Nhµ cao tÇng Thi c ng cäc khoan nhåi High rise building Guide for construction of bored pilestải về 40.3 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu05.08.2016
Kích40.3 Kb.
#13326

TI£U CHUÈN x©y dùng TCXD 197 - 1997


Nhµ cao tÇng - Thi c«ng cäc khoan nhåi

High rise building - Guide for construction of bored piles 1. Ph¹m vi ¸p dông

Tiªu chuÈn nµy ¸p dông cho viÖc thi c«ng cäc khoan nhåi b»ng thiÕt bÞ khoan gÇu cã èng chèng t¹m thêi vµ dïng v÷a bentonit ®Ó gi÷ æn ®Þnh v¸ch lç khoan víi cäc cã ®­­êng kÝnh tõ 60 - 150cm vµ cã ®é s©u tõ 35 - 50m.
 1. C«ng t¸c chuÈn bÞ
  1. Tr­­íc khi thi c«ng cäc khoan nhåi nhÊt thiÕt ph¶i cÇn tËp hîp ®ñ c¸c tµi liÖu kÜ thuËt vÒ kÕt qu¶ kh¶o s¸t ®Êt nÒn thiÕt kÕ, quy tr×nh c«ng nghÖ, ®Æc biÖt cÇn cã kÕt qu¶ quan tr¾c mùc n­­íc ngÇm khu vùc thi c«ng.
  1. CÇn thiÕt chuÈn bÞ mÆt b»ng tæ chøc thi c«ng, x¸c ®Þnh c¸c vÞ trÝ tim mèc, hÖ trôc cña c«ng tr×nh, ®­­êng vµo vµ vÞ trÝ ®Æt c¸c thiÕt bÞ c¬ së vµ khu vùc gia c«ng thÐp, kho vµ c«ng tr×nh phô trî.
  1. CÇn thiÕt lËp quy tr×nh kÜ thuËt thi c«ng theo c¸c ph­­¬ng tiÖn thiÕt bÞ s½n cã nh»m ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu cña ®¬n vÞ t­­ vÊn vµ hå s¬ thiÕt kÕ.
  1. CÇn thiÕt lËp kÕ ho¹ch thi c«ng chi tiÕt, quy ®Þnh râ thêi gian cho c¸c b­­íc c«ng t¸c vµ s¬ ®å dÞch chuyÓn m¸y trªn hiÖn tr­êng.
  1. CÇn thiÕt chuÈn bÞ c¸c biÓu b¶ng theo dâi qu¸ tr×nh thi c«ng, chÊt l­­îng thi c«ng theo c¸c biÓu quy ®Þnh (Phô lôc A) .
  1. CÇn thiÕt chuÈn bÞ ®Çy ®ñ vµ ®óng yªu cÇu c¸c lo¹i vËt t­­ theo quy ®Þnh vµ c¸c thiÕt bÞ thÝ nghiÖm kiÓm tra ®é sôt cña bª t«ng, dung dÞch bentonit, ®é s©u cäc.... Dung dÞch bentonit ph¶i ®¶m b¶o ®ñ khèi l­­îng cho c«ng t¸c thi c«ng vµ ®¹t yªu cÇu sau (®©y lµ yªu cÇu cho dung dÞch bentonit tr­­íc khi thi c«ng) :

ph > 7


Dung träng : 1,02- 1,15 t/m3

§é nhít : 29- 50 gi©y

Hµm l­­îng bentonit trong dung dÞch : 2- 6% (theo träng l­­îng)

Hµm l­­îng c¸t : < 6% .
 1. §Þnh vÞ hè khoan


Hè khoan vµ tim cäc ®­­îc ®Þnh vÞ trong qu¸ tr×nh h¹ èng chèng. Tim cäc ®­îc x¸c ®Þnh b»ng hai tim mèc kiÓm tra A vµ B (h×nh I) vu«ng gãc víi nhau vµ ®Òu c¸ch tim cäc mét kho¶ng c¸ch b»ng nhau.
H×nh 1 : S¬ ®å bè trÝ ®Þnh vÞ lç khoan

 1. H¹ èng chèng

èng chèng t¹m thêi kh«ng ®­­îc ng¾n h¬n 6m ®­­îc dïng ®Ó b¶o vÖ thµnh hè khoan ë phÇn ®Çu cäc, tr¸nh mäi hiÖn t­­îng sËp lë ®Êt bÒ mÆt vµ ®ång thêi t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho qu¸ tr×nh thi c«ng. èng chèng ph¶i ®Æt th¼ng ®øng vµ ®­îc kiÓm tra b»ng hai m¸y tr¾c ®¹c. VÞ trÝ èng chèng, ®é th¼ng ®øng cña èng chèng ph¶i ®­­îc kü thuËt A kiÓm tra vµ nghiÖm thu. èng chèng cã thÓ ®­­îc h¹ b»ng bóa rung hoÆc b»ng m¸y khoan.
 1. KiÓm tra ®­­êng èng dÉn bentonit

Tr­­íc khi c«ng t¸c khoan cäc b¾t ®Çu cÇn kiÓm tra ®­­êng èng dÉn bentomt, hè ®µo c¹nh cäc ®Ó chøa bentomt thu håi.
 1. C«ng t¸c khoan
  1. CÇn ®iÒu chØnh ®é n»m ngang cña m¸y khoan vµ ®é th¼ng ®øng cña cÇn khoan.
  1. Ýt nhÊt trong vßng 14 ngµy kh«ng tiÕn hµnh khoan c¹nh cäc võa ®­­îc ®æ bªt«ng, trong kho¶ng c¸ch b»ng 5 lÇn ®­­êng kÝnh cäc. Trong vßng 7 ngµy xe, m¸y kh«ng ®­­îc ®i l¹i trong ph¹m vi hoÆc kho¶ng c¸ch 3 lÇn ®­­êng kÝnh cäc võa ®æ bªt«ng.
  1. Trong c¸c líp ®Êt sÐt nªn dïng ®Çu khoan kiÓu guång xo¾n ®Ó lÊy ®Êt vµ trong c¸c líp ®Êt rêi nªn dïng ®Çu khoan thïng.
  1. Bentonit ®­­îc phun vµo lç cäc khi khoan ®¹t ®é s©u 4-5m. Bentonit ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu kÜ thuËt vµ ®­­îc thö trong qu¸ tr×nh thi c«ng theo yªu cÇu. Mùc dung dÞch khoan trong lç ph¶i lu«n cao h¬n 1,25m so víi cao ®é mùc n­­íc ngÇm bªn ngoµi hè khoan. Dung dÞch bentonit trµo ra tõ hè khoan cã thÓ ®­­îc thu håi vµ läc ®Ó sö dông l¹i.
  1. Mïn khoan vµ dung dÞch bentonit lÉn ®Êt ph¶i ®­îc vËn chuyÓn ngay ra khái vÞ trÝ hè khoan ®Ó tr¸nh lµm ¶nh h­­ëng ®Õn chÊt l­­îng hè khoan.
  1. Trong bÊt cø tr­­êng hîp nµo còng kh«ng ®­­îc b¬m tõ hè khoan trõ tr­­êng hîp èng chèng ®­­îc tiÕp tôc ®Æt s©u vµ v¸ch hè khoan lµ æn ®Þnh.
  1. Hè khoan ®­îc kiÓm tra vÒ ®é s©u ®é th¼ng ®øng vµ ®­êng. kÝnh còng nh­­ t×nh tr¹ng thµnh v¸ch theo yªu cÇu cña kÜ thuËt A. Sau khi kÕt thóc khoan t¹o lç 45 phót, kiÓm tra l¹i ®é s©u hè khoan vµ ®é s¹ch mïn khoan ë ®¸y lç, nÕu sai sè ®é s©u nhá h¬n 20cm th× míi ®­­îc phÐp tiÕn hµnh c¸c c«ng ®o¹n thi c«ng tiÕp theo.
 1. H¹ cèt thÐp

Lång cèt thÐp ®­­îc hµn ch¾c ch¾n vµ cã sè mèi nèi thÐp chñ lµ tèi thiÓu. Vµnh khuyªn nhùa hoÆc bªt«ng ®­­îc sö dông ®Ó b¶o ®¶m chiÒu dµy líp bªt«ng b¶o vÖ cèt thÐp.


CÇn cã biÖn ph¸p kÜ thuËt ®Ó tr¸nh cèt thÐp bÞ tôt hoÆc bÞ ®Èy tråi.
Cèt thÐp ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu vÒ c­­êng ®é vµ kÝch th­­íc theo nh­­ b¶n vÏ thiÕt kÕ

H×nh 2. Thåi röa lµm s¹ch ®¸y hè khoan

 1. Thæi röa ®¸y lç khoan

Sau khi ®Æt cèt thÐp, chiÒu s©u hè khoan ®­­îc kiÓm tra vµ lµm s¹ch. ViÖc lµm s¹ch ®¸y hè khoan cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh ®Õn søc chÞu t¶i cña cäc. Mïn khoan l¾ng ®äng, ®Êt tõ thµnh hè khoan sôt lë ph¶i ®­­îc thæi röa b»ng c«ng nghÖ thÝch hîp. ViÖc thæi röa cã thÓ ®­­îc thùc hiÖn b»ng èng ®æ bªt«ng kÕt hîp víi èng dÉn khÝ nÐn ®­­êng kÝnh 45mm. ¸p lùc khÝ nÐn ®­­îc gi÷ th­êng xuyªn lµ 1,5 lÇn ¸p lùc cét dung dÞch t¹i ®¸y hè khoan vµ l­­u l­­îng khÝ kh«ng Ýt h¬n 15m3/phót. S¬ ®å bè trÝ c«ng nghÖ thæi röa ®¸y hè khoan ®­­îc thÓ hiÖn trªn h×nh 2. Bentonit vµ mïn khoan ë ®¸y hè khoan ®­­îc ¸p lùc khÝ nÐn ®Èy ra ngoµi th«ng qua hÖ thèng èng ®æ bªt«ng. CÇn bæ sung bentonit míi vµo hè khoan khi dung dÞch bent«nit tôt kho¶ng 1,5m so víi cao ®é ®Ønh èng chèng.
 1. §æ bªt«ng
  1. C«ng nghÖ ®æ bªt«ng ph¶i thùc hiÖn sao cho bªt«ng ®­îc cÊp cho cäc lµ liªn tôc, kh«ng bÞ gi¸n ®o¹n. Thêi gian ®æ bª t«ng cho mét cäc kh«ng nªn v­­ît qu¸ 4 giê.
  1. Nhµ thÇu ph¶i thiÕt kÕ cÊp phèi bªt«ng ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu kÜ thuËt : M¸c bªt«ng tèi thiÓu th­­êng dïng lµ kh«ng nhá h¬n 200. Kh«ng nªn sö dông cèt liÖu ®¸ lín h¬n 20mm.

§é sôt bªt«ng kh«ng nhá h¬n 15cm vµ th­­êng ®­­îc quy ®Þnh l¶ 17cm ± 2cm. Th«ng th­êng, cÇn sö dông phô gia ninh kÕt chËm vµ phô gia t¨ng ®é dÎo cña bª t«ng.


Tr­êng hîp dïng xe trén ®Ó cÊp bªt«ng, cÇn tÝnh to¸n thêi gian vËn chuyÓn vµ lùa chän ®é sôt xuÊt x­ëng thÝch hîp.


  1. èng ®æ bªt«ng cã ®­êng kÝnh kh«ng nhá h¬n 15cm vµ lo¹i èng th­­êng dïng cã ®­­êng kÝnh lµ 25cm. èng ®æ bªt«ng vµ mçi nèi ph¶i ®¶m b¶o kÝn, c¸ch n­­íc. C¸c ®èt èng ®æ bªt«ng ph¶i ®­îc ®¸nh sè ®Ó kiÓm tra chiÒu dµi khi nèi èng vµ th¸o èng.

Nhµ thÇu cÇn chuÈn bÞ èng ®æ bªt«ng dù phßng.

  1. Tr­­íc khi ®æ bªt«ng cÇn lÊy mÉu bentonit d­­íi ®¸y hè khoan ®Ó thö. NÕu chÊt l­îng bentonit sau khi kiÓm tra kh«ng ®¹t, nhµ thÇu ph¶i cã biÖn ph¸p kÜ thuËt thÝch hîp hoÆc thay bentonit míi.
  1. Khi b¾t ®Çu ®æ bªt«ng, èng ®æ ph¶i ®Æt s¸t ®¸y hè khoan. §¸y phÔu ®æ ph¶i ®­­îc bè trÝ qu¶ nót cã thÓ ®­­îc tr­­ît dÔ dµng trong èng nh»m ®¶m b¶o kh«ng cã sù tiÕp xóc trùc tiÕp cña mÎ bª t«ng ®Çu víi n­­íc cña dung dÞch khoan. èng ®æ cã thÓ ®­­îc n©ng lªn h¹ xuèng trong qu¸ tr×nh cÊp bªt«ng vµ th¸o bít èng, song ph¶i lu«n n»m trong bª t«ng víi chiÒu dµi kh«ng nhá h¬n 2,0m. ViÖc ®æ bªt«ng ph¶i t¹o ®­­îc mét dßng ch¶y tù do vµ ®Èy dÇn dung dÞch bentonit ra khái hè khoan.
  1. Bª t«ng ph¶i ®­­îc ®æ liªn tôc vµ sao cho kh«ng bÞ ph©n tÇng.
  1. Bª t«ng trong èng ®æ ph¶i ®¶m b¶o ®ñ ®é cao vµ lu«n lín h¬n ¸p lùc cña cét n­­íc hoÆc cét dung dÞch xung quanh.
  1. CÇn thiÕt lÊy 3 mÉu thö bªt«ng cho mçi cäc.
  1. C¸c èng ®æ bªt«ng cÇn ph¶i vÖ sinh ngay sau khi th¸o ®Ó tr¸nh hiÖn t­­îng t¾c èng. 1. Rót èng chèng
  1. èng chèng cÇn ®­îc rót lªn trong thêi gian bª t«ng cßn cã ®é dÎo vµ ch­­a ninh kÕt nh»m ®¶m b¶o bª t«ng kh«ng bÞ kÐo lªn theo èng chèng.
  1. Trong qu¸ tr×nh rót èng ph¶i ®¶m b¶o chèng ®­­îc gi÷ th¼ng ®øng vµ ®ång trôc víi cäc.
  1. Sau khi èng chèng ®­­îc rót cÇn kiÓm tra khèi l­­îng bª t«ng vµ cao ®é ®Çu cäc nh»m ®¶m b¶o tiÕt diÖn cäc kh«ng bÞ thu nhá vµ bªt«ng kh«ng bÞ lÉn víi bïn ®Êt xung quanh do ¸p lùc cña ®Êt, n­­íc, mïn khoan... Trong tr­­êng hîp cÇn thiÕt ph¶i bæ sung ngay bª t«ng trong qu¸ tr×nh rót èng.
 1. Dung sai
  1. VÞ trÝ cäc ph¶i ®­­îc x¸c ®Þnh chÝnh x¸c tõ l­­íi cét vµ trôc. Ngay tr­íc khi thi c«ng cÇn ph¶i kiÓm tra vÞ trÝ cña cäc so víi hÖ thèng l­­íi cét.
  1. VÞ trÝ cäc kh«ng ®­îc sai sè qu¸ 75mm theo bÊt k× h­­íng nµo, ®ång thêi còng ph¶i ®¶m b¶o sai sè cña t©m mãng (bao gåm c¶ c¸c cäc kh¸c) kh«ng ®­­îc v­­ît qu¸ chØ sè trªn.
  1. §é th¼ng ®øng : Khi b¾t ®Çu c«ng t¸c thi c«ng, ®é th¼ng ®øng cña c¸c cäc cÊn ph¶i ®­­îc kiÓm tra theo quy ®Þnh. Dung sai cña ®é th¼ng ®øng n»m trong kho¶ng 1/100.

Dung sai th¼ng ®øng lín nhÊt cho phÐp lµ 1/75.
12. C¸c cäc bÞ h­­ háng
Trong c¸c tr­­êng hîp sau cäc bÞ coi lµ h­­ háng:

+ C­­êng ®é bªt«ng kh«ng ®¹t yªu cÇu thiÕt kÕ ;

+ Dung sai thi c«ng cäc v­­ît qu¸ trÞ sè cho phÐp quy ®Þnh t¹i ®iÒu 11 ;

+ Søc chÞu t¶i cña cäc kh«ng ®¹t yªu cÇu thiÕt kÕ.
13. LÝ lÞch cäc
LÝ lÞch cäc ph¶i ®­­îc kÜ thuËt A-B kÝ x¸c nhËn ngay trong qu¸ tr×nh thi c«ng vµ bao gåm c¸c th«ng tin sau :

+ Ngµy vµ thêi gian b¾t ®Çu khoan vµ b¾t ®Çu ®æ bª t«ng ;

+ Sè liÖu vÒ cäc vµ vÞ trÝ ;

+ Cèt mÆt ®Êt t¹i vÞ trÝ thi c«ng cäc (thêi ®iÓm b¾t ®Çu thi c«ng) ;

+ Cèt mòi cäc vµ ®Çu cäc ;

+ Cèt ®Çu cäc sau khi c¾t ®Çu ;

+ §é s©u gÆp líp ®Êt chÞu lùc (c¸t chÆt, sÐt cøng)

+ §­­êng kÝnh hè khoan vµ ®­­êng kÝnh cäc ;

+ §é nghiªng cña cäc ;

+ ChiÒu dµi èng chèng ;

+ ChiÒu dµ× èng ®æ bª t«ng vµ chiÒu dµi èng ®æ n»m trong bªt«ng ;

+ M« t¶ chi tiÕt ®Êt nÒn trong qu¸ tr×nh khoan theo thêi gian ;

+ Lµm s¹ch ®¸y hè khoan ;

+ Cèt thÐp vµ thêi gian l¾p ®Æt vµo hè khoan ;

+ §Æc tÝnh cña bªt«ng, thÓ tÝch bªt«ng vµ thêi gian ®æ bªt«ng ;

+ Chi tiÕt c¸c ch­­íng ng¹i vËt gÆp ph¶i khi khoan ;

+ Chi tiÕt vÒ thêi tiÕt ;

+ C¸c th«ng tin kh¸c theo yªu cÇu cña kÜ thuËt A

Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> 1. Most doctors and nurses have to work on a once or twice a week at the hospital
2013 -> ĐỀ CƯƠng ôn tập bài kiểm tra 15 phút môn hóA 9 LẦN 1 vq1: Nêu
2013 -> Mãng cäc thiÕt diÖn nhá Tiªu chuÈn thi c ng vµ nghiÖm thu Minipile foundation Standard for constrution, check and acceptance
2013 -> Thiết kế nghiên cứU & thống kê y họC
2013 -> BỘ XÂy dựng số : 14/ 2003/ QĐ-bxd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2013 -> Chương dao đỘng cơ
2013 -> Số Hồ sơ: 101/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu giao nhận hồ SƠ Loại hồ sơ: Đăng ký bhxh, bhyt bắt buộc
2013 -> Số Hồ sơ: 103/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam số Hồ sơ: 103/ /thu-đC Độc lập Tự do Hạnh phúc
2013 -> Số Hồ sơ: 107/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
2013 -> Niên Lịch Phụ Huynh/Học Sinh

tải về 40.3 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương