kÕ 1. MÆt l¸t (l¸ng) ph¶i ph¼ng, kh«ng ghå ghÒ, låi lâm côc bé, sai sè vÒ cao ®é vµ ®é dèc kh«ng v­ît qu¸ c¸c gi¸ trÞ trong b¶ng 1 vµ b¶ng 3.

 2. Chªnh lÖch ®é cao gi÷a hai mÐp cña vËt liÖu l¸t liÒn kÒ kh«ng v­ît qu¸ gi¸ trÞ trong b¶ng 2.

 3. §é dèc vµ ph­¬ng dèc cña mÆt l¸t (l¸ng) ph¶i theo ®óng thiÕt kÕ, nÕu cã chç låi hoÆc lâm qu¸ møc cho phÐp th× ®Òu ph¶i ®­îc l¸t (l¸ng) l¹i.

 4. §é b¸m dÝnh vµ ®Æc ch¾c cña vËt liÖu g¾n kÕt hoÆc vËt liÖu l¸ng víi líp nÒn kiÓm tra b»ng c¸ch gâ nhÑ lªn bÒ mÆt l¸t (l¸ng) nÕu cã tiÕng bép th× ph¶i bãc ra söa l¹i.

Víi mÆt l¸t gç ®i lªn kh«ng rung, kh«ng cã tiÕng kªu.

Víi tÊm l¸t mÒm, mÆt l¸t kh«ng phång, kh«ng nh¨n, kh«ng cong mÐp, kh«ng cã biÓu hiÖn tr­ît. 1. NghiÖm thu

NghiÖm thu c«ng t¸c l¸t (l¸ng) ®­îc tiÕn hµnh t¹i hiÖn tr­êng. Hå s¬ nghiÖm thu gåm cã:

 • Biªn b¶n nghiÖm thu chÊt l­îng cña vËt liÖu l¸t (l¸ng).

 • Biªn b¶n nghiÖm thu chÊt l­îng cña vËt liÖu g¾n kÕt.

 • C¸c biªn b¶n nghiÖm thu líp nÒn.

 • Hå s¬ thiÕt kÕ hoµn thiÖn hoÆc c¸c chØ dÉn vÒ hoµn thiÖn trong hå s¬ thiÕt kÕ c«ng tr×nh.

 • B¶n vÏ hoµn c«ng cña c«ng t¸c l¸t (l¸ng).

 • NhËt ký c«ng tr×nh.

: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> 1. Most doctors and nurses have to work on a once or twice a week at the hospital
2013 -> ĐỀ CƯƠng ôn tập bài kiểm tra 15 phút môn hóA 9 LẦN 1 vq1: Nêu
2013 -> Mãng cäc thiÕt diÖn nhá Tiªu chuÈn thi c ng vµ nghiÖm thu Minipile foundation Standard for constrution, check and acceptance
2013 -> Thiết kế nghiên cứU & thống kê y họC
2013 -> BỘ XÂy dựng số : 14/ 2003/ QĐ-bxd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2013 -> Chương dao đỘng cơ
2013 -> Số Hồ sơ: 101/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu giao nhận hồ SƠ Loại hồ sơ: Đăng ký bhxh, bhyt bắt buộc
2013 -> Số Hồ sơ: 103/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam số Hồ sơ: 103/ /thu-đC Độc lập Tự do Hạnh phúc
2013 -> Số Hồ sơ: 107/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
2013 -> Niên Lịch Phụ Huynh/Học Sinh
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương