C Ông báO/Số 32 + 33/Ngày 20-8-2013 UỶ ban nhân dâNtải về 37.12 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích37.12 Kb.

C ÔNG BÁO/Số 32 + 33/Ngày 20-8-2013UỶ BAN NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH VĨNH LONG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 1218/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 19 tháng 7 năm 2013


QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch thời gian năm học 2013 - 2014 của

giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 1840/QĐ-BGDĐT, ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2013 - 2014 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Xét Tờ trình số 858/TTr-SGDĐT-VP, ngày 11 tháng 7 năm 2013 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch thời gian năm học 2013 - 2014 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

(Kèm theo Kế hoạch số 859/KH-SGDĐT-VP, ngày 11/7/2013 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo).Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND các huyện, thị, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.


KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Đã ký
Nguyễn Văn Thanh

UBND TỈNH VĨNH LONG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 859/KH-SGDĐT-VP

Vĩnh Long, ngày 11 tháng 7 năm 2013


KẾ HOẠCH

Thời gian năm học 2013 - 2014 của giáo dục mầm non,

giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1218/QĐ-UBND,

ngày 19/7/2013 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long)


Căn cứ Quyết định số 1840/QĐ-BGDĐT ngày 24/5/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2013 - 2014 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành khung Kế hoạch thời gian áp dụng cho năm học 2013 - 2014 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên trong toàn tỉnh thực hiện như sau:

Ngành học

cấp học

Giáo dục

mầm non

Giáo dục

tiểu học

Gáo dục trung học

Giáo dục

thường xuyên

Trung học cơ sở

Trung học phổ thông

Thời gian thực học

35 tuần

35 tuần

37 tuần

37 tuần

32 tuần

Ngày tựu trường

12/8/2013

12/8/2013


05/8/2013

Khối 12: 01/8/2013

Khối 10,11: 05/8/201326/8/2013

Ngày khai giảng

05/9/2013

05/9/2013

05/9/2013

05/9/2013

05/9/2013

Học kỳ I

-18 tuần thực học từ 03/9/2013 đến 03/01/2014


- 18 tuần thực học từ 19/8/2013 đến 20/12/2013;

- Học sinh nghỉ cuối học kỳ I (23/12/2013-29/12/2013)- 19 tuần thực học từ 12/8/2013 đến 22/12/2013;

- 1 tuần nghỉ lễ và các hoạt động khác.- 19 tuần thực học, từ ngày:

+ Khối 12 từ 05/8/2013 đến 15/12/2013;

+ Khối 10, 11 từ 12/8/2013 đến 22/12/2013

- 1 tuần nghỉ lễ và các hoạt động khác.- 16 tuần thực học từ 26/8/2013 đến 21/12/2013;

- 01 tuần nghỉ lễ và các hoạt động khác.Học kỳ II

- 17 tuần thực học từ ngày: 06/01/2014 đến 16/5/2014

- Tổng kết năm học: Từ 19/5/2014 - 23/5/2014- 17 tuần thực học từ ngày: 30/12/2013 đến 17/5/2014.

- Tổng kết năm học từ 21/5/2014 đến 25/5/2014- 18 tuần thực học từ 30/12/2013 đến 20/5/2014.


- 18 tuần thực học.

+ Khối 12 từ 23/12/2013 đến 06/5/2014. Ôn tập thi tốt nghiệp từ 07/5/2014 đến 20/5/2014

+ Khối 10, 11 từ 30/12/2013 đến 20/5/2014


- 16 tuần thực học từ ngày 23/12/2013 đến 10/5/2014.


Ngày kết thúc năm học

31/5/2014

31/5/2014

31/5/2014

31/5/2014

31/5/2014

* Quy định khác:

- Nghỉ tết Nguyên đán ít nhất 07 ngày;

- Các ngày nghỉ lễ, Tết được thực hiện theo quy định của Luật Lao động. Nếu ngày nghỉ lễ, Tết trùng vào ngày nghỉ cuối tuần thì được nghỉ bù vào ngày làm việc kế tiếp;

- Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và tốt nghiệp trung học cơ sở: Trước 15/6/2014.

- Thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông (lớp 12) vào ngày: 02, 03, 04/01/2014.

- Thi tốt nghiệp THPT năm học 2013 - 2014 vào các ngày: 02, 03, 04/6/2014.

- Thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông, THPT chuyên, phổ thông dân tộc nội trú, năng khiếu thể dục - thể thao năm học 2014 - 2015 hoàn thành trước ngày 31/7/2014.

- Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định cho học sinh nghỉ học trong các trường hợp đặc biệt và kế hoạch bố trí học bù phù hợp.

* Công tác báo cáo:

Hiệu trưởng trường THPT và Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị, thành phố có trách nhiệm báo cáo về Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo các loại:

1. Báo cáo tình hình chuẩn bị năm học mới, kế hoạch tổ chức khai giảng;

2. Tổng hợp báo cáo số liệu đầu năm học (sau khai giảng) theo quy định;

3. Báo cáo sơ kết học kỳ I số liệu CB, GV, NV, CSVC, chất lượng 2 mặt giáo dục trước ngày 10/01/2014;

4. Báo cáo tổng kết năm học, số liệu CB, GV, NV, CSVC, chất lượng 2 mặt giáo dục cuối năm trước ngày 20/5/2014./.


GIÁM ĐỐC

Đã ký
Trương Thị Bé Hai

: Portals
Portals -> Phan Chau Trinh High School one period test no 2 Name: English : 11- time : 45 minutes Class: 11/ Code: 211 Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp A, B, C, d để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau
Portals -> PHẦn I: thông tin cơ BẢn về ĐẠi hàn dân quốc và quan hệ việt nam-hàn quốc I- các vấN ĐỀ chung
Portals -> Năng suất lao động trong nông nghiệp: Vấn đề và giải pháp Giới thiệu
Portals -> LẤy ngưỜi học làm trung tâM
Portals -> BÀi tậP Ôn lưu huỳnh hợp chất lưu huỳnh khí sunfurơ so
Portals -> TỜ trình về việc ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
Portals -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Portals -> GIẤY Ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương