BỘ VĂn hoá, thể thao và du lịCHtải về 10.74 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích10.74 Kb.
#4741

BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH


Số: 1189/QĐ-BVHTTDL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hµ Néi, ngµy 28 th¸ng 3 n¨m 2013


QUYẾT ĐỊNH

Về việc Nhà hát Tuổi trẻ đón nghệ sỹ Tây Ban Nha,

tổ chức tọa đàm và biểu diễn múa đương đại EA&AE
BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Nhà hát Tuổi trẻ phối hợp với Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Việt Nam đón đoàn nghệ sỹ Tây Ban Nha (02 người), tổ chức tọa đàm với các nghệ sỹ của Nhà hát và chương trình biểu diễn múa đương đại EA&AE.

- Thời gian: Ngày 7/4/2013 tổ chức tọa đàm với các nghệ sỹ Nhà hát Tuổi trẻ. Ngày 8/4/2013 tổ chức chương trình biểu diễn múa đương đại EA&AE.- Địa điểm: Nhà hát Tuổi trẻ, 11 Ngô Thì Nhậm, Hà Nội.

Điều 2. Về kinh phí:Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Việt Nam chịu toàn bộ chi phí cho chương trình.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

  • Như Điều 3;

  • Bộ trưởng (để báo cáo);

  • Lưu: VT, HTQT


KT.BỘ TRƯỞNG


THỨ TRƯỞNG

(đã ký)

Vương Duy Biên


Каталог: Library -> doc
doc -> Theo Thông tư số 07/2011/tt-bvhttdl
doc -> BỘ VĂn hóA, thể thao và du lịch cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
doc -> BỘ VĂn hóA, thể thao và du lịCH
doc -> BỘ VĂn hóA, thể thao và du lịCH
doc -> CHỦ TỊch nưỚc số: 1157KT/ctn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
doc -> BỘ VĂn hoá, thể thao và du lịch céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam
doc -> BỘ VĂn hoá, thể thao và du lịch số: 1192/QĐ-bvhttdl cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
doc -> BỘ VĂn hoá, thể thao và du lịch cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
doc -> BỘ VĂn hoá, thể thao và du lịch cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
doc -> BỘ VĂn hoá, thể thao và du lịch cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam

tải về 10.74 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương