Nhãm h h−íng dÉn pha trén vµ sö dông v÷a xy dùng Guidance for mixing and using of building mortars Quy ®Þnh chungtải về 162.92 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu05.08.2016
Kích162.92 Kb.

TI£U CHUÈN ViÖt nam TCVn 4459-1987Nhãm H

H−íng dÉn pha trén vµ sö dông v÷a x©y dùng

Guidance for mixing and using of building mortars
Quy ®Þnh chung


  1. Tiªu chuÈn nµy ¸p dông cho viÖc pha trén vµ sö dông c¸c lo¹i v÷a x©y dùng th«ng th−êng, v÷a hoµn thiÖn, v÷a chÞu axit, v÷a chÞu nhiÖt, v÷a b¬m vµ v÷a chèng thÊm.
   §èi víi c¸c c«ng tr×nh x©y dùng ë vïng cãp ®éng ®Êt vµ c¸c c«ng tr×nh cã yªu cÇu dïng c¸c lo¹i v÷a ®Æc biÖt kh¸c ngoµi tiªu chuÈn nµy, ph¶i tu©n theo chØ dÉn riªng.  1. VËt liÖu dïng ®Ó pha trén v÷a (chÊt kÕt dÝnh, cèt liÖu, phô gia, n−íc) ph¶i b¶o ®¶m yªu cÇu theo c¸c tiªu chuÈn Nhµ n−íc hiÖn hµnh.  1. ViÖc sö dông xi m¨ng ®Ó pha trén v÷a ph¶i tu©n theo c¸c chØ dÉn trong tiªu chuÈn "quy®Þnh sö dông hîp lÝ xi m¨ng trong x©y dùng" nh»m b¶o®¶m chÊt l−îng c«ng tr×nh vµ tiÕt kiÖm xi m¨ng.  1. Hèn hîp v÷a lµ hèn hîp ®−îc chän mét c¸ch hîp lÝ, trén ®Òu cña chÊt kÕt dÝnh v« c¬, cèt liÖu nhá víi n−íc. Trong tr−êng hîp cÇn thiÕt, cã thªm c¸c phô gia v« c¬ hoÆc h÷u c¬.  1. Võa lµ hèn hîp ë tr¹ng th¸i ®· ®«ng cøng.  1. C¸c ®Æc tÝnh quan träng cña hçn hîp v÷a: Nh− ®é l−u ®éng, ®é ph©n tÇng, ®é t¸ch n−íc (kh¶ n¨ng gi÷ n−íc) ®−îc x¸c ®Þnh theo tiªu chuÈn "v÷a vµ hèn hîp v÷a x©y dùng. Ph−¬ng ph¸p thö c¬ lÝ -TCVN 3121 :  1. §é bÒn chÞu uèn, ®é bÒn chÞu nÐn cña v÷a (m¸c v÷a) ®−îc x¸c ®Þnh theo tiªu chuÈn "v÷a hçn hîp x©y dùng. Ph−¬ng ph¸p thö c¬ lÝ -TCVN 3121 : 1979".  1. ViÖc chÕ t¹o, d−ìng hé vµ ph−¬ng ph¸p thö mÉu v÷a vµ hãn hîp võa ph¶i tu©n theo tiªu chuÈn "v÷a hçn hîp x©y dùng. Ph−¬ng ph¸p thö c¬ lÝ -TCVN 3121 : 1979".

ChÊt l−îng v÷a ph¶i kiÓm tra b»ng c¸c mÉu lÊy ngay t¹i chç thi c«ng.


Hèn hîp võa míi chén ph¶i b¶o ®¶m ®é l−u ®éng yªu cÇu vµ kh¶ n¨ng gi÷ n−íc sao cho khi x©y, v÷a ch¾c ®Æc vµ b»ng ph¼ng.


§èi víi v÷a ®· bÞ ph©n tÇng do vËn chuyÓn, tr−íc khi dïng ph¶i trén l¹i t¹i chç thi c«ng. Kh«ng cho phÐp dïng v÷a ®· ®«ng cøng, v÷a bÞ kh«.

  1. Khi pha trén hçn hîp v÷a, ph¶i b¶o ®¶m c©n hoÆc ®ong c¸c thµnh phÇn cèt liÖu chÝnh x¸c. Khi cho thªm c¸c chÊt phô gia, cÇn theo chØ dÉn cña thÝ nghiÖm vµ quy ®Þnh cña thiÕt kÕ.  1. Chç trén vµ tr÷ v÷a trong qu¸ tr×nh sö dông, cÇn ®−îc che m−a n¾ng. Khi thi c«ng trong mïa hÌ, mïa kh«, mïa giã kh« nãng, cÇn b¶o ®é Èm cho v÷a b»ng c¸ch: nhóng n−íc g¹ch ®¸ tr−íc khi x©y, t−íi −ít bÒ mÆt tiÕp xóc víi v÷a, dïng v÷a cã ®é l−u ®äng cao.  2. M¸c xi m¨ng dïng ®Ó pha trén v÷a ®−îc x¸c ®Þnh theo tiªu chuÈn hiÖn hµnh. 1. V÷a th«ng th−êng

  1. V÷a th«ng th−êng (gäi t¾t lµ v÷a), dïng ®Ó x©y g¹ch ®¸, chÌn c¸c mèi nèi khi l¾p ghÐp c¸c cÊu kiÖn lín b»ng g¹ch ®¸ vµ bª t«ng.  2. V÷a ®−îc ph©n lo¹i nh− sau:Theo khèi l−îng thÓ tÝch (khi ®· sÊy kh« tíi khèi l−îng kh«ng ®æi) gåm hai lo¹i:
V÷a nhÑ: Khèi l−îng thÓ tÝch nhá h¬n 1500 kg/m3;

V÷a nÆng: Khèi l−îng thÓ tÝch lín h¬n hoÆc b»ng 1500kg/m3;


Theo chÊt kÕt dÝnh dïng cho v÷a, gåm: v÷a v«i, v÷a xi m¨ng, v÷a hçn hîp(xi m¨ng- v«i, xi m¨ng- sÐt);

Theo giíi h¹ bÒn chÞu nÐn gåm:v÷a m¸c 10,25,50,75,100,150,200;


Ngoµi ra, cßn c¸c lo¹i vòa sö dông chÊt kÕt dÝnh kh¸c (v÷a v«i- xØ v«i - puzolan...)  1. §Ó chÕ t¹o v÷a v«i vµ v÷a xi m¨ng-v«i, cã thÓ dïng v«i ®«ng r¾n trong kh«ng khÝ( gäi t¾t la v«i) hoÆc v«i thuû. NÕu sö dông v«i thuû ®Ó chÕ t¹o v÷a, ph¶i sau khi thi c«ng 7 ngµy míi cho tiÕp xóc víi n−íc. C¸c yªu cÇu kÜ thuËt vµ mét sè ®Æc ®iÓm cña v«i thuû ®−îc quy ®Þnh trong phô lôc 5.
  1. C¸t dïng lµm cèt liÖu cho v÷a ph¶i tu©n theo tiªu chuÈn "C¸t x©y dùng -yªu cÇu kÜ thuËt. TCVN 1770 : 1975".
  1. Khi pha trén v÷a x©y g¹ch ®¸ hoÆc chÌn c¸c mèi nèi, cÇn lùa chän hÊt kÕt dÝnh tuú theo m¸c v÷a vµ ®iÒu kiÖn sö dông nh− chØ dÉn trong b¶ng1
  1. Muèn t¨ng ®é l−u ®éng cña hçn hîp v÷a, cã thÓ cho thªm c¸c phô gia ho¸ dÎo v« c¬ v«i, ®Êt sÐt) hoÆc c¸c phô gia ho¸ dÎo h÷u c¬.
  1. §Ó x¸c ®Þnh thµnh phÇn phèi hîp vËt liÖu hèn hîp v÷a xi m¨ng vµ v÷a xi m¨ng v«i cã m¸c cho tr−íc, ph¶i theo c¸c quy ®Þnh sau ®©y:
B¶ng 1

Chó thÝch:
1)Khi dïng v÷a Xi m¨ng Poocl¨ng -xØ vµ Xi m¨ng Poocl¨ng -puzolan, cho c¸c kÕt cÊu trªn mÆt ®Êt trong thêi tiÕt nãng kh« ph¶i b¶o®¶m ®ñ Èm cho v÷a ®«ng r¾n nh−: t¨ng l−îng n−íc trong v÷a vµ nhóng −ít g¹ch tr−íc khi x©y.

2) Xi m¨ng dïng cho v÷a x©y dùng vµ c¸c lo¹i v÷a kÕt dÝnh v«i xØ, v«i Puzolan, v«i tro chØ nªn dïng chov÷a m¸c thÊp (nhá h¬n vµ b»ng 25), ®ång thêi ph¶i b¶o ®¶m thËt tèt chÕ ®é Èm cho v÷a ®«ng r¾n.
3) Kh«ng dïng c¸c chÊt kÕt dÝnh v«i xØ, v«i Puzolan khi nhiÖt ®é kh«ng khÝ d−íi 10OC (v× c¸c chÊt kÕt dÝnh nµy ®ãng r¾n chËm). Khi pha tr«n v−© dïng c¸c chÊt kÕt dÝnh nãi trªn, cã thÓ cho thªm tõ 15 ®Õn 25% xi m¨ng Poocl¨ng (theo thÓ tÝch kÕt dÝnh) vµ tõ 15 ®Õn 25% c¸t (theo khèi l−îng).
4) §èi víi v÷a m¸c 10, khi kh«ng cã chÊt kÕt dÝnh m¸c thÊp, cã thÓ dïng xi m¨ng m¸c tõ 200 ®Õn 300, nh−ng ph¶i cã c¬ së tÝnh to¸n kinh tÕ, kÜ thuËt.

2.7.2. L−îng hå v«i hoÆc hå sÐt ®−îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc:Khi dung g¹ch ®¸ cã ®é hót n−íc cao trong mïa hÌ, mïa kh«, l−îng hå v«i cã thÓ t¨ng thªm 1,5lÇn theo khèi l−îng.


   1. C¨n cø vµo l−îng chÊt kÕt dÝnh vµ chÊt ho¸ dÎo (hå v«i, hå sÐt) ®· tÝnh, lËp tØ lÖ thµnh phÇn v÷a theo thÓ tÝch (Vx : Vh : 1). Tõ ®ã, cã thÓ tÝnh tØ lÖ phèi hîp theo thÓ tÝch cña v÷a víi:

  1. Hå v«i ph¶i cã khèi l−îng thÓ tÝch 1400kg/m3 hoÆc ®é lón s©u cña c«n tiªu chuÈn vµo hå v«i lµ 12cm.

Khi sö dông hå v«i cã khèi l−îng thÓ tÝch kh¸c 1400kg/m3, lÊy l−îng v«i (m3) cã khèi l−îng thÓ tÝch 1400kg/m3 nh©n víi hÖ sè cho ë phô lôc 4.

  1. §Ó hçn hîp v÷a ®¹t ®−îc ®é l−u ®éng yªu cÇu th× l−îng n−íc cho 1m3 c¸t (phô thuéc vµo thµnh phÇn v÷a, lo¹i chÊt kÕt dÝnh vµ cèt liÖu) ®−îc x¸c ®Þnh theo kinh nghiÖm.§èi víi v÷a xi m¨ng, khi t¹o mÉu kiÓm tra ph¶i cho thªm n−íc dÇn tíi khi hèn hîp v÷a cã ®é l−u ®éng yªu cÇu, tõ ®ã tÝnh ra l−îng n−íc cho 1m3 c¸t.

§èi víi v÷a hèn hîp, l−îng n−íc cho 1m3 c¸c c«ng tr×nh ®−îc tÝnh gÇn ®óng theo c«ng thøc.

  1. Tõ c¸c sè liÖu tÝnh to¸n cho 1m3 c¸t, ph¶i ®óc mÉu kiÓm tra theo chØ dÉn ë phô lôc 1 vµ ®iÒu chØnh l¹i c¸c thµnh phÇn cña v÷a. B¶ng tÝnh s½n c¸c thµnh phÇn vËt liÖu cho 1m3 v÷a m¸c nhá h¬n hoÆc b»ng 75 ®−îc quy ®Þnh trong phô lôc 2.
  1. Khi dïng v÷a xi m¨ng cã phô gia ho¸ dÎo h÷u c¬ sinh bät khÝ (lo¹i kh«ng cã v«i) ®é bÒn tÝnh to¸n cña khèi x©y c¸c lo¹i g¹ch ®¸ cèt thÐp ph¶i gi¶m ®i 10%.


Chó thÝch: C¸c phô gia ho¸ dÎo h÷u c¬ sinh bät khÝ chØ cho phÐp sö dông trong v÷a xi m¨ng hoÆc xi m¨ng -v«i dïng c¸t thiªn nhiªn, kh«ng dïng trong v÷a xi m¨ng-sÐt, v÷a dïng trong chÊt kÕt dÝnh v«i -xØ, v«i tro vµ c¸c chÊt kÕt dÝnh kh¸c.


  1. L−îng dïng, c¸ch pha chÕ, sö dông vµ b¶o qu¶n c¸c phô gia ho¸ dÎo h÷u c¬ ph¶i tu©n theo c¸c chØ dÉn riªng cho tõng lo¹i phô gia. Nªn tiÕn hµnh thÝ nghiÖm ®Ó kiÓm tra ®é l−u ®éng, khèi l−îng thÓ tÝch, ®é ph©n tÇng cña hçn hîp v÷a vµ m¸c v÷a khi dïng c¸c lo¹i phô gia nµy.
  1. Thµnh phÇn cña v÷a v«i cho trong b¶ng 2.


B¶ng 2


Chó thÝch: TØ lÖ v«i trong b¶ng 2 tÝnh víi hå v«i cã khèi l−îng thÓ tÝch 1400kg/m3.
NÕu khèi l−îng thÓ tÝch hå v«i kh¸c 1400kg/m3, ph¶i ®iÒu chØnh theo quy ®Þnh ë ®iÒu 2.7 cña tiªu chuÈn


  1. Khi vËn chuyÓn hçn hîp võa tõ nhµ m¸y ®Õm c«ng tr−êng, ph¶i trë b»ng «t« chuyªn dïng hoÆc «t« tù ®æ cã thiÕt bÞ riªng ®Ó phôc vô cho trë v÷a. kh«ng nªn ®æ th¼ng hçn hîp v÷a ra ®Êt, nªn dïng hÕt v÷a tr−íc khi ninh kÕt.
  1. Khi pha trén v÷a ph¶i b¶o ®¶m:

 • C©n hoÆc ®ong vËt liÖu theo ®óng thµnh phÇn;

 • Khi thay ®æi lo¹i phô gia, m¸c chÊt kÕt dÝnh, ®é Èm vµ khèi l−îng thÓ tÝch cña cèt liÖu...ph¶i ®iÒu chØnh l¹i thµnh phÇn v÷a.  1. Nªn tr«n hçn hîp v÷a b»ng m¸y, tr−êng hîp kh«ng cã ®iÒu kiÖn hoÆc khèi l−îng sö dông v÷a Ýt, cã thÓ trén hçn hîp v÷a b»ng tay.
  1. Khi trén hçn hîp v÷a b»ng m¸y ph¶i theo tr×nh tù: Cho n−íc vµo m¸y trén,sau ®ã ®æ cèt liÖu, chÊt kÕt dÝnh, phô gia vµo m¸y. Khiv÷a cã phô gia ho¸ dÎo h÷u c¬, tr−íc hÕt trén phô gia víi n−íc kho¶ng tõ 30 ®Õn 45gi©y, sau ®ã míi cho vËt liÖu kh¸c vµo m¸y. ChØ ngõng trén sau khi hçn hîp v÷a ®ång nhÊt, nh−ng thêi gian trén kh«ng nhá h¬n 2 phót.


Chó thÝch:
1) Cho m¸y ch¹y råi míi ®æ vËt liÖu vµo.
2) Kh«ng ®−îc thay ®æi tèc ®é quay cña m¸y trén.
3) Khèi l−îng (hoÆc thÓ tÝch) mçi lÇn trén kh«ng qu¸ khèi l−îng (hoÆc thÓ tÝch) cho phÐp


cña mçi lo¹i thïng trén.
4) Ph¶i th−êng xuyªn kiÓm tra m¸y trén. Kh«ng ®Ó v÷a kh« cøng, b¸m trong thïng.  1. Khi trén hçn hîpv÷a b»ng tay, s©n trén cÇn b»ng ph¼ng, kh«ng thÊm n−íc vµ kÝn n−íc. §ång thêi ph¶i réng ®Ó c«ng nh©n thao t¸c dÔ dµng.Dông cô trén hçn hîp v÷a ph¶i s¹ch, kh«ng ®−îc dÝnh b¸m ®Êt vµ v÷a cò.

C¸ch trén hçn hîp v÷a b»ng tay nh−sau: trén ®Òu xi m¨ng víi c¸t råi ®¸nh thµnh hèc (®Ó tròng ë gi÷a). Hoµ hå v«i víi n−íc thµnh n−íc v«i. §æ n−íc v«i (hoÆc n−íc nÕu trén v÷a xi m¨ng-c¸t) vµo hèc vµ trén ®Òu cho tíi khi nhËn ®−îc hçn hîp ®ång mÇu. NÕu cã sö dông phô gia ho¸ dÎo th× ph¶i hoµ phô gia vµo n−íc tr−íc.

Trén xong ®¸nh gän vµo thµnh tõng ®èng.

Chó thÝch:
1) Kh«ng tuú tiÖn ®æ thªm n−íc vµo ®Ó trén cho dÔ.
2) Chó ý ®Õn l−îng ngËm n−íc cña c¸t ®Ó ®iÒu chØnh l−îng n−íc cho phï hîp.  1. Tuú theo yªu cÇu sö dông v÷a vµ ®iÒu kiÖnthêi tiÕt hoÆc ®é Èm kh«ng khÝ mµ quy ®Þnh ®é l−u ®éng cña hçn hîpv÷a nh−sau:

- V÷a b¬m theo èng dÉn: 14 cm;

- V÷a x©y ®¸ tù nhiªn tõ 9- 13cm;

- V÷a x©y g¹ch nung: tõ 7 - 8cm;

- V÷a x©y ®¸ héc, g¹ch, bª t«ng: tõ 4 - 6cm;

- V÷a ®Ó dæ vµo lç rçng trong khèi x©y ®¸ héc: tõ 13 - 14cm;

- V÷a x©y ®¸ héc b»ng ph−¬ng ph¸p rung: tõ 1 - 3cm.
Khi x©y trong ®iÒu kiÖn khÝ hËu nãng, vËt liÖu kh«, vËt liÖu nhiÒu lç rçng, ph¶i lÊy c¸c trÞ sè lín.

Khi vËt liÖu ch¾c ®Æc vµ rçng (®¸ nhóng n−íc kÜ) x©y trong ®iÒu kiÖn Èm −ít, trong mïa ®«ng -lÊy gi¸ trÞ nhá.  1. Khi thay ®æi tØ lÖ phèi hîp thµnh phÇn, chÊt l−îng ®é Èm cña cèt liÖu vµ chÊt kÕt dÝnh, phô gia, ph¶i thö l¹i ®é l−u ®éng cña hçn hîp v÷a.
  1. Hèn hîp v÷a ®Ó n©u ch−a dïng tíi hay sau khi vËn chuyÓn hçn hîp v÷a cã ®é ph©n tÇng lín h¬n 30cm3, cÇn trén l¹i ngay t¹i n¬i thi c«ng tr−íc khi dung.
  1. Tr−êng hîp g¹ch hoÆc vËt liÖu x©y hót n−íc nhiÒu, cÇn thö kh¶ n»ng gi÷ n−íc cña hçn hîp ®Ó tÝnh to¸n tØ lÖ phèi hîp v÷a cho b¶o ®¶m ®é bÒn tÝnh to¸n cña v÷a.
  1. NÕu dón phô gia ho¸ dÎo h÷u c¬, nªn kiÓm tra khèi l−îng thÓ tÝch cña hçn hîp v÷a vµ m¸c v÷a.
  1. KiÓm tra m¸c v÷a ph¶i tiÕn hµnh:

- Tr−íc khi x©y l¾p cÊu kiÖn, chän tØ lÖ phèi hîp v÷a, ®óc mÉu kiÓm tra;- Khi cã thay ®æi chÊt l−îng vËt liÖu, tØ lÖ phèi hîp v÷a trong qu¸ tr×nh x©y hay l¾p ghÐp.


  1. Cã thÓ kiÓm tra ®é bÒn v÷ng cña v÷a trong g¹ch x©y h¶ytong mèi nèi cña c¸c tÊm l¾p ghÐp, b»ng c¸chlÐn c¸c khèi lËp ph−¬ng cã kÝch th−íc tõ 30 -49mm. MÉu vòa ®−îc chÕ t¹o nh−sau: lÊy hai miÕng v÷a hÝnh vung ë m¹ch n»m ngang cña khèi x©y, chiÒu dÇy miÕng v÷a b»ng chiÒu dµy m¹ch v÷a, c¹nh mçi miÕng lín h¬n 1,5 chiÒu dÇy, d¸n hai t©m l¹i thµnh mét khèi lËp ph−¬ng vµ xoa lªn bÒ mÆt khèi ®ã líp hå th¹ch cao máng (tõ 1 -2mm), sau mçi ngµy ®ªm ®em ra thö ®é bÒn cña v÷a, lÊy gi¸ trÞ trung b×nh céng kÕt qu¶ cña 5 mÉu thö. Khi quy ®æi sang ®é bÒn cña mÉu võa lËp ph−¬ng cã kÝch th−íc 70.7mm ph¶i lÊy kÕt qu¶ thö ®é bÒn cña mÉu võa lËp ph−¬ng cã kÝch th−íc tõ 30 -40mm nh©n víi hÖ sè 0,8.


3. V÷a hoµn thiÖn
V÷a hoµn thiÖn ph¶i b¶o ®¶m ®é b¸m dÝnh víi bÒ mÆt c«ng tr×nh, bÒn n−íc, bÒn ¸nh s¸ng vµ kh«ng khÝ.


  1. V÷a tr¸t th«ng th−êng (gäi t¸t lµ v÷a tr¸t), dïng ®Ó tr¸t c¸c mÆt cña c¸c c«ng tr×nh d©n dông, c«ng nghiÖp khi kh«ng cã c¸c yªu cÇu ®Æc biÖt.
   1. ChÊt kÕt dÝnh dïng cho v÷a tr¸t ph¶i c¨n cí vµo ®iÒu kiÖn sö dông, ®é Èm cña m«i tr−êng nh− chØ dÉn ë b¶ng 3.


B¶ng 3   1. KÝch th−íc lín nhÊt cña c¸c vïng cho v÷a tr¸t lãt kh«ng ®−îc lín h¬n 2,5mm, tr¸t mÆt kh«ng lín h¬n 1,2 mm.

3.1.3. V«i dïng cho tr¸t ph¶i ®¹t yªu cÇu theo quy ®Þnh ë ®iÒu 2.8 cña tiªu chuÈn nµy.


   1. §é l−u ®éng cña hèn hîp v÷a tr¸t phô thuécvµo c«ng dông, ph−¬ng ph¸p tr¸t vµ ®−îc quy ®Þnh trong b¶ng 4.


B¶ng 4   1. §Ó t¨ng ®é l−u ®éng cho v÷a tr¸t, cã thÓ dïng c¸c phô gia h÷u c¬ theo chØ dÉn trong c¸c ®iÒu 2.11; 2.12 cña tiªu chuÈn nµy.
   1. Tuú theo môc ®Ých vµ ®iÒu kiÖn sö dông cña c«ng tr×nh mµ lùa chon v÷a tr¸t theo b¶ng 5.


B¶ng 5  1. V÷a trang trÝ, dïng ®Ó tr¸t trang trÝ c¸c phßng cña c¸c c«ng tr×nh v¨n ho¸ c«ng céng nh− nhµ h¸t, r¹p chiÕu bãng, c©u l¹c bé... hoÆc trang trÝ mÆt ngoµi c¸c c«ng tr×nh c«ng dông vµ c«ng nghiÖp.
   1. C¸c chÊt t¹o mÇu tù nhiªn hoÆc nh©n t¹o ph¶i b¶o ®¶m tÝnh bÒn ¸nh s¸ng, chÞu axit hoÆc kiÒm theo yªu cÇu, ®ång thêi kh«ng ¶nh h−ëng ®Õn c−êng ®é cña v÷a. tuú thuéc vµo yªu cÇu thiÕt kÕ, chÊt l−îng bét mÇu mµ pha trén bét mÇu cho thÝch hîp. L−îng c¸c chÊt mÇu kh«ng lín h¬n tõ 2 -6% khèi l−îng xi m¨ng trong v÷a, ®èi víi lo¹i bét mÇu tèt vµ kh«ng qu¸ 2% ®èi víi lo¹i bét mÇu yÕu. Bét mÇu tr¾ng th−êng dïng lµ v«i, xi m¨ng tr¾ng, ®¸ tr¾ng thiªn nhiªn.
   1. Tuú theo môc ®Ých sö dông vµ ph−¬ng ph¸p tr¸t mµ chän ®é l−u ®éng cña v÷a trang trÝ theo b¶ng 6
   1. KÝch th−íc cèt liÖu ®Ó lµm líp ®Öm vµ líp mÆt cho v÷a trang trÝ, theo yªu cÇu thiÕt kÕ. NÕu trßn thiÕt kÕ kh«ng quy ®Þnh th× ph¶i tu©n theo quy ®Þnh ë ®iÒu 3.1.2 cña tiªu chuÈn nµy.
   1. §èi víi bÒ mÆt trang trÝ cã yªu cÇu mÜ thuËt cao (mµu s¾c ãng ¸nh) th× cho thªm vµo v÷a c¸c m¶nh kÝnh vì hoÆc mica.

B¶ng 6   1. V÷a tr¸t trang trÝ ®¬n gi¶n, cã yªu cÇu kÜ thuËt gièng v÷a tr¸t th«ng th−êng, líp lãt tr¸t b»ng v÷a v«i ­xi m¨ng, líp mÆt tr¸t b»ng v÷a cã trén bét mµu hoÆc thay 30% l−îng c¸t trong vøa b»ng bét c¸t. C¸t ®Ó trén v÷a cã kÝch th−íc h¹t lín nhÊt kh«ng lín h¬n 1,2mm. Muèn t¹o ®−êng nÐt trªn mÆt v÷a th× cho thªm mét l−îng c¸t cì h¹t 3mm, khi xoa b»ng bµn xoa sÏ t¹o nªn c¸c ®−êng v©n trang trÝ.
   1. Tr¸t gai gåm c¸c líp sau:
 • Líp lãt b»ng v÷a xi m¨ng m¸c 50, kh«ng xoa nh½n mµ chØ c¸n ph¼ng mÆt;

 • Líp mÆt dóng v÷a v«i -xi m¨ng cã trén bét ®¸ vµ bét mµu, tr¸t b»ng c¸ch vÈy hoÆc dïng hép quay v÷a phôn lªn t−êng. V÷a ®−îc vÈy mét líp hoÆc nhiÒu líp, nÕu vÈy nhiÒu líp, ph¶i xoa qua líp tr−íc vµ ®Ó se mÆt råi míi vÈy líp sau.
   1. C¸c kiÓu tr¸t gi¶ ®¸: tr¸t röa, tr¸t mµi, tr¸t b¨m, gåm c¸c líp tr¸t sau:
 • Líp lãt b»ng v÷a xi m¨ng m¸c 50;

 • Líp mÆt gåm v÷a xi m¨ng (tr¾ng hoÆc mµu) trén víi bét mµu vµ ®¸ h¹t lùu cã kÝch th−íc tõ 3 -8m.Trong v÷a, cã trén thªm bét ®¸.   1. Líp lãt c¸c kiÓu tr¸t gi¶ ®¸ ®−îc tr¸t dÇy 10mm, chê cho kh« råi míi tr¸t líp mÆt. Tr−íc khi tr¸t, ph¶i t−íi −ít líp lãt.   2. Tr¸t mµi: th−êng tr¸t líp mÆt dµy 10mm. TØ lÖv÷a tr¸t lµ: ®¸ h¹t rén víi 1,1 chÊt bét theo khèi l−îng (chÊt bét gåm xim¨ng + bét ®¸ + bét mµu).Sau khi tr¸t kho¶ng tõ 1 -2ngµy, ph¶i mµi nh½n mÆt ®¸ nh− quy ®Þnh sau: §Çu tiªn, mµi b»ng ®¸ mµi th«; sau ®ã, dïng hèn hîp bét mµu gåm xim¨ng + bét ®¸ + bétmµu lÊp kÝn c¸c chç rçng cña bÒ mÆt; ®Ó 2ngµy sau míi mµi b»ng ®¸ mµi mÞn.

Thµnh phÇn v÷a tr¸t mµi dïng ®Ó l¸n nÒn, sµn, cÇu thang ®−îc quy ®Þnh trong b¶ng 7.B¶ng 7   1. Tr¸t röa: bÒ dÇy líp tr¸t tuú cì ®¸. Sau khi tr¸t tõ 1 -3giê, dïng n−íc röa cho v÷a v«i ®i cßn tr¬ l¹i nh÷ng h¹t ®¸, kh«ng ®−îc röa xím qu¸ khi v÷a cßn −ít lµm c¸c h¹t ®¸ ch«i ®i. NÕu röa muén qu¸ th× xi m¨ng ®«ng cøng khã röa. MÆt t−êng sau khi röa nh− võa tr¸t ngoµi thµnh phÇn v÷a tr¸t röa t−îng tù nh− v÷a tr¸t mµi .
   1. Tr¸t b¨m: th−êng tr¸t dÇy h¬n c¸c kiÓu tr¸t mµi, tr¸t röa. Sau khi tr¸t xong líp mÆt s¸u ngµy, dïngbóa gai ®Ó b¨m cho h¹t ®at nh«lªn t¹o ra bÒ mÆt sÇn sïi nh− ®¸ thiªn nhiªn... kh«ng b¨m sím qu¸, h¹t ®¸ ch−a dÝnh kÕt chÆt víi v÷a sÏ bÞ r¬i ®i.LiÒu l−îng pha trén v÷a tr¸t b¨m (t×nh cho 1m2) ®−îc quy ®Þnh trong b¶ng 8
B¶ng 8

4. V÷a chÞu axit
V÷a chÞu axit dïng ®Ó b¶o vÖ c¸c kÕt cÊu lµm viÖc trong m«i tr−êng chÞu t¸c dông cña axit hoÆc h¬ axit. Cã nhiÒu vËt liÖu ®Ó pha trén v÷a chiu axit. Trong tiªu chuÈn nµy chØ giíi thiÖu lo¹i v÷a chÞu axit dïng chÊt kÕt dÝnh lµ thuû tinh láng.


  1. Thuû tinh lãng dïng cho v÷a chÞu axit ë hai d¹ng:Thuû tinh láng Natri cã m«®un silic tõ 2,6 -2,8, khèi l−îng riªng tõ 1,3 -1,4. thuy tinh láng Kali cã m«®un silic tõ 3 -3,2, khèi l−îng riªng tõ 1,4 -1,5.  2. Cèt liÖu dïng cho v÷a chÞu axit lµ c¸c th¹ch anh, c¸t nh©n t¹o ®Ëp tõ ®¸ hoÆc sµnh sø chÞu axit. Giíi h¹n bÒn nÐn cña ®¸ tù nhiªn dïng lµm cèt liÖu ph¶i lín h¬n 600kg/cm2. §é hót n−íc kh«ng lín h¬n 1%.§é Èm cèt liÖu kh«ng lín h¬n 3%. §é chÞu axit lín h¬n 96%. Cèt liÖu ph¶i s¹ch kh«ng lÉn sÐt hay c¸c t¹p chÊt. C¸t dïng cho v÷a chÞu axit cã thµnh phÇn h¹t gièng nh− c¸t dïng cho v÷a th«ng th−êng.  1. §Ó lµm t¨ng sù tr¾c ®Æc cña v÷a, cã thÓ cho thªm chÊt ®én mÞn. ChÊt ®én mÞn ë d¹ng bét mÞn lµ s¶n phÈm nghiÒn mÞn cña lo¹ivËt liÖu chøa oxyt silic tù nhiªn vµ bÒn trong m«i tr−¬ng axit nh− ®¸ Bazan, diaba, qu¾c, phezit, c¸c lo¹i s¸nh sø chÞu axit.ChÊt ®én mÞn ph¶i b¶o ®¶m c¸c yªu cÇu sau: • §é chÞu axit ph¶i lín h¬n 96%;

 • §é Èm tõ nhiªn ph¶i nhá h¬n 2%;

 • §é mÞn: c¸c h¹t cßn l¹i trªn sµng No 0,009 ph¶i nhá h¬n 15%.
  1. ChÊt ho¸ r¾n trong v÷a chÞu axit cã thÓ dõng c¸c muèi Fluo-Siliccat cña kim lo¹i nh−:Na2SiF6, MgSiF6, ZnSiF6, PbSiF6, CuSiF6. Tèc ®é ®«ng r¾n cña v÷a phô thuéc rÊt nhiÒu vµo ®é hµo tan trong n−íc cña muèi, muèi hoµ tan cµng nhiÒu v÷a ®«ng r¾n cµng nhanh.Th−êng hay dõng nhÊt lµ Na2SiF6 v× muèi nµy cã ®é hoµ tan nhá nhÊt, gi¸ thµnh rÎ.
Muèi Na2SiF6 ph¶i ®¹t c¸c yªu cÇu sua: • Hµm l−¬ng Fluo - Slicat ph¶i lín h¬n 90%;

 • §é Èm tù nhiªn nhá h¬n 2%;

 • Muèi ë d¹ng tù bét mÞn ,t¬i, kh«ng vãn côc, kh«ng lÉn c¸c chÊt bôi bÈn.
  1. C¸c phô gia ®Æc biÖt, chøa silic ho¹t tÝnh nh−: siliccaze, diatomit, trªpenv.v... dïng ®Ó n©ng cao ®é bÒn n−íc cña vòa chÞu axit. L−îng SiO2 trong phô gia phai chiÕm tõ 84 dÕn 97%, luäng SiO2 ho¹t tÝnh tõ 5 ®Õn 22%.  2. Thêi gian b¾t ®Çu ninh kÕt cña hçn hîp vòa chÞu axit dao ®éng tõ 30 phót ®Õn 4 giê, thêi gian kÕt thóc ninh kÕt tõ 4 ®Õn 6 giê.Khèi l−îngthÓ tÝch cña vòa tõ 2,2 - 2,3 T/m3.

Giíi h¹n bÒn nÐn cña v÷a chÞu axÝt ë tuæi 28 ngµy ®ªm trong ®iÒu kiÖn kh« r¸o th−êng lín h¬n 100 kg/cm2.V÷a chÞu axÝt cã thÓ chÞu ®−îc t¸c dông cña hÇu hÕt c¸c lo¹i axÝt v« c¬ vµ h÷u c¬. C¸c mÉu v÷a khi chÞu t¸c dông cña axÝt sunfuric nång ®é cao th−êng cã ®é bÒn chÞu nÐn cao h¬n tõ 25-35% so víi ®é bÒn chÞu nÐn cña c¸c mÉu cïng lo¹i gi÷ trong kh«ng khÝ kh«.  1. NÒn hoÆc t−êng ®−îc l¸ng, tr¸t hay èp vËt liÖu chÞu axit ph¶i ®−îc c¹o röa s¹ch rªu mèc, bôi... bÒ mÆt ph¶i thËt kh« (®é Èm cña t−êng vµ nÒn ë ®é s©u tõ 10 -20 mm ph¶i nhá h¬n 5%). NÕu cã líp tr¸t lãt th× chØ nªn tr¸t b»ng v÷a xi m¨ng (kh«ng tr¸t v÷a hçn hîp).  2. Líp v÷a lãt trung gian pha trén theo tû lÖ sau: thuû tinh láng, chÊt ®én mÞn, chÊt ho¸ r¾n b»ng 1:1:0,15 (theo khèi l−îng).ChÊt ho¸ r¾n vµ chÊt ®én mÞn ®−îc trén thËt kü trong tõng mÎ trén nhá, sau ®ã cho thuû tinh láng vµo trén ®Òu cho nhuyÔn. Dïng hçm hîp ®ã quÐt lªn t−êng thµnnh 2 líp, mçi líp dµy 1 mm, líp nä quÐt nªn c¸ch líp kia 4 giê. Líp lãt nµy ph¶i quÐt ph¼ng vµ kÝn ®Òu. Khi quÐt xong 2 líp lãt, 12 giê sau míi tiÕn hµnh tr¸t v÷a chÞu axit (líp b¶o vÖ).  1. Thµnh phÇn cña 1m3 v÷a chÞu axit ®−îc quy ®Þnh ë b¶ng 9, c¸c vËt liÖu ®−îc c©n hoÆc ®ong thËt chÝnhB¶ng 9  1. §é l−u ®éng cña hçn hîp v÷a phô thuéc vµo yªu cÇu tr¸t, l¸ng nh−ng chØ trong kho¶ng tõ 4 ®Õn 6 cm. ViÖc thö ®é l−u ®éng cña v÷a chÞu axit ®−îc tiÕn hµnh gièng v÷a th«ng th−êng.
  1. Tr×nh tù trén v÷a ph¶i tiÕn hµnh nh− sau: Cho chÊt ho¸ r¾n trén kü víi chÊt ®én mÞn, sau ®ã cho c¸t th¹ch anh vµo trén ®Òu, phô gia ho¹t tÝnh ®−îc cho thªm vµo khi trén kh«. Cuèi cïng míi cho thuû tinh láng trén nhuyÔn ®Òu vµ ®em sö dông ngay. Mçi mÎ trén kh«ng ®Ó l©u qu¸ 30 phót.NÕu thÊy v÷a bÞ bãn kh« ph¶i bá ®i kh«ng ®−îc trén thªm thuû tinh láng ®Ó dïng tiÕp.
  1. Ph¶i dïng bay miÕt m¹ch ®Ó v÷a b¸n ®Òu vµo t−êng h¬Æc nÒn khi tr¸t (hoÆc l¸ng) ®é dµy mçi líp v÷a ®−îc quy ®Þnh nh− sau :
 • Tr¸t t−êng th¼ng ®øng: tõ 3-4mm;

 • Tr¸t mÆt n»m ngang: tõ 4-6 mm;

 • Sau mçi líp chê 4 giê míi tr¸t líp sau. Tr¸t (l¸ng) phÇn nµo xong phÇn ®ã, kh«ng ®Ó m¹ch dõng;

 • Sau khi tr¸t xong 1ngµy ph¶i dïng kÝnh lóp cã ®é phãng ®¹i tõ 5 ®Õn 10 lÇn ®Ó kiÓm tra nh÷ng chç cã vÕt nøt. Dïng bóa nhá gâ nhÑ, chç nµo bÞ bép ph¶i cËy nªn söa l¹i.
  1. Sau khi tr¸t (l¸ng) xong ph¶i che ®Ëy kÝn, kh«ng ®Ó n−íc m−a hay ®Ó n−íc bÈn vµo mÆt tr¸t. sau 20 ngµy, trªn mÆt v÷a trÞu axit cã mét líp l«ng t¬ mµu tr¾ng næi lªn, dïng bµn ch¶i nhóng vµo dung dÞch axit cïng lo¹i vµ nång ®é gièng lo¹i axit nµo c«ng tr×nh sÏ ph¶i chÞu , ch¶i vµi lµn cho ®Õn khi kh«ng cßn xuÊt hiÖn l«ng t¬ trªn mÆt v÷a.  2. Trong khi thi c«ng, c«ng nh©n ph¶i ®−îc trang bÞ mò, ¸o quÇn, khÈu trang, gang tay, ñng b¶o hé.Trong khi lµm viÖc,nªn h¹n chÕ nãi chuyÖn. CÊm hót thuèc, ¨n uèng t¹i n¬i lµm viÖc. HÕt giê nªn t¾m röa s¹ch sÏ vµ thay quÇn ¸o.Khi thi c«ng ë n¬i kÝn vµ nãng cø sau mét giê lao ®äng nªn ra chç tho¸ng thay ®æi kh«ng khÝ tõ 5 ®Õn 10 phót. Råi míi tiÕp tôc lµm viÖc.

Nh÷ng ng−êi mÆc bÖnh ®−êng h« hÊp kh«ng ®−îc tiÕp xóc víi v÷a chÞu axit.

  1. Chç bÞ d©y thuû tinh láng hay Na2SiF6 ph¶i röa n−íc l· thËt kÜ. Ph¶i cã s½n dung dÞch xót 10% ®Ó trung hoµ nÕu axit bÞ ®æ ra.  2. Hµng ngµy, c¸n bé kÜ thuËt ph¶i ghi chÐp tØ mØ vµonhËt kÝ c«ng tr×nh vÒ chÊt l−îng nguyªn vËt liÖu, t×nh h×nh thêi tiÕt. 1. V÷a chÞu nhiÖt

Tuú theo nhiÖt ®é vµ ®Æc tÝnh ho¸ häc cña moi tr−êng mµ c«ng tr×nh sÏ ph¶i chÞu, cã thÓ dïng nhiÒu lo¹i vËt liÖu kh¸c nhau ®Ó pha chén v÷a chÞu nhiÖt t−¬ng øng. Trong tiªu chuÈn nµy, chØ giíi thiÖu c¸ch pha trén vµ sö dông v÷a chÞu nhiÖt cã chÊt kÕt dÝnh lµ xi m¨ng vµ cèt liÖu lµ bét samot (gäi t¾t lµ v÷a chÞu nhiÖt).

  1. V÷a chÞu nhiÖt xi m¨ng -samot dïng ®Ó x©y c¸c lß c«ng nghiÖp cã nhiÖt ®é lµm viÖc kh«ng qu¸ 1150OCnh− c¸c lß nung g¹ch gãi, c¸c lß sÊy, c¸c ®−êng dÉn giã nãng hoÆc khÝ th¶i, c¸c lß luyÖn gang cì nhá.  1. ChÊt kÕt dÝnh dïng cho v÷a chÞu nhiÖt xi mang -samot th−êng lµ xi mang poocl¨ng hay xi m¨ng poocl¨ng ho¸ dÎo.Kh«ng dïng lo¹i xim¨ng poocl¨ng puz¬lan, xi m¨ng poocl¨ng bÒn sunfat vµ xi m¨ng poocl¨ng - xØ.  1. Bét samot ®Ó lµm cèt liÖu cho v÷a xi m¨ng chÞu nhiÖt ®−îc lÊy tõ c¸c m¶nh phÕ liÖu samot (trõ c¸c sè liÖu cña samot nung ch−a chÝn) vµ ph¶i b¶o ®¶m c¸c chØ tiªu c¬ lÝ sau: • Hµm l−îng Al2O3 + TiO2 kh«ng nhá h¬n 28%;

 • §é Èm kh«ng lín h¬n 4%;

 • §é chÞu löa kh«ng nhá h¬n 1580OC.

5.4. KÝch th−íc h¹t cña bét samot ph¶i b¶o ®¶m:
 • L−îng h¹t cßn l¹i trªn sµng cã kÝch th−íc m¾t l−íi 2mm: 0%;

 • L−îng h¹t cßn l¹i trªn sµn cã kÝch th−íc m¾t l−íi 1,5mm: kh«ng lín h¬n 5%;

 • L−îng h¹t cßn l¹i trªn sµn cã kÝch th−íc m¾t l−íi 1mm: kh«ng nhá h¬n 80%.
  1. §Êt sÐt chÞu löa trong v÷a chÞu nhiÖt ph¶i ®¸p øng c¸c yªu cÇu sau:
 • §é chÞu löa kh«ng nhá h¬n 1620OC;

 • Hµm l−îng Al2O3 + TiO2 kh«ng nhá h¬n 28%.
  1. TØ lÖ phèi hîp cña v÷a chÞu nhiÖt ®−îc quy ®Þnh trong b¶ng 10.
  1. Tuú theo ®é l−u ®éng cña hçn hîp v÷a mµ tÝnh l−îng n−íc cho v÷a. l−îng n−íc vµ phô gia ho¸ dÎo (®Êt sÐt chÞu löa) chiÕm kho¶n tõ 30 ®Ðn 35% khèi l−îng xi m¨ng vµ bét samot.5.8. Dùa vµo chiÒu dÇy m¹ch x©y mµ quy ®Þnh ®é l−u ®éng cña hçn hîp võa nh− sau:

M¹ch dµy 2mm trë xuèng: ®é l−u ®éng tõ 11 ®Õn 12cm;

M¹ch dµy 3mm: tõ 8 ®Õn 10cm;

M¹ch dµy h¬n 3mm: kh«ng lín h¬n 7,5cm:

5.9. ViÖc c©n, ®ong vËt liÖu ph¶i tiÕn hµnh nh− sau:   1. Xim¨ng vµ bét samot: tÝnh theo khèi l−îng (kg).

§Êt sÐt chÞu löa ë d¹ng bét kh«: lÊy theo khèi l−îng; ë d¹ng huyÒn phï: cã thÓ lÊy theo

khèi l−îng hoÆc thÓ tÝch tõ ®ã tÝnh ra l−îng chÊt kh« trong huyÒn phï.


B¶ng 11


  1. Khèi l−îng ®Êt sÐt chÞu löa kh« trong 1lit huyÒn phñ ®−îc tÝnh theo c«ng thøc sau (hoÆc tra b¶ng 11).

  1. Khi trén v÷a, kh«ng quy ®Þnh tr×nh tù cho vËt liÖu vµo m¸y trén. Khi cÇn ®ong ®Êt sÐt ë d¹ng huyÒn phï, ph¶i khuÊy trén tr−íc.ViÖc thö ®é l−u ®éng cña v÷a chÞu nhiÖt gièng nh− v÷a th«ng th−êng.

Phô lôc 1

§óc mÉu kiÓm tra vµ ®iÒu chØnh tØ lÖ phèi hîp vËt liÖu ®· tÝnh cho lm3 c¸t
1. §óc mÉu kiÓm tra:
Tõ c¸c sè liÖu ®· tÝnh cho 1m3 c¸t theo c¸c c«ng thøc (l), (4), (5) tÝnh ra liÒu l­­îng ®ñ cho 5 lÝt c¸t: trong ®ã mét liÒu l­­îng lÊy theo sè liÖu ®· tÝnh, 2 liÒu l­­îng cßn l¹i lÊy ± 15% l­îng xi m¨ng tÝnh to¸n. NÕu lµ v÷a hçn hîp th× hai liÒu l­­îng nµy cÇn tÝnh l¹i l­­îng v«i vµ n­­íc theo c«ng thøc (4) vµ (5);
Trén v÷a vµ ®iÒu chØnh ®é l­u ®éng:
Víi v÷a xim¨ng: trén xim¨ng víi c¸t trong 5 phót ®æ dÇn n­­íc trén cho tíi khi ®¹t yªu cÇu:
Víi v÷a hçn hîp: sau khi trén xim¨ng, c¸t, hßa n­­íc víi hå v«i thµnh s÷a v«i råi ®æ vµo trén tiÕp.
Khi hßa s÷a v«i, kh«ng sø dông l­­îng n­­íc theo tinh to¸n mµ ®Ó l¹i mét Ýt, kiÓm tra ®é l­u ®éngcña hçn bîp. NÕu ®é l­­u ®éng ch­a ®¹t yªu c¶u th× cø cho dÇn n­­íc vµo tíi khi ®¹t. NÕu v­­ît qu¸ yªu cÇu th× thªm tõ 5 n­íc thªm vµo ®Ó sau nµy tÝnh l¹i tØ lÖ phèi hîp cña v÷a cho lm3 c¸t.


 1. §iÒu chØnh tØ lÖ phèi hîp vËt liÖu:

Sau khi Ðp 3 mÉu v÷a, gi¸ trÞ giíi h¹n bÒn chiu nÐn trung b×nh ®¹i diÖn cho 3 tØ lÖ phèi hîp ®­­îc x¸c ®Þnh:


Rvo- øng víi l­­îng xim¨ng Qx ®· tÝnh theo c«ng thøc (l):

Rv2-– øng víi l­­îng xim¨ng Qx2 = 1,15 Qx

Rvl - øng víi l­îng xim¨ng Qxl= 0,85 Qx
Dùng biÓu ®å quan hÖ Rv=f(Qx)
Trong ®ã: trôc hoµnh ®Æt c¸c gi¸ trÞ Qx' trôc tung ®Æt c¸t gi¸ trÞ Rv (theo biÓu ®å sau):

Trªn trôc tung x¸c ®inh gi¸ tri Rv yªu cÇu, kÎ ®­êng song song víi trôc hoµnh cho c¾t ®­êng biÓu

diÔn R= f(qx) råi dßng xuèng trôc hoµnh ®Ó x¸c ®inh xi m¨ng yªu cÇu cho 1 m3 c¸t. Tõ gi¸ trÞ Qxy

sÏ tÝnh l¹i Vh vµ N theo c¸c c«ng thøc (2) vµ (4) ë ch­­¬ng 2.


Tõ ®ã x¸c ®inh ®­îc tØ lÖ phèi hîp vËt liÖu chÝnh thøc (cã thÓ tÝnh theo thÓ tÝch hoÆc khèi l­­îng).

Phô lôc 2
B¶ng tÝnh s½n liÒu l­îng pha trén 1m3 v÷a hân hîp theo modun ®é lín cña c¸t ( kg)Phô lôc 3Phô lôc 4
B¶ng tÝnh ®æi tõ hè v«i cã khèi l­îng thÓ tÝch kh¸c 1400 kg/m3

sang d¹ng hè v«i cã khèi l­îng thÓ tÝch 1400 kg/m3


Phô lôc 5

V«i thuû

Nguyªn liÖu chÕ t¹o v«i thñy lµ ®¸ v«i chøa tõ 8 ®Õn 20% sÐt. Trong thiªn nhiªn, ®¸ v«i cã hµm

l­­îng sÐt cao nh­­ vËy rÊt hiÕm nªn ng­­êi ta dïng hçn bîp v«i vµ ®Êt sÐt.
TÝnh chÊt cña v«i thñy:


  1. V«i thñy cã khèi l­­îng thÓ tÝch xèp: (o =0,5 ± 0,8 kg/dm3 vµ khèi l­­îng riªng lµ a = 2,2-3g/cm3).

  2. §é mÞn: yªu cÇu l­­îng sãt l¹i trªn sµng No 0,008 kh«ng v­ît qu¸ 15% vµ toµn bé ph¶i lät sµng No 0,09.

  3. Thêi gian ninh kÕt: v«i thñy cã thêi gian ninh kÕt tõ 4 ®Õn 10 ngµy, ®èi víi lo¹i v«i thñy thËt m¹nh, tõ 2 ®Õn 4 ngµy.

  4. C­­êng ®é: c­­êng ®é chiu kÐo vµ chiu nÐn cña v«i thñy ®­îc x¸c ®inh b¶ng c¸c mÉu thÝ nghiÖm.

C¸c mÉu nµy ®­­îc d­­ìng hé trong kh«ng khÝ 7 ngµy råi tiÕp tôc trong n­­íc 21 ngµy tr­­íc khi

®em nÐn vµ kÐo thÝ nghiÖm.  1. C­­êng ®é chÞu kÐo vµ chÞu nÐn cña v«i thñy ë tuæi 28 ngµy vµ 56 ngµy ®­­îc quy ®Þnh trong b¶ng sau:Sö dông v«i thñy:
C«ng dông chñ yÕu cña v«i thñy lµ ®Ó t¹o v÷a x©y tr¸t vµ bª t«ng m¸c thÊp dïng cho c¸c c«ng tr×nh d­­íi n­íc hoÆc th­êng xuyªn tiÕp xóc víi n­­íc mµ yªu cÇu kh¶ n¨ng chiu lùc kh«ng lín. Trong thñy lîi, v«i thñy ®­îc dïng ®Ó s¶n xuÊt c¸c cèng dÉn n­íc, x¸y dùng c¸c bÓ chøa n­íc, c¸c c«ng tr×nh nhá trªn kªnh t­­íi vµ tiªu v.v...
B¶o qu¶n v«i thñy:
Tr¸nh Èm ­ít ®Ó c¸c thµnh phÇn kho¸ng vËt kh«ng bi thñy hèa, lµm mÊt kh¶ n¨ng dÝnh kÕt khi sö dông.

Phô lôc 6

Thuû tinh láng
Thñy tinh láng lµ chÊt kÕt dÝnh kh«ng khÝ, cã hai lo¹i th­­êng dïng lµ:
Thñy tinh láng Natri: Na2O.mSiO2+n.H2O;
Thñy tinh láng Kali: K2O.mSiO2nH2O
Trong ®ã : m- tØ sè phÇn tö gam SiO2 (hoÆc K2O) - gäi lµ M« ®un Silic hay cña thñy tinh láng (th­­êng lÊy m b»ng tõ 2,5 ®Õn 3,2).
Thñy tinh láng cã khèi l­­îng riªng tõ 1,3 ®Õn 1,5 g/cm3, rÊt dÔ hßa tan trong n­íc. Kh¶ n¨ng hßa

tan trong n­­íc phô thuéc vµo m« ®un cña thñy tinh láng (m). Thñy tinh láng cã m cµng lín cµng

khã hßa tan. Th­­êng dïng dung dÞch thñy tinh láng cã tõ 50 ®Õn 70% n­­íc. Qu¸ tr×nh ®«ng r¾n

cña thñy tinh láng trong kh«ng khÝ diÔn biÕn theo ph¶n øng:


Na2OMSiO2+CO2+nH2O=Na2CO+m.SiO2nH2O
§Ó qu¸ tr×nh ®«ng r¾n diÔn ra nhanh, ph¶i ®un nãng thñy tinh láng hoÆc pha mét Ýt chÊt xóc t¸c

nh­ NA2SIF5 tr­­íc khi sö dông.


Ph­­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh nhanh m« ®un silic cña thñy tinh láng: mÉu thö lÊy tõ líp trªn mÆt cña thñy tinh láng, sau khi ®· hít bá líp v¸ng trªn cïng (kh«ng khuÊy trén),
X¸c ®Þnh thµnh phÇn «xýt Natri trong thñy tinh láng b»ng c¸ch pha lo·ng thñy tinh láng tíi nång

®é 1,88 theo khèi l­îng riªng; sÊy kho¶ng 1 gam mÉu thö, pha thªm n­­íc nãng trong cèc cã dung

dÞch tö 250 ®Õn 300 ml khuÊy kÜ dung dÞch trong cèc vµ ®Ëy b»ng mét tÊm kÝnh, sau ®ã ®un s«i

trong 1 phót; khi nguéi, nhá vµo dung dÞch tõ 8 ®Õn 4 giät mªtin da cam 0,2%, ®un ®Þnh ph©n bÇng dung tÝch xÝt clohydric (IICL) cã nång ®é 1/10 phÇn tö gam ®Õn khi dung dÞch chuyÓn tõ mµu vµng sang mµu hång nh¹t.


M«®un thñy tinh láng ®­­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc:
m=162f/L-2,5
Trong ®ã: f - khèi l­îng cña thñy tinh láng (g);

L- thÓ tÝch dung dich HCL (ml) cã nång ®é 1/10 ph©n tö gam; 162 vµ 2,5 lµ c¸c

th«ng sè thùc nghiÖm.

Phô lôc 7

X¸c ®Þnh hµm l­­îng Na2SiF6 trong chÊt hãa r¾n cña v÷a chÞu axÝt
MÉu thö Na2SiF6 ®­­îc ®em sÊy kh« tíi träng l­­îng kh«ng ®æi ë nhiÖt ®é tö 100 ®Õn 110 oC vµ

NghiÒn nhá.

LÊy 1 gam mÉu thö hßa vµo 100 ml n­­íc uèng vµ chuÈn ®é b»ng dung dÞch xót ¨n da cã nång ®é

0,5 ph©n tö gam. Cho 2 giät hoÆc 3 giät Ftalªin, khi nµo xuÊt hiÖn mµu hång nh¹t lµ ®­îc.


Sau ®ã, ®un dung dich vµ chuÈn ®é tiÕp cho tíi khi dung dich kh«ng ®æi mµu n÷a (nÕu dung dÞch

®ang s«i mµ mµu hång nh¹t vÉn gi÷ nguyªn th× ngõng chuÈn ®é) .


TØ lÖ phÇn tr¨m cña Fluosilicat Natri ®­­îc tÝnh gÇn ®óng theo c«ng thøc:
0,0235n

m = ---------------- . 100(%)

K

Trong ®ã :n- thÓ tÝch cña dung dÞch xót ¨n da nång ®é 0,5 ph©n tö gam dïng ®Ó chuÈn ®é (ml);

0,0235 - l­­îng Na2SiF6 t­­¬ng øng víi 1 kg dung dÞch xót ¨n da nång ®é 0,5 ph©n tö gam.

K - khèi l­­îng chÊt hãa r¾n Na2SiF6(g)

Phô lôc 8

V÷a b¬m cho bã thÐp trong dÇm dù øng lùc


 1. V÷a b¬m cho bã thÐp trong dÇm dù øng lùc (gäi t¾t lµ v÷a b¬m) ®Ò b¶o vÖ bã thÐp, hç trî cho neo vµ kh¶ n¨ng lµm viÖc cho dÇm, ph¶i cã mét sè tinh n¨ng c¬ lÝ nh­­ sau:

- §é t¸ch n­­íc cña hçn hîp v÷a: kh«ng lín h¬n 3% vµ ®­­îc x¸c ®inh nh­­ sau:


Hçn hîp v÷a trén xong cho vµo èng ®o 1000 cc ®Ó sau 1 giê, phÇn n­íc trong næi lªn trªn biÓu thÞ ®é t¸ch n­­íc cña hçn hîp v÷a (kh«ng lín h¬n 33 cc).
§é nhít (®é sÖt) cña hçn hîp v÷a: tõ 30 ®Õn 40 gi©y hoÆc ®é l­­u ®éng: 14cm:
- §é nhít ®­îc x¸c ®inh bÇng 1 chiÕc phÔu cã thÓ tÝch 1000 cc vµ cuèng dµi l0cm, ®­­êng kÝnh trong cña cuèng phÔu l cm. Thêi gian 1000cc hçn hîp v÷a ch¶y hÕt qua cuèng phÔu (tÝnh b»ng gi©y) biÓu thÞ ®é nhít cña v÷a;
- V÷a kh«ng bi co ngãt sau khi ®«ng cøng;
- C­êng ®é cña v÷a kh«ng nhá h¬n 300kg/cm2.
2. VËt liÖu ®Ó pha trén hçn hîp v÷a b¬m:
Xim¨ng Poocl¨ng cã m¸c tõ 400 ®Õn 500 vµ ph¶i tháa m·n c¸c tiªu chuÈn hiÖn hµnh. Kh«ng dïng xim©ng bi vãn hßn.
KÝch th­­íc cña h¹t c¸t kh«ng lín h¬n 2mm. M« ®un ®é lín cña c¸t tõ 1 ®Õn 1,5. C¸c chØ tiªu kh¸c ph¶i tu©n theo "TCVN 1770 : 1975".
Phô gia: kh«ng ®­îc dïng c¸c lo¹i phô gia cã tÝnh ¨n mßn cèt thÐp, phô gia ®«ng cøng nhanh CaCl2
Nªn dïng phô gia dÎo ®Ç tiÕt kiÖm xim¨ng, chèng co ngãt vµ t¨ng tÝnh l­­u ®éng cho hçn hîp v÷a. Cã thÓ sö dông c¸c lo¹i phô gia chèng gØ ®Ó b¶o vÖ cèt thÐp.
N­íc ph¶i b¶o ®¶m c¸c chØ tiªu theo tiªu chuÈn hiÖn hµnh. .
3. TÝnh thµnh phÇn v÷a b¬m vµ bã thÐp:
L­­îng c¸t (kg) cho lm3 v÷a b¬m tÝnh theo c«ng thøc:

Qx

Qc = (1000 - -------- N)c

x

Trong ®ã :


Qc - l­­îng c¸t cho lm8 v÷a (kg);

x,c - khèi l­­îng thÓ tÝch cña xim¨ng vµ cña c¸t (kg/cm3);

N vµ Qx - l­­îng n­­íc (lÝt) vµ l­îng xi m¨ng cho 1m3 v÷a ®­îc lÊy theo b¶ng sau:

M« duyn ®é lín cña c¸t

mm

Xi m¨ng 400

Xi m¨ng 450

Xi m¨ng 500

L­îng n­íc N ( LÝt)

Xi m¨ng

Qx( kg)

N

Qx

N

Qx

1,0

350

766

353

712

349

670

1,1

352

751

347

698

343

661

1,2

345

737

342

693

337

643

1,3

340

722

335

672

331

630

1,4

334

708

329

659

325

622

1,5

328

694

323

646

319

607

Sau khi ®· x¸c ®inh s¬ bé thµnh phÇn vua, ®óc mÉu kiÓm tra chØ tiªu c¬ lÝ cña hçn hîp v÷a vµ m¸c v÷a. §é l­­u ®éng cña hçn hîp v÷a vµ m¸c v÷a x¸c dinh theo TCVN 3121 : 1979. §é t¸ch n­­íc, ®é nhít cña hçn hîp vµ x¸c ®Þnh theo chØ dÉn ë phÇn ®¸u cña phô lôc nµy. NÕu mét trong c¸c chØ tiªu trªn cña v÷a vµ hçn hîp v÷a kh«ng phï hîp, ph¶i ®iÒu chØnh l¹i thµnh phÇn v÷a. Khi ®iÒu chØnh thµnh phÇn v÷a, ph¶i tu©n theo nguyªn tÊc sau: nÕu thªm (hoÆc bít) l kg xi m¨ng th× ph¶i thªm (hay bít) 0,1 lÝt n­­íc t­­¬ng øng.


4. Ph­­¬ng ph¸p trén hçn hîp võa b¬m:
Ph¶i trén hçn hîp v÷a b»ng m¸y trén cã sè vßng quay cña c¸nh qu¹t tõ 26 ®Õn 30 vßng/phót. VËt

liÖu tr­­íc khi cho vµo m¸y trén ph¶i cµn ®ong chÝnh x¸c. '


Tr×nh tù trén hçn hîp v÷a nh­­ sau: tr­íc hÕt ®æ n­­íc vµo m¸y trén, nÕu sö dông phu gia, ph¶i hßa phô gia vµo n­­íc; sau ®ã ®è xim¨ng vµo m¸y trén ®ªu; cuèi cïng ®æ c¸t vµo m©y vµ trén cho tíi khi nhËn ®­îc hçn hîp ®ång mµu. Khi ®æ xim¨ng vµo m¸y, ph¶i ®æ tõ tõ ®Ó tr¸nh sù c¶n gi÷ c¸nh qu¹t cña m¸y.
Thêi gian trén hçn hîp v÷a tõ 10 ®Õn 15 phót. Hçn hîp v÷a trén xong th­­êng kh«ng dïng ngay

v× ph¶i chê cho ®ñ khèi l­­îng ®Ó b¬m liªn tôc cho 1 dÇm.


L­­îng v÷a b¬m cho 1 dÇm tÝnh theo c«ng thøc:
V=K (Vl - V2)
Trong ®ã:
V - thÓ tÝch hçn hîp v÷a cÇn ®Ó b¬m liªn tôc cho 1 dÇm;

Vl - thÓ tÝch cña dÇm;

V2 - thÓ tÝch bã thÐp trong dÇm;

K - hÖ sè d­­, tÝnh ®Õn l­îng hçn hîp v÷a tiªu hao trong ®­êng èng vµ r¬i v·i. K= 1,05-1,1.


Ph¶i tr÷ v÷a trong c¸c thiÕt bÞ chuyªn dïng vµ ph¶i khuÊy ®¶o hçn hîp v÷a ®Ó hçn hîp khái bÞ

ph©n tÇng. Thêi gian tr÷ hçn hîp v÷a kh«ng nªn qu¸ 80 phót. hçn hîp v÷a ®Ó l©u qu¸ 30 phót ®Õn

1 giê mµ ®é l­u ®éng kh«ng gi¶m th× vÉn sö dông ®­­îc.
5. C¸c yªu cÇu trong khi b¬m v÷a:
Nªn sö dông m¸y b¬m cã kh¶ n¨ng ®­a v÷a ®i xa theo ®­êng èng 150 m vµ ®­­a lªn cao 45 m. Kh«ng dïng m¸y b¬m kiÓu Ðp khÝ.
Tr­­íc khi b¬m v÷a ph¶i dïng n­­íc ®Ó b¬m thö m¸y vµ th«ng èng dÉn.
Tr­­êng hîp dÇm ch­­a ®Çy mµ bÞ t¾c èng dÉn hoÆc háng m¸y b¬m, kh«ng thÓ tiÕp tôc b¬m ®­îc

n÷a, ph¶i lËp tøc röa s¹ch v÷a trong m¸y vµ trong èng dÉn b»ng vßi phun n­íc cao ¸p. Khi ngõng

b¬m kh«ng qu¸ 1 giê, kh«ng cÇn röa èng dÉn mµ ph¶i b¬m v÷a cho ®Çy èng ®Ó tr¸nh kh«ng khÝ

chiÕm chç trong èng.


Tr­êng hîp ph¶i ngõng b¬m kh«ng ph¶i t¹i m¸y b¬m vµ èng dÉn th× cho m¸y ch¹y 5 phót l¹i nghØ 5 phót liªn tôc.
Trong khi trén vµ b¬m hçn hîp v÷a vµo dÇm, ph¶i cã c¸n bé gi¸m s¸t vµ bè trÝ nh©n lùc b¶o ®¶m

cho qu¸ tr×nh b¬m ®­­îc liªn tôc. C«ng nh©n ph¶i ®­îc trang bÞ c¸c thiÕt bÞ phßng hé lao ®éng nh­ kÝnh, mò, g¨ng tayPhô lôc 9

V÷a chèng thÊm
V÷a chèng thÇm ®­­îc tr¸t l¸ng bao bäc kÕt cÊu chÞu n­­íc kh«ng cã ®é ¨n mßn hoÆc ®é ¨n m«n

kh«ng ®¸ng kÓ.


V÷a chèng thÊm th­êng dïng v÷a xim¨ng hoÆc v÷a xi m¨ng cã thªm phô gia chèng thÊm.
V÷a chèng thÊm ph¶i b¶o ®¶m:
C¸t cè m« ®un ®é lín thÝch hîp nhÊt tõ 1 ®Õn 1,5.
Xim¨ng Poocl¨ng dïng m¸c 300 trë lªn, víi m¸c 300 th× trén 350kg cho l m3 v÷a.
Sau khi tr¸t l¸ng chèng thÊm, bÒ mÆt cÇn ®¸nh mµu bÇng xim¨ng nguyªn chÊt, c¸c gèc c¹nh cÇn

vª tr¬n, t¹o ®­­êng l­­în chuyÓn tiÕp. Líp tr¸t chèng thÊm nªn lµm nhiÒu líp. (Tæng chiÒu dµy c¸c

líp th­­êng tõ 20mm trë lªn).
Khi líp tr¸t phÝa trong se mÆt, míi ®­­îc tr¸t líp ngoµi. Thêi gian ®¸nh mµu thÝch hîp lµ 30 ®Õn

40 phót sau khi tr¸t líp ngoµi cïng.


NÕu dïng m¸y phun, mçi líp v÷a kh«ng nªn dµy qu¸ 5mm. Sau khi c¸n ph¼ng b»ng th­íc tÇm

còng ph¶i xoa nhÉn bÒ mÆt ®Ó ®¸nh mµu.


NÕu dïng phô gia, ph¶i tu©n theo chØ dÉn cña thiÕt kÕ vµ n¬i s¶n xuÊt phô gia vÒ c¸ch sö dông vµ

LiÒu l­­îng pha trén.


Th«ng th­­êng, phô gia chèng thÊm lµm t¨ng nhanh tèc ®é hãa cøng cña xim¨ng, do ®ã tèc ®é thi

c«ng ph¶i khÈn tr­­¬ng.


MÆt tr¸t l¸ng ph¶i chèng thÊm cÇn ®­­îc che phñ, b¶o vÖ cÈn thËn. Sau 4 giê, ph¶i b¶o d­­ìng b»ng c¸ch t­­íi n­íc gi÷ cho mÆt v÷a ®ñ Èm, kh«ng t­íi sòng n­­íc hoÆc dïng víi n­íc xèi trùc tiÕp lµm háng líp ®¸nh mµu vµ líp tr¸t.


: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> 1. Most doctors and nurses have to work on a once or twice a week at the hospital
2013 -> ĐỀ CƯƠng ôn tập bài kiểm tra 15 phút môn hóA 9 LẦN 1 vq1: Nêu
2013 -> Mãng cäc thiÕt diÖn nhá Tiªu chuÈn thi c ng vµ nghiÖm thu Minipile foundation Standard for constrution, check and acceptance
2013 -> Thiết kế nghiên cứU & thống kê y họC
2013 -> BỘ XÂy dựng số : 14/ 2003/ QĐ-bxd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2013 -> Chương dao đỘng cơ
2013 -> Số Hồ sơ: 101/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu giao nhận hồ SƠ Loại hồ sơ: Đăng ký bhxh, bhyt bắt buộc
2013 -> Số Hồ sơ: 103/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam số Hồ sơ: 103/ /thu-đC Độc lập Tự do Hạnh phúc
2013 -> Số Hồ sơ: 107/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
2013 -> Niên Lịch Phụ Huynh/Học Sinh
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương