UÛy ban nhaân daân coäng hoøa xaõ hoäi chuû nghóa vieät nam tænh bình phöÔÙC Ñoäc laäp Töï do Haïnh phuùctải về 73.34 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu27.07.2016
Kích73.34 Kb.
UÛY BAN NHAÂN DAÂN COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM

TÆNH BÌNH PHÖÔÙC Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc


Soá: 1370/QÑ-UBND Bình Phöôùc, ngy 14 thng 6 nm 2011


QUYEÁT ÑÒNH

V/v pheâ duyeät nhieäm vuï laäp quy hoaïch chi tieát xaây döïng TL 1/500

Khu daân cö Raïng Ñoâng 3, xaõ Thanh Bình, huyeän Hôùn Quaûn, tænh Bình Phöôùc


CHUÛ TÒCH UBND TÆNH BÌNH PHÖÔÙC
Caên cöù Luaät Toå chöùc HÑND vaø UBND ngaøy 26/11/2003;

Caên cöù Luaät Xaây döïng ngaøy 26/11/2003;

Caên cöù Nghò ñònh soá 08/2005/NÑ-CP ngaøy 21/01/2005 cuûa Chính phuû veà quy hoaïch xaây döïng;

Caên cöù Thoâng tö soá 07/2008/TT-BXD ngaøy 07/4/2008 cuûa Boä Xaây döïng höôùng daãn laäp, thaåm ñònh, pheâ duyeät vaø quaûn lyù quy hoaïch xaây döïng;

Caên cöù Quyeát ñònh soá 03/2008/QÑ-BXD ngaøy 31/3/2008 cuûa Boä Xaây döïng Ban haønh quy ñònh noäi dung theå hieän baûn veõ, thuyeát minh ñoái vôùi nhieäm vuï vaø ñoà aùn quy hoaïch xaây döïng;

Xeùt ñeà nghò cuûa Giaùm ñoác Sôû Xaây döïng taïi Tôø trình soá 382/TTr-SXD ngaøy 02/6/2011,QUYEÁT ÑÒNH:

Ñiu 1. Pheâ duyeät nhieäm vuï laäp quy hoaïch chi tieát xaây döïng TL1/500 Khu daân cö Raïng Ñoâng 3 do Coâng ty Coå phaàn DV-TM Raïng Ñoâng laøm chuû ñaàu tö taïi xaõ Thanh Bình, huyeän Hôùn Quaûn, tænh Bình Phöôùc vôùi caùc noäi dung nhö sau:1. Lyù do vaø söï caàn thieát laäp quy hoaïch:

- Taïo quyõ ñaát phuïc vuï cho coâng taùc di daân taùi ñònh cö, ñoàng thôøi giaûi quyeát nhu caàu nhaø ôû xaõ hoäi cho coâng nhaân cuûa khu coâng nghieäp Thanh Bình, Vieät Kieàu… vaø caùc khu coâng nghieäp laân caän;

- Taïo quyõ ñaát, phaùt trieån theâm khu daân cö môùi phuïc vuï nhu caàu phaùt trieån quyõ nhaø ôû cho ngöôøi daân trong vuøng quy hoaïch vaø caùc khu vöïc laân caän.

2. Cc yu cu ni dung nghin cöùu lp quy hoch:

2.1. Phm vi ranh giôùi, quy m din tích:

a) Phaïm vi ranh giôùi:

Khu ñaát laäp quy hoaïch chi tieát xaây döïng tyû leä 1/500 Khu daân cö Raïng Ñoâng 3 toïa laïc taïi xaõ Thanh Bình, huyeän Hôùn Quaûn coù vò trí töù caän:

- Phía Ñoâng: Giaùp ñaát daân;

- Phía Taây: Giaùp ñöôøng nhöïa lieân xaõ;

- Phía Nam: Giaùp ñaát daân;

- Phía Baéc: Giaùp ñaát quy hoaïch khu coâng nghieäp 45ha vaø khu coâng nghieäp Thanh Bình.

b) Quy moâ dieän tích: Khoaûng 22,23ha2.2. Tính chaát vaø quy moâ daân soá:

a) Tính chaát:

Laø khu daân cö phuïc vuï nhu caàu nhaø ôû cho ngöôøi daân taùi ñònh cö, nhaø ôû cho coâng nhaân vaø ngöôøi daân coù nhu caàu.

b) Quy moâ daân soá: Khoaûng 4.000 ngöôøi2.3. Muïc tieâu thieát keá quy hoaïch:

- Xaây döïng haï taàng kyõ thuaät, haï taàng xaõ hoäi moät caùch ñoàng boä; töøng böôùc chænh trang boä maët ñoâ thò treân ñòa baøn tænh;

- Taïo cô sôû phaùp lyù toå chöùc khoâng gian xaây döïng vaø cô sôû haï taàng taïi khu vöïc theo quy hoaïch chi tieát;

- Quaûn lyù xaây döïng, laäp döï aùn vaø ñaàu tö xaây döïng caùc khu chöùc naêng, caùc coâng trình theo quy hoaïch.2.4. Moät soá chæ tieâu kinh teá kyõ thuaät chuû yeáu cuûa ñoà aùn:

Caên cöù caùc quy ñònh cuûa quy hoaïch chi tieát, ñaëc ñieåm khu vöïc nghieân cöùu vaø caùc tieâu chuaån, quy chuaån, quy phaïm hieän haønh ñeå xaùc ñònh caùc chæ tieâu kinh teá kyõ thuaät chuû yeáu goàm:

a) Chæ tieâu ñaát khu daân duïng:

- Ñaát caây xanh söû duïng coâng coäng trong ñôn vò ôû phaûi ñaït toái thieåu 02m2/ngöôøi, trong ñoù ñaát caây xanh trong nhoùm nhaø ôû phaûi ñaït toái thieåu 01m2/ngöôøi;

- Coù toái thieåu moät coâng trình vöôøn hoa phuïc vuï chung cho toaøn ñôn vò ôû vôùi quy moâ dieän tích toái thieåu 5.000m2;

- Ñaát coâng trình giaùo duïc maàm non vaø phoå thoâng cô sôû toái thieåu phaûi ñaït 2,7m2/ngöôøi.

b) Maät ñoä xaây döïng, taàng cao xaây döïng:

* Caùc coâng trình nhaø ôû:

- Loâ ñaát coù dieän tích: 80 - 150m2:

+ Maät ñoä xaây döïng toái ña: 90%;

+ Taàng cao xaây döïng: 02 - 03 taàng.

- Loâ ñaát coù dieän tích: 200 - 300m2:

+ Maät ñoä xaây döïng toái ña: 70%;

+ Taàng cao xaây döïng: 01 - 02 taàng.

* Caùc coâng trình coâng coäng:

Maät ñoä xaây döïng thuaàn (net - toâ) toái ña cuûa caùc coâng trình coâng coäng nhö giaùo duïc, y teá, vaên hoùa, theå duïc theå thao, chôï laø 40%.

c) Giao thoâng

- Tyû leä ñaát giao thoâng vaø giao thoâng tónh trong ñaát xaây döïng ñoâ thò toái thieåu phaûi ñaït:

+ Tính ñeán ñöôøng khu vöïc : 13%;

+ Tính ñeán ñöôøng phaân khu vöïc : 18%.

- Ñöôøng noäi boä coù beà roäng maët ñöôøng ≥ 6m, væa heø ≥ 3m, baùn kính boù væa ≥ 5m.

d) Nhu caàu caáp nöôùc sinh hoaït:

- Tieâu chuaån ñôït ñaàu 10 naêm: 80 lít/ngöôøi/ngaøy ñeâm;

- Tieâu chuaån daøi haïn 20 naêm: 100 lít/ngöôøi/ngaøy ñeâm.

e) Tyû leä thu gom chaát thaûi raén:

- Chæ tieâu raùc thaûi: 0,7 - 0,9kg/ngöôøi/ngaøy;

- Chæ tieâu thu gom: 80%

f) Chæ tieâu caáp ñieän:

- Ngaén haïn: 400Kwh/ngöôøi/naêm;

- Daøi haïn: 1000Kwh/ngöôøi/naêm.2.5. Quy hoaïch toång maët baèng söû duïng ñaát:

a) Cô caáu toå chöùc khoâng gian:

- Neâu caùc yù ñoà cô caáu toå chöùc veà caùc maët: Nguyeân taéc toå chöùc, vò trí caùc khu chöùc naêng, moái quan heä veà kinh teá xaõ hoäi vaø kyõ thuaät beân trong vaø beân ngoaøi khu vöïc laäp quy hoaïch chi tieát. Xaùc ñònh roõ caùc coâng trình caàn baûo toàn, chænh trang hoaëc thay ñoåi chöùc naêng söû duïng vaø caùc khu vöïc phaùt trieån môùi;

- Phaân tích, so saùnh löïa choïn phöông aùn.

b) Quy hoaïch söû duïng ñaát:

- Laäp baûng döï kieán cô caáu quyõ ñaát xaây döïng theo phöông aùn choïn;

- Giaûi phaùp phaân boá quyõ ñaát theo chöùc naêng vaø cô caáu toå chöùc khoâng gian: Nhoùm nhaø ôû, coâng trình coâng coäng, dòch vuï ñoâ thò, caây xanh coâng vieân, cô quan haønh chính…;

- Caùc chæ tieâu kinh teá - kyõ thuaät ñoái vôùi töøng oâ phoá: Dieän tích, quy moâ daân soá, quy moâ coâng trình, quy ñònh veà heä soá söû duïng ñaát, taàng cao toái ña toái thieåu, maät ñoä xaây döïng…;

- Ñoái vôùi ñaát coâng vieân caây xanh: Quy ñònh tyû leä toái ña, toái thieåu ñoái vôùi caùc loaïi ñaát: caây xanh, thaûm coû, maët nöôùc, saân laùt, ñöôøng daïo…;

- Caùc yeâu caàu veà kieán truùc, xaây döïng haï taàng kyõ thuaät, veä sinh moâi tröôøng, quaûn lyù xaây döïng;

- Phaân kyø ñaàu tö, thöù töï öu tieân.

c) Toå chöùc khoâng gian quy hoaïch kieán truùc:

- Boá cuïc khoâng gian kieán truùc toaøn khu;

- Boá cuïc khoâng gian caùc khu vöïc troïng taâm, ñieåm nhaán vaø caùc ñieåm nhìn quan troïng;

- Caùc yeâu caàu veà toå chöùc vaø baûo veä caûnh quan.

2.6. Quy hoaïch maïng löôùi haï taàng kyõ thuaät:

a) Chuaån bò kyõ thuaät:

- Löïa choïn vaø xaùc ñònh cao ñoä phuø hôïp vôùi quy hoaïch;

- Caùc giaûi phaùp chuaån bò kyõ thuaät: Taluy, töôøng chaén, oån ñònh coâng trình; phoøng choáng ngaäp uùng cuïc boä; tính toaùn ñaøo ñaép, phöông phaùp tính toaùn vaø khoái löôïng;

- Thieát keá heä thoáng thoaùt nöôùc möa;

- Laäp baûng tính khoái löôïng caùc haïng muïc san neàn, thoaùt nöôùc vaø caùc coâng taùc chuaån bò kyõ thuaät khaùc.

b) Giao thoâng:

Maïng löôùi ñöôøng theå hieän chi tieát ñeán töøng coâng trình. Xaùc ñònh maët caét, chæ giôùi ñöôøng ñoû vaø chæ giôùi xaây döïng; vò trí, quy moâ beán, baõi ñoã xe vaø heä thoáng coâng trình ngaàm, tuy nel kyõ thuaät (neáu coù). Toå chöùc giao thoâng hôïp lyù giöõa caùc khu chöùc naêng, phoái hôïp ñoàng boä vôùi caùc tuyeán giao thoâng trong khu vöïc quy hoaïch. Ñeà xuaát giaûi phaùp keát caáu cuûa caùc loaïi ñöôøng oâ toâ, ñöôøng ñi boä...

c) Caáp nöôùc:

- Xaùc ñònh nguoàn nöôùc; vò trí, quy moâ caùc coâng trình nhaø maùy, traïm bôm nöôùc, beå chöùa, maïng löôùi ñöôøng oáng caáp nöôùc vaø caùc thoâng soá kyõ thuaät chi tieát. Caàn nghieân cöùu, thieát keá heä thoáng caáp nöôùc trong khu hôïp lyù, ñaûm baûo nhu caàu caáp nöôùc phuø hôïp quy chuaån, tieâu chuaån;

- Caùc ñöôøng oáng chính, oáng nhaùnh phaûi ñöôïc theå hieän ñeán töøng loâ ñaát xaây döïng.

d) Caáp ñieän:

- Xaùc ñònh nguoàn ñieän; nhu caàu söû duïng ñieän naêng; vò trí, quy moâ caùc traïm ñieän phaân phoái; maïng löôùi ñöôøng daây trung theá, haï theá vaø chieáu saùng khu vöïc…;

- Theå hieän vò trí caùc traïm bieán theá, tuyeán ñieän chính, tuyeán ñieän ñeán caùc coâng trình coâng coäng vaø khoaûng caùch giöõa caùc coät ñieän, haønh lang baûo veä löôùi ñieän cao aùp vaø ñieän chieáu saùng ñöôøng phoá.

e) Thoâng tin lieân laïc:

Nghieân cöùu phöông aùn phaùt trieån maïng löôùi thoâng tin lieân laïc ñaûm baûo phuïc vuï cho toaøn khu quy hoaïch vaø caùc ñieåm ñaáu noái vôùi heä thoáng thoâng tin lieân laïc cuûa tænh.

f) Thoaùt nöôùc thaûi vaø veä sinh moâi tröôøng:

- Xaùc ñònh tieâu chuaån vaø khoái löôïng nöôùc thaûi, chaát thaûi raén;

- Thieát keá heä thoáng thoaùt nöôùc thaûi rieâng bieät vôùi heä thoáng thoaùt nöôùc möa;

- Choïn hình thöùc thu gom, xaùc ñònh vò trí, quy moâ ñieåm taäp keát vaø xöû lyù chaát thaûi raén, nghóa trang…

g) Ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng:

- Döï baùo vaø ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng do aûnh höôûng cuûa phaùt trieån ñoâ thò;

- Caùc vaán ñeà moâi tröôøng ñaõ vaø chöa giaûi quyeát trong ñoà aùn quy hoaïch;

- Caùc giaûi phaùp giaûm thieåu oâ nhieãm vaø baûo veä moâi tröôøng.2.7. Tng hôïp kinh phí ñaàu tö:

- Laäp baûng toång hôïp khoái löôïng ñaàu tö xaây döïng môùi hoaëc caûi taïo;

- Kinh phí ñaàu tö xaây döïng theo phaân kyø ñaàu tö;

- Danh muïc caùc döï aùn öu tieân hoaëc caùc döï aùn coù tính chaát taïo löïc;

- Tính suaát ñaàu tö toång vaø suaát ñaàu tö haï taàng kyõ thuaät .

2.8. Mt s ni dung cn löu khi lp ñoà n quy hoch chi tit:

- Phaûi boá trí quyõ ñaát ñeå xaây döïng nhaø ôû xaõ hoäi, quyõ ñaát taùi ñònh cö trong ñoà aùn quy hoaïch;

- Boá trí daõy caây xanh caùch ly giöõa khu daân cö cuûa khu quy hoaïch vaø caùc khu coâng nghieäp laân caän.

3. Thaønh phaàn hoà sô:

3.1. Phn bn v thit k quy hoch chi tit:

a) Sô ñoà vò trí, ranh giôùi, moái quan heä vuøng, tyû leä: 1/5.000 - 1/10.000;

b) Baûn ñoà hieän traïng veà kieán truùc, caûnh quan vaø ñaùnh giaù ñaát xaây döïng, tyû leä:1/500;

c) Baûn ñoà hieän traïng heä thoáng haï taàng kyõ thuaät vaø baûo veä moâi tröôøng, TL:1/500;

d) Baûn ñoà cô caáu quy hoaïch, tyû leä: 1/500;

e) Baûn ñoà quy hoaïch söû duïng ñaát, tyû leä: 1/500;

f) Baûn ñoà toå chöùc khoâng gian, kieán truùc caûnh quan, tyû leä: 1/500;

g) Baûn ñoà quy hoaïch heä thoáng giao thoâng, tyû leä: 1/500;

h) Baûn ñoà chuaån bò kyõ thuaät ñaát xaây döïng, tyû leä: 1/500;

y) Baûn ñoà heä thoáng caáp ñieän, chieáu saùng, tyû leä: 1/500;

j) Baûn ñoà heä thoáng thoâng tin lieân laïc, tyû leä: 1/500;

k) Baûn ñoà quy hoaïch heä thoáng caáp nöôùc, tyû leä: 1/500;

l) Baûn ñoà quy hoaïch heä thoáng thoaùt nöôùc möa, tyû leä: 1/500;

m) Baûn ñoà quy hoaïch heä thoáng thoaùt nöôùc thaûi, tyû leä: 1/500;

n) Baûn ñoà toång hôïp heä thoáng caùc ñöôøng daây ñöôøng oáng, tyû leä: 1/500;

0) Baûn ñoà quy hoaïch ñöôøng ñoû vaø chæ giôùi xaây döïng tyû leä: 1/500;

p) Caùc baûn veõ thieát keá ñoâ thò.

Hoà sô ñöôïc laäp toái thieåu 10 boä (bao goàm caû baûn veõ vaø thuyeát minh), trong ñoù coù ít nhaát 07 boä maøu.3.2. Phn vn bn:

a) Caùc vaên baûn phaùp lyù keøm theo (baûn sao);

b) Chöùng chæ haønh ngheà cuûa ñôn vò tö vaán;

c) Tôø trình ñeà nghò pheâ duyeät;

d) Thuyeát minh toùm taét, thuyeát minh toång hôïp coù keøm theo caùc baûn veõ quy hoaïch in maøu ñöôïc thu nhoû ôû tyû leä thích hôïp;

e) Döï thaûo ñieàu leä quaûn lyù xaây döïng quy hoaïch chi tieát;

f) Hoà sô chính thöùc phaûi ñöôïc löu giöõ vaøo ñóa vi tính vaø chuyeån giao cho chuû ñaàu tö vaø cô quan quaûn lyù quy hoaïch xaây döïng ñeå löu tröõ theo quy ñònh.

3.3. Nguyn tc th hin:

- Caùc boä moân haï taàng kyõ thuaät vaø moâi tröôøng coù theå gheùp caùc noäi dung vaøo moät baûn ñoà nhöng phaûi ñaûm baûo caùc noäi dung cuûa töøng chuyeân ngaønh;

- Baûn ñoà heä thoáng caùc coâng trình kyõ thuaät caàn coù sô ñoà lieân heä vôùi caùc coâng trình ñaàu moái haï taàng kyõ thuaät naèm ngoaøi phaïm vi khu ñaát laäp quy hoaïch chi tieát;

- Trong baûn ñoà caàn ghi ñaày ñuû, roõ raøng caùc soá lieäu kinh teá kyõ thuaät caàn thieát phuø hôïp vôùi loaïi ñoà aùn quy hoaïch chi tieát;

- Quy caùch theå hieän hoà sô (nhö maøu saéc, ñöôøng neùt, kyù hieäu v.v. . .) thöïc hieän theo ñuùng Quyeát ñònh soá 21/2005/QÑ-BXD ngaøy 22/07/2005 cuûa Boä tröôûng Boä Xaây döïng veà vieäc “Ban hnh quy ñònh h thng k hiu bn v trong cc ñoà n quy hoch xy döïng”.

4. Toå chöùc thöïc hieän:

4.1. Ñôn vò toå chöùc laäp quy hoaïch: Coâng ty Coå phaàn DV-TM Raïng Ñoâng.

4.2. Cô quan thaåm ñònh vaø trình pheâ duyeät: Sôû Xaây döïng.

4.3. Cô quan pheâ duyeät: UBND tænh.

Ñiu 2. Coâng ty Coå phaàn DV-TM Raïng Ñoâng laø chuû ñaàu tö coù traùch nhieäm thöïc hieän caùc böôùc tieáp theo veà quy hoaïch chi tieát xaây döïng Khu daân cö Raïng Ñoâng 3, xaõ Thanh Bình, huyeän Hôùn Quaûn, tænh Bình Phöôùc theo ñuùng caùc quy ñònh hieän haønh vaø chæ ñaïo cuûa UBND tænh.Ñiu 3. Caùc oâng (baø) Chaùnh Vaên phoøng UBND tænh; Giaùm ñoác caùc Sôû: Xaây döïng, Taøi chính, Keá hoaïch vaø Ñaàu tö, Giao thoâng vaän taûi, Taøi nguyeân vaø Moâi tröôøng; Chuû tòch UBND huyeän Hôùn Quaûn, Giaùm ñoác Coâng ty Coå phaàn DV-TM Raïng Ñoâng vaø Thuû tröôûng caùc cô quan, ñôn vò coù lieân quan chòu traùch nhieäm thi haønh Quyeát ñònh naøy, keå töø ngaøy kyù./.
KT. CHUÛ TÒCH

PHOÙ CHUÛ TÒCH

Phaïm Vaên Toøng


: vbpq binhphuoc.nsf -> 4b438b320dbf1cda4725719a0012432c
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> V/v thành lập Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Số: 1019/QĐ-ubnd bình Phước, ngày 21 tháng 5 năm 2012
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc Phương án bỒi thưỜng, hỖ trỢ và tái đỊnh cư TỔng thể
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Soá 1040 ngaøy 16/6/2006 cuûa ubnd tænh veà vieäc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương