Hçn hîp bª t ng nÆng – Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh khèi l­îng thÓ tÝch Heavyweight concrete compounds Method for determination of densitytải về 16.33 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu05.08.2016
Kích16.33 Kb.

Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 3108: 1993


Nhãm H
Hçn hîp bª t«ng nÆng – Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh khèi l­îng thÓ tÝch
Heavyweight concrete compounds - Method for determination of density

Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh khèi l­îng thÓ tÝch cña hçn hîp bª

t«ng sau khi ®Çm chÆt.
1. ThiÕt bÞ thö

Thïng kim lo¹i h×nh trô dung tÝch 5 lÝt hoÆc 15 lÝt, ®­êng kÝnh trong vµ chiÒu cao b»ng nhau, t­¬ng tÝng b»ng 186 vµ 267mm;

ThiÕt bÞ ®Çm nh­ môc 3. 7 TCVN 3105 : 1993; C©n kÜ thuËt chÝnh x¸c tíi 50g;

Th­íc l¸ b»ng thÐp dµi 400mm.


2. LÊy mÉu

LÊy vµ chuÈn bÞ mÉu hçn hîp bª t«ng ®Ó thö theo TCVN 3105 : 1993. ThÓ tÝch hçn hîp thö cÇn lÊy : kho¶ng 8 lÝt khi cì h¹t lín nhÊt cña cèt liÖu bª t«ng tíi 40mm, 24 lÝt khi cì h¹t lín nhÊt cña cèt liÖu bª t«ng b»ng 70 hoÆc l00mm.


3. TiÕn hµnh thö

3.1. Dïng thïng dung tÝch 5 lÝt ®Ó thö hçn hîp bª t«ng cã cì h¹t lín nhÊt cña cèt liÖu tíi

40mm, thïng 15 lÝt ®Ó thö hçn hîp bª t«ng cã cì h¹t lín nhÊt cña cèt liÖu - l00mm.

Chó thÝch: Cho phÐp sö dông khu«n ®óc mÉu thö c­êng ®é nÐn kÝch th­íc quy ®Þnh trong b¶ng 1 cña TCVN 3105 : 1993 ®Ó kiÓm tra khèi l­îng thÓ tÝch cña hçn hîp bª t«ng.

3.2. X¸c ®Þnh khèi l­îng thïng hoÆc khu«n chÝnh x¸c tíi 0,2%.

3.3. §æ vµ ®Çm hçn hîp bª t«ng trong thïng hoÆc khu«n theo ®iÒu 3.7 TCVN 3105

:1993. §Çm xong, dïng th­íc l¸ b»ng thÐp c¾t bá phÇn hçn hîp thõa, g¹t mÆt hçn hîp cho b»ng víi miÖng thïng hoÆc khu«n, lÇy giÎ lau s¹ch hçn hîp dÝnh bªn ngoµi

råi x¸c ®Þnh khèi l­îng cña thïng hoÆc khu«n chøa hçn hîp chÝnh x¸c tíi 0,2%.


4. TÝnh kÕt qu¶

4.1. Khèi l­îng thÓ tÝch cña hçn hîp bª t«ng ®­îc tÝnh b»ng kg/m3, lµm trßn tíi10kg/m3

theo c«ng thøc :

m m1

Trong ®ã :

 0


V

m - Khèi l­îng thïng hoÆc khu«n chøa hçn hîp hÖ thèng, tÝnh b»ng kg:

ml - Khèi l­îng cña thïng hoÆc khu«n, tÝnh b»ng kg; V - ThÓ tÝch cña thïng hoÆc khu«n, tÝnh b»ng m3.

TTTCXDVN – TX


tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 3108: 1993


5. Biªn b¶n thö

Trong biªn b¶n thö ghi râ :

- N¬i lÊy mÉu;

- Ngµy giê lÊy mÉu vµ thö nghiÖm;

- Thµnh phÇn bª t«ng;

- KÝch th­íc thïng ®ong;

- Khèi l­îng thïng cã vµ kh«ng cã mÉu;

- Khèi l­îng thÓ tÝch cña hçn hîp bª t«ng ,

- Ch÷ kÝ cña ng­êi thö.TTTCXDVN – TX
: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> 1. Most doctors and nurses have to work on a once or twice a week at the hospital
2013 -> ĐỀ CƯƠng ôn tập bài kiểm tra 15 phút môn hóA 9 LẦN 1 vq1: Nêu
2013 -> Mãng cäc thiÕt diÖn nhá Tiªu chuÈn thi c ng vµ nghiÖm thu Minipile foundation Standard for constrution, check and acceptance
2013 -> Thiết kế nghiên cứU & thống kê y họC
2013 -> BỘ XÂy dựng số : 14/ 2003/ QĐ-bxd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2013 -> Chương dao đỘng cơ
2013 -> Số Hồ sơ: 101/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu giao nhận hồ SƠ Loại hồ sơ: Đăng ký bhxh, bhyt bắt buộc
2013 -> Số Hồ sơ: 103/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam số Hồ sơ: 103/ /thu-đC Độc lập Tự do Hạnh phúc
2013 -> Số Hồ sơ: 107/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
2013 -> Niên Lịch Phụ Huynh/Học Sinh
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương